Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

69 257 0
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan  huyện Na Rì  tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Vũ Loan huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUỐC KHÁNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KHẢ NĂNG SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khoá học : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm nghiệp : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUỐC KHÁNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KHẢ NĂNG SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K44 - QLTNR : Lâm nghiệp : 2012 - 2016 : TS Trần Công Quân Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn rõ nguồn gốc Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn Ngƣời viết cam đoan TS Trần Công Quân Lê Quốc Khánh Xác nhận giáo viên chấm phản biện Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng thiếu sinh viên Đó khơng điều kiện cần thiết để sinh viên hồn thành khóa học tốt nghiệp trường, mà hội cho sinh viên ôn lại áp dụng kiến thức học vào thực tế ra, qua q trình thực tập, sinh viên học tập, trau dồi kiến thức quý báu thực tế, để sau trường trở thành cán vừa có trình độ lý luận, kiến thức chun mơn vững vàng, vừa có kiến thức thực tiễn, tính sáng tạo công việc, đáp ứng yêu cầu hội, góp phần xứng đáng vào nghiệp đất nước Được đồng ý khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc khả sinh khối rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc Clure) loài Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” Để thực đề tài này, ngồi nỗ lực thân có giúp đỡ thầy, cô giáo khoa Lâm Nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, cán UBND Loan nhân dân xã, đặc biệt hướng dẫn tận tình thầy giáo - TS Trần Công Quân suốt thời gian thực tập Qua cho phép tơi gửi lời cảm ơn đến tất giúp đỡ quý báu Mặc dù có nhiều cố gắng trình độ chun mơn thân, thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi kính mong nhận góp ý q thầy, cô bạn đồng nghiệp để ngày hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Lê Quốc Khánh iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Bảng tổng hợp phân bố N/D 30 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp quy luâ ̣t phân bố số theo chiề u cao (N/H) 32 Bảng 4.3 Đặc điểm sinh khối tươi Vầu đắng theo cấp mật độ 34 Bảng 4.4 Sinh khối tươi bụi, thảm tươi vật rơi rụng 36 Bảng 4.5 Tổng hợp đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu 38 Bảng 4.6 Đặc điểm sinh khối khô Vầu đắng theo cấp mật độ 40 Bảng 4.7 Đặc điểm sinh khối khô bụi, thảm tươi vật rơi rụng 42 Bảng 4.8 Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng lồi 43 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ bố trí tiêu chuẩn, thứ cấp, ô dạng 25 Hình 4.1 Biểu đồ phân bố bình quân số Vầu đắng theo cấp đường kính 31 Hình 4.2 Biểu đồ phân bố mâ ̣t đô ̣ số theo cấp chiều cao 33 Hình 4.3 Biểu đồ lượng sinh khối tươi Vầu đắng theo cấp mật độ 35 Hình 4.4 Biểu đồ lượng sinh khối tươi bụi, thảm tươi 36 Hình 4.5 Biểu đồ lượng sinh khối tươi vật rơi rụng 37 Hình 4.6 Biểu đồ sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng lồi 39 Hình 4.7 Biểu đồ lượng sinh khối khô Vầu đắng cấp mật độ 41 Hình 4.8 Biểu đồ lượng sinh khối khô bụi, thảm tươi 42 Hình 4.9 Biểu đồ lượng sinh khối khơ vật rơi rụng 43 Hình 4.10 Biểu đồ sinh khối khô lâm phần Vầu đắng loài 44 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ từ D 1.3 : Đường kính ngang ngực bình qn D1.3 : Đường kính ngang ngực H dc : Chiều cao cành H : Chiều cao vút H : Chiều cao vứt bình quân N : Mật độ ODB : Ô dạng OTC : Ô tiêu chuẩn UBND : Ủy ban nhân dân Cs : công H : Chiều cao vứt bình quân CDM : Clean Development Mechanism (Cơ chế phát triển sạch) vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phầ n 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Phầ n 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Những nghiên cứu giới 2.1.1 Nghiên cứu cấu trúc 2.1.2 Nghiên cứu sinh khối 2.1.3 Đặc trưng phân bố sinh thái tre trúc 2.2 Những nghiên cứu nước 10 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng 10 2.2.2 Nghiên cứu sinh khối 12 2.2.3 Nghiên cứu Vầu đắng 14 2.3 Nhận xét chung 17 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 18 2.4.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên 18 2.4.1.1 Địa hình 18 2.4.1.2 Thủy văn 18 vii 2.4.2 Các nguồn tài nguyên 19 2.4.2.1 Tài nguyên đất 19 2.4.2.2 Tài nguyên nước 19 2.4.2.3 Tài nguyên rừng 19 2.4.3 Điều kiện kinh tế - hội 19 2.4.3.1 Tình hình dân sinh 19 2.4.3.2 Tình hình văn hóa - hội 20 Phầ n 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Quan điểm cách tiếp cận đề tài 23 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 24 3.4.2.1 Phương pháp kế thừa số liệu, tài liệu 24 3.4.2.2 Phương pháp lập OTC 24 2.4.2.3 Phương pháp nội nghiệp 28 Phầ n 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 30 4.1 Kế t quả mô ̣t số quy luâ ̣t phân bố số nhân tố sinh trưởng Vầ u đắ ng ta ̣i huyê ̣n Na Ri,̀ tỉnh Bắc Kạn 30 4.1.1 Quy luật phân bố N/D 30 4.1.2 Quy luật phân bố N/H 31 4.2 Đặc điểm sinh khối rừng Vầu đắng loài ta ̣i Loan huyê ̣n Na tỉnh Bắc Kạn 33 4.2.1 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng loài 33 viii 4.2.1.1 Đặc điểm sinh khối tươi Vầu đắng theo cấp mật độ 33 4.2.1.2 Đặc điểm sinh khối tươi bụi, thảm tươi vật rơi rụng 36 4.2.1.3 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng loài 38 4.2.2 Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng loài 39 4.2.2.1 Đặc điểm sinh khối khô Vầu đắng theo cấp mật độ 39 4.2.2.2 Đặc điểm sinh khối khô bụi thảm tươi vật rơi rụng 41 4.2.2.3 Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng loài 43 4.3 Đề xuất số giải pháp góp phần quản lý bền vững rừng Vầu đắng 45 4.3.1 Các giải pháp quản lý địa phương 45 4.3.2 Các giải pháp quản lý cấp cộng đồng 45 Phầ n 5: KẾT LUẬN, TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Tồn 47 5.3 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu tiếng Anh PHỤ LỤC ... KHÁNH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI XÃ VŨ LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... 4.2 Đặc điểm sinh khối rừng Vầu đắng loài ta ̣i xã Vũ Loan huyê ̣n Na Rì tỉnh Bắc Kạn 33 4.2.1 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng loài 33 viii 4.2.1.1 Đặc điểm sinh khối. .. Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc khả sinh khối rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc Clure) loài xã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” Để thực đề tài này, ngồi nỗ

Ngày đăng: 03/02/2018, 21:51

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan