0

Tuần 33. Tóm tắt văn bản nghị luận

17 149 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 14:56

- Tóm tắt văn tự - Tóm tắt văn thuyết Trong chương trình Ngữ Văn 10, em học minh kiểu tóm tắt văn nào? - Viết lại ngắn gọn việc nhân vật - Sát với nội dung văn gốc Em nhắc lại u ầ c u ê y mục đích yêu cầu , h đối tượng - Viết lại ngắn M gọn ục đíc t ắ t m ó t c iệ tóm tắt thuyeát minh của vviệc ? h n i m t ế y u h t n ả b - Ngắn gọn, sátvvới nội dung n ăvăn tự văn ? gốc MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA (Trích) Hồi Thanh VỀ LN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA (Trích Đạo đức ln lí Đơng Tây) Chân dung Phan Châu Trinh BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC ĂNG-GHEN VÀ CÁC MÁC Tiếng mẹ đẻ - ng̀n giải phóng các dân tộc bị áp bức Nguyễn An Ninh MỤC TIÊU - Kiến thức Nắm được mục đích, yêu cầu, cách thức tóm tắt văn nghị luận - Kỹ : Tóm tắt văn nghị luận Tiết 114 TĨM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Mục đích - yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận Nêu mục đích, u cầu việc tóm tắt văn nghị luận ? Phương pháp tóm tắt văn nghị luận a) Ngữ liệu: + Vấn đề nghị luận: luân lí xã hội t ế i b ề o đ hn c ấ y v ã t a h ế i ủ b c m t n E o ế ê i h v tr c i y n ã ả b h b h n dũng ívchiện ă ? người Tác giả Phan Châu Em Trinh thể khí đ h c g n ụ n i r o m T tr u n â ậ h u l C nì ? thể tiến bộ,vạch yêu nước đề ncao ghị tư tưởng Ph làagđoàn trần thực trạng đen tối xã hội, hướng về ngày mai tươi sángcủa đất nước + Mục đích: Ln lí xã hợi Ở Việt Nam chưa có ln lí xã hợi Giải pháp Phan So sánh ln lí xã Châu Trinh hợi bên Châu Âu nước ta mục Đểvàđạt Để đạt mục Em tìm các ḷn cứ đích tác giả làm sáng rõ luận điểm Luân lí bày xã Luân lí xã Hiểu sai trình Quan hệ viết ? hội Châu hội nước lệch quan bạn bè luận điểm ta: Âu: thực thực? niệm mợt bợ phận ln lí xã hợi Nho gia trạng nguyên nhân trạng nguyên nhân Phải xây dựng đồn thể, truyền bá tư tưởng xã hợi nhân dân b)Phương pháp tóm tắt văn nghị luận - Xác định vấn đề nghị luận ( dưạ vào nhan đề , phần mở bài, kết bài)  - Xác định hệ thống luận điểm - Tìm các luận cứ triển khai luận điểm Từ việc thực bước tóm tắt văn trên, em nêu bước tóm tắt văn nghị luận ? -Tìm nợi dung khái quát phần kết - Viết văn tóm tắt - Kiểm tra hồn chỉnh văn tóm tắt III Luyện tập Bài tập XIN ĐỪNG LÃNG PHÍ NƯỚC Trong đời sống chúng ta, thứ tài sản thường bị hủy hoại, lãng phí nhiều nước Trong ý thức nhiều người, nước thứ trời sinh, sử dụng “vơ tư”, “xả láng”, khơng cần giữ gìn hết! Nhưng nhầm lẫn lớn một tầm mắt hạn hẹp Các nhà khoa học cho biết nước trái đất có hạn Tổng số nước trái đất ước tính có chưa đến mợt tỉ ki-lơ-mét khối Số nước được coi đủ cho năm 1990 nhân loại có ba tỉ người Dự kiến đến năm 2025 nhân loại thêm ba tỉ người nữa, thành sáu tỉ người ng̀n nước lấy đâu cho đủ? Trên giới nước cũg may mắn được trời cho đủ nước để dùng Nước Xinh-ga-po hồn tồn khơng có nước ngọt, phải mua nước Ma-lai-xi-a chế biến Một số nước Cận Đông xảy tranh chấp ng̀n nước Trong đó, cơng nghiệp phát triển lượng nước dùng cơng nghiệp nhiều, nước thải cơng nghiệp làm cho sơng ngòi,, ao hờ bị ô nhiễm, làm giảm lượng nước ăn, chăn nuôi trồng trọt Liên hợp quốc lời kêu gọi bảo vệ nguồn nước ngọt, chống ô nhiễm,… Chúng ta tiết kiệm nước, giữ gìn nước cho cho mai sau (Theo Thanh Ba, báo Nhân dân Chủ nhật) Bài tập bổ sung Tóm tắt văn “Về luân lí xã hội nước ta” (Phan Châu Trinh) câu  Ln lí xã hợi nước ta chưa có nên dẫn đến tình trạng sống chết mặc ai, thiếu ý thức đoàn thể Sở dĩ vậy suy đồi từ vua đến quan, từ quan đến học trò các viên chức lớn nhỏ Nước Việt Nam muốn tự độc lập phải xây dựng đồn thể, đẩy mạnh truyền bá xã hội chủ nghĩa nhân dân  Luân lí xã hợi nước ta chưa có, dân ta khơng biết đồn thể,khơng trọng cơng ích, không hiểu luân lí xã hội Nhưng nguyên nhân suy đời từ vua đến quan, từ quan đến đến học trò các viên chức lớn nhỏ Nay nước Việt Nam muốn được tự đọc lập phải xây dựng đồn thể, đẩy mạnh truyền bá tư tưởng nhân dân ... thức tóm tắt văn nghị luận - Kỹ : Tóm tắt văn nghị luận Tiết 114 TĨM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Mục đích - yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận Nêu mục đích, u cầu việc tóm tắt văn nghị luận ?... luận điểm Từ việc thực bước tóm tắt văn trên, em nêu bước tóm tắt văn nghị luận ? -Tìm nợi dung khái quát phần kết - Viết văn tóm tắt - Kiểm tra hồn chỉnh văn tóm tắt III Luyện tập Bài tập...- Tóm tắt văn tự - Tóm tắt văn thuyết Trong chương trình Ngữ Văn 10, em học minh kiểu tóm tắt văn nào? - Viết lại ngắn gọn việc nhân vật - Sát với nội dung văn gốc Em nhắc lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 33. Tóm tắt văn bản nghị luận,