0

06 hình học 09 chương II đường tròn

12 223 0
  • 06  hình học 09 chương II đường tròn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 09:43

Hình học www.vmathlish.com CHƯƠNG II ĐƯỜNG TRÒN I SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Đường tròn Đường tròn tâm O bán kính R (R > 0) hình gồm điểm cách điểm O khoảng R Vị trí tương đối điểm đường tròn Cho đường tròn (O; R) điểm M  M nằm đường tròn (O; R)  OM  R  M nằm đường tròn (O; R)  OM  R  M nằm đường tròn (O; R)  OM  R Cách xác định đường tròn Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ đường tròn Tính chất đối xứng đường trònĐường tròn hình có tâm đối xứng Tâm đường tròn tâm đối xứng đường trònĐường tròn hình có trục đối xứng Bất kì đường kính trục đối xứng đường tròn Câu Cho tứ giác ABCD có C D 900 Gọi M, N, P, Q trung điểm AB, BD, DC CA Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q nằm đường tròn HD: Chứng minh MNPQ hình chữ nhật Câu Cho hình thoi ABCD có A 600 Gọi E, F, G, H trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA Chứng minh điểm E, F, G, H, B, D nằm đường tròn HD: Chứng minh EFGH hình chữ nhật, OBE tam giác Câu Cho hình thoi ABCD Đường trung trực cạnh AB cắt BD E cắt AC F Chứng minh E, F tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ABD HD: Chứng minh E, F giao điểm đường trung trực tương ứng Câu Cho đường tròn (O) đường kính AB Vẽ đường tròn (I) đường kính OA Bán kính OC đường tròn (O) cắt đường tròn (I) D Vẽ CH  AB Chứng minh tứ giác ACDH hình thang cân HD: Chứng minh ADO = CHO  OD = OH, AD = CH Chứng minh HD // AC Câu Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB < CD) có C D điểm A, B, C, D thuộc đường tròn HD: Chứng minh IA  IB  IC  ID , với I trung điểm CD 600 , CD = 2AD Chứng minh www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com Câu Cho hình thoi ABCD Gọi O giao điểm hai đường chéo M, N, R S hình chiếu O AB, BC, CD DA Chứng minh điểm M, N, R S thuộc đường tròn HD: Câu Cho hai đường thẳng xy xy vuông góc O Một đoạn thẳng AB = 6cm chuyển động cho A nằm xy B xy Hỏi trung điểm M AB chuyển động đường nào? HD: Câu Cho tam giác ABC có đường cao BH CK a) Chứng minh: B, K, H C nằm đường tròn Xác định tâm đường tròn b) So sánh KH BC HD: II DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN So sánh độ dài đường kính dây Trong dây đường tròn, dây lớn đường kính Quan hệ vuông góc đường kính dây  Trong đường tròn, đường kính vuông góc với dây qua trung điểm dây  Trong đường tròn, đường kính qua trung điểm dây không qua tâm vuông góc với dây Liên hệ dây khoảng cách từ tâm đến dây  Trong đường tròn: – Hai dây cách tâm – Hai dây cách tâm  Trong hai dây đường tròn: – Dây lớn dây gần tâm – Dây gần tâm dây lớn Câu Cho đường tròn (O; R) ba dây AB, AC, AD Gọi M, N hình chiếu B đường thẳng AC, AD Chứng minh MN ≤ 2R HD: Chứng minh bốn điểm A, B, M, N nằm đường tròn đường kính AB  MN ≤ AB Câu Cho đường tròn (O; R) Vẽ hai dây AB CD vuông góc với Chứng minh rằng: SABCD  R2 AB.CD Câu Cho đường tròn (O; R) dây AB không qua tâm Gọi M trung điểm AB Qua M vẽ dây CD không trùng với AB Chứng minh điểm M không trung điểm CD HD: Dùng phương pháp phản chứng Giả sử M trung điểm CD  vô lý Câu Cho đường tròn (O; R) đường kính AB Gọi M điểm nằm A B Qua M vẽ HD: SABCD  www.vmathlish.com Hình học dây CD vuông góc với AB Lấy điểm E đối xứng với A qua M a) Tứ giác ACED hình gì? Vì sao? b) Giả sử R  6,5cm, MA  4cm Tính CD www.vmathlish.com c)* Gọi H K hình chiếu M CA CB Chứng minh: MH MK  MC 2R HD: a) ACED hình thoi b) CD  12cm MA.MC MB.MC c) MH  , MK  AC BC Câu Cho đường tròn (O; R) hai dây AB, CD vuông góc với I Giả sử IA  2cm, IB  4cm Tính khoảng cách từ tâm O đến dây HD: OH  OK  1cm Câu Cho đường tròn (O; R) Vẽ hai bán kính OA, OB Trên bán kính OA, OB lấy điểm M, N cho OM = ON Vẽ dây CD qua M, N (M C N) a) Chứng minh CM = DN b) Giả sử AOB 900 Tính OM theo R cho CM  MN  ND HD: a) Vẽ OH  CD  H trung điểm CD MN b) Đặt OH = x C minh HOM vuông cân  HM = x Do CM = MN = ND  HC = 3x R  OM  Câu Cho đường tròn (O; R) đường kính AB Gọi M, N trung điểm OA, OB Qua M, N vẽ dây CD EF song song với (C E nằm nửa đường tròn đường kính AB) a) Chứng minh tứ giác CDEF hình chữ nhật b) Giả sử CD EF tạo với AB góc nhọn 300 Tính diện tích hình chữ nhật CDFE HD: a) Vẽ OH  CD Đường thẳng OH cắt EF K  OH = OK  CD = EF 15R R R 15R b) OH   HK  Vì E 90 nên CF đường kính EF  S 4 Câu Cho đường tròn (O) dây CD Từ O kẻ tia vuông góc với CD M, cắt (O) H Tính bán kính R (O) biết: CD = 16cm MH = 4cm HD: Câu Cho đường tròn (O; 12cm) có đường kính CD Vẽ dây MN qua trung điểm I OC cho góc NID 300 Tính MN HD: www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com III VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN Vị trí tương đối đường thẳng đường tròn Cho đường tròn (O; R) đường thẳng  Đặt d  d (O, ) VTTĐ đường thẳng đường tròn Đường thẳng đường tròn cắt Đường thẳng đường tròn tiếp xúc Đường thẳng đường tròn không giao Số điểm chung Hệ thức d R dR dR dR Khi đường thẳng đường tròn tiếp xúc đường thẳng đgl tiếp tuyến đường tròn Điểm chung đường thẳng đường tròn đgl tiếp điểm Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn  Nếu đường thẳng tiếp tuyến đường tròn vuông góc với bán kính qua tiếp điểm  Nếu đường thẳng qua điểm đường tròn vuông góc với bán kính qua điểm đường thẳng tiếp tuyến đường tròn Tính chất hai tiếp tuyến cắt Nếu hai tiếp tuyến đường tròn cắt điểm thì:  Điểm cách hai tiếp điểm  Tia kẻ từ điểm qua tâm tia phân giác góc tạo hai tiếp tuyến  Tia kẻ từ tâm qua điểm tia phân giác góc tạo hai bán kính qua tiếp điểm Đường tròn nội tiếp tam giác  Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh tam giác đgl đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác đgl ngoại tiếp đường tròn  Tâm đường tròn nội tiếp tam giác giao điểm đường phân giác góc tam giác Đường tròn bàng tiếp tam giác  Đường tròn tiếp xúc với cạnh tam giác tiếp xúc với phần kéo dài hai cạnh đgl đường tròn bàng tiếp tam giác  Với tam giác, có ba đường tròn bàng tiếp  Tâm đường tròn bàng tiếp tam giác góc A giao điểm hai đường phân giác góc B C, giao điểm đường phân giác góc A đường phân giác B (hoặc C) Câu Cho tam giác ABC có hai đường cao BD CE cắt H a) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E nằm đường tròn (gọi tâm O) www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com b) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ME tiếp tuyến đường tròn (O) HD: a) D, E nằm đường tròn đường kính AH b) Chứng minh OEA OAE ECM CEM MEO CEM CEO OEA Câu Cho đường tròn (O; R) đường kính AB Vẽ dây AC cho CAB tia BA, lấy điểm M cho BM = R Chứng minh rằng: a) MC tiếp tuyến đường tròn (O) CEO 900 300 Trên tia đối b) MC  3R2 HD: a) Chứng minh COM vuông C b) MC  OM  OC Câu Cho tam giác ABC vuông A có AB = 8, AC = 15 Vẽ đường cao AH Gọi D điểm đối xứng với B qua H Vẽ đường tròn đường kính CD, cắt AC E a) Chứng minh HE tiếp tuyến đường tròn b) Tính độ dài HE HD: a) Gọi O F trung điểm CD AE Chứng minh DE // AB, HF  AE  AB AC 120 b) HE  AH   HEO 900 BC 17 Câu Từ điểm M đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn Trên BMA tia OB lấy điểm C cho BC = BO Chứng minh BMC HD: Chú ý OMC cân M Câu Cho đường tròn (O; R) điểm A đường tròn Vẽ tiếp tuyến AB, AC Chứng minh BAC 600 OA  R HD: Chú ý ABO vuông B Câu Từ điểm A đường tròn (O; R), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn Đường thẳng vuông góc với OB O cắt AC N Đường thẳng vuông góc với OC O cắt AB M a) Chứng minh tứ giác AMON hình thoi b) Điểm A phải cách điểm O khoảng MN tiếp tuyến (O) HD: a) Chứng minh ON // AB, OM // AC b) OA  R Câu Cho tam giác ABC cân A nội tiếp đường tròn (O) Các tiếp tuyến đường tròn vẽ từ A C cắt M Trên tia AM lấy điểm D cho AD = BC Chứng minh rằng: a) Tứ giác ABCD hình bình hành b) Ba đường thẳng AC, BD, OM đồng quy HD: a) Chứng minh AD // BC (cùng vuông góc với OA) b) Gọi E giao điểm OM AC  E trung điểm AC Câu Cho đường tròn (O; r) nội tiếp tam giác ABC vuông A Chứng minh r  p  a , p nửa chu vi tam giác, a độ dài cạnh huyền HD: Gọi D, E, F tiếp điểm (O) với cạnh tam giác  AEOF hình vuông Câu Chứng minh diện tích tam giác ngoại tiếp đường tròn tính theo công thức: S  pr , p nửa chu vi tam giác, r bán kính đường tròn nội tiếp HD: Diện tích tam giác tổng diện tích ba tam giác nhỏ Câu 10 Cho đường tròn (O), dây cung CD Qua O vẽ OH  CD H, cắt tiếp tuyến C đường tròn (O) M Chứng minh MD tiếp tuyến (O) HD: www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com Câu 11 Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB Vẽ tia Ax  AB By  AB phía nửa đường tròn Gọi I điểm nửa đường tròn Tiếp tuyến I cắt Ax C By D Chứng minh AC + BD = CD HD: Câu 12 Cho đường tròn (O; 5cm) Từ điểm M (O), vẽ hai tiếp tuyến MA MB cho MA  MB M a) Tính MA MB b) Qua trung điểm I cung nhỏ AB, vẽ tiếp tuyến cắt OA, OB C D Tính CD HD: Câu 13 Cho đường tròn (O) Từ điểm M (O), vẽ hai tiếp tuyến MA MB cho góc AMB 600 Biết chu vi tam giác MAB 18cm, tính độ dài dây AB HD: AB  (cm ) IV VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN Tính chất đường nối tâm  Đường nối tâm hai đường tròn trục đối xứng hình gồm hai đường tròn  Nếu hai đường tròn cắt thi hai giao điểm đối xứng với qua đường nối tâm  Nếu hai đường tròn tiếp xúc tiếp điểm nằm đường nối tâm Vị trí tương đối hai đường tròn Cho hai đường tròn (O; R) (O; r) Đặt OO  d VTTĐ hai đường tròn Hai đường tròn cắt Hai đường tròn tiếp xúc nhau: – Tiếp xúc – Tiếp xúc Hai đường tròn không giao nhau: – Ở – (O) đựng (O) Số điểm chung Hệ thức d với R r R r  d  Rr d  Rr d  Rr d  Rr d  Rr Tiếp tuyến chung hai đường tròn Tiếp tuyến chung hai đường tròn đường thẳng tiếp xúc với hai đường tròn Tiếp tuyến chung tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm Tiếp tuyến chung tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm Câu 14 Cho hai đường tròn (A; R1), (B; R2) (C; R3) đôi tiếp xúc Tính R1, R2 R3 biết AB = 5cm, AC = 6cm BC =7cm HD: R1  2(cm) , R2  3(cm) , R3  4(cm) Câu 15 Cho hai đường tròn (O; 5cm) (O; 5cm) cắt A B Tính độ dài dây cung chung AB biết OO = 8cm www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com HD: AB  (cm ) Câu 16 Cho hai đường tròn (O; R) (O; R) cắt A B với R > R Vẽ đường kính AOC AOD Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàng HD: Chứng minh BC, BD song song với OO chứng minh CBD 1800 Câu 17 Cho hai đường tròn (O) (O) cắt A B Vẽ cát tuyến chung MAN cho MA = AN Đường vuông góc với MN A cắt OO I Chứng minh I trung điểm OO HD: Câu 18 Cho hai đường tròn (O) (O) tiếp xúc A Gọi M giao điểm hai tiếp tuyến chung BC tiếp tuyến chung Chứng minh BC tiếp tuyến đường tròn đường kính OO M OO HD: Chứng minh IM  IM  BC Câu 19 Cho hai đường tròn (O; R) (O; R) tiếp xúc M Hai đường tròn (O) (O) tiếp xúc với đường tròn lớn (O; R) E F Tính bán kính R biết chu vi tam giác OOO 20cm HD: Câu 20 Cho đường tròn (O; 9cm) Vẽ đường tròn bán kính R tiếp xúc với (O) đường tròn tiếp xúc với hai đường khác bên cạnh Tính bán kính R HD: Câu 21 Cho hai đường tròn đồng tâm Trong đường tròn lớn vẽ hai dây AB = CD tiếp xúc với đường tròn nhỏ M N cho AB  CD I Tính bán kính đường tròn nhỏ biết IA = 3cm IB = 9cm HD: Câu 22 Cho ba đường tròn (O1 ),(O2 ),(O3 ) có bán kính R tiếp xúc đôi Tính diện tích tam giác có ba đỉnh ba tiếp điểm R2 Câu 23 Cho hai đường tròn (O) (O) tiếp xúc A Qua A vẽ cát tuyến cắt đường tròn (O) B cắt đường tròn (O) C Từ B vẽ tiếp tuyến xy với đường tròn (O) Từ C vẽ đường thẳng uv song song với xy Chứng minh uv tiếp tuyến đường tròn (O) HD: Xét hai trường hợp tiếp xúc Chứng minh OB // OC  OC  uv Câu 24 Cho hình vuông ABCD Vẽ đường tròn (D; DC) đường tròn (O) đường kính BC, chúng cắt điểm thứ hai E Tia CE cắt AB M, tia BE cắt AD N Chứng minh rằng: a) N trung điểm AD b) M trung điểm AB HD: a) ABN = CDO  AN = CO b) BCM = CDO  BM = CO Câu 25 Cho góc vuông xOy Lấy điểm I K tia Ox Oy Vẽ đường tròn (I; OK) cắt tia Ox M (I nằm O M) Vẽ đường tròn (K; OI) cắt tia Oy N (K nằm O N) a) Chứng minh hai đường tròn (I) (K) cắt b) Tiếp tuyến M đường tròn (I) tiếp tuyến N đường tròn (K) cắt C Chứng minh tứ giác OMCN hình vuông c) Gọi giao điểm hai đường tròn (I), (K) A B Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng d) Giả sử I K theo thứ tự di động tia Ox Oy cho OI + OK = a (không đổi) HD: Tam giác cạnh R  S  www.vmathlish.com Hình học Chứng minh đường thẳng AB qua điểm cố định HD: a) Xét OIK  R  r  d  R  r b) O M N 900 ,OM www.vmathlish.com ON c) Gọi L  KB  MC, P  AB  MC OKBI hình chữ nhật, BLMI hình vuông BLP = KOI  LP = OI  MP = OM = MC  P  C d) OM = a Hình vuông OMCN cạnh a, cố định  AB qua điểm C cố định BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II Câu 26 Cho tam giác ABC vuông cân A Vẽ đường phân giác BI a) Chứng minh đường tròn (I; IA) tiếp xúc với BC b) Cho biết AB = a Chứng minh AI  (  1)a Từ suy tan 22030   HD: a) Vẽ ID  BC  IA = ID b) Xét ABI  AI  a.tan 22030 DIC vuông cân  AI = DC = (  1)a Câu 27 Cho đường tròn (O; R) điểm A cố định đường tròn Qua A vẽ tiếp tuyến xy Từ điểm M xy vẽ tiếp tuyến MB với đường tròn (O) Hai đường cao AD BE tam giác MAB cắt H a) Chứng minh ba điểm M, H, O thẳng hàng b) Chứng minh tứ giác AOBH hình thoi c) Khi điểm M di động xy điểm H di động đường nào? HD: a) Chứng minh MAB cân, MH, MO tia phân giác AMB b) Chứng minh AOBH hình bình hành có hai cạnh kề c) H di động đường tròn (A; R) Câu 28 Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB Từ điểm M nửa đường tròn ta vẽ tiếp tuyến xy Vẽ AD BC vuông góc với xy a) Chứng minh MC = MD b) Chứng minh AD + BC có giá trị không đổi điểm M di động nửa đường tròn c) Chứng minh đường tròn đường kính CD tiếp xúc với ba đường thẳng AD, BC AB d) Xác định vị trí điểm M nửa đường tròn (O) diện tích tứ giác ABCD lớn HD: a) OM đường trung bình hình thang ABCD b) AD + BC = 2R c) Vẽ ME  AB BME = BMC  ME = MC = MD d) S = 2R.ME ≤ 2R.MO  S lớn  M đầu mút bán kính OM  AB Câu 29 Cho tam giác ABC, O trung điểm BC Trên cạnh AB, AC lấy điểm di động D, E cho DOE 600 a) Chứng minh tích BD.CE không đổi b) Chứng minh BOD OED Từ suy tia DO tia phân giác góc BDE c) Vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với AB Chứng minh đường tròn tiếp xúc với DE BC BD OB b)  BOD OED  OD OE c) Vẽ OK  DE Gọi H tiếp điểm (O) với cạnh AB Chứng minh OK = OH HD: a) BOD CEO  BD.CE = www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com Câu 30 Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB điểm E di động nửa đường tròn (E không trùng với A B) Vẽ tia tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn Tia AE cắt By C, tia BE cắt Ax D a) Chứng minh tích AD.BC không đổi b) Tiếp tuyến E nửa đường tròn cắt Ax, By theo thứ tự M N Chứng minh ba đường thẳng MN, AB, CD đồng quy song song với c) Xác định vị trí điểm E nửa đường tròn để diện tích tứ giác ABCD nhỏ Tính diện tích nhỏ HD: a) ABD BCA  AD.BC  AB2 b) MAE cân  MDE cân  MD = ME = MA Tương tự NC = NB = NE Sử dụng bổ đề hình thang  đpcm c) S = 2R.MN  S nhỏ  MN nhỏ  MN  AD  OE  AB Smin  4R2 Câu 31 Cho đoạn thẳng AB cố định Vẽ đường tròn (O) tiếp xúc với AB A, đường tròn (O) tiếp xúc với AB B Hai đường tròn thuộc nửa mặt phẳng bờ AB tiếp xúc với Hỏi tiếp điểm M hai đường tròn di động đường nào? HD: Từ M vẽ tiếp tuyến chung hai đường tròn, cắt AB I Chứng minh IA = IB = IM Từ suy M di động đường tròn tâm I đường kính AB Câu 32 Cho đường tròn (O; R) nội tiếp ABC Gọi M, N, P tiếp điểm AB, AC, BC với (O) Chứng minh rằng: P ABC  2( AM  BP  NC ) HD: Câu 33 Cho đường tròn (O) đường kính AB Dây CD cắt đường kính AB I Gọi H K chân đường vuông góc kẻ từ A B đến CD Chứng minh CH = DK HD: Vẽ EH  CD Chứng minh EH = EK  CH = DK Câu 34 Từ điểm M đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA MB (A, B tiếp điểm) Cho biết góc AMB 400 a) Tính góc AOB b) Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB N Chứng minh tam giác OMN tam giác cân HD: a) AOB 1400 b) Chứng minh NOM NMO Câu 35 Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn phía AB Từ điểm M nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax By C D a) Chứng minh: Tam giác COD tam giác vuông b) Chứng minh: MC.MD = OM2 c) Cho biết OC = BA = 2R, tính AC BD theo R R Câu 36 Cho hai đường tròn (O) (O) tiếp xúc với B Vẽ đường kính AB đường tròn (O) đường kính BC đường tròn (O) Đường tròn đường kính OC cắt (O) M N a) Đường thẳng CM cắt (O) P Chúng minh: OM // BP b) Từ C vẽ đường thẳng vuông góc với CM cắt tia ON D Chứng minh tam giác OCD tam HD: a) OC  OD c) AC  R , BD  MD  www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com giác cân HD: a) OM  MC, BP  MC b) CD // OM; OCD cân D Câu 37 Cho hai đường tròn (O; R) (O; R) cắt A B cho đường thẳng OA tiếp tuyến đường tròn (O; R/) Biết R = 12cm, R = 5cm a) Chứng minh: OA tiếp tuyến đường tròn (O; R) b) Tính độ dài đoạn thẳng OO, AB 120 HD: a) OA  OA b) OO  13(cm ) ; AB  (cm) 13 Câu 38 Cho đường tròn tâm O bán kính R = 6cm điểm A cách O khoảng 10cm Từ A vẽ tiếp tuyến AB (B tiếp điểm) a) Tính độ dài đoạn tiếp tuyến AB b) Vẽ cát tuyến ACD, gọi I trung điểm đoạn CD Hỏi C chạy đường tròn (O) I chạy đường ? HD: Câu 39 Cho hai đường tròn đồng tâm (O; R) (O; r) Dây AB (O; R) tiếp xúc với (O; r) Trên tia AB lấy điểm E cho B trung điểm đoạn AE Từ E vẽ tiếp tuyến thứ hai (O; r) cắt (O; R) C D (D E C) a) Chứng minh: EA = EC b) Chứng minh: EO vuông góc với BD c) Điểm E chạy đường dây AB (O; R) thay đổi tiếp xúc với (O; r)? HD: Câu 40 Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB điểm M nằm nửa đường tròn H chân đường vuông góc hạ từ M xuống AB a) Khi AH = 2cm, MH = 4cm, tính độ dài đoạn thẳng AB, MA, MB b) Khi điểm M di động nửa đường tròn (O) Hãy xác định vị trí M để biểu thức: 1 có giá trị nhỏ  MA MB2 c) Tiếp tuyến (O) M cắt tiếp tuyến (O) A D, OD cắt AM I Khi điểm M di động nửa đường tròn (O) I chạy đường ? HD: Câu 41 Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD Gọi H trực tâm tam giác a) Tính số đo góc ABD ? b) Tứ giác BHCD hình gì? Vì sao? c) Gọi M trung điểm BC Chứng minh 2OM = AH HD: a) ABD 900 b) BHCD hình bình hành Câu 42 Cho tam giác ABC cân A nội tiếp đường tròn (O) Đường cao AH cắt đường tròn (O) D a) AD có phải đường kính đường tròn (O) không ? Vì sao? b) Chứng minh: BC2 = 4AH.DH c) Cho BC = 24cm, AB = 20cm Tính bán kính đường tròn (O) HD: Câu 43 Cho đường tròn tâm O đường kính AB Gọi H trung điểm OA Dây CD vuông góc với 10 www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com OA H a) Tứ giác ACOD hình gì? Vì sao? b) Chứng minh tam giác OAC CBD tam giác c) Gọi M trung điểm BC Chứng minh ba điểm D,O, M thẳng hàng d) Chứng minh: CD2 = AH HB HD: a) ACOD hình thoi Câu 44 Cho đường tròn đường kính 10 cm, đường thẳng d cách tâm O khoảng cm a) Xác định vị trí tương đối đường thẳng d đường tròn (O) b) Đường thẳng d cắt đường tròn (O) điểm A B Tính độ dài dây AB c) Kẻ đường kính AC đường tròn (O) Tính độ dài BC số đo góc CAB (làm tròn đến độ) d) Tiếp tuyến đường tròn (O) C cắt tia AB M Tính độ dài BM HD: Câu 45 Cho tam giác ABC nhọn Đường tròn đường kính BC cắt AB N cắt AC M Gọi H giao điểm BM CN a) Tính số đo góc BMC BNC b) Chứng minh AH vuông góc BC c) Chứng minh tiếp tuyến N qua trung điểm AH HD: a) BMC BNC 900 b) H trực tâm ABC c) NK  NO (K trung điểm AH) Câu 46 Cho đường tròn tâm (O; R) đường kính AB điểm M đường tròn cho góc MAB 600 Kẻ dây MN vuông góc với AB H a) Chứng minh AM AN tiếp tuyến đường tròn (B; BM) b) Chứng minh MN2 = 4AH.HB c) Chứng minh tam giác BMN tam giác điểm O trọng tâm d) Tia MO cắt đường tròn (O) E, tia MB cắt (B) F Chứng minh ba điểm N, E, F thẳng hàng HD: Câu 47 Cho đường tròn (O; R) điểm A cách O khoảng 2R, kẻ tiếp tuyến AB tới đường tròn (B tiếp điểm) a) Tính số đo góc tam giác OAB b) Gọi C điểm đối xứng với B qua OA Chứng minh điểm C nằm đường tròn O AC tiếp tuyến đường tròn (O) c) AO cắt đường tròn (O) G Chứng minh G trọng tâm tam giác ABC HD: a) OBA 900 , OAB 300 , AOB 600 Câu 48 Từ điểm A đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B C hai tiếp điểm) Gọi H giao điểm OA BC a) Chứng minh OA  BC tính tích OH.OA theo R b) Kẻ đường kính BD đường tròn (O) Chứng minh CD // OA c) Gọi E hình chiếu C BD, K giao điểm AD CE Chứng minh K trung điểm CE HD: Câu 49 Từ điểm A đường tròn (O; R) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (với B C tiếp điểm) Kẻ BE  AC CF  AB ( E  AC , F  AB ), BE CF cắt H a) Chứng minh tứ giác BOCH hình thoi 11 www.vmathlish.com Hình học www.vmathlish.com b) Chứng minh ba điểm A, H, O thẳng hàng c) Xác định vị trí điểm A để H nằm đường tròn (O) HD: a) BOCH hình bình hành OB = OC b) H trực tâm ABC c) OA = 2R Câu 50 Cho đường tròn (O; 3cm) điểm A có OA = cm Kẻ tiếp tuyến AB AC với đường tròn (B, C tiếp điểm) Gọi H giao điểm OA BC a) Tính độ dài OH b) Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB AC theo thứ tự D E Tính chu vi tam giác ADE c) Tính số đo góc DOE BOC 600 Câu 51 Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB Gọi Ax , By tia vuông góc với AB (Ax, By nửa đường tròn thuộc nửa mặt phẳng bờ AB) Qua điểm M thuộc tia Ax kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt By N a) Tính số đo góc MON b) Chứng minh MN = AM + BN c) Tính tích AM BN theo R HD: Câu 52 Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Gọi D E hình chiếu điểm H cạnh AB AC a) Chứng minh AD.AB = AE.AC b) Gọi M, N trung điểm BH CH Chứng minh DE tiếp tuyến chung hai đường tròn (M; MD) (N; NE) c) Gọi P trung điểm MN, Q giao điểm DE AH Giả sử AB = cm,AC = cm Tính độ dài PQ HD: Câu 53 Cho hai đường tròn (O) (O) tiếp xúc A Kẻ tiếp tuyến chung MN với M thuộc (O) N thuộc (O) Gọi P điểm đối xứng với M qua OO, Q điểm đối xứng với N qua OO Chứng minh rằng: a) MNQP hình thang cân b) PQ tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) (O) c) MN + PQ = MP + NQ HD: HD: a) OH  1,5(cm) b) AB  3 9cm) , PADE  AB  (cm) c) DOE www.vmathlish.com VanLucNN www.facebook.com/VanLuc168 Nguồn tập: Thầy Trần Sĩ Tùng 12 www.vmathlish.com ... đối đường thẳng đường tròn Cho đường tròn (O; R) đường thẳng  Đặt d  d (O, ) VTTĐ đường thẳng đường tròn Đường thẳng đường tròn cắt Đường thẳng đường tròn tiếp xúc Đường thẳng đường tròn. .. Khi đường thẳng đường tròn tiếp xúc đường thẳng đgl tiếp tuyến đường tròn Điểm chung đường thẳng đường tròn đgl tiếp điểm Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn  Nếu đường thẳng tiếp tuyến đường. .. tâm  Đường nối tâm hai đường tròn trục đối xứng hình gồm hai đường tròn  Nếu hai đường tròn cắt thi hai giao điểm đối xứng với qua đường nối tâm  Nếu hai đường tròn tiếp xúc tiếp điểm nằm đường
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 hình học 09 chương II đường tròn , 06 hình học 09 chương II đường tròn ,

Hình ảnh liên quan

 Đường nối tâm của hai đường tròn là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó. - 06  hình học 09 chương II đường tròn

ng.

nối tâm của hai đường tròn là trục đối xứng của hình gồm cả hai đường tròn đó Xem tại trang 6 của tài liệu.