0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 8

3 248 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 8: ĐI VƯT CHƯỚNG NGẠI VẬT – TRÒ CHƠI “THI ĐUA XẾP HÀNG” I - MỤC TIÊU: - Đi theo vạch kẻ thẳng Đi theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng - Đi vượt chướng ngại vật thấp Bước đầu biết cách vượt chướng ngại vật thấp - Chơi trò chơi: “Thi đua xếp hàng” Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện * GV chuẩn bò khu vực khác cho lớp tập luyện theo tổ - Phương tiện: Chuẩn bò còi, dụng cụ cho động tác vượt chướng ngại vật, kẻ sân cho trò chơi III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Khởi động khớp 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Chia nhóm tập luyện + GV quan sát sửa sai - Đi theo vạch kẻ thẳng + Gv điều khiển, quan sát, nhận xét - Ôn vượt chướng ngại vật + GV nêu tên động tác làm mẫu giải thích cho HS bắt đầu thực + GV điều khiển, quan sát sửa sai - Chơi trò chơi “Thi đua xếp hàng” + GV nêu tên, cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau chơi thức có đọc vần điệu + Có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà: Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 2’ – 3’ ‘’ 1’ – 2’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3–4 lần 3–4 lần (18’ – 20’) 5’ – 6’ 4’ – 5’ 6’ –8’ 2–3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống nhận xét - GV giao tập nhà: Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8 ) lần 2’ – 3 ‘’ 1’ – 2’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3 4... 3 ‘’ 1’ – 2’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3 4 lần 3 4 lần ( 18 – 20’) 5’ – 6’ 4’ – 5’ 6’ 8 2 3 lần lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ...Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Khởi động khớp 2/ Phần bản:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 8 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 8 ,