0

Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

49 4,401 79

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2017, 15:58

Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học TUN 12 Th hai, ngy 13 thỏng 11 nm 2017 Tp c MA THO QU I MC TIấU Kin thc: Hiu ni dung: V p v s sinh sụi ca rng tho qu (Tr li c cỏc cõu hi SGK) - HS (M3,4) nờu c tỏc dng ca cỏch dựng t, t cõu miờu t s vt sinh ng K nng: Bit c din cm bi vn, nhn mnh nhng t ng t hỡnh nh, mu sc, mựi v ca rng tho qu Thỏi : GD hs bit yờu quý chm súc cõy ci II CHUN B Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: - Phng phỏp ỏp, ng nóo, thc hnh, tho lun nhúm - K thut t cõu hi, k thut trỡnh by mt phỳt, ng nóo - Hỡnh thc dy hc c lp, theo nhúm, cỏ nhõn dựng dy hc: - Giỏo viờn: + Tranh minh ho bi hc + Bng ph ghi sn on cn luyn c - Hc sinh: Sỏch giỏo khoa III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(3 phỳt) - Gi HS c bi Chuyn mt khu - HS c v TLCH nh v tr li cõu hi + c on 1,2 ; Bộ Thu ban cụng lm gỡ? + c on 3; Vỡ thy chim bay v u ban cụng, Thu mun bỏo cho Hng bit? - Nhn xột, kt lun - HS nghe - Gii thiu bi - Ghi bng - HS ghi v Hot ng luyn c: (10 phỳt) * Mc tiờu: - Rốn c ỳng t , c ỳng cõu, on - Hiu ngha cỏc t ng mi - c ỳng cỏc t khú bi * Cỏch tin hnh: H c lp - Gi HS c ton bi - HS c to c bi - Gi HS c ni tip tng on lt 1: - HS c ni tip ln kt hp luyn + on 1: T u np ỏo, np khn c t khú, cõu khú + on 2: Tip theo khụng gian + T khú: lt tht, quyn, ngt lng, + on 3: Cũn li thm nng, chớn nc - HS c lt + Cõu: Giú thm./ Cõy c thm./t Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học tri thm - HS c ni tip ln kt hp gii ngha t - HS luyn c theo cp - HS c cho nghe theo cp - Gi HS c ton bi - HS c bi - GV c mu: Ton bi c vi ging - HS nghe nh nhng th hin cm hng ca ngi v p ca rựng tho qu Hot ng tỡm hiu bi: (10 phỳt) * Mc tiờu:- Hiu ni dung: V p v s sinh sụi ca rng tho qu (Tr li c cỏc cõu hi SGK) - HS (M3,4) nờu c tỏc dng ca cỏch dựng t, t cõu miờu t s vt sinh ng * Cỏch tin hnh: Cỏ nhõn=> Cp ụi=> C lp - Tho qu bỏo hiu vo bng + Tho qu bỏo hiu vo bng mựi cỏch no? thm c bit quyn r lan xa, lm cho giú thm, cõy c thm, t tri thm, tng np ỏo, np khn ca ngi i rng cng thm - Cỏch dựng t t cõu on u cú + Cỏc t thm, hng c lp i lp gỡ ỏng chỳ ý? li cho ta thy tho qu cú mựi hng - GV ghi ý 1: Tho qu bỏo hiu vo c bit - Tỡm nhng chi tit cho thy cõy tho + Qua mt nm ó ln cao ti bng qu phỏt trin nhanh? ngi Mt nm sau na, mi thõn l õm thờm hai nhỏnh mi Thoỏng cỏi, tho qu ó thnh tng khúm lan to, ngn xoố lỏ, ln chim khụng gian - GV ghi ý 2: S phỏt trin rt nhanh ca tho qu - Hoa tho qu ny õu? + Hoa tho qu ny di gc cõy - Khi tho qu chớn rng cú gỡ p? + Khi tho qu chớn rng rc lờn nhng chựm qu chon chút, nh cha nng, cha la Rng ngp hng thm Rng sỏng nh cú la ht lờn t di ỏy rng Rng say ngõy v m núng Tho qu nh nhng m la hng thp lờn nhiu ngn mi, nhp nhỏy - c bi em cm nhn c iu + Bi cho ta thy v p , hng gỡ? thm c bit, s sinh sụi, phỏt trin nhanh n bt ng ca tho qu qua ngh thut miờu t c sc ca nh - HS c to Luyn c din cm:(8 phỳt) * Mc tiờu: Bit c din cm bi vn, nhn mnh nhng t ng t hỡnh nh, mu Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học sc, mựi v ca rng tho qu * Cỏch tin hnh: H cỏ nhõn=> H c lp - HS c ni tip ton bi - HS c to - GV treo bng ph ghi on cn luyn c: Tho qu trờn rng n Khao np ỏo, np khn - GV hng dn cỏch c - HS nghe - GV c mu - HS c cho nghe - HS c nhúm - HS i din nhúm thi c - HS thi c - GV nhn xột Lu ý: - c ỳng: M1, M2 - c hay: M3, M4 Hot ng tip ni: (3phỳt) + Bi ca ngi iu gỡ ? - HS nghe + Cõy tho qu cú tỏc dng gỡ ? - HS nghe v thc hin + Ngoi cõy tho qu, em hóy nờu tờn mt - Lỏ tớa tụ, cõy nh ni, c s, hng nhu, vi loi cõy thuc Nam m em bit? -Hóy yờu quý, chm súc cỏc loi cõy m cỏc em va k vỡ nú l nhng cõy thuc Nam rt cú ớch cho ngi Ngoi cỏc em cn phi bit chm súc v bo v cỏc loi cõy xanh xung quanh mỡnh mụi trng ngy cng sch - Nhn xột tit hc, chun b bi hc sau IU CHNH - B SUNG: -Toỏn NHN MT S THP PHN VI 10, 100, 1000, I MC TIấU Kin thc: - Nhõn nhm s thp phõn vi 10, 100, 1000 - Chuyn i n v o ca s o di di dng s thp phõn K nng: Vn dng nhõn nhm v chuyn i n v o ca s o di di dng s thp phõn lm cỏc bi toỏn cú liờn quan Thỏi : Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn, gn gng, khoa hc Yờu thớch hc toỏn *HS c lp lm c bi 1, bi II CHUN B Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học - Phng phỏp ỏp, ng nóo, quan sỏt, thc hnh, trũ chi hc - K thut t cõu hi, trỡnh by mt phỳt, tia chp, ng nóo - Hỡnh thc dy hc c lp, cỏ nhõn dựng dy hc: - Giỏo viờn: Sỏch giỏo khoa, bng ph - Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v vit III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng ng:(5 phỳt) - Cho HS chi trũ chi"Ni nhanh, ni ỳng" 2,5 x 36 4,5 x 0,5 x 11 5,5 x 10 Hot ng hc - HS tham gia chi trũ chi - Cỏch chi: Gm hai i, mi i cú em tham gia chi Khi cú hiu lnh nhanh chúng lờn ni phộp tớnh vi kt qu ỳng i no nhanh v ỳng hn thỡ i ú thng, cỏc bn HS cũn li c v cho i chi - GV nhn xột tuyờn dng HS tham - HS nghe gia chi - HS m sỏch, v ghi u bi - Gii thiu bi- ghi bng 2.Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(15 phỳt) *Mc tiờu: Bit cỏch nhõn nhm s thp phõn vi 10, 100, 1000 *Cỏch tin hnh: Cỏ nhõn=> C lp * Vớ d 1: - GV nờu vớ d: Hóy thc hin phộp - HS lờn bng thc hin, HS c lp lm tớnh 27,867 ì 10 bi vo v nhỏp 27,867 ì - GV nhn xột phn t tớnh v tớnh 10 ca HS - GV nờu : Vy ta cú : 278,670 27,867 ì 10 = 278,67 - GV hng dn HS nhn xột rỳt - HS nhn xột theo hng dn ca GV quy tc nhõn nhm mt s thp phõn vi 10 : + Nờu rừ cỏc tha s , tớch ca phộp + Tha s th nht l 27,867 tha s th nhõn 27,867 ì 10 = 278,67 hai l 10, tớch l 278,67 + Suy ngh tỡm cỏch vit 27,867 + Nu ta chuyn du phy ca s 27,867 sang bờn phi mt ch s thỡ ta c s thnh 278,67 278,67 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học + Vy nhõn mt s thp phõn vi 10 ta cú th tỡm c kt qu bng cỏch no ? * Vớ d - GV nờu vớ d: Hóy t tớnh v thc hin tớnh 53,286 ì 100 + Khi nhõn mt s thp phõn vi 10 ta ch cn chuyn du phy ca s ú sang bờn phi mt ch s l c tớch - GV nhn xột phn t tớnh v kt qu tớnh ca HS - Vy 53,286 ì 100 bng bao nhiờu ? - GV hng dn HS nhn xột tỡm quy tc nhõn nhm mt s thp phõn vi 100 + Hóy tỡm cỏch vit 53,286 thnh 5328,6 5328,600 - HS c lp theo dừi - HS lờn bng thc hin phộp tớnh, HS c lp lm bi vo giy nhỏp 53,286 ì 100 - HS nờu : 53,286 ì 100 = 5328,6 - HS nhn xột theo hng dn ca GV + Nu chuyn du phy ca s 53,286 sang bờn phi hai ch s thỡ ta c s 5328,6 + Khi cn tỡm tớch 53,286 ì 100 ta ch cn chuyn du phy ca 53,286 sang bờn phi hai ch s l c tớch 5328,6 m khụng cn thc hin phộp tớnh + Khi nhõn mt s thp phõn vi 100 ta ch cn chuyn du phy sang bờn phi hai ch s l c tớch + Da vo nhn xột trờn em hóy cho bit lm th no cú c tớch 53,286 ì 100 m khụng cn thc hin phộp tớnh ? + Vy nhõn mt s thp phõn vi 100 ta cú th tỡm c kt qu bng cỏch no ? * Quy tc nhõn nhm mt s thp phõn vi 10, 100, 1000, - Mun nhõn mt s thp phõn vi 10 - Mun nhõn mt s thp phõn vi 10 ta ta lm nh th no ? ch cn chuyn du phy ca s ú sang bờn phi mt ch s - S 10 cú my ch s ? - Mun nhõn mt s thp phõn vi - S 10 cú mt ch s - Mun nhõn mt s thp phõn vi 100 100 ta lm nh th no ? ta chuyn du phy ca s ú sang bờn phi hai ch s - S 100 cú my ch s ? - Da vo cỏch nhõn mt s thp - S 100 cú hai ch s phõn vi 10; 100 em hóy nờu cỏch - Mun nhõn mt s thp phõn vi 1000 ta ch vic chuyn du phy ca s ú nhõn mt s thp phõn vi 1000 - Hóy nờu quy tc nhõn mt s thp sang bờn phi ba ch s - 3,4 HS nờu trc lp phõn vi 10; 100;1000 - GV yờu cu HS hc thuc quy tc ti lp H thc hnh: (15 phỳt) *Mc tiờu: Vn dng nhõn nhm v chuyn i n v o ca s o di di dng s thp phõn lm cỏc bi toỏn cú liờn quan Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học - HS c lp lm c bi 1, bi - HS (M3,4) lm c tt c cỏc bi *Cỏch tin hnh:Cỏ nhõn=> Cp ụi=> C lp Bi 1: - Gi HS c yờu cu - HS c: Nhõn nhm - GV yờu cu HS t lm bi - HS lờn bng lm bi, mi HS lm mt - GV gi HS nhn xột bi lm ca bn ct tớnh, HS c lp lm bi vo v bi trờn bng, sau ú nhn xột HS 1,4 x 10 = 14 9,63 x 10 = 96,3 2,1 x 100 = 210 25,08 x 100 = 2508 7,2 x 1000 = 7200 5,32 x1000 = 5320 Bi 2: - GV gi HS c bi toỏn - GV yờu cu HS lm - GV nhn xột HS - Vit cỏc s o sau di dng s o cú n v l cm - HS lm bi a 10,4dm = 104cm; b 12,6m = 1260cm c 0,856m = 85,6cm; d 5,75dm = 57,5cm Bi PTNL hc sinh: Bi 3: - Cho HS c bi - HS c - GV hng dn HS gii - HS nghe - Bi toỏn cho bit nhng gỡ v hi gỡ? - HS gii - Cõn nng ca can du ho l tng cõn Bi gii nng ca nhng phn no? 10l du cõn nng l: - 10 lớt du ho cõn nng bao nhiờu ki-lụ0,8 x 10 = 8(kg) gam Can du ú cõn nng l: - Cho HS gii vo v v chia s trc + 1,3 = 9,3 (kg) lp ỏp s: 9,3kg Hot ng tip ni:(3 phỳt) - Giỏo viờn cht li nhng phn chớnh - Hc sinh lng nghe tit dy - Giỏo viờn nhn xột tit hc, tuyờn - Lng nghe dng hc sinh tớch cc - Dn hc sinh v xem li bi hc trờn - Lng nghe v thc hin lp Xem trc bi: Nhõn mt STP vi mt STP IU CHNH - B SUNG: Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học -Luyn Vit BI 15 + 16 Lch s VT QUA TèNH TH HIM NGHẩO I MC TIấU: Kin thc: - Bit sau CM thỏng Tỏm 1945, nc ta ng trc nhng khú khn to ln: gic úi, gic dt, gic ngoi xõm - Bit cỏc bin phỏp nhõn dõn ta ó thc hin chng li gic úi, gic dt: quyờn gúp go cho ngi nghốo, tng gia sn xut, phong tro xoỏ nn mự ch, K nng: Nờu c cỏc bin phỏp nhõn dõn ta ó thc hin chng li gic gic dt: quyờn gúp go cho ngi nghốo, tng gia sn xut, phong tro xoỏ nn mự ch Thỏi : T ho v lch s dõn tc II CHUN B dựng dy hc - Cỏc hỡnh minh SGK D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt,tho lun nhúm III CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) - Cho HS hỏt - HS hỏt - Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit - Hc sinh tr li Nam din õu? Do ch trỡ? Kt qu ca hi ngh ? - Cui bn Tuyờn ngụn c lp, Bỏc H thay mt nhõn dõn Vit Nam khng nh iu gỡ ? - GV nhn xột , tuyờn dng - HS nghe - Gii thiu bi - Ghi bng - HS ghi u bi vo v Hot ng hỡnh thnh kin thc mi:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Bit sau CM thỏng Tỏm 1945, nc ta ng trc nhng khú khn to ln: gic úi, gic dt, gic ngoi xõm - Cỏc bin phỏp nhõn dõn ta ó thc hin chng li gic úi, gic dt: quyờn gúp go cho ngi nghốo, tng gia sn xut, phong tro xoỏ nn mự ch, * Cỏch tin hnh:H cỏ nhõn=> Nhúm=> C lp Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học * Hot ng 1: Hon cnh Vit Nam sau cỏch mng thỏng Tỏm - Hc sinh c t "T cui nm- si túc" tho lun nhúm tr li cõu hi: + Vỡ núi: sau Cỏch mng thỏng Tỏm, nc ta tỡnh th - Tỡnh th vụ cựng bp bờnh, nguy him, t nc gp muụn khú "Nghỡn cõn treo si túc" khn + Hon cnh nc ta lỳc ú cú nhng khú khn, nguy him gỡ? - Hc sinh phỏt biu ý kin m thoi: + Nu khụng y lựi c nn v nn dt thỡ iu gỡ cú th xy ra? + Vỡ Bỏc H gi nn v nn dt l gic? * Hot ng 2: y lựi gic úi, gic dt - Yờu cu: Quan sỏt hỡnh minh 2, trang 25, 26 SGK + Hỡnh chp cnh gỡ? - Hn triu ngi cht, nụng nghip ỡnh n, 90% ngi mự ch v.v - i din nhúm nờu ý kin - ng bo ta cht úi, khụng sc chng gic ngoi xõm - Chỳng cng nguy him nh gic ngoi xõm - HS quan sỏt - Hỡnh 2: Nhõn dõn ang quyờn gúp go - Hỡnh 3: Chp mt lp bỡnh dõn hc v + Em hiu th no l "Bỡnh dõn hc v" - Lp dnh cho ngi ln tui hc ngoi gi lao ng - Yờu cu hc sinh b sung thờm cỏc ý kin khỏc * Hot ng 3: í ngha ca vic y lựi "Gic úi, gic dt, gic ngoi xõm" - Hc sinh tho lun theo nhúm, tr li cõu hi: + Ch mt thi gian ngn, nhõn - Tinh thn on kt trờn di mt lũng dõn ta ó lm c nhng cụng vic v cho thy sc mnh to ln ca nhõn y lựi nhng khú khn, vic ú cho dõn ta thy sc mnh ca nhõn dõn ta nh th no? + Khi lónh o cỏch mng vt qua - Nhõn dõn mt lũng tin tng vo c cn him nghốo, uy tớn ca Chớnh Chớnh ph, vo Bỏc H lm cỏch mng ph v Bỏc H nh th no? Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học * Hot ng 4: Bỏc H nhng ngy dit "Gic úi, gic dt, gic - Mt s hc sinh nờu ý kin ngoi xõm" - em c cõu chuyn v Bỏc H on "Bỏc HVT - cho c" + Em cú cm ngh gỡ v vic lm ca Bỏc H qua cõu chuyn trờn? Hot ng tip ni:(3 phỳt) - HS nghe - Túm tt ni dung bi - HS nghe v thc hin - Chun b bi sau IU CHNH - B SUNG: Th ba ngy 14 thỏng 11 nm 2017 Chớnh t MA THO QU (Nghe vit) I MC TIấU Kin thc: Vit ỳng bi chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh thc bi xuụi K nng: Rốn k nng phõn bit s/x Thỏi : Cn thn, t m vit bi *Lm c bi 2a, 3a II CHUN B dựng dy hc - Bng ph 2.D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(3 phỳt) - n nh t chc - HS hỏt - Gi HS lờn bng tỡm cỏc t lỏy õm - HS vit u n - GV nhn xột, tuyờn dng - HS nghe - Gii thiu bi: Tit chớnh t hụm - HS m SGK chỳng ta cựng nghe - vit mt on bi: Mựa tho qu 2.Hot ng chun b vit chớnh t:(7 phỳt) Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học *Mc tiờu: - HS nm c ni dung on vit v bit cỏch vit cỏc t khú - HS cú tõm th tt vit bi *Cỏch tin hnh: H c lp * Trao i v ni dung bi - Gi HS c on - HS c on vit - Em hóy nờu ni dung on vn? + on t quỏ trỡnh tho qu ny hoa kt trỏi v chớn lm cho rng ngp hng thm v cú v p c bit * Hng dn vit t khú + HS nờu t khú - Yờu cu HS tỡm t khú + HS vit t khú: s sng, ny, lng l, - HS luyn vit t khú ma rõy bi, rc lờn, cha la, cha nng, chon chút H vit bi chớnh t (15 phỳt) *Mc tiờu: Vit ỳng bi chớnh t ,trỡnh by ỳng hỡnh thc xuụi *Cỏch tin hnh: H cỏ nhõn - Giỏo viờn nhc hc sinh nhng - HS nghe cn thit: Vit tờn bi chớnh t vo gia trang v Ch u cõu vit hoa lựi vo ụ, quan sỏt k tng ch trờn bng, c nhm tng cm t vit cho ỳng, p, nhanh; ngi vit ỳng t th, cm vit ỳng qui nh - GV c mu ln - HS theo dừi - GV c ln (c chm) - HS vit theo li c ca GV - GV c ln - HS soỏt li chớnh t Lu ý: - T th ngi: Linh, Nhung, Sn, -Cỏch cm bỳt: Sn, Chung,Long, - Tc : Sn, c Anh, H chm v nhn xột bi (3 phỳt) *Mc tiờu: Giỳp cỏc em t phỏt hin li ca mỡnh v phỏt hin li giỳp bn *Cỏch tin hnh: H cỏ nhõn=> Cp ụi - GV chm 7-10 bi - Thu bi chm - Nhn xột bi vit ca HS - HS nghe H lm bi tp: (8 phỳt) * Mc tiờu: Phõn bit ph õm u s/x; lm c bi 2a; BT3a * Cỏch tin hnh:H cỏ nhõn=> Cp ụi=>Nhúm=> C lp Bi 2a: - HS c yờu cu - C lp theo dừi - T chc HS lm bi di dng t - HS thi theo hng dn ca GV chc trũ chi + Cỏc cp t : + s x: s sỏch- x s; vt s- x lng; s mi- x chn; ca s- chy x ra; s sỏch- x túc 10 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 - Nhn xột HS hc nh - Gii thiu bi - Ghi bng lớp Năm học - HS nghe - HS vit v Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: Nhn bit c nhng chi tit tiờu biu, c sc v ngoi hỡnh, hot ng ca nhõn vt qua hai bi mu SGK * Cỏch tin hnh: Bi 1: Cỏ nhõn=> Nhúm=> C lp - Gi HS c yờu cu v ni dung ca - HS c bi - HS hot ng nhúm - HS hot ng nhúm - Nhúm lm vo bng nhúm, gn bi - Nhng chi tit t c im ngoi hỡnh ca ngi b: lờn bng + Mỏi túc: en v dy kỡ l, ph kớn - Gi HS c bi ó hon chnh vai, xoó xung ngc, xung u gi, m túc dy khin b a chic lc tha bng g mt cỏch khú khn + Ging núi: trm bng, ngõn nga nh ting chuụng, khc sõu vo trớ nh ca a chỏu, du dng, rc r y nha sng nh nhng oỏ hoa + ụi mt: hai ngi en sm n ra, long lanh, du hin khú t , ỏnh lờn nhng tia sỏng m ỏp, ti vui + Khuụn mt: ụi mỏ ngm ngm ó cú nhiu np nhn nhng khuụn mt hỡnh nh ti tr - Em cú nhn xột gỡ v cỏch miờu t - Tỏc gi quan sỏt ngi b rt k, chn lc nhng chi tit tiờu biu v ngoi ngoi hỡnh ca tỏc gi? hỡnh ca b t Bi 2: Cỏ nhõn=> Nhúm=> C lp - T chc HS lm nh bi - Em cú nhn xột gỡ v cỏch miờu t - Tỏc gi quan sỏt k tng hot ng anh th rốn ang lm vic ca tỏc gi? ca anh th rốn: bt thi thộp, quai bỳa, p - Em cú cm giỏc gỡ c on vn? - Cm giỏc nh ang chng kin anh th lm vic v thy rt tũ mũ, thớch thỳ KL: Nh vy bit chn lc chi tit tiờu Bi lm biu miờu t s lm cho ngi ny - Mỏi túc en dy, ct ngn ngang vai khỏc bit vi mi ngi xung quanh , - ụi mt en, long lanh, du hin m lm cho bi s hp dn hn, khụng ỏp - Khuụn mt trỏi xoan ng hng trn lan di dũng - Ging núi nh nhng, tỡnh cm - Dỏng ngi thon th, 3.Hot ng tip ni:(3phỳt) Trờng Tiểu học 35 Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học - Nhn xột tit hc - HS nghe - Dn HS v nh hc cỏch miờu t ca nh lp dn ý cho bi t mt ngi m em thng gp IU CHNH - B SUNG: Toỏn LUYN TP I MC TIấU Kin thc: Bit: - Nhõn mt s thp phõn vi mt s thp phõn - S dng c tớnh cht kt hp ca phộp nhõn cỏc s thp phõn thc hnh tớnh K nng: Rốn k nng nhõn mt s thp phõn vi mt s thp phõn v s dng tớnh cht kt hp ca phộp nhõn lm bi Thỏi : Cn thn, t m tớnh toỏn * Lm bi 1, bi II CHUN B dựng dy hc - GV: SGK, bng ph, bng s bi 1a k sn - HS : SGK, bng con, v D kin phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc - K thut t v tr li cõu hi - K thut trỡnh by mt phỳt - Vn ỏp , quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng ng:(5 phỳt) - Cho HS chi trũ chi"Gi thuyn" - HS chi - Cỏch chi: + Trng trũ hụ: Gi thuyn , gi thuyn + C lp ỏp: Thuyn ai, thuyn + Trng trũ hụ: Thuyn (Tờn HS) + HS hụ: Thuyn ch gỡ ? + Trng trũ : Chuyn ch phộp nhõn: .x 0,1 hoc 0,01; 0,001 + Trng trũ kt lun v chuyn sang ngi chi khỏc - GV nhn xột, tuyờn dng - HS nghe 36 Hot ng hc Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 - Gii thiu bi, ghi bng lớp Năm học - HS ghi bng 2.Hot ng thc hnh:(27 phỳt) *Mc tiờu: - Nhõn mt s thp phõn vi mt s thp phõn - S dng c tớnh cht kt hp ca phộp nhõn cỏc s thp phõn thc hnh tớnh - HS c lp lm bi 1, bi - HS (M3,4) lm tt c cỏc bi *Cỏch tin hnh: Bi 1: Cỏ nhõn=> C lp a) GV yờu cu HS c yờu cu phn a - HS c trc lp, c lp c thm - GV yờu cu HS t tớnh giỏ tr ca - HS lờn bng lm bi, HS c lp lm cỏc biu thc v vit vo bng bi vo v bi a b c (a ì b) ì c a ì (b ì c) 2,5 3,1 0,6 (2,5 ì 3,1) ì 0,6 = 4,65 2,5 ì (3,1 ì 0,6) = 4,65 1,6 2,5 (1,6 ì 4) ì 2,5 = 16 1,6 ì (4 ì 2,5) = 16 4,8 2,5 1,3 (4,8 ì 2,5) ì 1,3 = 15,6 4,8 ì (2,5 ì 1,3) = 15,6 - GV gi HS nhn xột - HS nhn xột bi lm ca bn - GV hng dn HS nhn xột nhn - HS nhn xột theo hng dn ca GV bit tớnh cht kt hp ca phộp nhõn cỏc s thp phõn + Em hóy so sỏnh giỏ tr ca hai biu + Giỏ tr ca hai biu thc bng v thc (a ì b) ì c v a ì (b ì c) a = bng 4,65 2,5 b = 3,1 v c = 0,6 - GV hi tng t vi trng hp cũn li, sau ú hi tng quỏt : + Giỏ tr ca hai biu thc (a ì b) ì c + Giỏ tr ca hai biu thc ny luụn bng v a ì (b ì c) nh th no thay cỏc ch bng cựng mt b s ? - Vy ta cú : (a ì b) ì c = a ì (b ì c) - Em ó gp (a ì b) ì c = a ì (b ì c) - Khi hc tớnh cht kt hp ca phộp nhõn hc tớnh cht no ca phộp nhõn cỏc s t nhiờn ta cng cú cỏc s t nhiờn ? (a ì b) ì c = a ì (b ì c) - Vy phộp nhõn cỏc s thp phõn cú - Phộp nhõn cỏc s thp phõn cng cú tớnh cht kt hp khụng ? hóy gii tớnh cht kt hp vỡ thay ch bng cỏc thớch ý kin ca em s thp phõn ta cng cú : (a ì b) ì c = a ì (b ì c) b)GV yờu cu HS c bi phn b - HS c bi - HS lờn bng lm bi, HS c lp lm -Yờu cu HS lm bi bi vo v bi - GV yờu cu HS nhn xột bi lm 9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x (0,4 x 2,5) ca bn c v kt qu tớnh v cỏch = 9,65 x 37 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 tớnh - GV nhn xột HS lớp Năm học = 9,65 0,25 x 40 x 9,84 = (0,25 x 40) x 9,84 = 10 x 9,84 = 98,4 7,38 x 1,25 x 80 = 7,38 x (1,25 x 80) = 7,38 x 100 = 738 34,3 x x 0,4 = 34,3 x (5 x 0,4) = 34,3 x = 68,6 Bi 2: - GV yờu cu HS c bi - GV yờu cu HS nờu th t thc hin cỏc phộp tớnh mt biu thc cú cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia, biu thc cú du ngoc v khụng cú du ngoc - GV yờu cu HS lm bi, kim tra chộo, chia s trc lp - GV cha bi ca HS trờn bng lp, sau ú nhn xột HS - Tớnh - HS nờu trc lp, HS c lp theo dừi v nhn xột - HS lm bi, kim tra chộo, chia s trc lp a) (28,7 + 34,5 ) ì 2,4 = 63,2 ì 2,4 = 151,68 b) 28,7 + 34,5 ì 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5 Bi PTNL hc sinh: Bi 3: - Yờu cu HS c bi toỏn, tỡm hiu v - HS c, lp c thm - HS lờn bng lm bi, HS c lp lm bi nờu cỏch gii - Gi HS nhn xột bi ca bn trờn bng vo v bi Bi gii lp Ngi ú i c quóng ng l: 12,5 x 2,5 = 31,25 (km) ỏp s: 31,25km Hot ng tip ni:(3 phỳt) - GV nhn xột tit hc Dn dũ HS v - HS nghe v thc hin nh lm cỏc bi hng dn luyn thờm v chun b bi sau IU CHNH - B SUNG: 38 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học -o c KNH GI, YấU TR ( T1) I MC TIấU Kin thc: HS bit vỡ cn phi kớnh trng, l phộp vi ngi gi, yờu thng, nhng nhn em nh K nng: Nờu c nhng hnh vi, vic lm phự hp vi la tui th hin s kớnh trng ngi gi, yờu thng em nh Thỏi : Cú thỏi v hnh vi th hin s kớnh trng, l phộp vi ngi gi, nhng nhn em nh - Bit nhc nh bn bố thc hin kớnh trng ngi gi, yờu thng, nhng nhn em nh II CHUN B : Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: - Phng phỏp ỏp, ng nóo, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh - K thut t cõu hi, trỡnh by mt phỳt, khn tri bn, ng nóo - Hỡnh thc dy hc c lp, theo nhúm, cỏ nhõn dựng dy hc: - Giỏo viờn: Phiu hc - Hc sinh: V bi o c III CC HOT NG DY - HC Hot ng dy Hot ng hc Hot ng ng:(5 phỳt) - Cho HS hỏt - HS hỏt + Vỡ chỳng ta phi coi trng tỡnh - HS nờu bn? - Gii thiu bi: GV nờu mc ớch yờu - HS nghe cu ca tit hc Hot ng thc hnh:(30 phỳt) * Mc tiờu: HS bit vỡ cn phi kớnh trng, l phộp vi ngi gi, yờu thng, nhng nhn em nh * Cỏch tin hnh:Cỏ nhõn=> Cp ụi=>Nhúm=> C lp H 1: Tỡm hiu truyn Sau ờm ma * Mc tiờu: HS bit cn phi giỳp ngi gi, em nh v cú ý thc v vic giỳp ngi gi, em nh * Cỏch tin hnh: - GV c truyn: Sau ờm ma - HS nghe - Y/c HS tho lun theo nhúm theo cỏc - HS tho lun theo nhúm v tr li cỏc cõu hi sau: cõu hi + Cỏc bn truyn ó lm gỡ + Cỏc bn chuyn ó ng trỏnh Trờng Tiểu học 39 Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp gp c gi v em nh? Năm học sang mt bờn nhng ng cho c gi v em Bn Sõm dt em nh giỳp b c Bn Hng nhc b c i lờn l c cho trn + Vỡ b c cm n cỏc bn? + B c cm n cỏc bn vỡ cỏc bn ó bit giỳp ngi gi v em nh + Em cú suy ngh gỡ v vic lm ca cỏc + Cỏc bn ó lm mt vic lm tt cỏc bn? bn ó thc hin truyn thng tt p ca dõn tc ta ú l kớnh gi, yờu tr, cỏc bn ó quan tõm, giỳp ngi gi - GV kt lun: v tr nh + Cn tụn trng ngi gi, em nh v giỳp h bng nhng vic lm phự hp vi kh nng + Tụn trng ngi gi, giỳp em nh l biu hin ca tỡnh cm tt p gia ngi vi ngi, l biu hin ca ngi minh, lch s - Gi HS c ghi nh SGK - 2- HS c H 2: Lm bi - SGK * Mc tiờu: HS nhn bit cỏc hnh vi th hin tỡnh cm kớnh gi, yờu tr * Cỏch tin hnh: - HS lm vic cỏ nhõn - GV giao vic cho HS - HS tip ni trỡnh by ý kin ca mỡnh - Gi mt s HS trỡnh by ý kin - HS khỏc nhn xột, b sung - GV kt lun: + Cỏc hnh vi a, b, c l nhng hnh vi th hin tỡnh cm kớnh gi, yờu tr + Hnh vi d cha th hin s quan tõm, yờu thng, chm súc em nh 3.Hot ng tip ni:(2 phỳt) - Giỏo viờn tng kt bi, giỏo dc hc - HS nghe sinh - Nhn xột gi hc,giao bi v nh: - HS nghe v thc hin - Tỡm hiu cỏc phong tc, quỏn th hin tỡnh cm kớnh gi, yờu tr ca a phng, ca dõn tc ta IU CHNH - B SUNG: Khoa hc ST, GANG, THẫP 40 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học I MC TIấU Kin thc: - Nhn bit c mt s tớnh cht ca st, gang, thộp - Nờu c mt s ng dng sn xut v i sng ca st, gang, thộp K nng: Quan sỏt nhn bit mt s dựng lm t gang thộp Thỏi : Thớch tỡm hiu khoa hc, bo v mụi trng * GDBVMT: Nờu c st, gang, thộp l nhng nguyờn liu quý v cú hn nờn khai thỏc phi hp lớ v bit kt hp bo v mụi trng II CHUN B Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: - Phng phỏp ỏp, ng nóo, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh , trũ chi hc - K thut t cõu hi, trỡnh by mt phỳt, ng nóo, - Hỡnh thc dy hc c lp, theo nhúm, cỏ nhõn dựng dy hc - Giỏo viờn: Sỏch giỏo khoa, nh minh ho; kộo, dõy thộp, ming gang - Hc sinh: Sỏch giỏo khoa, v III CC HOT NG DAY - HC Hot ng dy Hot ng ng:(5 phỳt) Hot ng hc - Hc sinh tr li - Gi HS lờn bng tr li cõu hi - Em hóy nờu c im, ng dng ca tre? - Em hóy nờu c im ng dng ca mõy, song? - Giỏo viờn nhn xột - GV nhn xột - Lng nghe - Giỏo viờn ghi u bi lờn bng - M sỏch giỏo khoa, vi hc sinh nhc li tờn bi Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Nhn bit c mt s tớnh cht ca st, gang, thộp - Nờu c mt s ng dng sn xut v i sng ca st, gang, thộp * Cỏch tin hnh:Cỏ nhõn=> Nhúm=> C lp * Hot ng 1: Ngun gc v tớnh cht ca st, gang, thộp - Kộo, dõy thộp, ming gang - GV phỏt phiu v cỏc vt mu - Yờu cu HS nờu tờn cỏc vt va nhn - HS hot ng nhúm - Yu cu HS hot ng nhúm - Cỏc nhúm trỡnh by - Trỡnh by kt qu St Gang Thộp 41 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 Ngun gc Tớnh cht Cú thiờn thch v qung st - Do, d un, kộo thnh si, d rốn, dp Cú mu trng xỏm, cú ỏnh kim lớp Năm học Hp kim ca st v cỏc bon Hp kim ca st v cỏc bon thờm mt s cht khỏc - Cng, - Cng, giũn, bn, khụng th un Cú hay kộo loi b thnh g si khụng khớ m, cú loi khụng - GV nhn xột kt qu tho lun - Yờu cu cõu tr li + Gang, thộp c lm t õu? + Gang, thộp cú im no chung? + Gang, thộp khỏc im no? - c lm t qung st u l hp kim ca st v cỏc bon - Gang rt cng v khụng th un hay kộo thnh si thộp cú ớt cỏc bon hn gang v cú th thờm mt vi cht khỏc nờn bn v - Lp lng nghe - GV kt lun * Hot ng 2: ng dng ca gang, thộp i sng - T chc hot ng theo cp - HS ngi cựng bn trao i, tho lun + Tờn sn phm l gỡ? H1: ng ray xe la lm t thộp hoc + Chỳng c lm t vt liu no? hp kim ca st H2: Ngụi nh cú lan can lm bng thộp H3: Cu s dng thộp xõy dng H4: Ni cm c lm bng gang H5: Dao, kộo, cun dõy thộp bng thộp - Ngoi em cũn bit gang, st thộp H6: C lờ, m lt bng thộp - Cy, cuc, dõy phi, hng ro, song 42 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học sn xut nhng dng c, dựng no? ca s, u mỏy xe la, xe ụ tụ, xe p * Hot ng 3: Mt s dựng lm t st v hp kin ca st + Dao lm lm t hp kim ca st dựng + Nh em cú nhng dựng no lm t xong phi sch ni khụ rỏo s st hay gang, thộp Nờu cỏch bo qun khụng b g + Kộo lm t hp kim ca st d b g, dựng xong phi v ni khụ rỏo + Cy, cuc, ba lm t hp kim s dng xong phi sch ni khụ rỏo + Hng ro st, cỏnh cng lm bng thộp phi cú sn chng g + Ni gang, cho gang lm t gang nờn phi treo ni an ton nu ri s b v 3.Hot ng tip ni:(2 phỳt) - Nhc HS dng nhng iu ó - HS nghe v thc hin hc - Chun b bi hc sau - Nhn xột tit hc IU CHNH - B SUNG: -Khoa hc NG V HP KIM CA NG I MC TIấU Kin thc: - Nhn bit mt s tớnh cht ca ng - Nờu c mt s ng dng sn xut v i sng ca ng - Quan sỏt, nhn bit mt s dựng lm t ng v nờu cỏch bo qun chỳng K nng: Bit cỏch bo qun nhng dựng bng ng cú nh Thỏi : Thớch tỡm hiu khoa hc * GDBVMT: Nờu c ng l nhng nguyờn liu quý v cú hn nờn khai thỏc phi hp lớ v bit kt hp bo v mụi trng II CHUN B Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: Trờng Tiểu học 43 Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học - Phng phỏp ỏp, ng nóo, quan sỏt, tho lun nhúm, thc hnh, trũ chi hc - K thut t cõu hi, trỡnh by mt phỳt, ng nóo, - Hỡnh thc dy hc c lp, theo nhúm, cỏ nhõn dựng dy hc: - Giỏo viờn: Sỏch giỏo khoa, nh minh ho; vi si dõy ng ngn - Hc sinh: Sỏch giỏo khoa III CC HOT NG DAY - HC Hot ng dy Hot ng ng:(5 phỳt) Hot ng hc - Hc sinh tr li - Gi HS lờn bng tr li cõu hi + Nờu ngun gc v tớnh cht ca st? + Hp kim ca st l gỡ? Cú tớnh cht no? + Nờu ng dng ca gang thộp i sng - GV nhn xột - Lng nghe - Giỏo viờn ghi u bi lờn bng - M sỏch giỏo khoa, vi hc sinh nhc li tờn bi Hot ng thc hnh:(27 phỳt) * Mc tiờu: - Nhn bit mt s tớnh cht ca ng - Nờu c mt s ng dng sn xut v i sng ca ng - Quan sỏt, nhn bit mt s dựng lm t ng v nờu cỏch bo qun chỳng * Cỏch tin hnh:Cỏ nhõn=> Nhúm=> C lp Phỏt trin bi * Hot ng 1: Tớnh cht ca ng - T chc cho HS hot ng nhúm - HS tho lun, trao i nhúm - Yờu cu HS quan sỏt si dõy ng v - Cỏc nhúm phỏt biu ý kin cho bit + Mu sc ca si dõy ng? + Si dõy mu + sỏng ca si dõy? + Tớnh cng vo ca si dõy? + Cú ỏnh kim, khụng sỏng + Rt do, un thnh hỡnh dng khỏc * Hot ng 2: Ngun gc, so sỏnh tớnh cht ca ng v hp kim ng - Chia nhúm yờu cu HS hot ng - HS hot ng nhúm lm phiu nhúm ng Hp kim ng 44 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 Tớnh cht: Cú mu nõu , cú ỏnh kim Rt bn, d dỏt mng v kộo thnh si, cú th dp v un hỡnh dng khỏc nhau, dn nhit, dn in tt - Theo em ng cú õu? - GV kt lun * Hot ng 3: Mt s dựng lm bng ng v hp kim ca ng, cỏch bo qun cỏc dựng ú - T chc cho HS tho lun + Tờn dựng ú l gỡ? + dựng ú c lm bng vt liu gỡ? Chỳng thng cú õu? lớp Năm học ng thic ng km - Cú mu nõu, cú - Cú mu vng, ỏnh kim, cng cú ỏnh kim, cng hn ng hn ng - Cú t nhiờn v cú qung ng - HS ngi cựng tho lun cp H1: Lừi dõy in lm bng ng Dn in v nhit tt H2: ụi hc, tng, l hng, bỡnh c lm bng hp kim ca ng Cú ỡnh, chựa, miu, bo tng H3: Kốn, hp kim ca ng cú vin bo tng, ban nhc, gin nhc giao hng H4: Chuụng ng - hp kim ng, cú ỡnh, chựa, miu H5: Cu ỡnh Hu - t hp kim ng H6: Mõm ng - hp kim ng cú gia ỡnh a ch, giu cú + Em cú bit nhng sn phm no khỏc - Trng ng, dõy qun ng c, thau ng, chu ng, v khớ, nụng c lao lm t ng? Hp kim ng? ng + gia ỡnh em cú dựng no lm - HS ni tip tr li bng ng? Thng thy bo qun cỏc dựng nh th no? - HS nghe - GV nhn xột 3.Hot ng tip ni:(2 phỳt) - Nhc HS dng nhng iu ó - HS nghe v thc hin hc - Chun b bi hc sau - Nhn xột tit hc IU CHNH - B SUNG: -Trờng Tiểu học 45 Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học K thut CT, KHU, THấU SN PHM T CHN I MC TIấU Kin thc: Bit chn mt sn phm khõu thờu mỡnh a thớch K nng: Vn dng kin thc ó hc lm c sn phm mỡnh yờu thớch Thỏi : Yờu lao ng Yờu thớch sn phm mỡnh lm II CHUN B Phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc: - Phng phỏp ỏp, ng nóo, quan sỏt, thc hnh - K thut t cõu hi, trỡnh by mt phỳt, ng nóo - Hỡnh thc dy hc c lp, cỏ nhõn dựng dy hc: - Giỏo viờn: - Mt s sn phm khõu thờu ó hc - Tranh nh ca cỏc bi ó hc III CC HOT NG DY HC Hot ng dy Hot ng hc H ng: (5 phỳt) - Hỏt - Hc sinh hỏt - Kim tra dựng hc phc v tit hc - Hc sinh bỏo cỏo - Gii thiu bi mi - ghi u bi lờn bng - Hc sinh quan sỏt H thc hnh: (25 phỳt) *Mc tiờu: Bit chn mt sn phm khõu thờu mỡnh a thớch *Cỏch tin hnh: Cỏ nhõn=> Nhúm=>H c lp Hot ng1:ễn nhng ni dung ó hc chng - GV t cõu hi: - HS tr li cõu hi - Nờu cỏch ớnh khuy l, l trờn vi? - Vch du cỏc im ớnh khuy trờn vi - ớnh khuy vo cỏc im vch du - Nờu s khỏc v khon cỏch lờn kim v - o, ct vi v khõu thnh sn xung kim trờn ng vch du thờu du phm Cú th ớnh khuy hoc nhõn ? thờu trang trớ - Em hóy dng cỏc kin thc ó hc lm - HS nờu sn phm m em a thớch - GV nhn xột- Túm tt nhng ni dung hc sinh va nờu Hot ng 2:Hc sinh tho lun nhúm chn - HS chn sn phm ca nhúm sn phm thc hnh - GV nờu yờu cu - Mi hc sinh hon thnh mt sn phm - GV chia nhúm - GV ghi bng tờn cỏc sn phm ca nhúm 46 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học - Gv chn v kt lun hot ng Lu ý: Quan sỏt, theo dừi v giỳp cỏc i tng M1 hon thnh sn phm H Tip ni: (5 phỳt) - Trng by v ỏnh giỏ sn phm - Hc sinh trng by sn phm trờn lp - Cho hc sinh ỏnh giỏ sn phm - Hc sinh thc hin - Giỏo viờn kt lun chung Tuyờn dng nhúm - Lng nghe v cỏ nhõn lm tt, cú sỏng to - Giỏo dc hc sinh bit cỏch s dng tit kim - Lng nghe, ghi nh nng lng - Nhc li ni dung tit hc - Lng nghe - Giỏo viờn nhn xột tit hc - Lng nghe - Dn hc sinh v nh thc hnh tip Chun b - Lng nghe v thc hin giy th cụng cho bi sau: IU CHNH - B SUNG: Sinh hot lp - Giỏo dc ngoi gi NHN XẫT CC HOT NG TUN 12 I MC TIấU: Giỳp HS: - Nhn bit c u nhc im ca mỡnh v ca bn tun qua - Cú ý thc khc phc nhc im v phỏt huy nhng u im - Nm c nhim v tun 13 II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Ch tch Hi ng t qun v cỏc Trng ban chun b ni dung III CC HOT NG DY HC CH YU: Hot ng 1: Khi ng - HS hỏt th bi Hot ng 2: Sinh hot lp - Trng ban lờn nhn xột cỏc thnh viờn t v xp loai tng thnh viờn - T viờn cỏc t úng gúp ý kin - Ch tch HTQ lờn nhn xột chung cỏc ban - GV nhn xột, ỏnh giỏ, hng dn HS cỏch sa cha khuyt im * u im: 47 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học *Nhc im: Hot ng 3: K hoch tun 13 - n nh n np hc v cỏc hot ng ngoi gi - Tip tc thi ua dy tt- hc tt cho mng ngy 20/11 - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Tham gia tớch cc cỏc phong tro nh trng, i t chc Hot ng 4: Sinh hot theo ch im -SINH HOT TP TH I MC TIấU: Giỳp HS: - Nm c u - khuyt im tun - Phỏt huy u im, khc phc nhc im - Bit c phng hng tun ti - GD HS cú tinh thn on kt, giỳp ln - Bit c truyn thng nh trng - Thc hin an ton giao thụng i ng II CHUN B: - GV: Nm c u khuyt im ca HS tun - HS: Cỏc mng chun b ni dung III CC HOT NG CHNH: Lp hỏt ng ca Lp bỏo cỏo hot ng tun: - dóy trng lờn nhn xột hot ng ca dóy tun qua T viờn úng gúp ý kin - Cỏc Trng ban Hc tp, N np, Sc khe V sinh, Vn ngh - TDTT bỏo cỏo v hot ng ca Ban - CTHTQ lờn nhn xột chung, xp loi thi ua cỏc dóy ngh danh sỏch tuyờn dng, phờ bỡnh thnh viờn ca lp - GV nhn xột chung: + N np: 48 Trờng Tiểu học Giáo án tổng hợp 2017 - 2018 lớp Năm học + Hc tp: - Tip tc thi ua: Hc tt, thc hin tt n np, võng li thy cụ, núi li hay lm vic tt Tuyờn dng Nhc nh: - Tuyờn dng: - Phờ bỡnh : Trờng Tiểu học 49 ... xét theo hướng dẫn GV + Thừa số thứ 53 1, 75 ; thừa số thứ hai 0,01 ; tích 5, 31 75 + Khi chuyển dấu phẩy 53 1, 75 sang bên trái hai chữ số ta 5, 31 75 + Khi nhân 53 1, 75 với 0,01 ta tìm tích 5, 31 75 cách... - Gọi học sinh đọc thuộc lại quy tắc - Học sinh đọc nhân STP với STP - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên - Lắng nghe dương học sinh tích cực - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Làm... làm a 10,4dm = 104cm; b 12, 6m = 126 0cm c 0, 856 m = 85, 6cm; d 5, 75dm = 57 ,5cm Bài tập PTNL học sinh: Bài 3: - Cho HS đọc đề - HS đọc - GV hướng dẫn HS giải - HS nghe - Bài toán cho biết hỏi gì? -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- GV treo bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc:  Thảo   quả   trên   rừng   Đản - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

treo.

bảng phụ ghi đoạn cần luyện đọc: Thảo quả trên rừng Đản Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hình th.

ức dạy học cả lớp, cá nhân Xem tại trang 4 của tài liệu.
-3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một cột tính, HS cả lớp làm   bài vào vở bài tập. - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3.

HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một cột tính, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập Xem tại trang 6 của tài liệu.
1. Kiến thức: Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Kiến thức: Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi Xem tại trang 9 của tài liệu.
- GV: SGK, Bảng phụ  - HS : SGK, bảng con... - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng ph.

ụ - HS : SGK, bảng con Xem tại trang 12 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử bảng thông tin để bước đầu nhận xét về cơ cấu của công nghiệp Xem tại trang 16 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 21 của tài liệu.
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: (15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m) Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

hu.

vi vườn cây hình chữ nhật là: (15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m) Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: Xem tại trang 23 của tài liệu.
NỘI DUNG lượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Mở đầu: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

ượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Mở đầu: Xem tại trang 26 của tài liệu.
NỘI DUNG lượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Mở đầu: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

l.

ượng Định PH/pháp và hình thức tổ chức I.Mở đầu: Xem tại trang 27 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 28 của tài liệu.
2- Thân bài: Hình dáng của Hạn gA cháng: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như chắc gụ - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2.

Thân bài: Hình dáng của Hạn gA cháng: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như chắc gụ Xem tại trang 29 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 30 của tài liệu.
1. Kiến thức: Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK . - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Kiến thức: Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK Xem tại trang 34 của tài liệu.
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét HS. - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

ch.

ữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét HS Xem tại trang 38 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 39 của tài liệu.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân. - Tuần 12 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Hình th.

ức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân Xem tại trang 44 của tài liệu.

Từ khóa liên quan