Tuan 27- du mon - co TG

21 271 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Tuần 27 Thứ …… ngày… tháng … năm 2009 Tiết 1: Chào cờ + NhËn xÐt ho¹t ®éng tn qua: . . + TriĨn khai c«ng t¸c tn nµy: . Tiết 2 Môn : TOÁN Tiết 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Mục tiêu -Giúp học sinh biết số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó, số nào nhân với số 1 cũng bằng chính nó, số nào chia cho số 1 cũng bằng chính nó; -Rèn kó năng nhân, chia với 1 -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Chuẩn bò: Bảng phụ ghi BT1 Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1: * GT phép nhân thừa số 1 Cả lớp HĐ2: GT phép chia cho 1 Cả lớp HĐ3: Thực hành Bài 1: Làm miệng Bài 2: Làm vào bảng con Bài 3: Làm vào vở 5’ 2’ 4’ 4’ 15’ * Gọi học sinh giải lại bài 4 của tiết trước -Nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu, ghi đầu bài * Giới thiệu một số phép nhân thừa số 1(1x2,1x3,1x4 3x1,5x1, .) -Hướng dẫn học sinh chuyển thành phép cộng và nêu kết quả Kết luận: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. * Giới thiệu một số phép chia số chia là 1: (2:1, 3:1, 4:1, .) -Yêu cầu học sinh nêu kết quả Kết luận: Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó. Hd Hs làm bài tập * Ghi từng phép tính lên bảng, cho học sinh làm miệng -Kiểm tra, nhận xét * Nêu yêu cầu, cho học sinh làm vào bảng con -Kiểm tra, nhận xét * Nêu yêu cầu, cho học sinh làm bài vào vở -Chấm bài, sửa lỗi * Gọi học sinh nhắc lại các kết luận -2 em lên bảng làm -Nhắc lại đầu bài -Chú ý -Nhiều em nhắc lại -Nhiều em nhắc lại -Làm miệng đưới hình thức thi nhẩm nhanh -Cả lớp làm vào bảng con -Cả lớp làm bài vào vở Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 3.Củng cố- Dặn dò 5’ vừa học? -Dặn dò - Nhận xét tiết học -2-3 em nhắc lại Tiết 3 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 79: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 1) Mục tiêu - Đọc thêm bài tập đọc bài Lá thư nhầm đòa chỉ. Kiểm tra lấy điểm môn Tập đọc.Ôn về cách đọc và trả lời câu hỏi “ Khi nào”, cách đáp lại lời cảm ơn của người khác -Rèn kó năng đọc và hỏi – đáp với câu hỏi:Khi nào? -Giáo dục học sinh chăm chỉ luyện đọc và thực hành nói năng lễ phép Chuẩn bò -Phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tra. -Bảng phụ viết nội dung các bài tập. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài mới GTB HĐ1:Luyệ n đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2:Kiểm tra HĐ3:Ôn tập Bài 2: Làm miệng Bài 3: Làm vào vở Bài 4: Nhóm bàn 1’ 12’ 5’ 13’ *Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài * Tổ chức cho Hs luyện đọc bài Lá thư nhầm đòa chỉ -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu *Gọi Hs lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Nhận xét,ghi điểm Hd Hs làm bài tập * Viết 2 câu lên bảng, nêu yêu cầu, cho học sinh trả lời -Nhận xét * Gọi Hs nêu yêu cầu -Hướng dẫn và cho học sinh làm bài vào vở -Gọi một số em đọc bài vừa viết -Nhận xét, chấm một số bài * Chia nhóm, gọi học sinh đọc đề bài -Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm bài -Nhắc lại tên bài -Luyện đọc CN;Nhóm 2 em -3-4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Đọc và trả lời: -2-3 em -Cả lớp làm bài vào vở -5-7 em đọc bài vừa làm -2 em đọc đề bài -Làm bài theo nhóm và báo cáo kết quả -3-4 em trả lời GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 2 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 2.Củng cố- Dặn dò 4’ -Nhận xét * Cần đáp lại lời cảm ơn của người khác với thái độ như thế nào? -Nhận xét tiết học, dặn dò. -Chú ý Tiết 4 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 80: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 2) Mục tiêu - Đọc thêm bài tập đọc Gió. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm môn Tập đọc. Ôn mở rộng vốn từ về bốn mùa và ôn luyện cách dùng dấu chấm. -Rèn kó năng đọc và ôn về bốn mùa. -Giáo dục học sinh hiểu về bốn mùa và thực hành về dấu chấm. Chuẩn bò -Phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tra -Phiếu BT ghi nội dung BT3 Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài mới GTB HĐ1:Luyệ n đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2:Kiểm tra HĐ3:Ôn tập Bài 2: Làm miệng Bài 3: Làm vào phiếu BT 1’ 12’ 5’ 13’ *Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài * Tổ chức cho Hs luyện đọc bài Gió -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu *Gọi Hs lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Nhận xét,ghi điểm Hd Hs làm bài tập * Giáo viên nêu yêu cầu, cho học sinh làm miệng -Mỗi năm mấy mùa?Là những mùa nào? -Mỗi mùa bắt đầu từ tháng nào và kết thúc vào tháng nào? -Thời tiết mỗi mùa như thế nào? -Nhận xét *Phát phiếu BT, gọi Hs đọc yêu cầu -Yêu cầu học sinh dùng dấu chấm ngắt thành 5 câu và viết lại cho đúng ngữ pháp. -Chấm bài * Mỗi năm mấy mùa? Là những -Nhắc lại tên bài -Luyện đọc CN;Nhóm 2 em -3-4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Trả lời -Mỗi năm 4 mùa. Đó là … -Mùa xuân bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào cuối tháng 3, … -Mùa xuân ấm áp, … -2-3 em đọc -Làm bài vào phiếu BT -3-4 em trả lời GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 3 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 2.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 4’ mùa nào? -Dấu chấm dùng để làm gì? -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Chú ý Tiết 5 Môn : TỰ NHIÊN Xà HỘI Tiết 27: LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU? Mục tiêu -Sau bài học, học sinh biết:Loài vật thể sống ở khắp nơi:trên cạn,dưới nước và trên không. -Rèn luyện kó năng quan sát,nhận xét,mô tả. -Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật. Chuẩn bò -Hình vẽ trong SGK trang 56,57. -Sưu tầm tranh ảnh các con vật.Giấy khổ to,hồ dán. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC 2.Bài mới GTB HĐ1: Kể tên các con vật (Cả lớp) HĐ2: Làm việc với SGK Nhóm bàn HĐ3: Triển lãm tranh ảnh Nhóm tổ 5’ 2’ 5’ 10’ 8’ * Kể tên và nêu ích lợi của một số loài cây sống dưới nước. -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu, ghi đầu bài * Em hãy kể tên các con vật mà em biết? -Lớp mình biết rất nhiều con vật.Vậy các con vật này thể sống ở được những đâu? * Yêu cầu quan sát các hình trong SGK và miêu tả lại bức tranh đó. -Chỉ tranh để giới thiệu cho Hs con cá ngựa. * Yêu cầu Hs tập trung tranh ảnh đã sưu tầm của các thành viên trong tổ để dán và trang trí vào một tờ giấy to,ghi tên và nơi sống của con vật. -Trình bày sản phẩm các nhóm lên treo sản phẩm của nhóm mình lên bảng -Nhận xét -Yêu cầu các nhóm đọc to tên các con -2 em -Nhắc lại đầu bài -Mèo,chó,khỉ,chào mào,chích choè,cá,tôm, . -Quan sát và trả lời: Hình 1:Đàn chim đang bay trên bầu trời . Hình 2:Đ àn voi đang đi trên đồng cỏ,một chú voi con đang đi cạnh mẹ thật dể thương . Hình 3: . -Tập trung tranh ảnh, phân công người dán, người trang trí. -Các nhóm khác nhận xét những điểm tốt và chưa tốt của nhóm bạn. -Đọc CN GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 4 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ vật mà nhóm đã sưu tầm được theo 3 nhóm: Trên mặt đất; Dưới nước ; Bay trên không. * Hãy cho biết loài vật sống những đâu? Cho ví dụ? -Dặn dò -Nhận xét tiết học -3-4 Hs trả lời -Chú ý Thứ …… ngày… tháng … năm 2009 Tiết 1 Môn : TOÁN Tiết 132: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA Mục tiêu -Giúp học sinh biết số 0 nhân với số nào cũng bằng 0, số nào nhân với số 0 cũng bằng 0, 0 chia cho số nào cũng bằng 0. -Rèn kó năng nhân, chia với 0 -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Chuẩn bò Bảng phụ ghi nội dung BT1 Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC 2.Bài mới GTB HĐ1: GT phép nhân thừa số là 0 Cả lớp HĐ2:GT phép chia số bò chia là 0 Cả lớp HĐ3: Thực hành Bài 1: Làm miệng Bài 2: Làm vào bảng con 5’ 2’ 4’ 4’ 15’ * Gọi học sinh lên làm bài tập 4x1= 1x4= 3:1= -Nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu, ghi đầu bài * GT một số phép nhân thừa số 0 (0x2,0x3,0x4 3x0,5x0, .) -Hướng dẫn học sinh chuyển thành phép cộng và nêu kết quả Kết luận: Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. * Giới thiệu một số phép chia số bò chia là 0: (0:1, 0:3, 0:4, .) -Yêu cầu học sinh nêu kết quả Kết luận: Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0. Hd Hs làm BT -Treo bảng phụ ghi các phép tính lên bảng, cho học sinh làm miệng -Kiểm tra, nhận xét * Nêu yêu cầu, cho học sinh làm vào bảng con -Kiểm tra, nhận xét * Gọi Hs nêu yêu cầu -2 em lên bảng làm -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi -Thực hiện -Nhiều em nhắc lại -Theo dõi -Thực hiện -Nhiều em nhắc lại -Làm miệng dưới hình thức thi nhẩm nhanh -3 Hs lên bảng làm,cả lớp làm vào bảng con 2-3 em GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 5 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 Bài 3 Làm vào vở 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ -Yêu cầu học sinh làm bài vào vở -Chấm bài * Gọi học sinh nhắc lại các kết luận vừa học? -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Cả lớp làm bài vào vở - 2-3 em nhắc lại -Chú ý Tiết 2 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 81: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 5) Mục tiêu Đọc thêm bài tập đọc Sư tủ xuất quân. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm môn Tập đọc. Ôn về cách đặt và trả lời câu hỏi “Như thế nào?”, ôn cách đáp lời khẳng đònh, phủ đònh. -Rèn kó năng đọc và hỏi – đáp với câu hỏi “Như thế nào?” -Giáo dục học sinh lễ phép, lòch sự. Chuẩn bò -Phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tra -Bảng phụ ghi nội dung BT2. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài mới GTB HĐ1:Luyện đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2:Kiểm tra HĐ3:Ôn tập Bài 2: Làm miệng Bài 3: Làm bài vào vở Bài 4: Nhóm cặp 1’ 12’ 5’ 13’ *Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài * Tổ chức cho Hs luyện đọc bài Sư tử xuất quân -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu *Gọi Hs lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Nhận xét,ghi điểm Hd Hs làm bài tập * Treo bảng phụ lên bảng, gọi Hs nêu yêu cầu -Cho học sinh trả lời -Nhận xét * Gọi Hs đọc yêu cầu -Cho học sinh làm bài vào vở -Gọi một số em đọc bài vừa viết -Nhận xét, chấm một số bài * Gọi học sinh đọc đề bài -Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm theo cặp -Nhắc lại tên bài -Luyện đọc CN;Nhóm 2 em -3-4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi 3 em -Tham gia trả lời -3 em -Cả lớp làm bài -4-6 em đọc bài vừa làm -2 em đọc đề bài -Từng cặp trao đổi nói lời đáp -Một số em nói trước lớp GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 6 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 2.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 4’ -Nhận xét , bổ sung * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Chú ý Tiết 3 Môn : CHÍNH TẢ Tiết 53: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 4) Mục tiêu - Đọc thêm bài tập đọc Chim rừng Tây Ngyên. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm môn Tập đọc. Ôn mở rộng vốn từ về chim chóc qua trò chơi.Viết được một đoạn văn ngắn(khoảng 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm) -Rèn kó năng viết văn. -Giáo dục học sinh hiểu thêm về các loài chim. Chuẩn bò: Phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tra Nội dung Hình thức Tổ chức Thờ i gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài mới GTB HĐ1:Luyện đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2:Kiểm tra HĐ3:Ôn tập Bài 2: Trò chơi Bài 3: 1’ 12’ 5’ 13’ *Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài * Tổ chức cho Hs luyện đọc bài Chim rừng Tây Nguyên -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu *Gọi Hs lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Nhận xét,ghi điểm Hd Hs làm bài tập * Gọi Hs nêu yêu cầu -Chia lớp thành 4 đội, phát cho mỗi đội1 lá cờ -Phổ biến luật chơi và cho Hs chơi Vòng 1:Gv đọc lần lượt từng câu đố về các loài chim.Mỗi lần Gv đọc các đội phất cờ để dành quyền trả lời,đúng được 1 điểm,nếu sai thì không được điểm nào,đội bạn được quyền trả lời.Vòng 2:Các đội lần lượt ra câu đố cho nhau. Đội 1 ra câu đố cho đội 2,đội 2 ra câu đố cho đội 3,đội 3 ra câu đố cho đội 4,đội 4 ra câu đố cho đội 1.Nếu đội bạn trả lời được thì đội ra câu đố bò trừ 2 điểm,đội giải đố được cộng 3 điểm.Nếu đội bạn không trả lời được thì đội ra câu đố giải đố và được cộng 2 điểm.Đội bạn bò trừ 1 điểm. * Gọi Hs đọc đề -Em đònh viết về con chim gì? -Nhắc lại tên bài -Luyện đọc CN;Nhóm 2 em -3-4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -3 em -Chia đội theo hướng dẫn của Gv và tham gia chơi. -2-3 em đọc -Trả lời GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 7 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 Làm vào vở 2.Củng cố- Dặn dò 4’ -Hình dáng con chim đó thế nào? -Em biết những hoạt động nào của con chim đó? -Yêu cầu cả lớp viết bài vào vở -Chấm bài * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Làm bài vào vở -Chú ý Tiết 4: Thể dục Tiết 53: bµi tËp rÌn lun t thÕ c¬ b¶n I. Mơc tiªu: - ¤n BT RLTTCB. Y/c HS biÕt thùc hiƯn ®éng t¸c t¬ng ®èi chÝnh x¸c. - ¤n trß ch¬i “kÕt b¹n”. Y/c tham gia vµo trß ch¬i t¬ng ®èi chđ ®éng. II. §Þa ®iĨm, ph¬ng tiƯn: - VƯ sinh an toµn s©n tËp. - Cb: 1 cßi, kỴ v¹ch cho BT vµ trß ch¬i. III. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p lªn líp: Néi dung ĐL Ph¬ng ph¸p – Tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp. 2. Khëi ®éng. - Xoay c¸c khíp. - Ch¹y nhĐ nhµng. - §i thêng hÝt thë s©u. - Trß ch¬i “KÐo ca lõa xỴ” B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ¤n BTRLTTCB: - §i theo v¹ch kỴ th¼ng hai tay chèng h«ng. - §i….hai tay dang ngang. - §i kiƠng gãt 2 tay chèng h«ng. - §i nhanh chun sang ch¹y. 2. Ch¬i trß ch¬i “KÕt b¹n”. 10’ 20’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV H. Dµn ®éi h×nh 2 hµng ngang xoay c¸c khíp råi chun sang ch¹y theo ®éi h×nh 1 hµng däc (2 vßng s©n), ®i thêng trë vỊ ®/h 3 hµng ngang thùc hiƯn trß ch¬i. G. Nªu tªn ®éng t¸c. H.tËp víi h×nh thøc quay vßng 2 em / 1 lỵt 3 néi dung trªn. G. kÕt hỵp chØnh sưa ®éng t¸c cho HS. H. chän mét sè em tr×nh diƠn. G. NhËn xÐt biĨu d¬ng. G. Nªu tªn trß ch¬i Nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, Lt ch¬i. H. Chun thµnh ®éi h×nh vßng trßn thùc hiƯn trß ch¬i. G-H. Cïng hƯ thèng bµi. H. Vç tay h¸t, cói ngêi th¶ láng. G. NhËn xÐt giê häc. H. ¤n ND BTRLTTCB võa «n. GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 8 GV Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 C. PhÇn kÕt thóc: - Cđng cè. - Th¶ láng. - NhËn xÐt. -BTVN 5’ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tiết 5: Mü tht- Gi¸o viªn chuyªn Thứ …… ngày… tháng … năm 2009 Tiết 1 Môn : TOÁN Tiết 133: LUYỆN TẬP Mục tiêu -Giúp học sinh củng cố tính nhẩm về phép nhân thừa số 1 và 0, phép chia số bò chia là 0 -Rèn kó năng nhân, chia nhẩm với 1 và 0 -Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác. Chuẩn bò -Bảng phụ ghi nội dung BT1. -Bảng nhóm ghi nội dung BT2. -Phiếu BT ghi nội dung BT3. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC 2.Bài mới a,GTB b,Luyện tập Bài 1: Làm miệng Bài 2: Nhóm tổ Bài 3: 5’ 2’ 23’ * Gọi học sinh làm lại bài 4 của tiết trước -Nhận xét, ghi điểm * Giới thiệu, ghi đầu bài: Hd Hs làm bài tập * Treo bảng phụ ghi các phép tính lên bảng, cho học sinh làm bài -Nhận xét * Gọi Hs nêu yêu cầu -Chia lớp thành 4 nhóm, tổ chức chơi trò chơi tiếp sức -Kiểm tra, nhận xét * Phát phiếu BT, gọi học sinh -3 em lên bảng làm bài -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -Nêu kết quả dưới hình thức thi nhẩm nhanh -2 em 4 nhóm thi tiếp sức - 2 em GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 9 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 Phiếu BT 3.Củng cố- Dặn dò 5’ đọc yêu cầu -Hướng dẫn và cho Hs làm bài -Chấm,chữa bài * Tóm lại nội dung bài -Nhắc lại các kết luận nhân, chia với và 0 -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Làm bài vào phiếu BT -2-3 em nhắc lại -Chú ý Tiết 2: ¢m nh¹c- Gi¸o viªn chuyªn Tiết 3 Môn : KỂ CHUYỆN Tiết 27: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (Tiết 3) Mục tiêu - Đọc thêm bài tập đọc Thông báo của thư viện vườn chim. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm môn Tập đọc. Ôn về cách đọc và trả lời câu hỏi “Ở đâu”, cách đáp lời xin lỗi của người khác. -Rèn kó năng đọc và hỏi – đáp với câu hỏi:Ở đâu? -Giáo dục học sinh chăm chỉ luyện đọc và thực hành nói năng lễ phép. Chuẩn bò -Phiếu ghi tên các bài tập đọc được kiểm tra -Bảng phụ ghi nội dung BT2. Nội dung Hình thức Tổ chức Thờ i gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài mới GTB HĐ1:Luyện đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2:Kiểm tra HĐ3:Ôn tập Bài 2: Làm miệng Bài 3: Làm bài vào vở 1’ 12’ 5’ 13’ *Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài * Tổ chức cho Hs luyện đọc bài Thông báo của thư viện vườn chim -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu *Gọi Hs lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -Nhận xét,ghi điểm Hd Hs làm bài tập -Treo bảng phụ viết 2 câu lên bảng, gọi Hs nêu yêu cầu. -Gọi Hs trả lời câu hỏi -Nhận xét * Gọi Hs nêu yêu cầu -Hướng dẫn và cho học sinh làm bài vào vở -Gọi một số em đọc bài vừa viết -Nhắc lại tên bài -Luyện đọc CN;Nhóm 2 em -3-4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -2-3 em -Trả lời -Cả lớp làm bài vào vở -5-7 em đọc bài vừa làm -Nhận xét GV: Hà Thò Sướng Tuần 27- Trang: 10 [...]... bảng con -Cho học sinh làm bài vào bảng con -Kiểm tra, nhận xét b) Làm tương tự -2 -3 em đọc * Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài 3: 3 em lên bảng làm, lớp làm vào -Gọi một số em lên bảng làm Làm vào bảng bảng con -Kiểm tra, nhận xét con * Gọi học sinh đọc yêu cầu Bài 4: -2 em đọc -Hướng dẫn cách giải, yêu cầu học Làm vào vở GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang: 12 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009... làm -Cho Hs làm bài Bài 2: vào bảng con Làm vào -Kiểm tra, nhận xét bảng con GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang: 16 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 * Gọi học sinh đọc yêu cầu -Hướng dẫn học sinh làm bài -Chấm,chữa bài 5’ * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học Bài 3: Làm vào vở 3.Củng cốDặn dò -2 Hs -Lớp làm bài theo 2 dãy(mỗi dãy làm 1 bài) -Chú ý Môn : TẬP LÀM VĂN Tiết 27:... Sướng -Tham gia chơi Vd:HS1: Con thỏ HS2 : Chạy nhanh (ăn cà rốt) Học sinh chú ý Tuần 2 7- Trang: 18 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 Bài 3: Làm vào vở 4’ 2.Củng cốDặn dò Cả lớp * Gọi Hs nêu yêu cầu -Gọi học sinh kể trước lớp -Nhận xét, bổ sung -Yêu cầu học sinh viết bài vào vở -Chấm,chữa bài * Kể tên một số con thú mà em đã nhìn thấy? Đã được học? -Dặn dò -Nhận xét tiết học -3 em -Một... hai bờ -Nhận xét * Gọi Hs nêu yêu cầu -Cho học sinh làm bài vào vở -Gọi một số em đọc bài vừa viết -Nhận xét Bài 3: Làm vào vở GV: Hà Thò Sướng - ọc và trả lời: a/Vì khát b/Vì mưa to -3 em -Cả lớp làm bài -Một số em đọc bài vừa làm Tuần 2 7- Trang: 13 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 * Gọi học sinh đọc đề bài -Hướng dẫn và yêu cầu học sinh làm bài -Nhận xét , bổ sung Bài 4: Nhóm cặp... đến: * Học tập:-Duy trì nề nếp học tập đã GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang: 20 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 *Lao động-vệ sinh:-Tổng vệ sinh lớp *Các hoạt động khác:-Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập -Thu nộp các khoản đóng góp Kế hoạch bổ sung: III.Tổng kết- dặn dò: - Tun dương tổ, cá nhân tích cực - Hát tập thể... con x:3=4 -Nhận xét, ghi điểm 2.Bài mới 2’ * Giới thiệu, ghi đầu bài: -Nhắc lại đầu bài a,GTB 23’ Hd Hs làm BT b,Luyện a)Treo bảng phụ lên bảng, cho -Học sinh làm miệng dưới tập hình thức thi nhẩm nhanh học sinh làm miệng Bài 1: -Kiểm tra,nhận xét Làm miệng -5 Hs lên bảng làm, lớp làm b)Cho Hs làm bài Bảng con vào bảng con -Kiểm tra, nhận xét -2 em * Gọi Hs nêu yêu cầu -3 Hs lên bảng làm, lớp làm -Cho... NH: 2008 - 2009 sinh giải vào vở -Giải vào vở -Chấm, chữa bài * Gọi Hs đọc yêu cầu -Cho học sinh xếp hình theo yêu cầu -2 -3 em -Theo dõi, giúp đỡ những em còn -Thực hiện lúng túng 5’ * Nhắc lại cách tìm thừa số, số bò -2 em chia? -Dặn dò -Chú ý - Nhận xét tiết học Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 27: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (Tiết 7) Bài 5: Trò chơi 3.Củng cốDặn dò Tiết 2 Mục tiêu - Đọc thêm bài tập đọc Dự báo...Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 Bài 4: Nhóm 6 2.Củng cốDặn dò 4’ Tiết 4 Nhận xét, chấm một số bài * Gọi học sinh đọc đề bài -2 em đọc đề bài -Chia nhóm, hướng dẫn và yêu cầu các -Làm bài theo nhóm và báo cáo nhóm làm bài kết quả -Nhận xét * Cần đáp lại lời cảm ơn của người -3 -4 em trả lời khác với thái độ như thế nào? -Dặn dò -Chú ý -Nhận xét tiết học Môn : ĐẠO ĐỨC Tiết 27:... (C¸ch ch¬i SGV- 24) ******* *  ******* *  H 2- 4 em ch¬i thư råi chia ®éi ch¬i chÝnh thøc G-H Cïng hƯ thèng bµi H Vç tay h¸t, ch¬i trß ch¬i th¶ láng G NhËn xÐt giê häc GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang: 15 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 C PhÇn kÕt thóc: - Cđng cè - Th¶ láng - NhËn xÐt -BTVN Tiết 1 H ¤n trß ch¬i “Tung vßng vµo ®Ých - Híng dÉn HS lùa chän vËt lµm ®Ých 5’ ***************... 2 7- Trang: 19 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 HĐ3: Thực hành Cá nhân HĐ3:Nhận xét, đánh giá Nhóm tổ 3.Củng cốDặn dò Cả lớp 12’ -Theo dõi,giúp đỡ những Hs còn lúng túng * Tổ chức cho Hs nhận xét phần Hs vừa thực hành nháp -Tuyên dương những Hs làm gấp đúng, đẹp * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học 4’ TiÕt 5: I.Mục tiêu: đeo tay bằng giấy -Nhận xét, đánh giá theo tổ -Chú . em -3 -4 em lên bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi -2 -3 em -Trả lời -Cả lớp làm bài vào vở -5 -7 em đọc bài vừa làm -Nhận xét GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang:. … -2 -3 em đọc -Làm bài vào phiếu BT -3 -4 em trả lời GV: Hà Thò Sướng Tuần 2 7- Trang: 3 Giáo án lớp 2B – Trường TH Chợ Mới- NH: 2008 - 2009 2.Củng cố-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 27- du mon - co TG, Tuan 27- du mon - co TG, Tuan 27- du mon - co TG, PhÇn kÕt thóc: