0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 4

2 199 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 4: ÔN BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ, KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN – TRÒ CHƠI “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I - MỤC TIÊU: - Đi theo nhòp – hàng dọc Biết đầu biết cách – hàng dọc theo nhòp (nhòp bước chân trái, nhòp bước chân phải, biết cách dóng hàng cho thẳng - Đi theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy Biết cách theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy - Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi “Tìm người huy” III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung Định Lượng Thời Số Lần Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học ‘’ - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp ‘’ - Đứng chỗ xoay khớp theo nhòp lần - Trò chơi “Có chúng em” 2/ Phần bản: - Ôn thường theo – – lần hàng dọc + Lần 1, GV hô nhòp cho lớp tập, lần sau cán điều khiển + Chia nhóm tập – lần luyện, GV quan sát, sửa sai - Ôn phối hợp theo vạch kẻ thẳng, nhanh chuyển sang chạy – lần ‘’ ‘’ ‘’ (18’ – 20’) 4’ – 5’ 4’ – 5’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € + GV làm mẫu cách đứng chuẩn bò xuất phát + GV quan sát, sửa sai - Chơi trò chơi “Tìm người huy” + GV nêu tên, giải thích cách chơi, sau cho lớp chơi chơi thức + Sau số lần đổi vò trí người chơi + GV có nhận xét, bổ sung 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống bài, nhận xét giao tập nhà 8’ – 10’ lần ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... chơi, sau cho lớp chơi chơi thức + Sau số lần đổi vò trí người chơi + GV có nhận xét, bổ sung 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng - GV HS hệ thống bài, nhận xét giao tập nhà 8’ – 10’ lần ‘’ (4 – 6’) 1’
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 4 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 4 ,