Tuan 26- du mon - co TG

20 274 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Tuần 26 Thứ hai ngày . tháng . năm 2009 Tiết 1: Chào cờ + NhËn xÐt ho¹t ®éng tn qua: . . + TriĨn khai c«ng t¸c tn nµy: . Tiết 2 Môn : TOÁN TiÕt 126: LUYỆN TẬP Mục tiêu -Củng cố biểu tượng về thời điểm,khoảng thời gian,đơn vò đo thời gian trong cuộc sống hằng ngày. -Rèn kó năng xem giờ đúng và giờ khi kim phút chỉ vào số 3,số 6. -Hs cẩn thận khi làm bài. Chuẩn bò Một số mặt đồng hồ thể quay được kim. Bộ đồ dùng học Toán. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Bài tập Bài 1: Nhóm cặp Bài 2: Cá nhân Bài 3: Làm bài vào vở 3.Củng cố- Dặndò 5’ 2’ 23’ 5’ * Gọi 2 Hs lên bảng làm bài tập: -Quay kim đồng hồ chỉ 2 giờ,3 giờ 15 phút, 3 giờ 30 phút. -Nhận xét,ghi điểm * GT, ghi đầu bài Hướng dẫn Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu bài -Yêu cầu các em nêu giờ xảy ra của một số hành động -Gợi ý và cho Hs làm bài -Nhận xét và cho điểm * Gọi Hs đọc phần a -Hà đến trường lúc mấy giờ? -Gọi 1 Hs lên bảng quay kim đồng hồ 7 giờ rồi gắn đồng hồ này lên bảng. -Toàn đến trường lúc mấy giờ? -Cho Hs quay kim đồng hồ đến vò trí 7 giờ 15 phút,gắn mô hình đồng hồ này lên bảng. -Yêu cầu Hs quan sát 2 đồng hồ và trả lời câu hỏi:Bạn nào đến sớm hơn? -Bạn Hà đến sớm hơn bạn Toàn bao nhiêu phút? Tiến hành tương tự với phần b * Gọi Hs đọc đề bài -Hd và cho Hs làm bài vào vở -Chấm,chữa bài * Tóm tắt nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm -Lớp theo dõi -Nhắc lại đầu bài -2 Hs -Hs tự làm bài theo cặp.1 Hs đọc câu hỏi,1 Hs đọc giờ trên đồng hồ.Một số cặp Hs trình bày trước lớp. -2 Hs -Hà đến trường lúc 7 giờ. -1 Hs thực hiện yêu cầu,lớp theo dõi -Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút -Cả lớp thực hiện yêu cầu -Bạn Hà đến sớm hơn -15 phút -2 Hs Cả lớp làm bài vào vở -Chú ý Tiết 3 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 76: TÔM CÀNG VÀ CÁ CON Mục tiêu: - Đọc đúng một số tiếng, từ phát âm sai do ảnh hưởng phương ngữ .Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. -Rèn kó năng đọc đúng, to, rõ ràng. -Giáo dục HS chăm chỉ đọc bài. Chuẩn bò: -Tranh minh hoạ bài Tập đọc -Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần HD luyện đọc Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ 2.Bài mới a.GTB b. Luyện đọc Cá nhân – Nhóm đôi Trò chơi chuyển tiết 5’ 2’ 28’ 5’ * Gọi 2 Hs lên đọc thuộc lòng và trả lời câu hỏi bài Bé nhìn biển -Nhận xét, ghi điểm * GT và ghi đầu bài: * Đọc mẫu toàn bài-HD đọc Luyện đọc câu: -Yêu cầu HS đọc từng câu -Gọi HS tìm từ khó -Ghi bảng - Đọc mẫu - Yêu cầu HS luyện phát âm Luyện đọc theo đoạn: -Gọi 1 HS đọc phần chú giải Hỏi: Bài tập đọc mấy đoạn? Đọc đoạn trước lớp. -Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn -Treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách ngắt giọng một số câu – Đọc mẫu Đọc đoạn trong nhóm. -Tổ chức cho HS đọc theo nhóm cặp -Theo dõi Thi đọc: -Tổ chức cho các nhóm thi đọc -Nhận xét, tuyên dương -Cho HS thi đọc ĐT theo tổ -Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt *Tổ chức cho Hs chơi trò chơi -3 em -Nhận xét -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi, đọc thầm -Cá nhân đọc nối tiếp từng câu -Thực hiện -4-5 em đọc , lớp đọc ĐT -1 em đọc, lớp theo dõi -Bài tập đọc 4 đoạn -4 em -2 em đọc lại,lớp theo dõi -Các nhóm cùng luyện đọc -Các nhóm thi đọc -Theo dõi, nhận xét -Thực hiện -Thực hiện Tiết 4 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 77: TÔM CÀNG VÀ CÁ CON Mục tiêu -Hs hiểu được các từ khó trong bài. Hiểu nội dung bài. -Rèn kó năng đọc phân vai và đọc hiểu. - Giáo dục học sinh biết quý trọng tình bạn. Chuẩn bò Tranh minh hoạ bài đọc trong SH. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Tìm hiểu bài Cá nhân Luyện đọc lại Thi đua 3.Củngcố- Dặn dò Cả lớp 4’ 1’ 10’ 15’ 5’ *Gọi Hs nối tiếp nhau đọc từng của bài -Nhận xét,ghi điểm *Tiết trước các em đã được luyện đọc bài,trong tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu bài và luyện đọc lại *-Gọi Hs đọc lại bài -Cho Hs đọc từng câu hỏi và yêu cầu cả lớp đọc thầm từng đoạn để trả lời -Kết hợp rút từ ngữ hướng dẫn học sinh nắm nghóa theo nội dung bài + Khi đang tập dưới đáy sông,Tôm càng đã gặp chuyện gì? + Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào? + Đuôi và vẩy Cá Con lợi ích gì? + Em thấy Tôm Càng gì đáng khen? * Tổ chức cho học sinh thi đọc phân vai -Nhận xét, tuyên dương những học sinh thể hiện vai tốt *Tóm lại nội dung bài -Nhận xét tiết học -Về nhà đọc lại bài -4 em nối tiếp nhau đọc bài -Theo dõi -1 em đọc lại bài -Đọc câu hỏi tìm hiểu bài + Gặp một co vật lạ bơi đến. + Chào bạn.Tôi là Cá Con.Chúng tôi cũng sống dưới nước như họ nhà Tôm các bạn. + Đuôi Cá Con vừa là mái chèo vừa là bánh lái. -Hs phát biểu -Mỗi nhóm đọc một lần -Nhận xét nhóm bạn -Theo dõi Tiết 5 Môn : TỰ NHIÊN Xà HỘI Tiết 26: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC Mục tiêu: -Nêu được tên và ích lợi của một số loài cây sống dưới nước.Phân biệt nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây rễ bám sâu vào bùn và đáy nước. -Hình thành và phát triển kó năng nhận xét và mô tả. -Giáo dục Hs yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ cây cối. Chuẩn bò : -Tranh ảnh trong SGK. - Phiếu thảo luận. -Giấy khổ to. -Một số tranh ảnh về cây cối. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới a,GTB HĐ1: Làm việc với SGK Nhóm6 HĐ2: Trưng bày tranh ảnh Nhóm tổ HĐ3: Trò chơi tiếp sức Nhóm dãy bàn 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 10’ 7’ 7’ 4’ * Hãy kể tên, nêu đặc điểm, ích lợi của một số loài cây sống trên cạn. -Nhận xét,ghi điểm * GT và ghi đầu bài * Chia nhóm,phát phiếu, yêu cầu Hs thảo luận các câu hỏi: +Nêu tên các cây ở hình 1,2,3. +Nêu nơi sống của cây. +Nêu đặc điểm giúp cây sống trên mặt nước. -Hết thời gian thảo luận mời Hs trình bày kết quả -Nhận xét, ghi vào phiếu thảo luận phóng to trên bảng * Yêu cầu Hs dán tranh vào tờ giấy khổ to ghi tên các cây đó. -Nhận xét, đánh giá kết quả của từng tổ * Chia lớp thành 2 nhóm chơi -Phổ biến luật chơi:Khi Gv lệnh, từng nhóm một đứng lên nói một loài cây sống dưới nước.Cứ lần lượt các thành viên trong nhóm tiếp sức nói tên. Nhóm nào nói được nhiều tên đúng và nhanh thì nhóm đó thắng cuộc. -Tổ chức cho Hs chơi -Nhận xét * Kể một số loài cây sống dưới nước mà em biết. -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng trả lời -Nhận xét -Nhắc lại đầu bài -Các nhóm thảo luận và ghi vào phiếu -Các nhóm lần lượt báo cáo -Nhóm khác nhận xét -Trang trí tranh ảnh và trưng bày tranh ảnh theo tổ -Lắng nghe -Tham gia chơi -2-3 em kể Thứ Ba, ngày tháng . năm 2009 Tiết 1 Môn : TOÁN Tiết 127: TÌM SỐ BỊ CHIA Mục tiêu -Giúp Hs biết cách tìm số bò chia trong phép chia khi biết các thành phần còn lại. -Rèn kó năng tìm số bò chia khi biết các thành phần còn lại. -Hs cẩn thận khi làm bài Chuẩn bò 2 tấm bìa,mỗi tấm bìa gắn 3 hình vuông. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1: Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia Cả lớp HĐ2: Tìm số bò chia chưa biết Cả lớp HĐ3: Thực hành Bài 1: Tiếp sức Bài 2: Làm vào bảng con Bài 3: Làm vào vở 3.Củng cố -Dặn dò Cả lớp 4’ 1’ 6’ 7’ 13’ 4’ * Viết lên bảng:8:2= 12:4= -Gọi Hs lên bảng làm bài -Nhận xét ,ghi điểm * GT,ghi đầu bài a) Gắn lên bảng 6 hình vuông thành 2 (như SGK). Nêu:Có 6 hình vuông, xếp thành 2 hàng. Hỏi mỗi hàng mấy hình vuông? -Gợi ý để Hs viết phép tính -Gọi HS nêu tên gọi từng số b) Nêu vấn đề: Mỗi hàng 3 ô vuông. Hỏi 2 hàng tất cả bao nhiêu ô vuông? -Tất cả 6 ô vuông. Ta thể viết:6=3x2 – Hd Hs đối chiếu, so sánh sự thay đổi của mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng. * Viết lên bảng phép tính x:2=5 Giải thích:x là số bò chia chưa biết -Muốn tìm số bò chia x trong phép tính này ta làm như thế nào? -Cho Hs tìm x -Rút ra kết luận như SGK Hd Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu của bài -Cho Hs làm bài -Kiểm tra,nhận xét * Gọi Hs đọc yêu cầu -Cho Hs làm bài -Kiểm tra,ghi điểm * Gọi Hs đọc yêu cầu Hd và cho Hs làm bài Chấm,chữa bài * Gọi Hs nhắc lại cách tìm số bò chia -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm,lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -Có 3 ô vuông -Viết : 6:2=3 -6 là số bò chia,2 là số chia,3 là thương -Trả lời và viết: 3x2=6 -Nhận xét -1 Hs đọc lại phép tính -Ta lấy tích nhân với số chia 1 Hs lên bảng ,lớp làm vào bảng con -Nhiều Hs nhắc lại -2 Hs -Hs nối tiếp nhau viết kết quả -2 Hs -2 Hs lên bảng làm x:2=3 x:3=2 -Lớp làm vào bảng con x:3=4 -3 Hs đọc Cả lớp làm bài vào vở Đs :15 chiếc -3 Hs -Chú ý Tiết 2 Môn : TẬP ĐỌC Tiết 78: SÔNG HƯƠNG Mục tiêu -Hiểu một số từ ngữ tronh bài và nội dung của bài. -Rèn kó năng đọc đúng các từ phát âm sai do phương ngữ ở đòa phương. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và sau các cụm từ dài. -Giáo dục Hs yêu những vẻ đẹp do thiên nhiên tạo ra. Chuẩn bò Tranh như SGK Bảng phụ viết vài câu Hd Hs đọc ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1:Luyệ n đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2: Tìm hiểu bài Cá nhân HĐ3:Luyệ n đọc lại Thi đua 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 1’ 10’ 7’ 8’ 4’ * Gọi Hs đọc và trả lời câu hỏi bài Tôm Càng và Cá Con -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu,ghi đầu bài -Đọc mẫu toàn bài-Hd cách đọc -Cho Hs đọc từng câu -Kết hợp rút từ khó,hướng dẫn đọc đúng -Đọc từng đoạn trước lớp:Y/c Hs đọc từng đoạn trong bài -Treo bảng phụ chép sẵn một số câu Hd Hs đọc đúng. -Đọc trong nhóm - Thi đọc giữa các nhóm -Nhận xét,tuyên dương nhóm đọc tốt * Nêu từng câu hỏi,Hd Hs trả lời, kết hợp rút từ và giảng nghóa + Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông Hương? + Vào mùa hè ,sông Hương đổi màu như thế nào? +Vào những đêm trăng,sông Hương đổi màu như thế nào? +Vì sao nói sông Hương là một đặc ân dành cho xứ Huế? * Tổ chức cho Hs thi đọc -Nhận xét,tuyên dương bạn đọc tốt * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng đọc bài -Lớp theo dõi -Nhắc lại đầu bài -1 em đọc lại -Mỗi em đọc một câu nối tiếp đến hết lớp -Đọc CN,ĐT -Nối tiếp nhau đọc từng đoạn -Một số Hs đọc lại -Các nhóm cùng luyện đọc -Mỗi nhóm đọc một đoạn. -Nhận xét nhóm bạn -Tham gia phát biểu + Xanh thẳm,xanh biếc,xanh non + Sông Hương thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. +Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. +Vì sông Hương làm cho không khí thành phố trở nên trong lành,làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa,tạo cho thành phố một vẻ đẹp êm đềm. -Nhiều Hs nối tiếp nhau đọc cả bài. -Chú ý Tiết 3 Môn : CHÍNH TẢ Tiết 51: Tập chép : VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI? Mục tiêu -Chép lại chính xác đoạn truyện vui Vì sao cá không biết nói?. Viết đúng và nhớ cách viết một số âm vần dễ lẫn ưt/ưc. -Rèn kó năng viết đúng,đẹp. -Giáo dục Hs cẩn thận,chăm chỉ. Chuẩn bò Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập chính tả.Bảng phụ và phiếu BTghi nội dung BT2b. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ 2.Bài mới a,GTB HĐ1: Hd viết bài Cả lớp HĐ2:B. tập Bài 2b: Làm vào phiếu BT 3.Củng cố-Dặn dò Cả lớp 5’ 1’ 19’ 6’ 4’ * Gọi Hs lên bảng viết:cái chăn,con trăn,cá trê,chê bai. -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu,ghi đầu bài Hd viết chính tả -Đọc đoạn chính tảû + Câu chuyện kể về ai? + Việt hỏi anh điều gì? +Lân trả lời em như thế nào? +Câu trả lời ấy gì đáng buồn cười? + Câu chuyện mấy câu? +Lời nói của hai anh em được viết sau những dấu câu nào? +Trong bài những chữ nào được viết hoa? -Đọc từ khó (say sưa,bỗng,ngớ ngẩn, .) cho Hs viết. -Kiểm tra,sửa từng em -Nêu yêu cầu viết -Cho Hs nhìn bảng chép bài vào vở -Quan sát lớp,nhắc nhở giúp đỡ những em viết yếu -Chỉ và đọc từng câu yêu cầu Hs soát bài Chấm bài,sữa lỗi Hd Hs làm BT * Gọi Hs nêu yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài -Chấm,chữa bài * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng viết -Lớp viết vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -2 em đọc lại + Câu chuyện kể về cuộc nói chuyện giữa hai anh em Việt. + Anh này,vì sao cá không biết nói nhỉ? +Em hỏi thật ngớ ngẩn.Nếu miệng em ngậm đầy nước em nói được không? + Lân chê Việt ngớ ngẩn thực ra Lân cũng ngớ ngẩn khi … + 5 câu +Dấu hai chấm và dấu gạch ngang +Chữ đầu câu;tên riêng:Việt,Lân - 2 Hs lên bảng viết, lớp viết vào bảng con -Chú ý -Nhìn và chép bài vào vở -Dùng bút chì soát lỗi -2 em -1 em lên bảng làm,lớp làm bài vào phiếu BT. -Chú ý Tiết 4: ThĨ dơc Bài 51: ôn một số bài tập rèn luyện t thế bản trò chơi kết bạn I. Mục tiêu: - Bớc đầu hoàn thiện BT RLTTCB. Y/c thực hiện động tác tơng đối chính xác. - Ôn trò chơi kết bạn. Y/c biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tơng đối chủ động nhanh nhẹn. II. Địa điểm, phơng tiện: - Vệ sinh an toàn sân tập. - Cb: 1 còi, kẻ vạch cho BT và trò chơi. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung Định l- ợng Phơng pháp Tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. 2. Khởi động. - Xoay các khớp. - Chạy nhẹ nhàng. - Đi thờng hít thở sâu. - Tập một số động tác bài TD. - Kiểm tra bc: Đi 2 tay chống hông. B. Phần bản: 1. Ôn BTRLTTCB: - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông. - Đi .hai tay dang ngang. - Đi kiễng gót 2 tay chống hông. - Đi nhanh chuyển sang chạy. 2. Chơi trò chơi Kết bạn. C. Phần kết thúc: - Củng cố. - Thả lỏng. - Nhận xét. -BTVN 10 20 5 H. Tập hợp, điểm số, báo cáo. G. nhận lớp, phổ biến nd yc giờ học. G. Điều khiển - hô nhịp. H. Dàn đội hình 2 hàng ngang xoay các khớp rồi chuyển sang chạy theo đội hình 1 hàng dọc (2 vòng sân), đi thờng trở về đ/h 3 hàng ngang tập bài TD. H. 4-6 êm thực hiện. G-H. Nhận xét, đánh giá G. Nêu tên động tác. H.tập với hình thức quay vòng 2 em / 1 lợt 3 nội dung trên. G. kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS. H. chọn một số em trình diễn. G. Nhận xét biểu dơng. G-H. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi. H. Chuyển thành đội hình vòng tròn thực hiện trò chơi. G-H. Cùng hệ thống bài. H. Vỗ tay hát, cúi ngời thả lỏng. G. Nhận xét giờ học. H. Ôn ND BTRLTTCB vừa ôn. Tieỏt 5: Mỹ thuật- Giáo viên chuyên Thửự T, ngaứy .thaựng naờm 2009 Tiết 1 Môn : TOÁN Tiết 128: LUYỆN TẬP Mục tiêu -Củng cố các thành phần và kết quả trong phép chia. -Rèn kó năng tìm số bò chia trong phép chia khi biết các thành phần còn l. Giải bài toán lời văn bằng cách tìm số bò chia. -Hs cẩn thận khi làm bài. Chuẩn bò Bảng pụ viết sẵn nội dung bài tập 3. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Bài tập Bài 1: Làm vào bảng con Bài 2: Làm vào bảng con Bài 3: Nhóm 6 Bài 4: Làm vào vở 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 23’ 5’ * Gọi 2 Hs lên bảng làm bài tập: x:4=2 x:3=6 -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu bài Hướng dẫn Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu bài -Làm mẫu 1 bài -Yêu cầu Hs làm bài -Nhận xét * Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài -Hd chữa bài * Gọi Hs đọc yêu cầu -Phát bảng phụ cho các nhóm làm bài -Hết thời gian các nhóm treo bảng -Nhận xét,chốt bài đúng,tuyên dương nhóm thắng cuộc. * Gọi Hs đọc đề -Hd và cho Hs làm bài vào vở -Chấm,chữa bài * Gọi Hs nhắc lại cách tìm số bò chia -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -1 Hs -Hs nhắc lại cách tìm số bò chia -2 Hs lên bảng làm,lớp làm vào bảng con y:3=5 y:3=1 -2 Hs -2 Hs lên bảng làm bài,lớp làm vào bảng con -2 Hs - 4 nhóm tham gia làm bài Số bò chia 10 18 Số chia 2 2 2 Thương 5 - 2 Hs -Lớp làm bài vào vở Đs :18 l -3 Hs -Chú ý Tiết 2: ¢m nh¹c- Gi¸o viªn chuyªn Tiết 3 Môn : KỂ CHUYỆN Tiết 26: TÔM CÀNG VÀ CÁ CON Mục tiêu -Hs dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của Gv kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuuyện Tôm Càng và Cá Con. -Rèn kó năng kể chuyện. -Giáo dục biết nghe và nhận xét được lời kể của bạn. Chuẩn bò Tranh minh hoạ như SGK ;Bảng câu hỏi cần gợi ý. ND - HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1: Kể từng đoạn theo tranh Cá nhân Nhóm 4 Thi đua HĐ2:Kể toàn bộ câu chuyện Thi đua 3.Củng cố Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 15’ 8’ 5’ * Mời 2 Hs nối tiếp nhau kể câu chuyện Sơn Tinh,Thuỷ Tinh và trả lời câu hỏi. -Nhận xét ,ghi điểm * Giới thiệu bài * Kể từng đoạn theo tranh -Cho Hs quan sát vào các tranh,nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh -Hd Hs kể Nếu Hs lúng túng, nêu câu hỏi gợi ý. *Kể chuyện trong nhóm: -Yc Hs kể từng tranh trong nhóm. *Kể chuyện trước lớp: -Cho các nhóm cử đại diện thi kể trước lớp -Nhận xét từng em *Kể toàn bộ câu chuyện: -Gọi đại diện các bạn cùng đối tượng từng nhóm thi kể từng đoạn. -Gọi đại diện các nhóm thi kể,mỗi em kể một tranh -Cho Hs thi kể toàn bộ câu chuyện. -Cùng Hs nhận xét ,bình chọn người kể hay nhất tuyên dương. * Tổng kết giờ học,tuyên dương các em tích cực hoạt động. -Dặn dò Hs về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. -2 Hs - Lớp lắng nghe Theo dõi -Nhắc lại đầu bài -Quan sát Một số Hs nêu -4 em nối tiếp nhau kể từng tranh -Các bạn trong nhóm nối tiếp nhau kể từng tranh -Đại diện các nhóm nối tiếp nhau thi kể từng tranh -Đại diện các bạn trong nhóm thi kể -Đại diện 4 nhóm thi kể 4 tranh -2-3 em thi kể toàn chuyện -Nghe,nhận xét bạn kể -Chú ý Tiết 4 Môn : ĐẠO ĐỨC [...]... yếu -Chấm, chữa bài * Gọi Hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác -Về nhà ôn lại bài và làm bài trong vở BT -Nhận xét tiết học Môn : TẬP LÀM VĂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -2 em lên bảng làm -Lớp làm vào bảng con (chỉ ghi phép tính) -Nhắc lại đầu bài -3 em -2 em -1 em lên bảng làm,lớp làm vào bảng con -3 em -2 em -1 em lên bảng làm,lớp làm vào vở nháp -3 em -Làm bài vào vở -2 em -Chú... loài cá trong tranh -1 em đọc, lớp theo dõi Nhóm tổ -Chia nhóm và yêu cầu Hs làm việc theo -Làm việc theo nhóm tổ:trao đổi và viết vào giấy khổ to nhóm - ại diện các nhóm trình bày -Gọi Hs trình bày kết quả -Nhóm khác nhận xét -Nhận xét -2 em * Gọi Hs đọc yêu cầu Bài 2: -1 em đọc,lớp theo dõi -Gọi 1 Hs đọc tên các con vật trong Thi đua tranh -Chia lớp thành 2 nhóm thi tiếp sức Mỗi -Các bạn trong từng... +1 nét viết hoa -Viết mẫu và hướng dẫn cách viết -Cả lớp quan sát Cả lớp -Yêu cầu Hs viết chữ X viết hoa -Cả lớp viết chữ X hoa vào bảng -Nhận xét,sửa sai con 6’ *Giới thiệu cụm từ ứng dụng “Xuôi -3 Hs đọc lại HĐ2:Hd chèo mát mái” viết câu -Giảng nghóa: nghóa là gặp nhiều thuận -Lắng nghe ứng dụng lợi Cả lớp -Nhận xét về độ cao của các con -Quan sát,trả lời chữ,khoảng cách giữa các chữ -Viết mẫu, hướng... viết -Theo dõi -Y/c Hs viết chữ: “Xuôi” -Cả lớp viết “ Xuôi” vào bảng -Nhận xét ,sửa sai con 12’ *Nêu y/c viết,cho Hs viết bài -Lớp viết bài vào vở HĐ3:Viết -Theo dõi, giúp đỡ những Hs viết còn bài yếu Cá nhân -Thu bài ,chấm 4’ *Tóm lại nội dung bài -Chú ý 3.Củng cố-Nhận xét tiết học Dặn dò -Về nhà viết bài phần ở nhà Cả lớp Tiết 4 Môn : THỦ CÔNG Tiết 26: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (Tiết 2) Mục tiêu -Hs... Nhận xét,đánh giá -Tổ chức cho Hs nhận xét,đánh giá -Nhận xét,đánh giá 4’ * Tóm lại nội dung bài -Dặn dò -Nhận xét tiết học -Chú ý quan sát mẫu -Cả lớp thực hành -Nhận xét,đánh giá theo tổ -Chú ý Sinh ho¹t líp tn 26 I.Mục tiêu: - Giúp hs thấy được những ưu-nhược qua hoạt động của lớp trong tuần qua Đồng thời nắm được kế hoạch của tuần tới để thực hiện - Học sinh phê và tự phê cao - Giáo dục hs thực... trả lời của mình -Một số em đọc bài vửa viết -Gọi một số Hs đọc bài viết -Nhận xét,ghi điểm 5’ -Chú ý * Tóm lại nội dung bài 3.Củng cố, -Dặn dò dặn dò -Nhận xét tiết học Cả lớp Tiết 3 Môn : TẬP VIẾT Tiết 26: CHỮ HOA X Mục tiêu -Hs biết cách viết và viết được chữ hoa X Viết đúng cụm từ ứng dụng “Xuôi chèo mát mái” -Rèn kó năng viết đúng ,đẹp -Giáo dục Hs tính cẩn thận Chuẩn bò -Chữ mẫu -Bảng phụ viết... Vì sao? -2 Hs lên bảng viết,cả lớp viết - Rút các từ khó ,đọc cho Hs viết: vào bảng con phượng vó,đỏ rực, dải lụa, -Cả lớp nghe và viết bài vào vở - ọc cho Hs viết bài vào vở -Nhìn bảng dò bài,sửa lỗi -Treo bảng viết sẵn bài chính tả,yêu cầu Hs dò bài,sửa lỗi -Chấm,chữabài 8’ Hd Hs làm bài tập HĐ2:L.tập -Cả lớp làm bài vào vở * Yêu cầu Hs tự đọc đề bài và làm bài Bài 2: vào vở Làm bài -5 -6 em -Gọi một... tam -Chu vi của hình tam giác ABC là HĐ2: Gt cạnh giác 12 và chu vi của hình tứ giác Cả lớp 12’ Hd Hs làm bài tập HĐ3:Th.hành -3 Hs * Gọi Hs nêu yêu cầu Bài 1: -Theo dõi -Làm mẫu bài a) Làm vào bảng -2 em lên bảng làm bài b,c Lớp -Cho Hs làm bài con làm vào bảng con (chỉ ghi phép tính) -Hd chữa bài -3 Hs * Gọi Hs đọc yêu cầu Bài 2: 1 Hs lên bảng làm ,lớp làm vào -Yêu cầu Hs làm bài Làm vào vở vở -Chấm... 1.Bài cũ -HS2: Trả lời đồng ý Cá nhân -HS1: Đáp lời đồng ý -Nhận xét,ghi điểm 2.Bài mới 2’ * GT,ghi đầu bài -Nhắc lại đầu bài a.GTB 23’ Hd Hs làm BT b.Bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu Bài 1: Chia nhóm, phát phiếu ghi tình huống, -Làm việc theo nhóm cặp: 1em Nhóm cặp yêu cầu Hs thảo luận nhóm và hỏi đáp hỏi-1 em trả lời theo các tình huống -Thực hiện -Mời một số cặp hỏi-đáp trước lớp -Nhận xét -Nhận xét -3 em... Yc Hs nhắc lại cách tính chu vi hình tam -3 -4 Hs 3.Củng cố -Chú ý giác,tứ giác -Dặn dò -Dặn dò-Nhận xét tiết học Cả lớp Tiết 2 Môn : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 26: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN.DẤU PHẨY Mục tiêu -Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về các con vật sống dưới nước -Rèn kó năng sử dụng dấu phẩy trong một đoạn văn -Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt Chuẩn bò -Tranh minh hoạ trong bài Thẻ từ ghi . chơi -3 em -Nhận xét -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi, đọc thầm -Cá nhân đọc nối tiếp từng câu -Thực hiện -4 -5 em đọc , lớp đọc ĐT -1 em đọc, lớp theo dõi -Bài. tìm số bò chia -Dặn dò -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -1 Hs -Hs nhắc lại cách tìm số bò chia -2 Hs lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 26- du mon - co TG, Tuan 26- du mon - co TG, Tuan 26- du mon - co TG, Phần mở đầu: 1. Nhận lớp. Phần cơ bản: Phần kết thúc:, Phần mở đầu: Phần cơ bản: 1. Ôn BTRLTTCB: Phần kết thúc: - Củng cố.