0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 2

2 222 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 2: ÔN MỘT SỐ KĨ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo, xin phép vào lớp Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào, báo cáo, xin phép vào lớp - Trò chơi: “Kết bạn” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV dẫn, giúp đỡ lớp trưởng tập hợp, báo cáo, sau phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Chạy chậm sân trường - Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh” 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép vào lớp + GV nêu tên động tác, sau vừa làm mẫu vừa nhắc lại động tác, dùng lệnh hô cho HS tập + GV kiểm tra, uốn Định lượng Thời Số Lần Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € – lần (18’ – 20’) 8’ – 10’ nắn động tác cho em + Chia nhóm tập, sau thi đua biểu diễn với xem tổ làm nhanh, đẹp - Chơi trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy” + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, sau cho HS chơi thử chơi thức + Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống nhận xét giao tập nhận – lần 8’ – 10’ lần ‘’ (4’ – 6’) 2’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... chơi thử chơi thức + Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống nhận xét giao tập nhận – lần 8’ – 10’ lần ‘’ (4’ – 6’) 2 ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 2 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 2 ,