slide bài giảng liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

18 222 0
slide bài giảng liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1.Phát biểu viết hệ thức liên hệ thứ tù vµ phÐp céng? * Víi mäi a, b, c , ta cã: • a< b => a + c < b+c • a ≤ b => a + c ≤ b + c • a> b => a + c > b + c • a≥ b => a + c ≥ b + c Cho m < n HÃy so sánh: m+2 n+2 Giải Ta có: m < n , cộng vế bđt với ta đợc: m + < n+ 2 Liên hệ thứ tự phép nhân với số dương Cho sè -2 vµ H·y nêu bất đẳng thức biểu diễn mối quan hệ -2 3? -2 < Khi nhân vế với -ta đợc: < hay -4 < Hai bất đẳng thức cïng chiÒu -4 (-2).2 -2 -1 -3 3.2 (-2) -4 -2 -1 ?1 a Nhân hai vế bất đẳng thức -2 < với 5091 bất đẳng thức nào? b Dự đoán kết quả: Nhân hai vế bất đẳng thức -2 < với số c dương bất đẳng thức nào? TÝnh chÊt Em hÃy phát biểu tính chất trên? Em ?2: hÃy điền dấu thích hợp () vào ô vuông: b) ( -15,2) 3,5 < ( - 15,08 ) 3,5 c) > ( - 5,3 ) 2,2 4,15 2,2 Liên hệ thứ tự phép nhân vi s õm Nhân hai vế bđt -2 < với -2 ta đ4ợc> -6 bđt : hay -4 (-2).(-2) -3 -2 -1 >3.(-2) 3.(-2) -6 -5 -4 -3 -2 (-2) (-2) -1 ?3a) Nhân hai vế bđt -2 < với -34 ta đợc bđt : 690 > - 1035 b) Dự đoán kết :Nhân hai vế bđt -2 < với số c âm đợc bđt : - 2c > 3c Ta đợc : Hai bất đẳng thức ngợc chiều Tính chất Điền dấu thích hợp vào ô trống? Với a, b, c mà c < 0, ta cã: □ □ □ □ * a< b => ac> bc * a≤ b => ac≥ bc Em * a> b => ac< bc * a≥ b => ac ≤ bc ?4 : Cho -4a > -4b, hÃy so sánh a b? hÃy phát biểu tính chất trên? ?5: Khi chia hai vế bđt cho số khác sao? Tính chất bắc cầu thứ tự So a< sánh Nếu a< b b c c a c ? a b c * Tính chất bắc cầu cã thĨ dïng ®Ĩ chøng minh b®t (1) VÝ dơ Cho a > b Chøng minh : a + > b - (2) a số dơng hay ©m? * Nhãm 1; 2: a) 12a < 15 a * Có 12 < 15 Mà 12a < 15a Nên a > Hoạt động nhóm * Nhóm 3; 4: b) 4a < a *Cã > Mµ 4a < 3a Nªn a < * Nhãm 5; 6: c)-3a > *Cã -5a-3 >-5 Mµ -3a > -5a Nªn a > * Nhãm 7; 8:a) Cho a 2a - < 2b (Tính + chất bắc cầu)(Đpcm) 2b 2b +-3 Với ba số a, b, c c>0 - Nếu a < b - Nếu a > b - Nếu a ≤ b - Nếu a ≥ b a.c < b.c a.c > b.c a.c ≤ b.c a.c ≥ b.c c b - Nếu a ≤ b - Nếu a ≥ b a.c > b.c a.c < b.c a.c ≥ b.c a.c ≤ b.c Nếu a < b b < c a < c Ghép đơi? 1) m< n => a) m> n 2) m-5 > n-5 => b) b > -2 3) 2a > => 4) -5b < 10 5) m> n => => c) m+2< n+2 d) m+3>n+1 e) a> Câu 1: Khẳng định sau hay sai? (-6).5 < (-5).5 ĐÚNG Bạn giỏi ! SAI Rất tiếc bạn trả lời sai Câu 2: Khẳng định sau hay sai? (-2017).(-3) < (-2016).(-3) ĐÚNG Rất tiếc bạn trả lời sai SAI Bạn giỏi ! Câu 3: Số a số âm hay dương nếu: 0,12a < 0,15a a số dương Bạn giỏi ! a số âm Rất tiếc bạn trả lời sai Câu 5: Cho m > n Hãy so sánh 5m 5n 5m > 5n Bạn giỏi ! 5m < 5n Rất tiếc bạn trả lời sai Câu 6: Cho a < b Hãy so sánh: -a - b -a > - b Bạn giỏi ! -a < - b Rất tiếc bạn trả lời sai ... ta đợc: m + < n+ 2 Liên hệ thứ tự phép nhân với số dương Cho sè -2 vµ H·y nêu bất đẳng thức biểu diễn mối quan hệ -2 3? -2 < Khi nhân vế với -ta đợc: < hay -4 < Hai bất đẳng thức cïng chiÒu -4... trên? Em ?2: hÃy điền dấu thích hợp () vào ô vuông: b) ( -15,2) 3,5 < ( - 15,08 ) 3,5 c) > ( - 5,3 ) 2,2 4,15 2,2 Liên hệ thứ tự phép nhân vi s õm Nhân hai vế bđt -2 < với -2 ta đ4ợc> -6... -1 -3 3.2 (-2) -4 -2 -1 ?1 a Nhân hai vế bất đẳng thức -2 < với 5091 bất đẳng thức nào? b Dự đoán kết quả: Nhân hai vế bất đẳng thức -2 < với số c dương bất đẳng thức nào? TÝnh chÊt Em hÃy phát

Ngày đăng: 03/06/2020, 23:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan