0

De co HDG THPT chuyen Bien Hoa

7 33 0
  • De co HDG THPT chuyen Bien Hoa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 12:42

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NAM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA Môn: Tiếng Anh (Lần 2) Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 01 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from the other three in each of the following questions. Question 1: A. frustrate B. furious C. punctual D. rubbish Question 2: A. carriages B. whistles C. assures D. costumes Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the following questions. Question 3: A. digest B. effect C. process D. success Question 4 : A. commitment B. involvement C. currency D. economy Question 5: A. intellectual B. accelerate C. curriculum D. compulsory Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer for each of the blanks. Question 6: “Has Jenifer ever been to Paris?” “No, but………, she‟s going next week” A. interestedly B. interested enough C. interestingly enough D. enough interesting Question 7: I have no patience with gossips. What I told Bill was a secret. He…… it to you. A. mustn‟t read B. shouldn‟t have repeated C. mustn‟t have repeated D. shouldn‟t read Question 8: I suppose Jason must be in his……… teens. A. middle B. earlier C. late D. later Question 9: The accused denied……. in the vicinity of the murder scene. A. to have ever been B. have ever been C. having ever been D. ever having been Question 10: Mr. Duncan does not know…… the lawn mower after they had finished using it. A. where did they put B. where they did put C. where they put D. where to put Question 11: Of the two new teachers, one is experienced and…… A. the others is not B. another is inexperienced C. the other is not D. other lacks experience Question 12: Losing my job was a great shock, but I think I‟m…….it A. seeing to B. putting up with C. standing for D. getting over Question 13: The hotel was terrible, but the wonderful beach……our disappointment. A. got over B. faced up to C. made up for D. saw to Question 14: ………is that a chicken stands up to lay its eggs. A. Many people don‟t realize B. What many people don‟t realize C. It is that many people don‟t realize D. Because many people don‟t realize Question 15: I don‟t like Anthony, he seems to take too much……. In criticizing everyone. A. joy B. fascination C. pleasure D. entertainment Question 16 : ……….numerous at the turn of the century, the number of tigers in India had fallen to 2500 by 1969. A. Although B. It was C. They were D. Not only Question 17: ……….that F.W Frohawk made his greatest contribution to the field of natural history during the Victorian period. A. It was as a butterfly illustrator B. He was a butterfly illustrator C. A butterfly illustrator D. When he was a butterfly illustrator Question 18: Our hotel is……… walking distance of the sea. A. close B. inside C. near D. within Question 19: “Why don‟t we go to the zoo?” – “………… ” A. Because we don‟t have enough money B. I couldn‟t agree more C. That‟s a good idea D. Yes, I‟d love to Question 20: “ I couldn‟t take the history class I wanted last semester” “Why didn‟t you talk to your advisor? She…………able to help you get in” A. wasn‟t B. might have been C. might be D. couldn‟t have been Question 21: …….store information but thet also distribute it. A. Not only comuters B. Not only computers C. Computers do not only D. Computers not only Question 22: “Are you coming to the party?” – “……… ” A. I‟m not sure B. I‟m sorry C. I like but I can D. I will Question 23: You can‟t just bury your…… in the sand and hope that this problem goes away. A. book B. hand C. head D. foot Question 24: You HÀ NAM TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút. Không kể thời gian giao đề Câu 1: Cho biểu thức:     2 a a 2a 3b 3b 2 a 3b 2a 2 M a 2 3ab        . a) Tìm điều kiện c ủa a, b để M xác định và rút gọn M. b) Tính giá trị c ủa M khi 11 8 a 1 3 2; b 10 3     Câu 2: Cho phương trình: x 3 - 5x 2 + (2m + 5)x - 4m + 2 = 0 (m là tham số) a) Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 , x 3 . b ) T ìm m để 222 1 2 3 x x x 11   . Câu 3: Cho số nguyên n và các số A 44 44  2n ch÷ sè 4 v à B 88 88  n ch÷ sè 8 . Chứng minh rằng: A + 2B + 4 là số chính phương. Câu 4: Cho đường tròn (O) và đườn g t h ẳng d cắt (O) tại hai điểm C, D. Từ điểm M tùy ý trên d kẻ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Gọi I là trung điểm C D . a) Chứng minh tứ giác MAIB nội t i ếp. b ) G i ả sử MO và AB cắt nhau tại H . C h ứng minh H thuộc đường tròn ngoại t i ếp tam giác COD. c) Chứng minh AB đi qua 1 điểm c ố định khi M thay đổi trên d. d) Chứng minh: 2 2 MD HA MC HC  Câu 5: Cho 3 số dương a, b, c và a + b + c = 2013. Chứng minh: a b c 1 a 2013a bc b 2013b ac c 2013c ab          . Chỉ r õ d ấu đẳn g t h ức xảy ra khi nào? Hế t Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học trường THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam năm 2017 – Lần Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ xenlulozơ cần dùng 0,54 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH) dư thu dung dịch có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m A 22,14g B 19,44 g C 21,24 g D 23,04 g Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (e) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 (f) Tất peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH- (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 3: Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng (4) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (6) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Các nhận định A 1, 2, 4, B 2, 4, C 3, 4, D 1, 2, 4, Câu 4: Cho 0,46 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H 2O, thu 0,01 mol khí H Kim loại M A Li B K C Na D Rb Câu 5: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z, T thu kết sau: - Dung dịch X làm quì tím chuyển màu xanh - Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2 - Dung dịch Z không làm quì tím đổi màu - Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước brom Dung dịch X, Y, Z, T dung dịch : Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A metyl amin, lòng trắng trứng, alanin, anilin B metyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin C lòng trắng trứng, metyl amin, alanin, anilin D metyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin Câu 6: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,4M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 6,88 gam C 8,56 gam D 8,20 gam Câu 7: Trong ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+ Ion có tính oxi hóa mạnh A Fe3+ B Zn2+ C Cu2+ D Fe2+ Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: (1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 Y1 có số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, Y1 không Tính chất hóa học giống X2 Y2? A Bị khử H2 (t0, Ni) B Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (to) C Bị oxi hóa O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic D Tác dụng với Na Câu 9: Thí nghiệm sau hòa tan chất rắn? A Cho Al(OH)3 vào dung dịch HNO3 B Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng C Cho NaCl vào H2O D Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 10: Oxit nhôm không phản ứng với chất sau đây? A HCl B H2 C Ca(OH)2 D NaOH Câu 11: Phương trình hoá học sau sai? A Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 B Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O C Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Câu 12: Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp K2CO3 0,05 M KHCO3 0,15 M vào 150 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng, thu V ml khí CO (đktc) Giá trị V A 224,0 B 336,0 C 268,8 D 168,0 Câu 13: Sản phẩm cuối trình thuỷ phân polipeptit nhờ xúc tác thích hợp A β-amino axit B este C α-amino axit D axit cacboxylic Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 14: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cho dãy chất: MnO2, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 15: Tên thay amino axit có công thức cấu tạo CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH? A Axit – aminoisopentanoic B Axit – amino – metylbutanoic C Axit b – aminoisovaleric D Axit a Đề thi thử THPTQG_Lần 2_Trường THPT Chuyên Biên Hòa_Hà Nam Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 15,48 gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ xenlulozơ cần dùng 0,54 mol O2, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH) dư thu dung dịch có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m A 22,14g B 19,44 g C 21,24 g D 23,04 g Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo trieste glixerol axit béo (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường kiềm gọi phản ứng xà phòng hóa (d) Các este điều chế từ axit cacboxylic ancol (e) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 (f) Tất peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH- (g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C D Câu 3: Có nhận định sau: (1) Lipit loại chất béo (2) Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit,… (3) Chất béo chất lỏng (4) Chất béo chứa gốc axit không no thường chất lỏng nhiệt độ thường (5) Phản ứng thuỷ phân chất béo môi trường kiềm phản ứng thuận nghịch (6) Chất béo thành phần dầu mỡ động, thực vật Các nhận định A 1, 2, 4, B 2, 4, C 3, 4, D 1, 2, 4, Câu 4: Cho 0,46 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H 2O, thu 0,01 mol khí H Kim loại M A Li B K C Na D Rb Câu 5: Tiến hành thí nghiệm với dung dịch X, Y, Z, T thu kết sau: - Dung dịch X làm quì tím chuyển màu xanh - Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2 - Dung dịch Z không làm quì tím đổi màu - Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước brom Dung dịch X, Y, Z, T dung dịch : A metyl amin, lòng trắng trứng, alanin, anilin Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B metyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin C lòng trắng trứng, metyl amin, alanin, anilin D metyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin Câu 6: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 100 ml dd NaOH 0,4M, sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dd thu chất rắn khan có khối lượng A 3,28 gam B 6,88 gam C 8,56 gam D 8,20 gam Câu 7: Trong ion sau: Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+ Ion có tính oxi hóa mạnh A Fe3+ B Zn2+ C Cu2+ D Fe2+ Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng: (1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 Y1 có số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, Y1 không Tính chất hóa học giống X2 Y2? A Bị khử H2 (t0, Ni) B Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (to) C Bị oxi hóa O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic D Tác dụng với Na Câu 9: Thí nghiệm sau hòa tan chất rắn? A Cho Al(OH)3 vào dung dịch HNO3 B Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng C Cho NaCl vào H2O D Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 10: Oxit nhôm không phản ứng với chất sau đây? A HCl B H2 C Ca(OH)2 D NaOH Câu 11: Phương trình hoá học sau sai? A Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2 B Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O C Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Câu 12: Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch hỗn hợp K 2CO3 0,05 M KHCO3 0,15 M vào 150 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng, thu V ml khí CO (đktc) Giá trị V A 224,0 B 336,0 C 268,8 D 168,0 Câu 13: Sản phẩm cuối trình thuỷ phân polipeptit nhờ xúc tác thích hợp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A β-amino axit B este C α-amino axit D axit cacboxylic Câu 14: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu dung dịch X Cho dãy chất: MnO2, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 15: Tên thay amino axit có công thức cấu tạo H3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH? A Axit – aminoisopentanoic B Axit – amino – metylbutanoic C Axit β – aminoisovaleric D Axit α – aminoisovaleric Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe 2,4 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu 3,584 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Al B Mg C Zn D Ca Câu 17: So sánh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ (1) Cả chất dễ tan nước có nhóm -OH (2) Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc (3) Cả chất bị thủy phân môi trường axit (4) Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O (5) Cả chất chất rắn, màu trắng ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 THPT CHUYÊN BIÊN HÒA- ĐỒNG NAILẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Tìm số phức liên hợp số phức z thỏa mãn ( − i ) z = + 3i A z = −1 + 2i B z = − 2i C z = −1 − 2i D z = + 2i r r r Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho a = ( 2; −1;0 ) , biết b chiều với a có rr a.b = 10 Chọn phương án r r r r A b = ( −6;3;0 ) B b = ( −4; 2;0 ) C b = ( 6; −3;0 ) D b = ( 4; −2;0 ) Câu 3: Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt x − 2.3x +1 + 3m − = 10 10 A m = B < m < C m = D m < 3 Câu 4: Một người thả bèo vào ao, sau 12 bèo sinh sôi phủ kín mặt ao Hỏi sau mặt ao, biết sau lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi 12 A 12 − log (giờ) B (giờ) C 12 − log (giờ) D 12 + ln (giờ) bèo phủ kín Câu 5: Tập nghiệm bất phương trình A ( −∞; −1] ∪ [ 0;1] ( −2 ) 2x x−1 ≤ ( 5+2 B [ −1;0] ) x là: C ( −∞; −1) ∪ [ 0; +∞ ) D [ −1;0] ∪ ( 1; +∞ ) Câu 6: Cho hàm số y = f ( x ) xác định ¡ \ { −1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ: x y′ −∞ + −1 + +∞ y 1 − +∞ −∞ Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số có tiệm cận B Phương trình f ( x ) = m có nghiệm thực phân biệt m ∈ ( 1; ) C Giá trị lớn hàm số D Hàm số đồng biến ( −∞;1) Câu 7: Cho a = log 3, b = log 25 Hãy tính log 60 150 theo a, b Trang 1 + 2b + ab + b + 2ab × B log 60 150 = + 4b + 2ab + 4b + 4ab 1 + b + 2ab + b + 2ab C log 60 150 = × D log 60 150 = × + 4b + 2ab + 4b + 4ab Câu 8: Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực −3 phần ảo B Phần thực phần ảo −3 C Phần thực −3 phần ảo 2i D Phần thực phần ảo −3i A log 60 150 = Câu 9: Cho hàm số y = ax + 1 Tìm a, b để đồ thị hàm số có x = tiệm cận y = tiệm bx − 2 cận ngang A a = −1; b = −2 B a = 1; b = C a = −1; b = D a = 4; b = Câu 10: Gọi S1 ; S2 ; S3 tập nghiệm bất phương trình sau: x + 2.3x − 5x + > 0; x   log ( x + ) ≤ −2;  ÷ > Tìm khẳng định đúng?  −1  A S1 ⊂ S3 ⊂ S B S ⊂ S1 ⊂ S3 C S1 ⊂ S2 ⊂ S3 Câu 11: Đồ thị hàm số y = x − x đồ thị hàm số y = + D S ⊂ S3 ⊂ S1 cắt hai điểm A B Khi đó, độ x dài AB A AB = B AB = 25 C AB = D AB = 10 Câu 12: Cho hai số phức z1 = − i z2 = + 3i Tính môđun số phức z2 − iz1 A B Câu 13: Tính giá trị biểu thức P = A 21−24 Câu 14: Biết I = ∫ x ln ( x + 1) dx = 4 +3 C 32.82 C B 211 D a b ln − c, a, b, c số nguyên dương phân số b c tối giản Tính S = a + b + c A S = 60 B S = 70 C S = 72 Câu 15: Số nghiệm phương trình log ( x + 3) − = log x là: A D 13 B C Trang D S = 68 D Câu 16: Parabol y = x2 chia hình tròn có tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành hai phần có diện tích S1 S , S1 < S Tìm tỉ số S1 S2 3π + 3π + 3π + 9π − B C D 21π − 9π − 12π 3π + Câu 17: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Hãy chọn phương án A y = x + x − A B y = x − x − C y = − x + x − D y = x + x − Câu 18: Cho điểm M ( −3; 2; ) , gọi A, B, C hình chiếu M trục Ox, Oy, Oz Trong mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng ( ABC ) A x − y − 3z − 12 = C x − y − 3z + 12 = B x − y − z + 12 = D x − y − 3z − 12 = Câu 19: Cho hàm số y = x − x + Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = −1 B Hàm số nghịch biến ( −∞; −1) C Hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hoành D Hàm số có giá trị cực đại Câu 20: Một nhà máy cần thiết kế bể đựng nước hình trụ tôn tích 64π ( m ) Tìm bán kính đáy r hình trụ cho hình trụ làm tốn nhiên liệu A r = ( m ) B r = 16 ( m ) C r = 32 ( m ) D r = ( m ) Câu 21: Giá trị cực đại hàm số y = x + sin x ( 0; π ) là: A π + B 2π + Câu 22: Tìm tập xác định hàm số y = 2017 ( C 2− x2 2π − D π + ) ( ) D ( −∞; −  A −∞; −  ∪  2; +∞ B − 2; C  − 2;  Câu 23: Cho mặt cầu ( S ) : ( x + 1) + ( y
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

* Bảng biến thiên - De co HDG THPT chuyen Bien Hoa

Bảng bi.

ến thiên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng biên thiên - De co HDG THPT chuyen Bien Hoa

Bảng bi.

ên thiên Xem tại trang 3 của tài liệu.
nên $4.L(4BCD). AHCB là hình bình hành, | 0.25 - De co HDG THPT chuyen Bien Hoa

n.

ên $4.L(4BCD). AHCB là hình bình hành, | 0.25 Xem tại trang 5 của tài liệu.