Bài giảng LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

16 871 4
Bài giảng LIEN HE GIUA THU TU VA PHEP CONG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG IV : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 57 : Bài 1 . LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG GV : HÀ VĂN VIỆT – THCS ĐẠ M’RÔNG 1. Nhc li v th t trờn tp hp s : -2 -1,3 0 2 3 Tit 57: Đ 1. LIấN H GIA TH T V PHẫP CNG Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số a b, xảy ra các trường hợp nào? a). Số a bằng số b, kí hiệu a = b. Số a nhỏ hơn số b, kí hiệu a < b. Số a lớn hơn số b, kí hiệu a > b. Khi biểu diễn s th c trên trục số (theo phương ngang), điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn. ?1 3 2 18 12 ) − − c Điền dấu thích hợp (= , < , >) vào ô vuông: a) 1,53 1,8 b) -2,37 -2,41 20 13 5 3 )d < = > < - NÕu sè a kh«ng nhá h¬n sè b, th× a > b hoÆc a = b, ta nãi gän lµ a lín h¬n hoÆc b»ng b, kÝ hiÖu a ≥ b VÝ dô: x 2 ≥ 0 víi mäi x ; sè c lµ sè kh«ng ©m, ta viÕt c ≥ 0. - NÕu sè a kh«ng lín h¬n sè b, th× a > b hoÆc a = b, ta nãi gän lµ a nhá h¬n hoÆc b»ng b, kÝ hiÖu a ≤ b VÝ dô: - x 2 ≤ 0 víi mäi x ; sè y kh«ng lín h¬n 3, ta viÕt y ≤ 3. NÕu sè a kh«ng lín h¬n sè b, ta viÕt thÕ nµo? a ≤ b 2. Bất đẳng thức : a = b Đẳng thức a < b Bất đẳng thức Ta gọi hệ thức dạng a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) là bất đẳng thức gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức. VD1 : Bất đẳng thức 7 + (-3) > -5 có vế trái là 7 + (-3), vế phải là -5 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số : sgk/35 Tiết 57: § 1. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG Bất đẳng thức có dạng : a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) ( a là vế trái, b là vế phải ) 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng : 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 Ta có : -3 < 2 -3 + 2 2 + 2 -3 + (-1) 2 + (-1) -3 + c 2 + c < < < Dự đoán: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -3 + 2 2 + 2 -3 + (-1) 2 + (-1) 2. Bất đẳng thức : VD1 : Bất đẳng thức 7 + (-3) > -5 có vế trái là 7 + (-3), vế phải là -5 1. Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số : sgk/35 Tiết 57: § 1. LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG Bất đẳng thức có dạng : a < b (hay a > b, a ≤ b, a ≥ b) ( a là vế trái, b là vế phải ) 3. Liên hệ giữa thứ tự phép cộng : Tính chất: Với ba số a, b c, ta có: Nếu a < b thì a + c < b + c ; nếu a ≤ b thì a + c ≤ b + c Nếu a > b thì a + c > b + c ; nếu a ≥ b thì a + c ≥ b + c Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho Ví dụ 2: Chứng tỏ 2003 + (-35) < 2004 + (-35) Giải Ta có: 2003 < 2004 Theo tính chất liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, ta suy ra : 2003 + (-35) < 2004 + (-35) [...]...?3 ?4 So sánh -2004 + (-777) -2005 + (-777) mà không tính giá trị từng biểu thức Dựa vào thứ tự giữa 2 3, hãy so sánh : 2 + 2 5 BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 2 Bài tập 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học kỹ lý thuyết -Làm những bài tập còn lại ở sgk Tiết 57: §1 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ PHÉP CỘNG 1 Nhắc lại về thứ tự trên tập hợp số : sgk/35 2 Bất đẳng thức : Bất đẳng thức có dạng : a < b . và 3, hãy so sánh : và 5 2 22 + BÀI TẬP CỦNG CỐ Bài tập 2 Bài tập 4 HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học kỹ lý thuyết - Làm những bài tập còn lại ở sgk 2. Bất đẳng. b. Số a lớn hơn số b, kí hiệu a > b. Khi biểu diễn s th c trên trục số (theo phương ngang), điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số

Ngày đăng: 27/11/2013, 06:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan