Tuan 27- du mon - co TG

26 232 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Gi¸o ¸n kú II- Líp 5B - Trêng TiĨu häc Chỵ Míi Tn 27 Thø Hai, ngµy th¸ng . n¨m 2009 Tiết1: Chào cờ: Tập trung đầu tuần + Đánh giá hoạt động tuần qua: - . + Triển khai kế hoạch tuần: - . TiÕt 2: To¸n -TiÕt: 131 Bµi: Lun tËp A. Mơc tiªu : - Gióp HS cđng cè c¸ch tÝnh vËn tèc. Thùc hµnh tÝnh vËn tèc theo c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. RÌn lun kÜ n¨ng tÝnh, tÝnh cÈn thËn trong to¸n häc. B §å dïng d¹y häc: - B¶ng viÕt s½n néi dung bµi,SGK, vë « li. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u– . TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 5’ 30’ I KiĨm tra bµi : GV ®a bµi lun thªm. + Nªu c¸ch tÝnh vËn tèc? - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm. II Bµi míi . 1 Giíi thiƯu bµi .: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa bµi. 2 H íng dÉn lµm bµi . Bµi 1: - Gäi ®äc ®Ị to¸n. + TÝnh vËn tèc cđa con ®µ ®iĨu ta lµm thÕ nµo? Yªu cÇu HS tù lµm bµi .Gäi HS lµm b¶ng. GV ch÷a bµi, nhËn xÐt,cho ®iĨm. §/ S 1050 m/ phót. Bµi 2 : - Gäi ®äc yªu cÇu + Bµi yªu cÇu g×? Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë . 1HS lµm bµi b¶ng. GV nh¾c HS chó ý ghi ®¬n vÞ vËn tèc, cho ®iĨm Bµi 3 : - Gäi ®äc yªu cÇu . + §Ị bµi cho biÕt g×? + Yªu cÇu tÝnh g×? + TÝnh ®ỵc vËn tèc cÇn biÕt nh÷ng g×? Yªu cÇu HS lµm bµi.Gäi 1HS lµm b¶ng. GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. 2HS lµm b¶ng. HS nªu. - HS tù lµm bµi. 1HS lµm b¶ng. - HS ®äc bµi to¸n vµ nªu. HS tù lµm bµi. 1HS lµm b¶ng. - HS ®äc vµ t×m hiĨu bµi to¸n. HS nªu vµ tù lµm vë. 1HS lµm b¶ng. - HS ®äc bµi to¸n. HS nªu c¸ch tÝnh vËn tèc cđa ca GV: §Ỉng ThÞ T©n NH: 2008 - 2009 Tn 27 -Trang: 1 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 5 Đ / S 40km/giờ. - Bài 4 : Gọi đọc đề toán. + Để tính vận tốc ca nô chúng ta làm nh thế nào? Gọi HS làm bài. GV nhận xét, cho điểm.Đ /S :24km/giờ + Em hiểu thế nào là vận tốc ca nô? III Củng cố dặn dò. Nhận xét tiết học. Tổng kết bài. Dặn HS về chuẩn bị bài. nô. HS về chuẩn bị theo hớng dẫn. Tiết 3: Âm nhạc(đ/c Châu dạy) Tiết 4: Tập đọc -Tiết : 53 Tuần : 27 Bài : Tranh làng Hồ A mục đích, yêu cầu : 1. Đọc trôi chảy đợc toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở mhững từ ca ngợi vẻ đẹp độc đáo của những bức tranh . 2. Hiểu các từ khó trong bài. Hiểu nội dung bài : Ca ngợi những nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những vật phẩm văn hoá , truyền thống đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi ngời hãy biết quý trọng, giữ gìn những nét đẹp cổ truyền văn hoá dân tộc. B - đồ dùng dạy học : Tranh minh họa bài đọc trong SGK. C các hoạt động dạy học : TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 2 10 I Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân và trả lời: + Hội thi thổi cơm ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu ? + Tại sao nói việc giật giải trong hội thi là niềm tự hào khó gì sánh nổi đối với dân làng ? - GV nhận xét và đánh giá. II - Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài học và ghi đầu bài. 2. H ớng dẫn HS luyện đọc : - Gọi 1 HS đọc toàn bài. - Cho HS luyện đọc nối tiếp nhau 2 lợt 3 phần của bài. + Lợt 1 : phát âm từ dễ đọc sai : tranh, lành mạnh, trồng trọt, chăn nuôi, lơn ráy, đen lĩnh, + Lợt 2 : giải nghĩa các từ ở mục Chú giải. - Yêu cầu HS đọc theo cặp và gọi 1 cặp đọc trớc lớp. - GV đọc diễn cảm toàn bài. - 2 HS đọc và trả lời. - HS nghe - HS theo dõi. - Mỗi lợt 3 HS đọc. - HS lắng nghe. - HS đọc thành tiếng, đọc thầm và trả lời câu hỏi. GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 2 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 10 10 3 3. H ớng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi: + Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam. + Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ gì đặc biệt ? + Tìm những từ ở hai đoạn cuối thể hiện sự đánh giá của tác giả với tranh làng Hồ ? + Vì sao tác giả biết ơn những ngời nghệ sĩ dân gian làng Hồ ? - GV chốt sau mỗi ý trả lời của HS. 4. H ớng dẫn HS luyện đọc diễn cảm : - GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc lại bài văn. - GV hớng dẫn HS nêu giọng đọc của bài. - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo theo cặp và thi đọc đoạn Từ ngày còn ít tuổi . t ơi vui. III- Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS quan sát hình minh họa và mô tả 1 bức tranh. - Nhận xét giờ học - 3 HS đọc. - HS trả lời và thể hiện - HS luyện đọc. - 3 HS thi đọc. - 1 HS trả lời. Tiết 5: Thể dục Tiết 53 : Môn thể thao tự chọn Trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức I. Mục tiêu: - Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân. Học mới tâng cầu bằng mu bàn chân. Y/c thực hiện bản đúng động tác và nâng cao thành tích. - Học trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động. II.Địa điểm phơng tiện: - Vệ sinh an toàn sân tập. - Cb: 1 còi, bóng nhỡ 2 quả, mỗi em 1 quả cầu đá. III. Nội dung và phơng pháp lên lớp: Nội dung ĐL Phơng pháp Tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp. 2. Khởi động. - Xoay các khớp - Ôn các động tác tay, chân ,vặn mình và toàn thân của bài TD. - Trò chơi phép lịch sự 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV H. tập đồng loạt bài TD 1 lần. H, Cán sự Đ/k H.4-6 em lên thực hiện. GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 3 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới - KTBC: kiểm tra tâng cầu bằng đùi. B. Phần bản: 1. Ôn đá cầu. +Học tâng cầu bằng mu bàn chân. + Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân. 2. Trò chơi Chuyền và bắt bóng tiếp sức C. Phần kết thúc: - Thả lỏng. - Củng cố. - Nhận xét. - BTVN. 20 5 G. nêu tên động tác- làm mẫu. H. 1-2 em lên tập thử. H. Chia nhóm tập luyện G. Tới từng nhóm giúp đỡ, sửa động tác cho HS H. Đổi nội dung ôn tâng cầu bằng đùi * * * * * * * * * * * * * * * * G. Nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi. H. chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức, đội nào thua thì phải cõng đội kia 8-10 m. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ Ba, ngày tháng . năm 2009 Tiết 1: Toán- Tiết: 132 Bài: Quãng đờng A Mục tiêu : - Giúp HS biết cách tính quãng đờng đi đợc của một chuyển động đều.Thực hành tính quãng đờng. Rèn luyện kĩ năng giải toán. - Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán học. B. Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn ví dụ.SGK, vở ô li. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu . TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 30 I. Kiểm tra bài cũ: GV đa bài luyện thêm:+ Nêu cách tính vận tốc? GV nhận xét và cho điểm. II. Bài mới . 1 Giới thiệu bài . GV nêu mục đích yêu cầu của bài. 2 Hình thành cách tính quãng đờng. * Bài toán 1: - GV nêu yêu cầu bài toán. + Yêu cầu HS nêu phép tính và giải bài toán này? - 2HS làm bảng. HS nêu. - HS nêu cách làm. HS tự làm bài. GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 4 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 5 + Muốn tính quãng đờng ta làm thế nào? s = v x t Bài toán 2: - Gọi HS đọc đề bài.Hớng dẫn HS giải bài toán 2.Lu ý :Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ hoặc =5/2 giờ. ( Chọn một trong hai cách đều đúng.) + Nêu lại cách tính quãng đờng? 2 H ớng dẫn làm bài . Bài 1: - Gọi đọc đề toán:+ Nêu công thức tính quãng đờng? Yêu cầu HS tự làm bài .Gọi HS làm bảng. Bài 2 : - Gọi đọc yêu cầu :+ Bài yêu cầu gì? Yêu cầu HS làm bài vào vở . 1 HS làm bài bảng. GV lu ý HS số đo thời gian và vận tốc cùng một đơn vị thời gian.GV hớng dẫn HS giải bài toán theo 2 cách. GV nhận xét ,chốt lời giải đúng. Bài 3 : - Gọi đọc yêu cầu : Đề bài cho biết gì? Yêu cầu tính gì?Nêu thời gian đi của xe máy? Yêu cầu HS làm bài.Gọi 1HS làm bảng. GV nhận xét, chốt lời giải đúng. III. Củng cố dặn dò. Nhận xét tiết học. Tổng kết bài. Dặn HS về chuẩn bị bài. 1HS làm bảng. HS nêu cách tính. - HS đọc và tìm hiểu bài toán. - HS đọc bài toán. HS nêu cách tính. HS thực hiện. - HS đọc yêu cầu. HS làm bài.Chú ý lu ý của GV. 2HS làm bảng theo 2 cách - HS đọc bài toán. HS tìm hiểu bài toán và nêu cách giải. - HS về chuẩn bị theo hớng dẫn. Tiết 2: lịch sử Tiết: 27 Bài : Lễ kí hiệp định Pa- ri A Mục Tiêu : Sau bài học. HS biết: - Sau những thất bài nặng nề ở cả hai miền Nam Bắc. ngày 27 tháng 1 năm 1973, Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa- ri. - Những điều khoản quan trọng nhất của hiệp định - Giáo dục lòng tự hào cho HS. B - Đồ dùng dạy học : - Tranh ảnh t liệu về lễ kí hiệp định Pa- ri. C Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 3 I, Kiểm tra bài cũ: + Thuật lại cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội ngày 26 12. + ý nghĩa của chiến thắng? - 2HS trả lời. - HS khác nhận xét. GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 5 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 32 5 - GV nhận xét và đánh giá. II, Bài mới: 1, Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng. ( GV giới thiệuvà nêu nhiệm vụ của tiết học.) 2. Nội dung: a. Nguyên nhân: - Yêu cầu HS đọc thầm 6 dòng đầu SGK và trả lời: + Vì sao Mĩ phải kí hiệp định Pa ri? + Vì sao Mĩ muốn kéo dài thời gian không muốn kí hiệp định này? - GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt ý. Ghi bảng. b. Diễn biến: - Yêu cầu HS đọc SGK tiếp hi sinh của dân tộc. + Hiệp định đợc kí kết ở đâu? vào ngày tháng năm nào? + Em hãy mô tả khung cảnh của buổi lễ? + Những đại biểu thay mặt nhân dân ta trong buổi lễ? + Hoàn cảnh Mĩ năm 1973 so với hoàn cảnh của Pháp năm 1954 gì giống nhau? - GV NX câu trả lời của HS và chốt. c. Nội dung bản và ý nghĩa của hiệp định: - yêu cầu HS đọc SGK tiếp hết: + Trình bày nội dung bản nhất của hiệp định? + Nội dung hiệp định cho ta thấy Mĩ đã thừa nhận điều quan trọng gì? + Hiệp định ý nghĩa nh thế nào đối với lịc sử dân tộc ta? - Trình bày lại toàn bộ diễn biến, ý nghĩa và kết quả của hiệp định? III, Củng cố- dặn dò: GV chốt toàn bài, Giáo dục. - HS trả lời. - HS đọc SGK và thảo luận nhóm 4. đại diện trình bày. - HS khác nhận xét. - HS thảo luận cặp, trả lời. -Lắng nghe phần chốt của GV. Tiết 3: luyện từ và câu- Tiết : 53 Tuần : 27 Mở rộng vốn từ : Truyền thống A mục đích, yêu cầu : 1 - Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ về chủ điểm Truyền thống. 2 - Tích cực hóa vốn từ thuộc chủ điểm bằng cách sử dụng chúng. B - đồ dùng dạy học : Bảng nhóm C các hoạt động dạy học : GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 6 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5 2 30 3 I Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS đọc đoạn văn viết về tấm gơng hiếu học, sử dụng biện pháp thay thế từ ngữ để liên kết câu. - Yêu cầu cả lớp theo dõi để chỉ rõ những từ ngữ đợc thay thế. - GV nhận xét và đánh giá. II Dạy bài mới : 1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu bài và ghi đầu bài. 2. H ớng dẫn HS làm bài tập : Bài 1 : - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. - Gọi HS đọc bài làm mẫu. - Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm, thảo luận và hoàn thành bài tập, mỗi nhóm làm 1 ý trong bài. - Gọi bốn nhóm báo cáo kết quả làm bài, yêu cầu các nhóm khác bổ sung. - GV nhận xét và kết luận các câu tục ngữ, ca dao đúng. - Yêu cầu HS viết vào vở mỗi truyền thống 4 câu. Bài 2 : - Gọi 1 HS đọc nội dung bài. - Tổ chức cho HS làm bài tập dới dạng trò chơi hái hoa dân chủ nh sau : + Mỗi HS xung phong lên trả lời bốc thăm một câu ca dao hoặc câu thơ. + Đọc câu ca dao hoặc câu thơ. + Tìm chữ còn thiếu và ghi vào ô chữ. + Trả lời đúng 1 từ hàng ngang đợc nhận một phần th- ởng. + Trả lời đúng ô hình chữ S là ngời đạt giải cao nhất. - Tổ chức cho HS chơi. - Tổng kết trò chơi. III- Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc các câu ca dao, tục ngữ trong bài. - Nhận xét giờ học - Dặn dò : Về nhà học thuộc các câu ca dao, tục ngữ trong bài và chuẩn bị bài sau. - 2 HS đọc - HS nghe - 1 HS đọc - HS làm bài theo nhóm 4 và trình bày. - 1 HS đọc - HS lắng nghe. - HS chơi trò chơi. Tiết 4: Đạo đức- Tiết: 27 Em yêu hoà bình I. MC TIấU: * Kin thc : GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 7 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới - í ngha ca hũa bỡnh, hu qu ca chin tranh. - Nhng hnh ng cỏc em cú th lm, tham gia biu th lũng yờu hũa bỡnh. * K nng : - Tham gia mt s hot ng vỡ hũa bỡnh c t chc a phng. * Thỏi : - ng tỡnh vi nhng vic lm, hot ng vỡ hũa bỡnh; phờ phỏn nhng hnh ng bo lc, cú hi cho hũa bỡnh. - Yờu hũa bỡnh, cm ghột chin tranh. II. DNG DY - HC: - Tranh nh v cuc sng ca tr em v nhõn dõn nhng ni cú chin tranh (Irc, Ap-ga-nix-tan). - Mụ hỡnh cõy ho bỡnh (H2,3 - Tit 2) - Bng dớnh, giy, bỳt d bng. III. CC HOT NG DY - HC: (TIT 2) T Hot ng dy Hot ng hc 10 1. Hot ng 1 TRIN LM V CH EM YấU HO BèNH - Yờu cu HS trng by kt qu ó su tm v lm vic nh. - Cỏc HS trng by kt qu ó lm vic nh. - Cn c vo th loi sn phm m HS tỡm c chia lp thnh cỏc gúc: - HS lng nghe hng dn. ú l : - Gúc tranh v ch vỡ ho bỡnh. - Gúc hỡnh nh. - Gúc Bỏo chớ - Gúc õm nhc - mi gúc, GV chn 3 HS lm ngi ph trỏch: nhn cỏc sn phm v trỡnh by trong gúc cho p mt. GV phỏt giy rụki, bỳt, bng dớnh, h cho mi gúc. - Cỏc HS lm vic theo hng dn ca GV. - Cỏc HS khỏc s a sn phm ó su tm c n cỏc nhúm, cỏc gúc trng by. - Sau khi HS ó hon thnh sn phm GV mi cỏc HS trng gúc gii thiu v sn phm gúc ca mỡnh. - i din cỏc trng nhúm gii thiu v gúc ca mỡnh: - Cỏc HS khỏc lng nghe, theo dừi v cựng tham gia. - GV theo dừi, nhn xột. - HS lng nghe. - Yờu cu HS sau gi hc n tng gúc quan sỏt GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 8 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới theo dừi tt hn. 14 2. Hot ng 2 V CY HO BèNH - Yờu cu HS lm vic theo nhúm: + Yờu cu cỏc nhúm quan sỏt hỡnh v trờn bng (GV treo hỡnh v) v gii thiu: Chỳng ta s xõy dng gc r cho cõy ho bỡnh bng cỏch gn cỏc vic lm, hot ng gỡn gi, bo v ho bỡnh. + HS quan sỏt hỡnh v trờn bng. + Phỏt cho HS cỏc bng giy nh ghi ý kin vo ú. + Yờu cu cỏc nhúm tho lun k tờn nhng hot ng v vic lm m con ngi cn lm gỡn gi v bo v ho bỡnh v ghi cỏc ý kin vo bng giy. + HS tho lun: k nhng vic lm v hot ng cn lm gỡn gi ho bỡnh. - Sau ú vit cỏc ý tho lun vo cỏc bng giy c phỏt. - Yờu cu HS lờn gn cỏc bng giy vo r cõy. - Ln lt cỏc nhúm lờn gn bng giy. - Yờu cu HS tr li cõu hi: gỡn gi v bo v nn hũa bỡnh chỳng ta cn phi lm gỡ? L HS, em cú th lm gỡ? - HS nhỡn qua cỏc vic lm, hot ng v chn cỏc vic lm, hot ng phự hp. 8 3. Hot ng 3 V CY HO BèNH (tip) - GV phỏt cỏc ming giy trũn cho cỏc nhúm v yờu cu cỏc nhúm tip tc lm vic thờm hoa, qu cho cõy ho bỡnh bng cỏch k ra cỏc kt qu cú c khi cuc sng ho bỡnh. - HS cỏc nhúm tip tc lm vic, lng nghe hng dn v lm vic theo nhúm. - Sau ú ghi vo cỏc mng giy trũn. - Yờu cu HS lờn gn cỏc kt qu lờn vũm cõy hũa bỡnh. - i din cỏc nhúm lờn gn kt qu. - Yờu cu HS nhc li: nhng kt qu s cú khi cuc sng ho bỡnh. - 1 HS nhc li cỏc kt qu ca c lp. 3 4. CNG C - DN Dề - Tr em chỳng ta cú phi gỡn gi ho bỡnh khụng? Chỳng ta lm gỡ gỡn gi bo v ho bỡnh ? - GV kt lun: Tr em cú quyn c sng trong ho bỡnh v cú trỏch nhim tham GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 9 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới gia vo cỏc hot ng bo v ho bỡnh phự hp vi kh nng ca mỡnh. Thứ T, ngày tháng . năm 2009 Tiết 1: Toán- Tiết: 133 Tuần:27 Bài: Luyện tập A. Mục tiêu : - Giúp HS củng cố cách tính quãng đờng.Thực hành tính và giải toán về quãng đờng. Rèn luyện kĩ năng tính . Giáo dục HS tính cẩn thận trong toán học. B. Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn nội dung bài.SGK ,vở ô li. C.Các hoạt động dạy học chủ yếu . TG Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5 30 I Kiểm tra bài cũ : GV đa bài luyện thêm. +Nêu cách tính vận tốc, quãng đờng? GVnx cho điểm. II.B ài mới . 1 Giới thiệu bài . GV nêu mục đích yêu cầu của bài. 2 H ớng dẫn làm bài . Bài 1: - Gọi đọc đề toán. + Bài yêu cầu gì? Yêu cầu HS tự làm bài .Gọi HS làm bảng. GV chữa bài, nhận xét,cho điểm Bài 2: - Gọi đọc yêu cầu + Bài yêu cầu gì? + Tính quãng đờng AB chúng ta phải biết gì? Yêu cầu HS làm bài vào vở . 1HS làm bài bảng. GV chữa bài , cho điểm. Đ /S 218,5 km. Bài 3 : - Gọi đọc yêu cầu . + Đề bài cho biết gì? + Yêu cầu tính gì? + Em nhận xét gì về đơn vị vận tốc và thời gian? Yêu cầu HS làm bài.Gọi 1HS làm bảng. GV nhận xét, chốt lời giải đúng. Đ / S : 2 km. Bài 4 : Gọi đọc đề toán. + Nhận xét về đơn vị đo? GV nhắc HS chuyển đổi đơn vị đo. - HS làm bảng. 2HS nêu. - Gọi HS đọc đề toán. HS nêu cách làm. HS tự làm bài. 1HS làm bảng. - HS đọc bài toán và nêu. HS tự làm bài. 1HS làm bảng. - HS đọc và tìm hiểu bài toán. HS nêu và tự làm vở. 1HS làm bảng. HS đọc bài toán - HS nêu cách chuyển đổi đơn vị đo. HS tự làm bài 1HS làm bảng. HS về chuẩn bị theo hớng dẫn. GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 10 [...]... 3 và chuẩn bị bài sau Tiết 3: chính t - Tiết : 27 - 3 HS nối tiếp nhau đọc - HS nghe - 1 HS đọc - HS trình bày - HS trả lời - HS trả lời - 2 HS đọc - HS học thuộc lòng - 1 HS đọc - HS tự làm bài - 1 HS đọc - HS trả lời - 1 HS đọc - HS trả lời Nhớ - viết : Cửa sông A mục đích, yêu cầu : GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 17 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 1 Nhớ viết chính... NH: 2008 - 2009 Hoạt động của HS - 2 HS kể Lớp nhận xét - HS nghe - 2 HS đọc - HS trả lời - HS lắng nghe - 3 HS đọc - 5 HS trả lời - HS kể chuyện theo nhóm 2 - 5 HS kể - HS nhận xét Tuần 27 -Trang: 19 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 3 câu chuyện - GV cùng cả lớp nhận xét, bình chọn bạn câu chuyện hay nhất, ngời kể chuyện hay nhất III- Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn dò... bài - GV chữa bài trên bảng nhóm - Gọi HS dới lớp đọc đoạn văn của mình - GV nhận xét và cho điểm những HS viết đạt yêu cầu III- Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn dò : Về nhà hoàn thành đoạn văn và CBBS Khoa học Tiết : 53 Tiết 4: - 1 HS đọc - 1 HS đọc - HS trả lời - HS nghe - HS làm bài vào vở, 1 HS làm vào bảng phụ - Một số HS đọc Tuần : 27 Bài: Cây con mọc lên từ hạt A- Mục tiêu: Giúp HS -. .. chộo nhau - Lp sn cabin v giỏ : - Hs nờu cỏc chi tit lp sn cabin v giỏ - 1 hc sinh lờn bng thc hin lp - Lp cabin: - 1-2 hc sinh lờn bng lp.C lp quan sỏt v b sung bc lp ca bn - Gv nhn xột - Lp cỏnh qut: - Hs quan sỏt hỡnh 5, sau ú t nờu cỏch lp v thc hnh lp - Lp cng mỏy bay: - Gv lp mu v hng dn hc sinh lp - HS theo dừi v lp * Lp rỏp mỏy bay trc thng: - Gv hng dn hc sinh lp cỏc b phn ca - Tng nhúm... tên riêng đó - Gọi HS nêu các tên riêng và giải thích cách viết các tên riêng trong bài - GV nhận xét và kết luận lời giải đúng III- Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Hoạt động của HS - 2 HS lên bảng, cả lớp viết vào nháp - HS nghe và ghi vở - 2 HS đọc - HS đọc thầm và trả lời - HS viết ra nháp.1 HS lên bảng viết - HS nhận xét, 1 HS đọc - HS viết bài - HS soát cá... thụ phấn nhờ gió? - GV nhận xét, đánh giá II - Bài mới: 2 1- Giới thiệu bài: Ghi tên bài lên bảng 30 2- Tìm hiểu bài: a) Cấu tạo của hạt: - Cho HS quan sát hạt lạc hoặc hạt đậu đã nảy mầm qua 1 GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Hoạt động của HS - 3 HS trả lời - 2 HS nhắc lại tên bài - Cả lớp quan sát và trả lời Tuần 27 -Trang: 13 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 3 đêm - Hỏi : Hạt gồm có... sao? - Nêu tác dụng của rừng rậm A- ma dôn? III, Củng c - dặn dò: GV chốt kiến thức toàn bài - HS nhắc lại đầu bài - HS trả lời - HS ghi vở - HS thảo luận nhóm 4 đại diện trình bày - HS khác nhận xét - HS quan sát và trả lời -HS giới thiệu rừng bằng tranh ảnh Sinh hoạt lớp tuần 27 Tiết 5: I.Mc tiờu: - Giỳp hs thy c nhng u - nhc qua hot ng ca lp trong tun qua ng thi nm c k hoch ca tun ti thc hin - Hc... phờ cao - Giỏo dc hs thc hin tt nm iu Bỏc H dy II.Lờn lp: 1 Tin hnh : -Hỏt tp th -Lp trng ỏnh giỏ hot ng ca chi i trong tun qua -Cỏc t b sung k hoch ó thc hin tun qua -Cỏc thnh viờn phờ v t phờ -Sinh hot theo t (1 0-1 5ph) u im: Nhc im: GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 25 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới 2.K hoch tun n: * Hc tp:-Duy trỡ... 10 - GV mời 5 HS đọc nối tiếp toàn bài - GV hớng dẫn HS nêu giọng đọc của bài - Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm và thi đọc khổ 3, 4 - Tổ chức cho HS học thuộc lòng bài thơ III- Củng cố, dặn dò: 3 - Yêu cầu HS dựa vào tranh minh học và bài thơ hãy tả lại cảnh đất nớc tự do bằng lời của mình - Nhận xét giờ học dặn dò tập làm văn- Tiết : 53 Tiết 3: - 5 HS đọc - HS trả lời và thể hiện - HS luyện đọc -. .. thut III CC HOT NG DY - HC: ( Tit 1 ) T Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh G 1 GII THIU BI MI 2 - Gv gii thiu v ghi bi - Hi: Nờu tỏc dng ca mỏy bay trc thng 2 Hot ng 1 QUAN ST, NHN XẫT MU 8 - GV a mu mỏy bay trc thng ó lp sn - HS quan sỏt.` GV: Đặng Thị Tân NH: 2008 - 2009 Tuần 27 -Trang: 14 Giáo án kỳ II- Lớp 5B - Trờng Tiểu học Chợ Mới - GV hng dn hc sinh quan sỏt v nờu cỏc - Hs nờu cỏc b phn ca . sau. - 3 HS nối tiếp nhau đọc. - HS nghe. - 1 HS đọc - HS trình bày - HS trả lời - HS trả lời. - 2 HS đọc. - HS học thuộc lòng - 1 HS đọc - HS tự làm bài -. yêu cầu. III- Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn dò : Về nhà hoàn thành đoạn văn và CBBS. - 1 HS đọc. - 1 HS đọc - HS trả lời. - HS nghe - HS làm bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 27- du mon - co TG, Tuan 27- du mon - co TG, Tuan 27- du mon - co TG, Nội dung và phơng pháp lên lớp: Kiểm tra bài cũ: GV đa bài luyện thêm:+ Nêu, Bài mới: 1, Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng. Củng cố- dặn dò: GV chốt toàn bài, Giáo, MỤC TIÊU: Kiến thức : ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TIẾT 2 T, MỤC TIÊU, YÊU CẦU: ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiết 1 T, Phần mở đầu Phần cơ bản: Phần kết thúc: