Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

26 576 0
Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng 1 LỜI MỞ ĐẦU Kế tốn cơng cụ phục vụ quản lý kinh tế cơng tác hạch tốn kế toán cần thiết đơn vị sản xuất kinh doanh giúp hạch tốn khoản thu, chi xác định kết kinh doanh toàn đơn vị Trong hoạt động kết sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh mối quan hệ toán với Ngân hàng với tổ chức, cá nhân, đơn vị khác khoản tiền vay tốn tiền vay với quan tài tất quan hệ toán thực chủ yếu tiền vốn tiền khoản mục quan trọng báo cáo tài giữ vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ kế toán đề để sử sụng vốn mục đích có hiệu phải tăng cường công tác tổ chức quản lý vốn tiền nhằm tạo vồng quay vốn nhanh bảo tồn vốn Xuất phát từ mục đích u cầu tầm quan trọng cơng tác hạch tốn vốn tiền đồng thời kết hợp kiến thức tiếp thu nhà trường em định chọn đề tài” hạch tốn vốn tiền “ cơng ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng để làm chuyên đề tốt nghiệp cho Chuyên đề gồm phần Phần I: Những vấn đề lý luận chung hạch tốn vốn tiền Phần II: Tình hình thực tế cơng tác hạch tốn vốn tiền cơng ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Phần III: Một số kiến thức đề xuất thân góp phần hồn thiện cơng tác hạch tốn vốn tiền công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, với cố gắng thân, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo nhà trường giảng dạy trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ cho em thực chuyên đề Ban lãnh đạo cơng ty, phịng tài kế tốn anh chi nhân viên công ty tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực tập góp nhiều ý kiến quý báo cho việc thực hiên chuyên đề Do kiến thức thời gian có hạn nên chuyên đề có thiếu sót, em mong thầy cô anh chị cơng ty góp ý thêm đểt thân em có nhận thức đắn cơng tác thực tế lý luận Em xin chân thành cảm ơn PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN I/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 1/ Khái niệm : Vốn tiền doanh nghiệp phần vốn tài sản lưu động doanh nghiệp Nó phản ánh tồn số tiền doanh nghiệp có doanh nghiệp Bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi Ngân hàng khoản tiền chuyển Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngaọi tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý gửi ngân hàng, kho bạc cơng ty tài Tiền chuyển bao gồm tiền Việt Nam ngoại tệ trường hợp sau + Gửi tiền vào Ngân hàng chưa nhận giấy báo Ngân hàng + Làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng qua bưu điện để trả nợ chưa nhận giấy báo + Thu tiền bán hàng nộp thuế chưa nhận giấy báo 2/ Nguyên tắc hạch toán vốn tiền Tất loại tiền phải qui đổi thành đơn vị tiền tệ thống ( VNĐ) Các loại tiền ngoại tệ phải qui đổi đồng Việt Nam sổ sách kế toán, đồng thời phải theo dõi nguyên tắc TK 007 qui đổi phải theo tỷ giá Ngân hàng Việt Nam công bố Ngân hàng ngoại thương Vàng bạc, đa quý phải theo dõi giống vật tư, hàng hóa việc xuất kho sử sụng phương pháp xuất vật liệu , công cụ dụng cụ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền phải ghi hàng ngày phải tính số dư cuối ngày 3/ Nhiệm vụ kế toán vốn tiền Phản ánh ác kịp thời đầy đủ, tình hình biến động tình hình sử sụng tiền mặt quản lý theo dõi chặt chẽ độ thu chi tiền mặt Phản ánh xác kịp thưịi đầy đủ tình hình biến động tiền gửi Ngân hàng , loại tiền vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, tiền luân chuyển giám sát chặt chẽ chế độ tốn khơng dùng tiền mặt qua Ngân hàng II/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN A/ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1/ Tiền mặt quỹ Theo chế độ atì quy định, doanh nghiệp chi để lại số tiền mặt quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày tùy theo quy mô, phạm vị hoạt động doanh nghiệp, việc thu chi tiền mặt thủ quỹ trực tiếp thực 2/ Chứng từ sổ sách a/ Chứng từ Chứng từ tiền mặt + Phiếu thu + Phiếu chi + Bảng kê vàng bạc đá quý, kim khí quý chứng từ tiền gửi + Giấy báo nợ + Giấy báo có + Bảng kê sổ sách b/ Sổ sách Sỏ quỹ tiền mặt Sổ kế tốn tổng hợp tùy theo hình thức kế toán SỔ QUỸ KIÊM BÁO CÁO QUỸ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI SỐ TIỀN SỐ NGÀY THU CHI TỒN SỔ CHI TIẾT TIỀN MẶT CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Tài khoản Đối ứng Số tiền Số Ngày Nợ Có Nợ Dư cuối tháng 3/ Tình tự tiến hành Kế tốn tiền mặt + Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt kế tốn lập chứng từ thu chi có đầy đủ chữ ký người có thẩm quyền duyệt sau giao cho thủ quỹ thực việc thu chi tièn đóng dấu lên chứng từ thu họac chi, cuối ngày vào chứng thủ quỹ vào sổ quỹ lập báo cáo quỹ theo chứng từ giử cho kế toán tiền mặt + Kế toán tiền mặt nhận chứng từ thủ quỹ mang đến kiểm tra chứng từ sau tiến hành vào sổ kế toán liên quan Kế toán tiền giử + Khi nhận chứng từ Ngân hàng gửi đến kế toán kiểm tra chứng từ đối chiếu ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi xét vào sổ kế toán số liệu Ngân hàng so với số liwuj kế toán ghi theo số liệu Ngân hàng sang tháng sau tìm nguyên nhân để điều chỉnh sổ sách 4/ Tài khoản sử sụng TK “ tiền mặt “ dùng để phản ánh tình hình biến động tồn quỹ tiền mặt Kết cấu TK 111 Số tiền mặt nhập quỹ Số tiền mặt thừa kiểm kê Vd: số tiền mặt tồn quỹ số tiền mặt xuất quỹ số tiền mặt thiếu kiểm kê • Các tài khoản cấp 2: TK 111 “ tiền Việt Nam “ bao gồm ngân phiếu TK 1112 “ tiền ngoại tệ “ qui đổi theo tiền Việt Nam TK 1113 vàng bạc đá quý, kim khí quý 5/ Phương pháp hạch toán thu chi tiền mặt 1/ Các nghiệp vụ tăng quỹ tiền mặt ( nhập quỹ ) tiết Nợ thu bán hàng động khác TK 111 Có TK chi 511, 515, 711 doanh Doanh thu hoạt Có TK 333( ) Có TK 136 , 138 thu tiền khách hàng Có TK 121,221, 222 thu hồi khoản đầu / Các nghiệp vụ giảm quỹ tiền mặt ( xuất quỹ ) Nợ TK 152, 153, 156, 211: chi tiền mua vật tư Hàng hóa tài sản Nợ TK 133 Nợ TK 627, 641, 642 chi hoạt động kinh doanh Nợ TK 334, 331, 341, 333 chi trả nợ Nợ TK 121,221 chi đầu tư Có TK 111 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THU CHI TIỀN MẶT 6/ Phương pháp hạch tốn thu chi ngoại tệ • Nếu đơn vị dùng tỷ giá hạch toán để qui đổi ngoại tệ, thu tiền bán hàng ngoại tệ Nợ TK 111 : Ngun tệ x tỷ giá hạch tốn Có TK 511 : Nguyên tệ x tỷ giá thực tế Tại ngày có doanh thu Có TK 413 : chênh lệch + Thu nợ ngoại tệ Nợ TK 111 ngun tệ x % giá hạch tốn Có TK 131,136, 138 nguyên tệ x % giá hạch toán + Dùng tiền Việt Nam mua ngoại tệ : Nợ TK 111 ( 1112) : nguyên tệ x % giá hạch tốn Có TK 111 : tiền mặt Việt Nam ( tiền xuất quỹ theo giá thực tế ) Có Tk 413 : chênh lệch + Xuất ngoại tệ mua vật tư hàng hóa Nợ TK 152, 153, 156 : nguyên tệ x% thực tế Có TK 111 ( 1112) : ngun tệ x% hạch tốn Có TK 413 : chênh lệch + Xuất ngoại tệ trả nợ Nợ TK 331,333 : ngun tệ x % hạch tốn Có TK 111 ( 1112 ) nguyên tệ x % hạch toán + Cuối kỳ có biến động giá thực tế với giá hạch tốn kế tốn tiến hành điều chỉnh tỷ giá thực tế cuối kỳ a/ Nếu tỷ giá thực tế tăng so với tỷ giá hạch toán Nợ TK 111 ( 1112) : chênh lệch tăng Có TK 413 : chênh lệch tăng b/ Nếu tỷ giá thực tế giảm so với tỷ giá hạch tốn Nợ TK 413 : chênh lệch giảm Có TK 1111( 1112) chênh lệch giảm • Nếu đơn vị dùng tỷ giá thực tế 1/ Doanh thu bán hàng ngoại tệ Nợ TK 111 ( 1112) : nguyên tệ x % thực tế Có TK 511 : nguyên tệ x% thực tế Chi nợ TK 007 : nguyên tệ 2/ Thu nợ ngoại tệ Nợ Tk 111 ( 1112) : nguyên tệ x% thực tế Có TK 131 : nguyên tệ x % tỷ giá Có TK 413 : chênh lệch Ghi nợ TK 007 3/ xuất quỹ ngoịa tệ mua vật tư, tài sản, hàng hóa Nợ TK 152, 153 : nguyên tệ x % thực tế mua Có TK 1112 : nguyên tệ x % thực tế mua Ghi TK 007 4/ Xuất để trả nợ Nợ TK 331, 3333 : nguyên tệ x % ngày nhận nợ Có TK 1112 : nguyên tệ x % xuất Có TK 413 : chênh lệch Ghi có TK 007 5/ Cuối kỳ có chênh lệch tỷ giá thực tế với giá hạch toán a/ Tỷ giá thực tê tăng so với tỷ giá hạch toán Nợ TK 1112 : chênh lệch tăng Có TK 413 : chênh lệch tăng b/ tỷ giá thực tế giảm so với tỷ giá hạch tốn Nợ TK 413 : chênh lệch giảm Có TK 1112 : chênh lệch giảm B/ 1/ KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tiền gửi Ngân hàng Theo chế độ khoản tiền thu phải gửi vào Ngân hàng , cơng ty tài kho bạc nhà nước, cần chi tiêu phải làm thủ tục để rút nhập quỹ, khoản tiền gửi bao gồm : tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý 2/ Chứng từ sổ sách a/ Chứng từ + Giấy báo có + + Giấy báo nợ Bảng kê nộp tiền + Kèm theo chứng từ giấy ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi séc b/ Sổ sách + Sổ chi tiết tiền gửi + Sổ kế toán tổng hợp phù hợp với hình thức kế tốn 3/ Tài khoản sử sụng Tài khoản 112 “ tiền gửi Ngân hàng “ dùng để phản ánh tình hình biến động cịn khoản tiền gửi Ngân hàng Công ty tài kho bạc nhà nước Kết cấu TK 112 Số tiền doanh nghiệp gửi vào Ngân hàng kho bạc công ty tài Số tiền cịn gửi Ngân hàng kho bạc, cơng ty tài Số tiền doanh nghiệp rút từ Ngân hàng , kho bạc, công ty tài Các tài khoản cấp Tk 1121 “ tiền Việt Nam “ TK 1122 “ ngoại tệ “ TK 1123 “ vàn bạc đá quý, kim khí quý “ • Ngồi cịn có tài khoản liên quan TK 711, 5111, 515, 131 phương pháp hạch toán Xuất quỷ tiền mặt giửi vào tài khoản taọi ngân hàng Nợ TK 112 Có TK 111(1111) Nhận giấy báo có ngân hàng số tiền chuyển trả vào tài khoản đơn vị Nợ TK 112 có TK 113 Nhận tiền khách hàng trả nợ chuyển khoản, vào giấy báo có ngân hàng đề nghị Nợ TK 112 Có TK 131 Thu hồi số tiền đăng ký quỷ tiền gửi ngân hàng nơi nhận ký quỷ chuyển trả Nợ TK 112 Có TK 144 Nhận vốn gốp liên doanh thành viên gốp vốn chuyển khoản Nợ TK 112 Có TK 411 6/ Thu hồi khoản nợ đầu tư ngắn hạn chuyển khoản Nợ TK 112 Có Tk 121 ; giá vốn Có Tk 138 ; giá vốn Có Tk 515 : chênh lệch 7/ Thu hồi tiền bán hàng hoạt động khác chuyển khoản Nợ TK 112 Có TK 511 Có TK 711 Có Tk 515 Có TK 3331 8/ Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 112 9/ Chuyển tiền gửi Ngân hàng chấp lý quỹ lý cược ngắn hạn dài hạn đầu tư ngắn hạn khác, mua cổ phiếu, trái phiếu dài hạn, góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản Nợ Tk 144 Nợ Tk 244 Nợ TK 128 Nợ Tk 221 Nợ TK 222 Có Tài khoản 112 10/ Trả tiền mua vật tư hàng hóa nhập kho, cơng trình XDCB chuyển khoản Nợ TK 152, 156, 213, 241, 611 Nợ TK 133 Có TK 112 11/ Chi trả khoản chi phí sản xuất kinh doanh chuyển khoản Nợ TK 627, 641, 642, 811, 821 Nợ TK 133 Có TK 112 12/ Rút tiền gửi Ngân hàng mua sắm tài sản cố định Nợ TK 211, 213 Nợ TK 133 Có Tk 112 10 SƠ ĐỒ HẠCH TỐN BẰNG TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG C/ KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 1/ Tiền chuyển Bao gồm : khoản tiền mà doanh nộp vào Ngân hàng gửi qua bưu điện làm thủ tục rút tiền từ Ngân hàng chuyển qua bưu điện chưa nhận giấy báo Ngân hàng người nhận tiền bưu điện Tiền mặt séc nộp vào Ngân hàng Tiền qua bưu điện Thu tiền bán hàng nộp thuế 2/ Tài khoản sử sụng Tk 113 “ tiền chuyển “ dùng để phản ánh khoản tiền chuyển chưa nhận giấy báo Ngân hàng bưu điện Kết cấu TK 113 Các khoản tiền chuyển ( chưa nhận giấy báo ) SD khoản tiền chuyển Các khoản tiền chuyển vào tài khoản đơn vị chuyển trả nợ ( nhận giấy báo ) Các tài khoản cấp + TK 1131 “ tiền Việt Nam “ + Tk 1132 “ ngoại tệ “ 3/ Phương pháp hạch toán 1/ Thu tiền bán hàng nộp vào Ngân hàng chưa nhận giấy báo Nợ TK 113 Có TK 511 : thu tiền mặt Có TK 131 : thu séc 2/ Xuất quỹ tiền mặt nộp vào Ngân hàng chưa nhận giấy báo Nợ TK 113 Có Tk 111 3/ Thu nợ khách hàng nộp vào Ngân hàng chưa nhận giấy báo Nợ TK 113 Có TK 131 12 A TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG I Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng hình thành sở cổ phần hóa cơng ty cung ứng phát triển kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng có tên gọi SEATECCO, giấy phép kinh doanh số 63200360/TTKT UBND thành phố Đà Nẵng cấp ngày 08/02/2002, vốn điều lện công ty thời điểm xác định 4.293.900.900 đồng, vốn nhà nước 3.356.438.947 đồng chiếm 85,15% vốn phát hành cổ phiếu huy động thêm CBCNV 637.461.053 chiếm 14,84% Hiện tổng số lao động công ty 280 người Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng đơn vị hạch tốn độc lập, có đủ tư cách pháp nhân trực thuộc thủy sản nông lâm thành phố Đà Nẵng Cơng ty có 11 đơn vị trực thuộc hạch tốn báo cáo sổ với công ty Ngành nghề kinh doanh chủ yếu sản phẩm chủ yếu công ty: - Sản xuất cung ứng nước đá - Các dịch vụ hậu cần cho nghề cá, sơn sửa đóng tàu thuyền - Tư vấn khảo sát thiết kế,của cung cấp vật tư thiết bị - Chế tạo, xây dựng, lắp đặt sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm ngành điện, nhiệt, phòng chống cháy, xử lý cấp thoát nước - Kinh doanh xuất nhập khẩu, xây lắp điện lạnh, cung ứng vật tư thủy sản, vật tư điện lạnh Trụ sở cơng ty : 174 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng Điện thoại : 84 511 821 84 511 825 714 II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Nguyên tắc hoạt động Công ty hoạt động theo nguyên tắc sau: -Mỗi phận thựchiện hạch toán kế toán độc lập tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng phát triển vốn cổ đông, đồng thời giải thỏa đáng hài hịa lợi 13 ích cá nhân người lao động cổ đông theo kết đạt khuôn khổ pháp luật Công ty thực công tác tập trung dân chủ, chế độ tập thể quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh theo đinh hướng phát triển kinh tế xã hội Đảng Nhà nước Cơ cấu tổ chức quản lý Mục tiêu công ty năm tập trung vào dịch vụ hậu cần thủy sản điện lạnh Trong lĩnh vực hậu cần thủy sản nước đá đóng tàu hai sản phẩm chính, đối cới lĩnh vưc khác thời kỳ tùy theo điều kiện cụ thể mà đầu tư phát triển hợp lý theo nguyên tắc ưu tiên cho ngành nghề có hiệu cao không kinh doanh sản phẩm dịch vụ biết biết sản phẩm khơng tạo lợi nhuận Công ty cần chuyển dịch bố trí lại cấu ngành nghề để đảm bảo tính chất đa ngành linh hoạt hiệu , tập trung phát triển ngành nghề quan trọng giữ hiẹu ngành khác Đối với đơn vị trực thuộc công ty giao khốn tiêu lợi nhuận có mức thưởng hợp lý đơn vị làm ăn có hiệu đạt lợi nhuận cao trình điều hành công ty thường xuyên điều chỉnh nội quy , quy chế để phù hợp với môi trường kinh doanh Đối với phạm vi kinh doanh trước , công ty chủ yếu hoạt động phạm vi thành phố Đà Nẵng , khách hàng chủ yếu ngành thủy sản Nhưng công ty hoạt động nhiều tỉnh thành địa phương nước có quan hệ hợp tác với nhiều đối tác nước ngồi Trong cơng tác quản lý cơng ty thường xun phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh có biện pháp cải tiến điều chỉnh kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển ổn định Cơng ty trì chế độ họp giao ban hang tháng từ tổ chức sản xuất đến cơng ty, nhờ kịp thời phát tồn yếu kép rút kinh nghiệm sai xót giúp cho việc sản xuất kinh doanh ngày tốt đạt hiệu Cơ sở vật chất kỹ thuật 14 Công ty đầu tư cải tạo hệ thống máy nén ba phân xưởng nước đá công suất 100 tấn/ ngày ba phân xưởng khác có cơng suất 80 tấn/ngày mang lại hiệu rõ rệt nhờ giảm tiêu hao điện năng, chi phí vận hành góp phần giảm giá thành sản phẩm đảm bảo an toán cho hoạt động sản xuất Ngồi cơng ty cịn mua lại cảng cá, mở rộng dịch vụ hậu cần Thuận Phước, Trong lĩnh vực điện lạnh đầu tư nhà xưởng trang thiết bị, thêm dụng cụ đồ nghề cho lao động III Tổ chức mýa quản lý công ty Sơ đồ tổ chức máy quản lý 15 Bộ máy quản lý Công ty tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức Chức nhiệm vụ phòng ban Đại hội cổ đông quan định cao Công ty hoạt động thông qua họp địa hội cổ đông thường niên hoặcbất thường - Ban kiểm sốt phận thay mặt cổ đơng để kiểm soát hoạt động kinh doanh quản trịvà điều hành Cơng ty Ban kiểm sốt có người đại hội cổ đông bầu với đa số phiếu tán thành thể thức trực tiếp bỏ phiếu với thành viên làm trưởng ban kiểm soát - Hội đồng quản trị quan quản lý cao Công ty hai kỳ địa hội cổ đơng, có ngun nhân dành Cơng ty trừ vấn đề thuộc quyên đại hội cổ đông Hội đồng quản trị có thành viên, có chủ tịch 12 phó chủ tịch - Ban điềìu hành gồm có Giám đốc Giám đốc hội đồng quản trị bầu ra, trực tiếp đạo giám sát hoạt động Công ty - Ban tổ chức có nhiệm vụ phụ trách khâu nhận tuyển dụng, bố trí đào tạo lao động xây dựng chế độ tiền lương tham gia tư ván cho Giám đốc khen thưởng, kỹ thuật giải vấn đề quyền lợi chế độ sách cho người lao động Cơng ty - Phịng tài kế tốn tham mưu cho Giám đốc hoạt động tài Cơng ty, tổ chức cơng tác kế tốn, ghi chép, xử lý lập báo cáo kế tốn tình hình tài chính, nguồn vốn Cơng ty - Phịng Marketing : xây dựng đề xuất giải pháp mở rộng thị trường thu nhập, xử lý thông tin bên ben ngồi đảm bảo cung cấp thơng tin khách hàng trung gian cách đầy đủ kịp thời - Phòng kỹ thuật đề xuất giải pháp kỹ thuật tham gia xây dựng tổ chức thiết kế dự án cho đơn vị Cơng ty đánh giá máy móc, cơng nghệ đại, để đề xuất giải pháp thích hợp, tư vấn hỗ 16 trợ cho đơn vị sở thông tin cần thiết thao tác vận hành bảo quản máy móc IV Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Tổ chức máy kế toán * Chức nhiệm vụ : - Kế tốn trưởng tham mưu hoạt động tài cho Giám đốc, trực tiếp điều hành hướng dẫn, kiểm tra công tác thu nhập xử lý số liệu lập chứng từ kiểm sốt, phân tích tình hình vốn đơn vị - Kế toán tổng hợp hướng dẫn kiểm tra số liệu kế toán viên tổnghợp số liệu, lập báo cáo tióan theo quý - Kế tốn vật tư: TSCĐ theo dõi tình hình nhập xuất vật tư hănhgf ngày định kỳ đối chiếu với thủ kho để lập báo cáo tổng hiựp, báo cáo chi tiết tình hình nhập xuát tồn kho vật tư Đồng thời phải có nhiệm vụ theo dõi CTXD bản, lậop báo cáo qưuyết tóan khbi cơng trình hồn thành - Kế tốn tiêu thụ tốn theo dõi tình hình tốn với khách hàng, với cán CNV, tình hình tốn nội Công ty với đơn vị trực thuộc đồng thời theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Cơng ty - Kế tốn phân xưởng : có nhiệm vụ hạch tốn đầy đủ, xác nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh 17 phân xưởng Cuối tháng lập bảng cân đối tài khoản, báo cáo tốn gởi Cơng ty kèm theo chứng từ gốc Hình thức kế tốn trình tự ghi sổ a Hình thức kế tốn Để đáp ứng ngày tốt yêu cầu kế toán Cơng ty áp dụng máy vi tính vào cơng tác hạch tốn với hình thức sổ nhật ký chung Sổ sách việc áp dụng : Nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ quý, sổ cái, sổ theo dõi cơng nợ b Triình tự ghi sổ Hàng ngày số liệu phát sinh phận phận kiểm tra nhập vào máy vi tính lên bảng kê chứng từ sổ nhật ký chung Đối chiếu vào cần theo dõi chi tiét lên sổ chi tiết Cuối quý số liệu vào tập hợp phận chuyển sang phận kế tốn xử lý Lập báo cáo toán Ở phân xưởng, cuối tháng nhân viên kế toán báo cáo sổ sách chứng từ cho Cơng ty lần, sau kế tốn tổng hợp kiểm tra lại số liệu định kỳ kết hợp với số liệu Công ty để lập báo cáo kế tốn SƠ ĐỒ HẠCH TỐN CỦA CƠNG TY 18 II Tình hình thực tế cơng tác kế tốn vốn tiền Cơng ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng Hạch toán tiền mặt Các tài khoản vốn dùng để phản ánh số có tình hình biến động loại vốn tiền Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng Cơng ty tài khoản tiền chuyển Vốn tiền mặt Công ty tài sản tồn hìnht thừc giá trị q trình sản xuất kinh doanh, sử dụng để đáp ứng nhu cầu toán, mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ cho q trình sản xuất kinh doanh Đồng thịi kết việc mau bán sản phẩm hàng hóa thu hồi khoản nợ Công ty Để điều hành lưu thông tiền tệ, tăng nguồn vốn để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy tác dụng kiểm sốt đồng tiền, góp phần vào việc tiết kiệm chống lãng phí, tham ơ, thúc đẩy đơn vị sản xuất kinh doanh nầng cao trình độ kinh tế phủ bzn hành nghị định qui định cụ thể nguyên tắc quản lý tiền mặt Theo qui định để lại số lượng tiền mặt định gọi tiền mặt quỹ dùng chi vào khoản như: Chi trả lương, BHXH, CBCNV, Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng Chi trả khoản phải nộp vào NSNN Chi trả cơng tác phí số chi phí tiền mặt khác a Thu tiền mặt Khi phát sinh nghiệp vụ thu tiền mặt kế toán toán quỹ tiền mặt Công ty sử dụng chứng từ ban đầu hay gọi chứng từ gốc Bao gồm phiếu thu dùng để làm chứng từ để thu đơn vị khách hàng Hoặc đơn vị cá nhân nộp vào qũy Cơng ty khoản nợ như: toán tiền hàng hóa, tạm ứng, thu khoản khác mẫu phiếu thu cụ thể sau 19 - Mục đích:Dùng để làm chứng từ nhằm phản ánh khoản tiền thu vào phản ánh tình hình thu xác doanh nghiệp ngày hay kỳ Mọi khoản tiền mặt thu tiền thiết phải có phiếu thu - Cách lập: phiếu thu đóng thành tập, phiếu thu phải ghi đủ sổ liệu phiếu, số phiếu phải đánh liên tục kỳ kế toán Mỗi phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu ngày, tháng, năm thu tiền ghi rõ tên họ, địa người nộp tiền - Khi có phát sinh nghiệp vụ thu tiền kế toán lập phiếu thu lập thành 03 liên, ghi đầy đủ nội dung giấy ký tên vào phiếu sau chuyển cho kế tốn duyệt, chuyển cho thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước ký tên sau làm thủ tục Thủ quỹ gởi lại liên để ghi sổ quỹ, liên giao cho người nộp tiền, 01 liên lưu lại nơi lập phếu Cuốingày toàn phiếu 20 thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán * Ví dụ: Một số nghiệp vụ phát sinh tháng 9/2003: - Phiếu thu số 01/ 09 ngày 02//9/2003 rút tiền nhập quỹ Sec số41063088 gần ngân hàng đầu tư phát triển , số tiền: 25000000đồng - Phiếu thu số 07/09 ngày 04/09/2003 Nguyễn Văn Mỹ trả tiền số hồ sơ lực số tiền 100000đồng - Phiếu thu 09/09 ngày 07/09/2003 Trần Thị Nhung trả tiền điện, số tiền 2653700đồng, - Phiếu thu số 14/09 ngày 20/09/2003 Phạm văn Quang trả lại tiền tạm ứng mua thiết bị sửa chữa tàu thuyền, số tiền 1.072.600đ b Chi tiền mặt 21 Mục đích: Dùng để xác định khoản tiền mặt, khoản chi thực tế làm để chi xuất quỹ, ghi sổ quỷ ghi sổ kế toán Cách lập : nội dung cách lập cung tương tự phiếu Công ty sử dụng liên kế toán trưởng xem xét ký duyệt chi trước xuất quỹ Mổi phiếu ghi rỏ thời gian lập phiếu, ghi rỏ họ tên, địa người nhận tiền • ví dụ : số nghiệp vụ phát sinh tháng 10/2003 - Phiếu chi số 345/10 ngày 07/10/2003 Dương Văn Đông phịng kế tốn tốn tiền ăn trưa lớp tập huấn kế toán, số tiền 853.000đ - Phiếu chi số 348/10 ngày 08/10/2003 tốn chi phí học tài liệu học tập cho nguyễn ngọc hoài, sốp tiền 1.049.000đ - Phiếu chi số 410/10 ngày 12/10/2003 Trình Trung Tín tạm ứng tiền mua thiết bị lắp đặc điện lạnh, số tiền 10.000.000đ - Phiếu chi sốp 412/10 ngày 20/10/2003 toán tiền boa nylon đựng lịch tặng khách hàng số tiền 100.000đ Mỗi phiếu chi đóng dấu chi tiền Phiếu chi có kềm theo giấy đề nghị tạm ứng giấy vây tiền Chứng từ làm để kế toán lập phiếu chi SỔ NHẬT KÝ CHUNG Quý 4/2003 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải Tài khoản Số tiền Ghi Số Ngày Nợ Có Nhập vật tư điện lạnh 152 141 402.065 Thuế VAT nhập vật tư 133 141 12.435 311 1121 350.000.000 1121 121 252.187.956 334 1112 45.742.205 1541 621 255.999.145 Tổng cộng 44.322.103.761 22 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 111 Quý 4/2003 Tên tài khoản: tiền mặt quan, công ty STT Chứng từ Diễ giải Tài khoản Số tiền nợ tiền có Số Ngày Nợ Có 19.029.672 SDĐK 1111 1121 40.000.000 1111 642 1.041.600 1111 141 360.300 1111 3388 459.600 141 1111 10.000.000 642 1111 3.295.386 331 1111 2.203.300 334 1111 11.100.000 Tổng cộng quý 4/2003 48.498.890 492.079.724 NHĐT & PT Việt Nam Chi nhánh : Đà Nẵng Số thuế: 01001506190031 Số: LNV: Số KHTK: SBT: AR0012 PHIẾÚU CHI CHUYỂN KHOẢN KIÊM HÓA ĐƠN THUẾ GTGT Ngày 08/11/2003 Mã số thuế: KH0400100947001 Tài khoản Tên tài khoản Số tiền No 730100564 SEATECCO 300.000 Co 463111011 Thuế GTGT phải nộp 27.273 Co 702021002 Thuế phí bão lãnh 272.727 Số tiền chữ: Triïch yếu PHI 47/00/HĐ Lập bảng Kiểm soát Kế tốn trưởng Giám đốc 23 Hình thức giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước tiền chuyển khoản Mẫu số 03NN ban hành theo thông tư Số 12/2003/TTC ngày 01/02/20203 BTC Quyển sổ: 010AL/09-O No :000242 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG CHUYỂN KHOẢN Tên đối tượng nộp tiền : SEATECCO Mã số : 0400347944 Địa : 174 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng Nghề kinh doanh : Cung ứng vật tư thủy sản điện lạnh Trích TK : 73010056A ngân hàng (KBNN) đầu tư & PTTP ĐN Để nộp vào TK : 741 (thu NSNN) KBNN Đà Nẵng TPĐN Nội dung khoản nộp NSNN (ghi theo thông báo thu) Stt Nội dung phải nộpSố tiền Chương Loại khoản Mục T.mục Ghi Nộp thuế TMDN 50.000.000 019A 06 02 002 02 Tổng cộng 50.000.000 Đơn vị nộp vị mở TK Kho bạc Nhà nước Ngày tháng năm Ngày tháng năm Ngày tháng năm KT trưởng TT đơn vị TP Kế tốn Kế tốn (Ký, họ tên) (ký đóng dấu) (ký đóng dấu) (Ký, họ tên) dấu) NH(KBNN) với đơn Kế tốn kế tốn trưởng (Ký, họ tên) (ký đóng Hình thức trả lãi tiền vay ngân hàng :” Khi có phiếu tính lãi tiền vay ngân hàng kèm theo sổ phụ báo nợ kế tốn vào ghi giảm TGNH vào sổ theo dõi tài khoản 24 Mẫu phiếu tín lãi tiền vay sau Ngân hàng ĐT-PT Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng Nợ: 730100564 Liên 1: Có:701011001 PHIẾU TÍNH LÃI TIỀN VAY Từ: đến Tên khách hàng : SEATECCO Ngày Lãi suất Số dư TH Tính số TH Tính số QH Lãi Tổng cộng 0056 67742397195 16935599 Lãi QH Số dư QH PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN Đà Nẵng I/ SO SÁNH GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ Trong CƠNG TÁC HẠCH TỐN VÀ NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN Đà Nẵng Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng thành lập giai đoạn kinh tế Việt Nam dần cải thiện Hơn nữa, công ty thành lập địa bàn thành phố Đà Nẵng trung tâm kinh tế miền Trung, nhịp cầu nối hai miền Nam Bắc Hoạt động địa bàn rộng lớn giúp công ty nắm bắt nhanh yêu cầu, tình hình thị trường ngồi nước tạo điều kiện cho cơng tác kinh doanh công ty đạt lợi nhuận cao 25 Bên cạnh đó, phịng tài kế tốn cơng ty biết tổ chức xếp công việc hạch tốn phù hợp với cơng ty việc áp dụng mơ hình kế tốn cơng ty có tác dụng phản ánh q trình kinh doanh cơng ty cách kịp thưịi đầy đủ Về việc hạch tốn nghiệp vụ phát sinh công ty với qui định chế độ kế toán hành Các bút toán kế toán viên thực xác, với ngun tắc kế tốn Về việc tổ chức sổ sách theo dõi phát sinh khoản mục vốn tiền hợp lý Tại cơng ty có tổ chức tiền mặt, tiền gửi kế toán viên giữ cập nhật phát sinh kịp thời Hơn nữa, hạch toán vốn tiền trang phận quan trọng công tác kế toán , thực chế độ hành, nhà nước Để quản lý tốt trình kinh doanh bảo tồn vốn giúp cho công ty luân chuyển vốn kinh doanh thường xuyên liên tục không bị gián đoạn, đồng thời nắm bắt tình hình tiết kiệm hay lãng phí vốn, địi hỏi cơng tác hạch tốn nói chung hạch tốn vốn tiền nói riêng phải chặt chẽ nguyên tắc quy định chế độ Trong thực tế nghiệp vụ phát sinh vốn tiền chứng từ ban đầu để ghi sổ, công ty sử sụng chứng từ cụ thể thể như: phiếu thu, phiếu chi, giấy tạm ứng để ghi vào sổ quỹ tiền mặt hàng ngày Mặt khác công ty bước đưa vào áp dụng phương tiện kỹ thuật đại Những tài liệu sử sụng máy vi tính chuẩn xác làm giảm nhẹ cơng việc cho kế tốn , bảo đảm xác kịp thời số liệu theo quy định Về công tác quản lý : tình hình quản lý cơng ty công tác tổ chức sản xuất kinh doanh có nhiều tiến triển tốt Đa số phận chủ chốt qua lớp bồi dưỡng, trình độ quản lý kinh tế công tác quản lý kinh tế cơng ty chặt chẽ Nhìn chung, cơng ty đà phát triển nên cách hạch toán quản lý vốn chặt chẽ với chế độ hành nhà nước Những nhận xét em mang tính chủ quan chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiển nên chưa nhận thức đắng việc hạch toán 26 vốn tiền nói riêng cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty nói chung II/ NHỮNG GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Cơng tác kế tốn cơng việc quan trọng đối vưói tất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Nhất kinh tế phát triển, cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt khiến cho công ty phải lựa chọn cho phương hướng kinh doanh tốt để tồn atị đứng vững thị trường muốn đạt điều cơng ty cần phải có đội ngũ cán quản lý tốt đội ngũ quản lý kế toán , quản lý tổ chức tốt cơng tác hạch tốn phận thực hạch toán kế toán độc lập, tự chịu trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng phát triển vốn cổ đông, đồng thời giải thỏa đáng hài hịa lợi ích cá nhân người lao động cổ đông theo kết đạt khn khổ pháp luật Từ nhận thức cơng tác hạch tốn cơng ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng cần Ban lãnh đạo công ty quan tâm đạo để ngày cải thiện cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập công ty cổ phàn kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng, kết hợp với kiến thức nhà trường, nhờ giúp đỡ cô giáo hướng dẫn Ban lãnh đạo cơng ty, phịng tài kế tốn anh chị nhân viên công ty tạo điều kiện để sâm nhập vaò thực tế Đề tài thực điều kiện hạn chế mặt thời gian khả tổng hợp thấp ... ĐỒ HẠCH TỐN TIỀN ĐANG CHUYỂN PHẦN II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG 12 A TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT... KỸ THUẬT THỦY SẢN ĐÀ NẴNG I Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng hình thành sở cổ phần hóa cơng ty cung ứng phát triển kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng có... CƠNG TÁC HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN Đà Nẵng I/ SO SÁNH GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TẾ Trong CƠNG TÁC HẠCH TỐN VÀ NHỮNG NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC HẠCH TỐN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ

Ngày đăng: 15/11/2012, 11:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan