Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản đà nẵng.doc

46 311 1
Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản đà nẵng.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hoạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thuỷ sản đà nẵng

1 LÅÌI MÅÍ ÂÁƯU Kãú toạn l cäng củ phủc vủ qun l kinh tãú cäng tạc hảch toạn kãú toạn ráút cáưn thiãút âäúi våïi mi âån vë sn xút kinh doanh giụp hảch toạn cạc khon thu, chi v xạc âënh kãút qu kinh doanh ton âån vë Trong hoảt âäüng kãút qu sn xút kinh doanh, âån vë thỉåìng phạt sinh cạc mäúi quan hãû toạn våïi Ngán hng våïi cạc täø chỉïc, cạ nhán, cạc âån vë khạc vãư cạc khon tiãưn vay v toạn tiãưn vay våïi cå quan ti chênh táút c quan hãû toạn trãn âãưu âỉåüc thỉûc hiãûn ch úu bàịng tiãưn väún bàịng tiãưn l khon mủc quan trng bạo cạo ti chênh giỉỵ vai tr quan trng viãûc thỉûc hiãûn cạc nhiãûm vủ kãú toạn âãư âãø sỉí sủng väún âụng mủc âêch v cọ hiãûu qu chụng ta phi tàng cỉåìng cäng tạc täø chỉïc v qun l väún bàịng tiãưn nhàịm tảo väưng quay ca väún nhanh v bo ton väún Xút phạt tỉì mủc âêch u cáưu v táưm quan trng ca cäng tạc hảch toạn väún bàịng tiãưn âäưng thåìi kãút håüp nhỉỵng kiãún thỉïc tiãúp thu åí nh trỉåìng em quút âënh chn âãư ti” hảch toạn väún bàịng tiãưn “ tải cäng ty cäø pháưn k thût Thy sn  Nàơng âãø lm chun âãư tọỳt nghióỷp cho mỗnh Chuyón õóử gọửm phỏửn Pháưn I: Nhỉỵng váún âãư l lûn chung vãư hảch toaùn vọỳn bũng tióửn Phỏửn II: Tỗnh hỗnh thổỷc tóỳ vãư cäng tạc hảch toạn väún bàịng tiãưn tải cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng Pháưn III: Mäüt säú kiãún thỉïc âãư xút ca bn thán gọp pháưn hon thiãûn cäng tạc hảch toạn väún bàịng tiãưn tải cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng Âãø hon thnh chun âãư täút nghiãûp ny, cng våïi sỉû cäú gàõng ca bn thán, em xin chán thnh cm ån cạc tháưy cä giạo åí nh trỉåìng â ging dảy trỉûc tiãúp hỉåïng dáùn v giụp âåỵ cho em thỉûc hiãûn chun âãư Ban lnh âảo cäng ty, phng ti chênh kãú toạn v cạc anh chi nhán viãn cäng ty â tảo mi âiãưu kiãûn thûn låüi thåìi gian thỉûc táûp v â gọp nhiãưu kiãún qu bạo cho viãûc thỉûc hiãn chun âãư Do kiãún thỉïc v thåìi gian cọ hản nãn chun âãư s cọ nhỉỵng thiãúu sọt, em ráút mong cạc tháưy cä v cạc anh chë cäng ty gọp thãm âãøt bn thán em cọ âỉåüc nhỉỵng nháûn thỉïc âụng âàõn hån vãư cäng tạc thỉûc tãú cng l lûn Em xin chán thaỡnh caớm ồn PHệN I NHặẻNG VN ệ LYẽ LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN I/ KHẠI NIÃÛM ÂÀÛC ÂIÃØM, NHIÃÛM VỦ KÃÚ TOẠN 1/ Khại niãûm : Väún bàịng tiãưn ca doanh nghiãûp l mäüt pháưn ca väún ti sn lỉu âäüng doanh nghiãûp Nọ phn ạnh ton bäü säú tiãưn doanh nghiãûp hiãûn cọ tải doanh nghiãûp Bao gäưm tiãưn màût tải qu, tiãưn gỉíi Ngán hng v cạc khon tiãưn âang chuøn Tiãưn màût bao gäưm tiãưn Viãût Nam, ngai tãû, vng bảc, âạ qu, kim khê qu gỉíi tải ngán hng, kho bảc cäng ty ti chênh Tiãưn âang chuøn bao gäưm tiãưn Viãût Nam v tãû cạc trỉåìng håüp sau + Gỉíi tiãưn vo Ngán hng nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo ca Ngán hng + Lm th tủc chuøn tiãưn tỉì ngán hng qua bỉu âiãûn âãø tr nåü nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo + Thu tiãưn bạn hng näüp thú nhỉng chỉa nháûn âỉåüc giáúy bạo 2/ Ngun tàõc hảch toạn väún bàịng tiãưn Táút c cạc loải tiãưn âãưu phi âỉåüc qui âäøi thnh âån vë tiãưn tãû thäúng nháút ( VNÂ) Cạc loải tiãưn tãû âãưu phi qui âäøi âäưng Viãût Nam trãn cạc säø kãú toạn, âäưng thåìi phi theo di ngun tàõc TK 007 qui âäøi phi theo t giạ Ngán hng Viãût Nam cäng bäú hồûc Ngán hng thỉång Vng bảc, âa qu phi âỉåüc theo di giäúng váût tỉ, hng họa v viãûc xút kho âỉåüc sỉí sủng mäüt cạc phỉång phạp xút váût liãûu , cäng củ dủng củ Cạc nghiãûp vủ kinh tãú phạt sinh liãn quan âãún tiãưn âãưu phi ghi hng ngy v phi säú dỉ cúi mäùi ngy 3/ Nhiãûm vủ kãú toạn väún bàịng tiãưn Phn ạnh chênh ạc këp thåìi õỏửy õuớ, tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng vaỡ tỗnh hỗnh sổớ sủng tiãưn màût qun l v theo di chàût ch âäü thu chi tiãưn màût Phn ạnh chênh xạc këp thổoỡi õỏửy õuớ tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng tióửn gổới Ngỏn hng , cạc loải tiãưn vng, bảc, âạ qu, kim khê qu, tiãưn ln chuøn v giạm sạt chàût ch chãú âäü toạn khäng dng tiãưn màût qua Ngán hng II/ PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN A/ KÃÚ TOẠN TIÃƯN MÀÛT 1/ Tiãưn màût tải qu Theo chóỳ õọỹ atỗ chờnh quy õởnh, doanh nghióỷp chi õóứ lải mäüt säú tiãưn màût tải qu âãø phủc vủ cho nhu cáưu chi tiãu hng ngy ty theo quy mä, phảm vë hoảt âäüng ca doanh nghiãûp, viãûc thu chi tiãưn màût th qu trỉûc tiãúp thỉûc hiãûn 2/ Chỉïng tỉì säø a/ Chỉïng tỉì Chỉïng tỉì tiãưn màût + Phiãúu thu + Phiãúu chi gỉíi + Bng kã vng bảc âạ qu, kim khê qu chỉïng tỉì tiãưn + Giáúy bạo nåü + Giáúy bạo cọ + Bng kã säø b/ Säø - S qu tiãưn màût - Säø kãú toạn täøng hồỹp tuỡy theo hỗnh thổùc kóỳ toaùn Sỉ QUYẻ KIM BAẽO CAẽO QUYẻ CHặẽNG Tặè S NGAèY DIN GIAI S TIÃÖN THU CHI TÄÖN SÄØ CHI TIÃÚT TIÃÖN MÀÛT CHỈÏNG TỈÌ Säú Ngy DIÃÙN GII Ti khon Âäúi ỉïng Sọỳ tióửn Nồỹ Coù Nồỹ Dổ cuọỳi thaùng 3/ Tỗnh tỉû tiãún hnh - Kãú toạn tiãưn màût + Khi cọ nghiãûp vủ phạt sinh liãn quan âãún tiãưn màût thỗ kóỳ toaùn lỏỷp chổùng tổỡ thu chi vaỡ coù âáưy â chỉỵ k ca nhỉỵng ngỉåìi cọ tháøm quưn duût sau âọ giao cho th qu thỉûc hiãûn viãûc thu hồûc chi tin räưi âọng dáúu lãn cạc chỉïng tỉì â thu hac chi, cúi ngy càn cỉï vo cạc chỉïng th qu vo säø qu hồûc láûp bạo cạo qu theo cạc chỉïng tỉì v giỉí cho kãú toạn tiãưn màût + Kãú toạn tiãưn màût nháûn cạc chỉïng tỉì th qu mang âãún kiãøm tra cạc chỉïng tỉì sau âọ tiãún hnh vo säø kãú toạn liãn quan Kãú toạn tiãưn giỉí + Khi nháûn âỉåüc cạc chỉïng tỉì ca Ngán hng gỉíi âãún kãú toạn kiãøm tra cạc chỉïng tỉì v âäúi chiãúu cạc y nhiãûm thu, y nhiãûm chi hồûc xẹt vo säø kãú toạn nãúu giỉỵa säú liãûu ca Ngán hng so våïi säú liwuj ca kãú toạn ghi theo säú lióỷu cuớa Ngỏn haỡng sang thaùng sau tỗm nguyón nhỏn âãø âiãưu chènh säø 4/ Ti khon sỉí sủng TK tióửn mỷt duỡng õóứ phaớn aùnh tỗnh hỗnh bióỳn õọỹng vaỡ tọửn quyợ tióửn mỷt Kóỳt cỏỳu TK 111 - Säú tiãưn màût nháûp qu - säú tiãưn màût xút qu - Säú tiãưn màût thỉìa kiãøm kã - säú tiãön màût thiãúu kiãøm kã Vd: sọỳ tióửn mỷt tọửn quyợ ã Caùc taỡi khoaớn cáúp 2: - TK 111 “ tiãön Viãût Nam “ bao gäưm cạc ngán phiãúu - TK 1112 “ tiãưn tãû “ qui âäøi theo tiãưn Viãût Nam - TK 1113 vng bảc âạ qu, kim khê qu 5/ Phỉång phạp hảch toạn thu chi tiãưn màût 1/ Cạc nghiãûp vủ tàng qu tiãưn màût ( nháûp qu ) Nåü TK 111 chi tiãút doanh thu bạn hng Cọ TK 511, 515, 711 Doanh âäüng khạc thu hoảt Cọ TK 333( ) hng Cọ TK âáưu thu tiãưn ca khạch Cọ TK 136 , 138 121,221, 222 thu häưi cạc khon / Cạc nghiãûp vủ gim qu tiãưn màût ( xút qu ) Nåü TK 152, 153, 156, 211: chi tiãưn mua váût tỉ Hng họa ti sn Nåü TK 133 doanh Nåü TK 627, 641, 642 chi hoaût âäüng kinh Nåü TK 334, 331, 341, 333 Nåü TK 121,221 chi tr nåü chi âáưu tỉ Cọ TK 111 SÅ ÂÄƯ HẢCH TOẠN THU CHI TIÃƯN MÀÛT 6/ Phỉång phạp hảch toạn thu chi tãû • Nãúu âån vë dng t giạ hảch toạn âãø qui âäøi tãû, thu tiãưn bạn hng bàịng tãû Nåü TK 111 toạn Cọ TK 511 : Ngun tãû x t giạ hảch : Ngun tãû x t giạ thỉûc tãú 10 Tải ngy cọ doanh thu : chãnh lãûch Cọ TK 413 + Thu nåü bàịng tãû Nåü TK 111 hảch toạn hảch toạn ngun tãû x % giạ Cọ TK 131,136, 138 ngun tãû x % giạ + Dng tiãưn Viãût Nam mua tãû : toaïn Nåü TK 111 ( 1112) : nguyãn tãû x % giạ hảch : tiãưn màût Viãût Nam ( tiãưn qu theo giạ thỉûc tãú ) Cọ TK 111 xuáút : chãnh lãûch Coï Tk 413 + Xuáút tãû mua váût tỉ hng họa Nåü TK 152, 153, 156 : ngun tãû x% thỉûc tãú Cọ TK 111 ( 1112) : ngun tãû x% hảch toạn Cọ TK 413 : chãnh lãûch + Xút tãû tr nåü toaïn Nåü TK 331,333 : nguyãn tãû x % hảch 32 Väún bàịng tiãưn màût ca Cäng ty l taỡi saớn tọửn taỷi dổồùi hỗnht thổỡc giaù trở quaù trỗnh saớn xuỏỳt kinh doanh, noù õổồỹc sổớ duỷng âãø âạp ỉïng nhu cáưu vãư toạn, mua sàõm vỏỷt tổ haỡng hoùa phuỷc vuỷ cho quaù trỗnh saớn xút kinh doanh Âäưng thi l kãút qu ca viãûc mau bạn sn pháøm hng họa hồûc thu häưi cạc khon nåü ca Cäng ty Âãø âiãưu hnh lỉu thäng tiãưn tãû, tàng ngưn väún âãø phạt triãøn kinh tãú, vàn họa, x häüi, phạt huy tạc dủng kiãøm soạt âäưng tiãưn, gọp pháưn vo viãûc tiãút kiãûm chäúng lng phê, tham ä, thục âáøy âån vë sn xút kinh doanh nỏửng cao trỗnh õọỹ kinh tóỳ chờnh phuớ bzn hnh nghë âënh v cạc qui âënh củ thãø vãư ngun tàõc qun l tiãưn màût Theo qui âënh ny chè âãø lải mäüt säú lỉåüng tiãưn màût nháút âënh gi l tiãưn màût tải qu âỉåüc dng chi vo cạc khon nhỉ: - Chi tr lỉång, BHXH, CBCNV, - Mua sàõm thiãút bë phủc vủ cho cäng tạc vàn phng - Chi tr cạc khon phi näüp vo NSNN - Chi tr cäng tạc phê v mäüt säú chi phê bàịng tiãưn màût khạc a Thu tiãưn màût Khi phạt sinh nghiãûp vủ thu tiãưn màût kãú toạn toạn qu tiãưn màût tải Cäng ty â sỉí dủng chỉïng tỉì ban âáưu hay cn gi l chỉïng tỉì gäúc Bao gäưm phiãúu thu âỉåüc dng âãø lm chỉïng tỉì âãø thu ca mäüt âån vë khạch hng Hồûc mäüt âån vë cạ nhán no âọ näüp vo qy ca Cäng ty vãư cạc khon nåü nhỉ: toạn tiãưn hng họa, tảm ỉïng, thu cạc khon khạc máùu ca phiãúu thu củ thãø sau 33 Âån vë: SEATECCO Âëa chè; 174 PHIÃÚU THU Ngaìy 01/12/2003 Trỉng Nỉỵ Vỉång Nåü : 111  Nàơng Máùu säú C21H Ban hnh theo Q säú: Cọ: 141 H v tón ngổồỡi nhỏỷn : Nguyóựn ỗnh Trung 999- ởa chố : Phng ti chênh - hnh chênh Säú tiãưn : 1.300.000 : Thu lải tiãưn ỉïng âi cäng tạc L Bàịng chỉỵ: Mäüt triãûu ba tràm ngn âäưng y Keìm theo gäúc Th trỉåíng âån vë Ngỉåìi láûp phiãúu (K, h tãn âọng dáúu) h tãn) chỉïng tỉì Phủ trạch kãú toạn (K, h tãn) (K,  nháûn â säú tiãưn (viãút bàịng chỉỵ) Mäüt triãûu ba tràm ngn âäưng - Mủc âêch:Dng âãø lm chỉïng tỉì nhàịm phn aùnh moỹi khoaớn tióửn thu vaỡo vaỡ phaớn aùnh tỗnh hỗnh thu chờnh xaùc cuớa doanh nghióỷp mọựi ngaỡy hay mäùi k Mi khon tiãưn màût thu tiãưn nháút thiãút phi cọ phiãúu thu 34 - Cạch láûp: phiãúu thu âỉåüc âọng thnh táûp, mi phiãúu thu phi ghi â cạc säø liãûu ca tỉìng phiãúu, säú phiãúu phi âạnh liãn tủc mäüt k kãú toạn Mäùi phiãúu thu phi ghi r ngy, thạng, nàm láûp phiãúu v ngy, thạng, nàm thu tiãưn ghi r tãn h, âëa chè ngỉåìi näüp tiãưn - Khi cọ phạt sinh nghióỷp vuỷ thu tióửn thỗ kóỳ toaùn lỏỷp phióỳu thu v láûp thnh 03 liãn, ghi âáưy â cạc näüi dung trãn giáúy v k tãn vo phiãúu sau âọ chuøn cho kãú toạn duût, chuøn cho th qu ghi säú tiãưn thỉûc tãú nháûp qu (bàịng chỉỵ) vo phiãúu thu trỉåïc k tãn sau âọ lm th tủc Th qu gåíi lải mäüt liãn âãø ghi säø qu, mäüt liãn giao cho ngỉåìi näüp tiãưn, 01 liãn lỉu lải nåi láûp phãúu Cúingy ton bäü phiãúu thu km theo chỉïng tỉì gäúc chuøn cho kãú toạn âãø ghi säø kãú toạn * Vê dủ: Mäüt säú nghiãûp vủ phaït sinh thaïng 9/2003: - Phiãúu thu säú 01/ 09 ngy 02//9/2003 rụt tiãưn nháûp qu Sec säú41063088 åí gáưn ngán hng âáưu tỉ v phạt triãøn , säú tiãưn: 25000000âäưng - Phiãúu thu säú 07/09 ngy 04/09/2003 Nguùn Vàn M tr tiãưn mäüt säú bäü häư så nàng lỉûc säú tiãưn 100000âäưng - Phiãúu thu 09/09 ngy 07/09/2003 Tráưn Thë Nhung tr tiãưn âiãûn, säú tiãưn 2653700âäưng, - Phiãúu thu säú 14/09 ngy 20/09/2003 Phảm vàn Quang tr lải tiãưn tảm ỉïng mua thiãút bë sỉía chỉỵa tu thuyãön, säú tiãön 1.072.600â 35 b Chi tiãön màût Âån vë: SEATECCO Âëa chè; 174 PHIÃÚU CHI Säú 891 Ngaìy 01/10/2003 Trỉng Nỉỵ Vỉång Nåü : 141  Nàơng H v tãn ngỉåìi nháûn Máùu säú C21H Ban hnh theo Q säú: Cọ: 111 : TRỉång thë Kim Chi 999- Âëa chè : Phoìng taìi chênh - haình chênh Säú tiãưn : 4.000.000 : tảm ỉïng tiãưn mua xàng dáưu L Bàịng chỉỵ: Bäún triãûu âäưng y Km theo gäúc Th trỉåíng âån vë Ngỉåìi láûp phiãúu (K, h tãn âọng dáúu) h tãn) chỉïng tỉì Phủ trạch kãú toạn (K, h tãn) (K,  nháûn â säú tiãưn (viãút bàịng chỉỵ) Bäún triãûu âäưng y - Mủc âêch: Dng âãø xạc âënh cạc khon tiãưn màût, cạc khon chi thỉûc tãú v lm càn cỉï âãø chi xút qu, ghi säø qu v ghi säø kãú toạn - Cạch láûp : näüi dung cạch láûp cung tỉång tỉû phiãúu v Cäng ty chè sỉí dủng mäüt liãn âỉåüc kãú toạn trỉåíng xem xẹt k duût chi trỉåïc xút qu Mäøi 36 phiãúu chè ghi r thåìi gian láûp phiãúu, ghi r h tãn, âëa chè ngỉåìi nháûn tiãưn • vê dủ : mäüt säú nghiãûp vủ phaït sinh thaïng 10/2003 - Phiãúu chi säú 345/10 ngy 07/10/2003 Dỉång Vàn Âäng phng kãú toạn toạn tiãưn àn trỉa låïp táûp hún kãú toạn, säú tiãưn 853.000â - Phiãúu chi säú 348/10 ngy 08/10/2003 toạn chi phê âi hoüc vaì taìi liãûu hoüc táûp cho nguùn ngc hoi, säúp tiãưn 1.049.000â - Phiãúu chi säú 410/10 ngaỡy 12/10/2003 Trỗnh Trung Tờn taỷm ổùng tióửn mua thiãút bë làõp âàûc cå âiãûn lảnh, säú tiãưn 10.000.000â - Phiãúu chi säúp 412/10 ngy 20/10/2003 toạn tiãưn boa nylon âỉûng lëch tàûng khạch hng säú tiãưn 100.000â Mäùi phiãúu chi âãưu âỉåüc âọng dáúu â chi tiãưn Phiãúu chi cọ kãưm theo giáúy âãư nghë tảm ỉïng hồûc giáúy váy tiãưn Chỉïng tỉì ny lm càn cỉï âãø kãú toaïn láûp phiãúu chi SÄØ NHÁÛT KYÏ CHUNG Qu 4/2003 Ng Chỉïng tỉì y ghi säø S Ng äú y Ti Diãùn gii Nháûp váût tỉ cå âiãûn lảnh Thú VAT nháûp váût tỉ khon Nåü Säú tiãưn Cọ 152 141 402.065 133 141 12.435 311 112 350.000.000 Ghi chuï 37 112 334 154 Täøng cäüng 121 252.187.956 111 45.742.205 621 255.999.145 44.322.103 761 38 SÄØ CẠI TI KHON 111 Qu 4/2003 Tãn ti khon: tiãưn màût cå quan, cäng ty Chỉïng tỉì ST T S Ng äú Ti Diãù gii y khon Nåü Cọ Säú tiãưn nåü Säú tiãưn cọ 19.029.6 72 SDÂK 111 112 40.000.0 111 111 1 642 141 111 338 141 642 331 334 Täøng cäüng quyï 4/2003 00 1.041.60 360.300 459.600 111 10.000.00 111 3.295.386 111 2.203.300 111 11.100.00 48.498.8 492.079.7 90 24 39 NHÂT & PT Viãût Nam Chi nhạnh :  Nàơng Säú thú: 01001506190031 Säú: LNV: KHTK: SBT: AR0012 PHIÃÚU CHI CHUYÃØN KHOAÍN KIÃM HỌA ÂÅN THÚ GTGT Ngy 08/11/2003 M säú thú: KH0400100947001 Ti khon Tãn ti khon Säú tiãưn No 730100564 SEATECCO 300.000 Co 463111011 Thuãú GTGT phaíi näüp 27.273 Co 702021002 Thú phê bo lnh 272.727 Säú tiãưn bàịng chỉỵ: Triïch úu PHI 47/00/H Láûp bng Giạm âäúc Kiãøm soạt Kãú toaùn trổồớng 40 Hỗnh thổùc giỏỳy nọỹp tióửn vaỡo ngỏn Nh nỉåïc bàịng tiãưn chuøn khon Máùu säú 03NN ban hnh theo thäng tỉ Säú 12/2003/TTC ngy 01/02/20203 ca BTC Quøn säø: 010AL/09-O No :000242 CÄÜNG HA X HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT NAM ÂÄÜC LÁÛP - TỈÛ DO - HẢNH PHỤC GIÁÚY NÄÜP TIÃƯN VO NGÁN SẠCH NH NỈÅÏC BÀỊNG CHUØN KHON Tãn âäúi tỉåüng näüp tiãưn : SEATECCO M säú : 0400347944 Âëa chè : 174 Trỉng Nỉỵ Vỉång  Nàơng Nghãư kinh doanh lảnh : Cung ỉïng váût tỉ thy sn cå âiãûn : 73010056A tải ngán hng (KBNN) âáưu tỉ & Trêch TK PTTP ÂN Âãø näüp vo TK TPÂN : 741 (thu NSNN) tải KBNN  Nàơng Näüi dung cạc khon näüp NSNN (ghi theo thäng bạo thu) Stt Näüi dung Säú tiãưn phi näüp Näüp thú 50.000.0 TMDN 00 Täøng cäüng 50.000.0 Chỉån Loả khoa i ín Mủ T.mu 019A 06 02 002 02 g c ûc Ghi chuï 41 00 Âån vë näüp Ngy thạng nàm KT trỉåíng TT âån vë (K, h tãn) (k âọng dáúu) NH(KBNN) våïi âån vë måí TK Ngy thạng nàm Kãú toạn (K, h tãn) TP Kãú toạn (k âọng dáúu) Kho bảc Nh nỉåïc Ngy thạng nàm Kãú toạn kãú toạn trỉåíng (K, hoỹ tón) (kyù õoùng dỏỳu) 42 Hỗnh thổùc traớ laợi tiãưn vay ngán hng :” Khi cọ phiãúu li tiãưn vay ca ngán hng km theo säø phủ bạo nåü kãú toạn càn cỉï vo âọ ghi gim TGNH v vo säø theo di ti khon Máùu ca phiãúu tên li tiãưn vay sau Ngán hng ÂT-PT Viãût Nam Liãn 1: Chi nhạnh  Nàơng 730100564 Nåü: Cọ:701011001 PHIÃÚU TÊNH LI TIÃƯN VAY Tỉì: âãún Tãn khạch hng : SEATECCO Ngy Li sút Täøng 0056 cäüng Säú dỉ TH Tênh säú TH 677423971 95 Li QH Säú dỉ QH Tênh Li säú QH 169355 99 43 PHÁƯN III MÄÜT SÄÚ SUY NGHÉ NHÀỊM HON THIÃÛN CÄNG TẠC HẢCH TOẠN VÄÚN BÀỊNG TIÃƯN TẢI CÄNG TY CÄØ PHệN THUY SAN aỡ Nụng I/ SO SAẽNH GIặẻA LYẽ LÛN V THỈÛC TÃÚ Trong CÄNG TẠC HẢCH TOẠN V NHặẻNG NHN XEẽT Vệ CNG TAẽC HACH TOAẽN VN BềNG TIÃƯN TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN K THÛT THY SN  Nàơng Cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng âỉåüc thnh láûp giai âoản kinh tãú Viãût Nam âang dáưn âỉåüc ci thiãûn Hån nỉỵa, cäng ty âỉåüc thnh láûp trãn âëa bn thnh phäú  Nàơng l trung tám kinh tãú miãưn Trung, l nhëp cáưu näúi giỉỵa hai miãưn Nam Bàõc Hoảt âäüng trãn âëa bn räüng låïn giụp cäng ty nàõm bàõt nhanh õổồỹc yóu cỏửu, tỗnh hỗnh thở trổồỡng vaỡ ngoaỡi nỉåïc tảo âiãưu kiãûn cho cäng tạc kinh doanh ca cäng ty âảt âỉåüc låüi nhûn cao Bãn cảnh âọ, phng ti chênh kãú toạn ca cäng ty biãút täø chỉïc v sàõp xãúp cäng viãûc hảch toạn ph håüp vồùi cọng ty vióỷc aùp duỷng mọ hỗnh kóỳ toạn ca cäng ty cọ tạc dủng phn ạnh quạ trỗnh kinh doanh cuớa cọng ty mọỹt caùch kởp thổoỡi v âáưy â 44 Vãư viãûc hảch toạn cạc nghiãûp vủ phạt sinh tải cäng ty l âụng våïi qui âënh ca chãú âäü kãú toạn hiãûn hnh Cạc bụt toạn âỉåüc cạc kãú toạn viãn thỉûc hiãûn chênh xạc, âụng våïi ngun tàõc kãú toạn Vãư viãûc täø chỉïc säø theo di cạc phạt sinh ca khon mủc väún bàịng tiãưn l khạ håüp l Tải cäng ty cọ täø chỉïc tiãưn màût, tiãưn gỉíi kãú toạn viãn giỉỵ v cáûp nháût cạc phạt sinh këp thåìi Hån nỉỵa, hảch toạn väún bàịng tiãưn l mäüt trang nhỉỵng bäü pháûn quan trng ca cäng tạc kãú toạn , thỉûc hiãûn âụng chãú âäü hiãûn hnh, cuớa nhaỡ nổồùc óứ quaớn lyù tọỳt quaù trỗnh kinh doanh cng bo ton âỉåüc väún giụp cho cäng ty ln chuøn väún kinh doanh thỉåìng xun liãn tủc khäng bë giạn âoản, âäưng thåìi nàõm bàõt õổồỹc tỗnh hỗnh tióỳt kióỷm hay laợng phờ vọỳn, õoỡi hi cäng tạc hảch toạn nọi chung hảch toạn väún bàịng tiãưn nọi riãng phi chàût ch v âụng ngun tàõc quy âënh ca chãú âäü Trong thỉûc tãú nghiãûp vủ phạt sinh väún bàịng tiãưn trãn cạc chỉïng tỉì ban âáưu âãø ghi säø, cäng ty â sỉí sủng âụng cạc chỉïng tỉì củ thãø thãø nhỉ: phiãúu thu, phiãúu chi, giáúy tảm ỉïng âãø ghi vo säø qu tiãưn màût hng ngy Màût khạc cäng ty â tỉìng bỉåïc âỉa vo ạp dủng cạc phỉång tiãûn k thût hiãûn âải Nhỉỵng ti liãûu âỉåüc sỉí sủng bàịng mạy vi ráút chøn xạc v lm gim nhẻ cäng viãûc cho kãú toạn , bo âm chênh xạc këp thåìi cạc säú liãûu theo quy âënh Vãư cäng tạc quaớn lyù : tỗnh hỗnh quaớn lyù cuớa cọng ty vãư cäng tạc täø chỉïc sn xút kinh doanh cọ nhiãưu tiãún triãøn täút Âa säú cạc bäü pháûn ch chọỳt õóửu qua lồùp bọửi dổồợng, trỗnh õọỹ quaớn lyù kinh tãú cho nãn cäng tạc qun l kinh tãú cuớa cọng ty rỏỳt chỷt cheợ 45 Nhỗn chung, cọng ty âang trãn â phạt triãøn nãn cạch hảch toạn cng qun l väún chàût ch âụng våïi chãú âäü hiãûn hnh ca nh nỉåïc Nhỉỵng nháûn xẹt trãn âáy ca em mang ch quan chỉa cọ nhiãưu kinh nghiãûm thỉûc tiãøn nãn cọ thãø chỉa nháûn thỉïc âỉåüc âụng âàõng viãûc hảch toạn väún bàịng tiãưn nọi riãng v cäng tạc hảch toạn kãú toạn taỷi cọng ty noùi chung II/ NHặẻNG GIAI PHAẽP, Yẽ KIÃÚN ÂÃƯ XÚT ÂÄÚI VÅÏI ÂÅN VË THỈÛC TÁÛP Cäng tạc kãú toạn l mäüt cäng viãûc hãút sỉïc quan trng âäúi vỉọi táút c cạc doanh nghiãûp sn xút kinh doanh Nháút l hiãûn nãưn kinh tãú âang phạt triãøn, sỉû cảnh tranh ca cạc doanh nghiãûp ngy cng gay gàõt khiãún cho cäng ty phi lỉûa chn cho mỗnh mọỹt phổồng hổồùng kinh doanh tọỳt nhỏỳt õóứ täưn atë v âỉïng vỉỵng trãn thë trỉåìng mún âảt âỉåüc âiãưu ny cäng ty cáưn phi cọ âäüi ng cạn bäü qun l täút nháút l âäüi ng qun l kãú toạn , qun l v täø chỉïc täút cäng tạc hảch toạn mäùi bäü pháûn thỉûc hiãûn hảch toạn kãú toạn âäüc láûp, tỉû chëu trạch nhiãûm vãư kãút qu sn xút kinh doanh, âm bo cọ li âãø sn xút måí räüng v phạt triãøn väún cäø âäng, âäưng thåìi gii quút tha âạng hi låüi êch cạ nhán ca ngỉåìi lao âäüng v cạc cäø âäng theo kãút qu âảt âỉåüc khn khäø phạp lût Tỉì nháûn thỉïc âọ cäng tạc hảch toạn ca cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng cáưn ln âỉåüc Ban lnh âảo cäng ty quan tám chè âảo âãø ngy cng ci thiãûn cäng tạc hảch toạn kãú toạn tải cäng ty nhàịm gọp pháưn náng cao hiãûu qu ca cäng tạc qun lyï 46 ... TIÃƯN TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN K THÛT THY SN  NÀƠNG 23 A TÇNH HÇNH ÂÀÛC ÂIÃØM CHUNG CA CÄNG TY CÄØ PHÁƯN K THÛT THY SN  NễNG I Quaù trỗnh hỗnh thaỡnh vaỡ phaùt trióứn cuớa cäng ty Cäng ty cäø pháưn... Ngán hng Cäng ty ti chênh kho bảc nh nỉåïc Kãút cáúu TK 112 Säú tiãưn doanh nghiãûp gỉíi Säú tiãưn doanh nghiãûp rụt vo Ngán hng kho bảc cäng tỉì Ngán hng , kho bảc, cäng ty ti chênh ty ti chênh... âäüng cuía cäng ty l 280 ngỉåìi Cäng ty cäø pháưn k thût thy sn  Nàơng l âån vë hảch toạn âäüc láûp, cọ â tỉ cạch phạp nhán trỉûc thüc thy sn näng lám thnh phäú  Nàơng Cäng ty cọ 11 âån vë

Ngày đăng: 22/10/2012, 15:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan