0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

PHIẾU TÍNH LÃI TIỀN VAY

Một phần của tài liệu HOẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.DOC (Trang 42 -45 )

II. Tình hình thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

PHIẾÚU CHI CHUYỂN KHOẢN

PHIẾU TÍNH LÃI TIỀN VAY

T :... đ nừ ế T n khách ha ng : SEATECCOê ì Nga yì Lãi su tấ Số dư TH Tính số TH Lãi QH Số dư QH Tính số QH Lãi T ngổ c üngô 0056 67742397195 16935599

PH N IIIẦ

M T SỘ Ố SUY NGH NHĂ M HOA N THI N C NG TA CĨ Ò Ì Ệ Ô Ï HA CH TOA N V N BĂ NG TI N TA I C NG TY C PH NÛ Ï Ố Ò Ề Û Ô Ổ Ầ THU Y SA N a Nẵng Í Í Đ ì I/ SO SA NH GI A LY LU N VA THÏ Ữ Ï Ậ Ì ỰC TẾ Trong C NG TA C HA CH TOA N VA NH NG NH N XE T VÔ Ï Û Ï Ì Ữ Ậ Ï Ề C NG TA C HA CH TOA N V N BĂ NG TI N TA I C NG TYÔ Ï Û Ï Ố Ò Ề Û Ô C PH N KY THU T THU Y SA N a Nẵng Ổ Ầ Î Ậ Í Í Đ ì

C ng ty c ph n kỹ thu ût thu y sa n a Nẵng đ ücô ổ ầ â í í Đ ì ươ tha nh l ûp trong giai đoạn kinh t Vi ût Nam đang d n đ ücì â ế ê ầ ươ ca i thi ûn. H n n îa, c ng ty đ üc tha nh l ûp tr n địa ba ní ê ơ ư ô ươ ì â ê ì tha nh ph a Nẵng la trung t m kinh t mi n Trung, la nhịpì ố Đ ì ì â ế ề ì c u n i gi îa hai mi n Nam Bă c. Hoạt đ üng tr n địa ba nầ ố ư ề õ ô ê ì r üng l ïn giúp c ng ty nă m bă t nhanh đ üc y u c u, tìnhô ơ ô õ õ ươ ê ầ hình thị tr ng trong va ngoa i n ïc tạo đi u ki ûn cho c ngườ ì ì ươ ề ê ô tác kinh doanh cu a c ng ty đạt đ üc l üi nhu ûn cao.í ô ươ ơ â

B n cạnh đó, pho ng ta i chính k toán cu a c ng ty bi tê ì ì ế í ô ế t ch ïc va să p x p c ng vi ûc hạch toán phu h üp v ïi c ngổ ư ì õ ế ô ê ì ơ ơ ô ty . vi ûc áp dụng m hình k toán cu a c ng ty có tác dụngê ô ế í ô pha n ánh quá trình kinh doanh cu a c ng ty m üt cách kịpí í ô ô th o i va đ y đu .ư ì ì ầ í

V vi ûc hạch toán các nghi ûp vụ phát sinh tại c ngề ê ê ô ty la đúng v ïi qui định cu a ch đ ü k toán hi ûn ha nh. Cácì ơ í ế ô ế ê ì bút toán đ üc các k toán vi n th ûc hi ûn chính xác, đúngươ ế ê ư ê v ïi nguy n tă c k toán .ơ ê õ ế

V vi ûc t ch ïc s sách theo dõi các phát sinh cu aề ê ổ ư ổ í khoa n mục v n bă ng ti n la khá h üp lý. Tại c ng ty cóí ố ò ề ì ơ ô t ch ïc ti n mặt, ti n g i do k toán vi n gi î va c ûpổ ư ề ề ử ế ê ư ì â nh ût các phát sinh kịp th i â ờ

H n n îa, hạch toán v n bă ng ti n la m üt trangơ ư ố ò ề ì ô nh îng b ü ph ûn quan trọng cu a c ng tác k toán , th ûcư ô â í ô ế ư hi ûn đúng ch đ ü hi ûn ha nh, cu a nha n ïc. ê ế ô ê ì í ì ươ Để qua n lýí t t trong quá trình kinh doanh cũng nh ba o toa n đ üc v nố ư í ì ươ ố giúp cho c ng ty lu n chuy n v n trong kinh doanh th ngô â ể ố ườ xuy n li n tục kh ng bị gián đoạn, đ ng th i nă m bă t đ ücê ê ô ồ ờ õ õ ươ tình hình ti t ki ûm hay lãng phí v n, đo i ho i c ng tácế ê ố ì í ô hạch toán nói chung hạch toán v n bă ng ti n nói ri ngố ò ề ê pha i chặt chẽ va đúng nguy n tă c quy định cu a ch đ ü.í ì ê õ í ế ô Trong th ûc t nghi ûp vụ phát sinh v n bă ng ti n tr n cácư ế ê ố ò ề ê ch ïng t ban đ u đ ghi s , c ng ty đã s sụng đúng cácư ừ ầ ể ổ ô ử ch ïng t cụ th th nh : phi u thu, phi u chi, gi y tạmư ừ ể ể ư ế ế ấ

ïng đ ghi va o s quỹ ti n mặt ha ng nga y.

ư ể ì ổ ề ì ì

Mặt khác c ng ty đã t ng b ïc đ a va o áp dụng cácô ừ ươ ư ì ph ng ti ûn kỹ thu ût hi ûn đại. Nh îng ta i li ûu đ üc sươ ê â ê ư ì ê ươ ử sụng bă ng máy vi tính r t chu n xác va la m gia m nhẹò ấ ẩ ì ì í c ng vi ûc cho k toán , ba o đa m chính xác kịp th i các sô ê ế í í ờ ố li ûu theo quy định ê

V c ng tác qua n lý : tình hình qua n lý cu a c ng ty về ô í í í ô ề c ng tác t ch ïc sa n xu t kinh doanh có nhi u ti n tri nô ổ ư í ấ ề ế ể t t. a s các b ü ph ûn chu ch t đ u qua l ïp b i d îng,ố Đ ố ô â í ố ề ơ ồ ươ trình đ ü qua n lý kinh t cho n n c ng tác qua n lý kinh tô í ế ê ô í ế cu a c ng ty r t chặt chẽ í ô ấ

Nhìn chung, c ng ty đang tr n đa phát tri n n n cáchô ê ì ể ê hạch toán cũng nh qua n lý v n chặt chẽ đúng v ïi chư í ố ơ ế đ ü hi ûn ha nh cu a nha n ïc .ô ê ì í ì ươ

Nh îng nh ûn xét tr n đ y cu a em mang tính chu quanư â ê â í í ch a có nhi u kinh nghi ûm th ûc ti n n n có th ch aư ề ê ư ể ê ể ư nh ûn th ïc đ üc đúng đă ng trong vi ûc hạch toán v n bă ngâ ư ươ õ ê ố ò ti n nói ri ng va c ng tác hạch toán k toán tại c ng tyề ê ì ô ế ô nói chung

II/ NH NG GIA I PHA P, Y KI N Ữ Í Ï Ï Ế ĐỀ XU T Ấ ĐỐ ỚI V IN V TH C T P

Một phần của tài liệu HOẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.DOC (Trang 42 -45 )

×