0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam

6 102 0
  • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:50

TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 1   A.  Câu 1  3 + mx 2  3x  x 1 và x 2  1 = - 4x 2 Câu 2  20 1 4 1 2 x y xy xy              3 6 x      Câu 3    2. Tính tích phân A = 2 ln .lnex e e dx xx  Câu 4     3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 a b c a ab b b bc c c ca a          a + b + c   Câu 5a a    Câu 5b:   3y   2 + y 2    2x  5 x+1  2m5 x + m 2   TRUNG TÂM LUYI HC TRI HÀNH  Th c   : 08.37204158  0918.045.459 Trang 2 02  Câu I  1.  21 1 x y x    2.   2 . Câu II  1)  2 17 sin(2 ) 16 2 3.sin cos 20sin ( ) 2 2 12 x x x x       2)  4 3 2 2 32 1 1 x x y x y x y x xy             Câu III :  4 0 tan .ln(cos ) cos xx dx x   Câu IV :   0   và (SBC) . Câu V:   3 a b b c c a ab c bc a ca b            A. Theo Câu VI.a    : 2x + 3y + 4 = 0.      0 . Câu VII.a ): -1;1)  1 ( ): 1 2 3 x y z d    và 14 ( '): 1 2 5 x y z d    Câu VIII.a   22 2 (24 1) (24 1) (24 1) log log    x x x x x log x x x  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  2x  x 1 Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f(x)  (x  2).e2x đoạn [–1 ; 2] Câu (1,0 điểm) a) Cho số phức z thỏa mãn (2  i)z   3i Tìm môđun số phức w  iz  z b) Giải phương trình log x   log (x  2) Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I   x dx m Co hi eT xD Bo (2x  1) Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–2 ; ; 1) đường thẳng x  y  z 1 d:   Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng d Tìm 2 tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) Câu (1,0 điểm) a) Cho góc  thỏa mãn 5sin 2  6cos      Tính giá trị biểu thức:   A  cos      sin  2015     co t  2016    2  b) Cho đa giác 12 đỉnh, có đỉnh tô màu đỏ đỉnh tô màu xanh Chọn ngẫu nhiên tam giác có đỉnh 12 đỉnh đa giác Tính xác suất để tam giác chọn có đỉnh màu Câu (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có cạnh đáy a, góc hai mặt phẳng (A’BC) (ABC) 600 Gọi M trung điểm cạnh BC, N trung điểm cạnh CC’ Tính theo a thể tích khối chóp A.BB’C’C khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’N)  x  3y   xy  y  x  y   Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  (x, y  R) 3  x  y   x  14y  12 Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình đường thẳng AH 3x  y   , trung điểm cạnh BC M(3 ; 0) Gọi E F chân đường cao hạ từ B C đến AC AB, phương trình đường thẳng EF x  3y   Tìm tọa độ điểm A, biết A có hoành độ dương BoxDeThi.Com Câu 10 (1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện Tìm giá trị nhỏ biểu thức: P  4a  2c  b  c  1    1    b  b  a a bc 2ca 2ab   a(b  2c) b(c  a) c(2a  b) –––––––––––– Hết –––––––––––– Họ tên thí sinh: …………………………………………… …; Số báo danh: …………………… Http://boxdethi.com SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án – Thang điểm gồm 05 trang) Câu Đáp án (Trang 1) Câu 2x  y (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số x 1 * Tập xác định: D  \ {1} * Sự biến thiên: y'  (x  1)2 Vì y’ > 0,  x  nên hàm số đồng biến khoảng (– ; 1), (1 ;+) Giới hạn tiệm cận: lim y  , lim y   ; tiệm cận đứng x = x 1 m Co hi eT xD Bo x 1 Điểm 0,25 0,25 lim y  ; tiệm cận ngang y = x Bảng biến thiên x y’ – + + + +∞ 0,25 y –∞ * Đồ thị : y 0,25 O x Câu Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số f(x)  (x  2).e2x đoạn [–1 ; 2] (1,0 điểm) Hàm số f(x) liên tục đoạn [–1 ; 2], f '(x)  2(x  x  2)e2x  f '(x)  x  x     x 1   x  (  1; 2)  x  (1; 2)   1 f (1)  e , f (1)  , f (2)  2e e GTLN f(x) đoạn [–1 ; 2] 2e4, x = 2, GTLN f(x) đoạn [–1 ; 2] – e2 , x = Http://boxdethi.com 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu Đáp án (Trang 2) Điểm Câu a) (0,5) Cho số phức z thỏa mãn (2  i)z   3i Tìm môđun số phức w  iz  2z (1,0 điểm) (2  i)z   3i  z   2i 0,25 0,25 w  iz  2z  i(1  2i)  2(1  2i)   5i Vậy | w | 41 b) (0,5) Giải phương trình log x   log (x  2) (1) Điều kiện: x > (*) (1)  log (x  2x)   x  2x   x  2x    x = – x = Kết hợp với điều kiện (*) suy phương trình (1) có nghiệm x = Câu (1,0 điểm) Tính tích phân I   x (2x  1) 0,25 dx Đặt t  2x   dt  4xdx x =  t = 1; x =  t = 3 0,25 0,25 0,25 m Co hi eT xD Bo 1 1 Khi I   dt (0,25)  (0,25)  t 8t 1 0,5 Câu x  y  z 1   Viết phương trình mặt (1,0 điểm) Cho điểm A(–2 ; ; 1) đường thẳng d : 2 phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng d Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) 0.25 Một vectơ phương d u  (2;1; 2) Mặt phẳng (P) qua A nhận vectơ u  (2;1; 2) làm vectơ pháp tuyến nên phương trình 2(x + 2) + y – – 2(z – 1) = hay 2x + y – 2z + = Vì M thuộc d nên M(3 + 2t; + t; – 2t) Khoảng cách từ M đến (P) là: | 2(3  2t)   t  2(1  2t)  | d(M, (P))  | 3t  | 22  12  (2)2 d(M, (P))   | 3t  |   t = t = –2 Vậy M(3 ; ; 1) M(–1 ; ; 5) 0.25 0.25 0.25 Câu     Tính giá trị a) (0,5) Cho góc  thỏa mãn (1) 5sin   6cos   (1,0 điểm)    biểu thức: A  cos      sin  2015     co t  2016    2   Vì    nên cos > 0, cot > 0,25 (1)  10sin .cos  6cos   cos.(5sin   3)   sin   (vì cos>0) 25 16 co t   1     cot   (vì cot > 0) 9 sin  0,25 A  sin   sin   co t   2sin   co t      15 b) (0,5) Cho đa giác 12 đỉnh, có đỉnh tô màu đỏ đỉnh tô màu xanh Chọn ngẫu nhiên tam giác có đỉnh 12 đỉnh đa giác Tính xác suất để tam giác chọn có đỉnh màu 0,25  220 Số phần tử không gian mẫu là: |  |  C12 Gọi A biến cố chọn tam giác có đỉnh màu Số kết thuận lợi | | 0,25 cho A là: |  A |  C37  C35  45 Xác suất biến cố A P(A)  A  |  | 44 Http://boxdethi.com Câu Đáp án (Trang 3) Điểm Tính thể tích khối chóp A.BB’C’C khoảng cách từ M ...SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN MA TRẬN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 LỚP 12 KHỐI A, A1, B MÔN Toán; Thời gian 180 phút I- MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức nhận thức Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng hợp Tổng Hàm số 1 1 1 1 2 2 Lượng giác 1 1 1 1 Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số 1 1 1 1 2 2 Nguyên hàm 1 1 1 1 Hình học không gian 1 1 1 1 Bất đẳng thức 1 1 1 1 Hình học tọa độ trong mặt phẳng 1 1 1 1 Tổ hợp và xác suất 1 1 1 1 Tổng 2 2 3 3 3 3 2 2 10 10 II- BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI Câu 1. Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan (2 điểm) Câu 2. Giải phương trình lượng giác (1 điểm) Câu 3. Tìm nguyên hàm (1 điểm) Câu 4. Giải hệ phương trình vô tỷ (1 điểm) Câu 5. Hình học không gian: Tính thể tích và tính góc hoặc khoảng cách Câu 6. Bài toán tổng hợp (Bất đẳng thức hoặc GTLN, GTNN) Câu 7. Hình học tọa độ trong mặt phẳng (1 điểm) Câu 8. Giải phương trình hoặc bất phương trình mũ, logarit (1 điểm) Câu 9. Tổ hợp và xác suất (Bài toán về nhị thức Niu-tơn; bài toán xác suất) (1 điểm) III- ĐỀ THI www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN (Đề thi gồm có 01 trang) (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: TOÁN LỚP 12 THPT ĐỀ DÀNH CHO KHỐI: A, A 1 , B Thời gian làm bài: 180 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Họ và tên; Chữ kí của giám thị : PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số   4 2 2 4 y x x 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình     2 2 4 2 1 0 x x m có đúng 6 nghiệm phân biệt. Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình            2 2 tan tan 2 sin 2 4 tan 1 x x x x . Câu 3 (1,0 điểm). Tìm họ nguyên hàm   4 1 x x dx Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình                 3 3 2 2 2 2 3 3 2 0 1 3 2 2 0 x y y x x x y y Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có các mặt bên đều là hình vuông cạnh a. Gọi G là trọng tâm tam giác AB’C’. Tính thể tích tứ diện GABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB’ và BC. Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn          2 4 2014 a b c abc . Chứng minh rằng       2014 a b c a bc b ca c ab PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm I(1; 1), M(-2; 2) và N(2; -2). Tìm tọa độ đỉnh A và B của hình vuông ABCD sao cho I là tâm hình vuông đó, hai điểm M và N thứ tự nằm trên cạnh AB và CD. Câu 8a (1,0 điểm). Giải bất phương trình            2 2 log 1 log 2 log 1 x x x Câu 9a (1,0 điểm). Trong giờ Thể dục, tổ 1 lớp 12A có 12 học sinh gồm 7 học sinh nam và 5 học sinh nữ tập trung ngẫu nhiên theo một hàng dọc. Tính xác suất để người đứng đầu hàng và cuối hàng đều là học sinh nam. B. Theo chương trình Nâng cao Câu 7b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(3; 4) và N(5; 3). Tìm điểm P trên đường elip (E):  2 2 4 = 8 x y sao cho tam giác MNP có diện tích bằng 4,5. Câu 8b (1,0 điểm). Giải phương trình              2 2 1 log 4 15.2 27 2log 0 4.2 3 x x x Câu 9b (1,0 điểm). Tính tổng     0 2 4 2014 2014 2014 2014 2014 + 3 5 2015S C C C C . _______Hết_______ ĐỀ CHÍNH THỨC www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com SỞ GD&ĐT BẮC GIANG TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN 2 NĂM HỌC 2013 - 2014 Môn: TOÁN LỚP 12 ; KHỐI: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAO BẰNG TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học: 2014-2015 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) Ngày thi: 6/1/2015 ĐỀ BÀI Câu I: (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 1 y x x     1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 4 2 2 1 0x x m    . Câu II: (2,0 điểm). 1) Giải phương trình: 2 1 5 7.5 2 0 x x    2) Giải phương trình sau: 2 2 log log ( 2) 3 x x    3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 3 2f x x  trên đoạn   1;1 Câu III: (1,0 điểm). Tính các nguyên hàm sau. 1) 4 3 ( 3 2 2)x x x dx     2) 2 4 2 ( 1)x x dx   Câu IV: (1,5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Câu V: (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình mặt cầu biết đường kính AB với tọa độ điểm A(1;2;1) và B(0;5;1). Câu VI: (1,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy xét đường thẳng ( ): 2 1 2 0 d x my     và hai đường tròn: 2 2 2 2 1 2 ( ): 2 4 4 0, ( ): 4 4 56 0. C x y x y C x y x y           Gọi I là tâm đường tròn 1 ( ).C Tìm m sao cho (d) cắt 1 ( )C tại hai điểm A,B và diện tích tam giác IAB lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó. Câu VII: (1,0 điểm). Cho các số dương a,b,c. Chứng minh rằng: 1 1 1 4( ) ( )( )( ) a b c ab ac bc ba ca cb a b b c c a            HẾT (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:……………………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………. Giám thị 2:…………………………. ĐỀ THI CHÍNH THỨC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 GV: LẠI VĂN LONG http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ 1 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề. I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.(7 điểm) Câu I.(3 điểm) Cho hàm số y = 2 1 1 x x + − có đồ thị (C). 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. Câu II. (3 điểm) 1/ Giải phương trình : log 3 (x + 1) + log 3 (x + 3) = 1. 2/ Tính I = 2 3 0 cos .x dx π ∫ . 3/ Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số y = -x 3 + 3x -1 Câu III. (1 điểm). Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông cân tại B, AC a = , SA ( )ABC⊥ , góc giữa cạnh bên SB và đáy bằng 60 0 . Tính thể tích của khối chóp. II. PHẦN RIÊNG (3 điểm). 1.Theo chương trình chuẩn. Câu IVa. (2 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(1; 1 ; 0) và mặt phẳng (P): x + y – 2z + 3 = 0. 1/ Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mp(P). 2/ Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M và vuông góc với (P). Tìm tọa độ giao điểm. Câu Va. (1 điểm). Tính diên tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 3 và y = x 2 – 2x 2. Theo chương trình nâng cao. Câu IVb (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(-1 ; 2 ; 1) và đường thẳng (d): 1 2 2 1 1 x y z− + = = − . 1/ Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với (d). 2/ Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với (d). Tìm tọa độ giao điểm. Câu Vb. (1 điểm).Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 2 1 4 x và y = 2 1 3 2 x x− + Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 GV: LẠI VĂN LONG http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ 2 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề. I.PHẦN CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH.(7 điểm) Câu I.(3 điểm). Cho hàm số y = x 3 – 3x 2 + 2 có đồ thị (C). 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2/ Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: x 3 – 3x 2 – m = 0. Câu II. (3 điểm). 1/ Giải phương trình: 3 x + 3 x+1 + 3 x+2 = 351. 2/ Tính I = 1 0 ( 1) . x x e dx+ ∫ 3/ Tìm giá trị lớn nhát và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 4 – 2x 2 + 1 trên đọan [-1 ; 2]. Câu III. (1 điểm). Tính thể tích khối tứ diện đều S.ABC có tất cả các cạnh đều bằng a. II. PHẦN RIÊNG.(3 điểm) 1.Theo chương trình chuẩn. Câu IV a. (2 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ; - 2). 1/ Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và phương trình đường thẳng AD. 2/ Tính diện tích tam giác ABC và thể tích tứ diện ABCD. Câu V a. (1 điểm). Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = tanx , y = 0, x = 0, x = 4 π quay quanh trục Ox. 2. Theo chương trình nâng cao. Câu IV b.(2 điểm)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-2 ; 0 ; 1), B(0 ; 10 ; 2), C(2 ; 0 ; -1), D(5 ; 3 ; -1). 1/ Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C và viết phương trình đường thẳng đi qua D song song với AB. 2/ Tính thể tích của khối tứ diện ABCD, suy ra độ dài đường cao của tứ diện vẽ từ đỉnh D. Câu Vb. (1 điểm). Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 1 2 . x x e , y = 0, x = 0, x = 1 quay quanh trục Ox. Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014 GV: LẠI VĂN LONG http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ SỐ 3 Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề. I.PHẦN CHUNG CHO ẤT CẢ THÍ SINH. (7 điểm) Câu I. (3 điểm) Cho hàm số y = - x 3 + 3x -1 có đồ thị (C). 1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2/ Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm cực tiểu của (C). Câu II.(3 điểm) 1/ Giải phương trình: 2 6log 1 log 2 x x = + 2/ Tính I = 2 2 0 cos 4 .x dx π ∫ 3/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ln x x trên đoạn [1 ; e 2 ] Câu III.(1 điểm). SỞ GD&ĐT HÀ NỘI Đ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015  Môn: TOÁN Thời gian: 180 pht, không kể thời gian pht đề Câu 1(2,0 điểm).   x y x − + = −  !" #!$%&'()*)+,,-./0 C!1# !" (!23%&4)&01#m .5.67484 y x m = − + 9./0 C!:)#).)5;<()=" Câu 2(1,0 điểm).)%)&;6>42 #! ? @)  Ax x x + − = (!  @ @" B A" x x + − − = Câu 3(1,0 điểm). #!2;C%1#;Dz,()*  ! ?  "z i z i− + = − (!EFGH;IJKI)#,@I)L"M)J(#)+ &INI).)G'O#4NI).6PIJ(:L,?(:#" Câu 4(1,0 điểm).QQ;<  A  ? "I x xdx= + ∫ Câu 5(1,0 điểm).4RS44)#,H)=I#.FOxyz.67484   ?     x y z − + − ∆ = = − TU ;84 P!   Ax y z − + − = "2I#.F4)#.)51# ∆ , P!"V)*;6>42.67484dW 4 P!./47)9,,S44J,H) ∆ " Câu 6 (1,0 điểm).GX4Y " Z Z ZABC A B C J.&[ABCG#4)&,S4:)B, · A KABAC = "2 )*,S44J1# ZA G+U;84 ABC!\4,H)I4<G 1##4)&ABC, 4J4)L#.674 84 ZAA ,U;84 !ABC (W4 A KA , ] ? a AG = "Qa 5QR)GX4Y,)1# 4J4)L#.67484AC,U;84 Z Z!ABB A " Câu 7(1,0 điểm).4U;84I#.FOxy2(2ABCD. 674^ C!4:))*;# 4)&ABC J;6>42   ! ?! N"x y − + − = <&.674,S44J:_B,C`4AC, AB D'G aA!TM @aA!N "2I#.F&.)5A, B, C, D ()*#4)&ABC I,.bAJ4.F <" Câu 8(1,0 điểm).)%)=;6>42  @   @ c  K   c   @ @ c N  c @ x x y y y x x x x y y x x y  + + − + = + − +    + + − + + + − − =  Câu 9 (1,0 điểm).a, b, x, y G&6>4M#d N N a T @"a b x y+ = ≤ 24)&0M 31#()5D      @ ! x y P xy a b + + = + " eeeeeeeeeeeeeeeeee*eeeeeeeeeeeeeeeeeeee Q)RS4.6PfY4)G)=T&(F))RS44)%)Q42+" I,+Q)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""g(&#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" SỞ GD&ĐT HÀ NỘI Đ THI TH THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015  Môn: TOÁN hijkE !6H4l3b+F&4)%),H)L4m>(%T*Q)G()RS4& +46H4l364,l.n42.1.)5_4;C6#4.)5o[.0"  !V)=))*&#4.)5 *J!46H4l3;%).%(%RS4G#)G= 6H4l3,;%).6P43')=,H)3%4)&R%" ?!)5()Q.*0,25.)5"g#R)F4.)5()Tgiữ nguyên kết quả (không làm tròn). @!VH)&()2I Câu 6,Câu 7!*I)không vẽ hình;C2không.)5 ;C.J" Câu Nội dung ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn thi: TOÁN (Đáp án – Thang điểm gồm 05 trang) Câu Đáp... trang) Câu Đáp án (Trang 1) Câu 2x  y (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số x 1 * Tập xác định: D  {1} * Sự biến thi n: y'  (x  1)2 Vì y’ > 0,  x  nên hàm số đồng biến khoảng... không gian mẫu là: |  |  C12 Gọi A biến cố chọn tam giác có đỉnh màu Số kết thuận lợi | | 0,25 cho A là: |  A |  C37  C35  45 Xác suất biến cố A P(A)  A  |  | 44 Http://boxdethi.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam,

Hình ảnh liên quan

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'BˆC' cĩ cạnh đáy bằng a, gĩc giữa hai mặt phăng  (A'BO)  và  (ABC)  băng  600 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam

u.

7 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'BˆC' cĩ cạnh đáy bằng a, gĩc giữa hai mặt phăng (A'BO) và (ABC) băng 600 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng biên thiên - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam

Bảng bi.

ên thiên Xem tại trang 2 của tài liệu.
Diện tích hình chữ nhật BB°C'C là: Spp:c:c = BB'.BC = " - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 của tỉnh Quảng Nam toan quang nam

i.

ện tích hình chữ nhật BB°C'C là: Spp:c:c = BB'.BC = " Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan