0

06 hình học 11 chương i phép dời hình

6 217 1
  • 06  hình học 11 chương i phép dời hình

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 09:46

Hình học 11 www.vmathlish.com CHƯƠNG I PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG §1 PHÉP BIẾN HÌNH Quy tắc đặt tương ứng điểm M mặt phẳng với điểm xác đònh M' mặt phẳng gọi phép biến hình mặt phẳng Nếu kí hiệu phép biến hình F taviết F(M) = M' hay M' = F(M) gọi điểm M' ảnh điểm M qua phép biến hình F Nếu H hình mặt phẳng ta kí hiệu H' = F(H) tập hợp điểm M' = F(M), với điểm M thuộc H Khi ta nói F biến hình H thành hình H', hay hình H' ảnh hình H qua phép biến hình F Phép biến hình biến điểm M thành gọi phép đồng §2 PHÉP TỊNH TIẾN Câu Cho hai điểm M(3 ; 1), N(-3 ; 2) véctơ v  2; 3 a/ Hãy xác định tọa độ ảnh điểm M N qua phép tịnh tiến Tv b/ Tịnh tiến đường thẳng MN theo véctơ v , ta đường thẳng d Hãy viết phương trình đường thẳng d Câu Hãy viết phương trình đường thẳng d’ ảnh đường thẳng d:2x–3y+1=0 qua phép tịnh tiến theo véctơ v  2;1 Câu Cho B(5 ; 3), C(-3 ; 4) d : 2x + y – = a/ Viết phương trình d’ = TBC (d) b/ Tìm m để Tv ,với v (2, m), biến d thành Câu Phép tịnh tiến theo véctơ v  3;1 biến đường tròn  C  :  x     y    thành đường 2 tròn (C’) Hãy viết phương trình đường tròn (C’) Câu Phép tịnh tiến theo véctơ u  2; 1 biến đường tròn  C  : x  y  x   thành đường tròn  C '  Hãy viết phương trình  C '  Câu Hãy xác định tọa độ điểm M trục hồnh cho phép tịnh tiến theo véctơ www.vmathlish.com Hình học 11 v  2;3 biến điểm M thành điểm trục tung www.vmathlish.com Câu Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm M  3; 1 thành điểm đường thẳng  : x  y   Hãy xác định tọa độ véctơ v , biết v  Câu Cho hai đường thẳng song song d : x  y   d  : x  y   Hãy xác định phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ biết a/ Véctơ tịnh tiến có giá trục Ox ; b/ Véctơ tịnh tiến véctơ pháp tuyến d Câu Cho hai điểm A(-1 ; 1), B(1 ; 3) đường tròn  C  :  x    y  10 Phép tịnh tiến theo véctơ v biến A, B thành A’, B’ Biết A’ B’ nằm  C  Viết phương trình đường thẳng A’B’ Câu 10 Phép tịnh tiến theo véctơ v  0;  biến đường thẳng  thành đường thẳng  ' Biết  ' : x  y   Hãy viết phương trình đường thẳng  Câu 11 Cho hai véctơ u (1; 1) , v  2;3 đường thẳng  : x  y   Gọi  ' ảnh  qua phép tịnh tiến Tu  " ảnh  ' qua phép tịnh tiến Tv Hãy viết phương trình  " Câu 12 Hãy xác định tọa độ điểm M trục tung cho phép tịnh tiến theo véctơ u  4;  biến điểm M thành điểm trục hồnh Câu 13 Phép tịnh tiến theo véctơ v biến điểm M  2;1 thành điểm đường thẳng d : x  y   Hãy xác định tọa độ véctơ v , biết v  Câu 14 Cho d: 2x – 5y +4 = Hãy xác định véctơ v có giá song song với Ox biết phép tịnh tiến T v , đường thẳng d có ảnh đường thẳng qua gốc tọa độ O Câu 15 Cho đường tròn  C1  : x  y  x  y   C  đường tròn qua điểm A(-3;-1), có tâm I  4; 4  Hãy xác định tọa độ điểm M (C) điểm N (C1) cho MN  IA www.vmathlish.com VanLucNN www.facebook.com/VanLuc168 Nguồn tập: Thầy Trần Sĩ Tùng www.vmathlish.com Hình học 11 www.vmathlish.com §3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC Câu Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng l : x  y   qua trục hồnh Câu Viết phương trình ảnh đối xứng đường tròn  C  : x  y  3x   qua trục tung Câu a/ Cho đường thẳng  : x  Hãy thiết lập biểu thức tọa độ cho phép đối xứng trục  b/ Cho đường tròn  C  :  x     y  1  đường thẳng  : x  Hãy viết phương trình 2 ảnh đối xứng (C) qua  Câu Hãy viết phương trình ảnh đối xứng đường thẳng d : y  x  qua đường thẳng x  Câu Cho hai đường thẳng d : y   đường thẳng  : x  y   a/ Xác định tọa độ giao điểm d  b/ Xác định tọa độ ảnh điểm M(0 ; -2) qua phép đối xứng trục  c/ Hãy viết phương trình ảnh đối xứng đường thẳng d qua trục  Câu Hãy viết phương trình ảnh  C  : x  y  qua phép đối xứng trục d:4x–y–2=0 Câu Cho hai điểm A(-2 ; 3) B(5 ; 2) Hãy xác định tọa độ điểm M trục hồnh cho MA  MB nhỏ Câu a/ Phép đối xứng trục Đa biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng d ' : x  y   Hãy viết phương trình đường thẳng a b/ Phép đối xứng trục Đa biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng d ' : x  y   Hãy viết phương trình đường thẳng a Câu Thực liên tiếp phép biến hình sau đường thẳng d ta đường thẳng d’ : lấy đối xứng qua trục Ox, tịnh tiến theo véctơ v  5; 2  a/ Hãy viết phương trình đường thẳng d’ biết d: 2x – y – = b/ Hãy cho biết phương trình đường thẳng d biết d’: y = Câu 10 Cho (d) : 5x – 12y + = A(3; 0) B(2 ; 6) a/ Viết phương trình d1 = ĐA(d) b/ Viết phương trình d2 = TAB (d) Câu 11 Viết phương trình (C’) ảnh (C): x2+y2–2x+4y-4=0 qua Đd với d:3x–4y–1=0 Câu 12 Cho A(-3 ; 2), B(0 ; -2), d: 5x + 12y – = (C): x2 + y2+ 8x–6y–11= a/ Tìm tọa độ A’ = Đ Ox(A) b/ Tìm (C’) = TAB  C   c/ Biết (C2) ảnh (C’) qua TBO Tìm vectơ tịnh tiến u biến (C2) thành (C) Câu 13 Cho đường tròn  C  :  x  3   y    đường thẳng d : x  y  16  Hãy xác định 2 tọa độ điểm A  C  B d cho điểm A B đối xứng qua trục Oy www.vmathlish.com Hình học 11 www.vmathlish.com §4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM Câu Cho M(3; 3), N(2 ; -5) O gốc tọa độ a/ Hãy xác định tọa độ ảnh điểm M N qua phép đối xứng tâm ĐO b/ Hãy xác định tọa độ ảnh điểm N qua phép đối xứng tâm ĐN Câu Hãy viết phương trình ảnh đường thẳng d : x  y   qua phép đối xứng tâm I  4; 1 Câu Qua phép đối xứng tâm I(-3 ; 1), đường tròn  C  : x  y  x  y  biến thành đường tròn (C’) Hãy viết phương trình đường tròn (C’) Câu Cho v (-6 ; 1), A(3 ; -4), B(5 ; 0) d : x + 2y = a/ Xác định tọa độ A’ = Tv (A) b/ Chứng minh B = Đd(A) c/ Gọi (C) đường tròn có tâm B bán kính = Tìm phương trình (C’) = Đ’A(C) Câu Phép tịnh tiến theo véctơ u  2; 3 biến đường thẳng d: 3x – y – = thành đường thẳng d’ ; phép đối xứng tâm I(3 ; 0) biến đường thẳng d’ thành đường thẳng d” Hãy viết phương trình đường thẳng d” x   t  x  3t Câu Cho điểm I  3; 4  đường thẳng d1 :  , d2 :  Hãy xác định tọa độ  y   4t  y   2t điểm A B nằm đường thẳng d1 d2 cho phép đối xứng tâm ĐI biến điểm A thành điểm B Câu Phép đối xứng tâm I biến đường thẳng d : x  y   thành đường thẳng d ' : x  y   Biết tâm I nằm đường phân giác góc phần tư thứ thứ ba, xác định tọa độ tâm I Câu Cho điểm A(7 ; 7), đường thẳng d: x+ y–18=0 đường tròn (C): x2+y2–6x–6y+2=0 Tìm tọa độ M  (C) N  (d) cho A trung điểm MN www.vmathlish.com VanLucNN www.facebook.com/VanLuc168 Nguồn tập: Thầy Trần Sĩ Tùng www.vmathlish.com Hình học 11 www.vmathlish.com §5 PHÉP QUAY Câu Cho hình vuông ABCD tâm O a) Tìm ảnh điểm C qua phép quay tâm A góc 900 b) Tìm ảnh đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 900 Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(2; 0) đường thẳng d có phương trình x + y - = Tìm ảnh A d qua phép quay tâm O góc 900 Câu Cho hình vuông ABCD tâm O M trung điểm AB, N trung điểm OA Tìm ảnh tam giác AMN qua phép quay tâm O góc 900 Câu Cho lục giác ABCDEF, O tâm đối xứng nó, I trung điểm AB a) Tìm ảnh tam giác AIF qua phép quay tâm O góc 1200 b) Tìm ảnh tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 600 §6 KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU §7 PHÉP VỊ TỰ Câu Phép vị tự tỉ số k biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ Hãy tính tỉ số diện tích hai tam giác Câu Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, thiết lập biểu thức tọa độ phép vị tự tâm O tỉ số k Câu Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn  C  : x  y  x  y  Phép vị tự tâm O tỉ số -2 biến đường tròn  C  thành đường tròn  C '  Hãy viết phương trình  C '  Câu Cho (d) : 2x + 3y – = , u (-3 ; 7) a/ Viết phương trình d’ = Tu (d) b/ Cho A( 2; 9) Tìm tọa độ A’ = Đd(A) c/ Cho (C) : x2 + y2 – 4x + 6y +12 =0 Viết phương trình (C’) = V(A; -2) (C) Câu Cho A(-2; 1), B(5 ; 4) Tìm phép vị tự biến đường tròn (A ; R= 3) thành đường tròn (B ; R = 9) §8 PHÉP ĐỒNG DẠNG www.vmathlish.com Hình học 11 www.vmathlish.com www.vmathlish.com ... giác AIF qua phép quay tâm O góc 1200 b) Tìm ảnh tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 600 §6 KH I NIỆM VỀ PHÉP D I HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU §7 PHÉP VỊ TỰ Câu Phép vị tự tỉ số k biến tam giác... cho i m A B đ i xứng qua trục Oy www.vmathlish.com Hình học 11 www.vmathlish.com §4 PHÉP Đ I XỨNG TÂM Câu Cho M(3; 3), N(2 ; -5) O gốc tọa độ a/ Hãy xác định tọa độ ảnh i m M N qua phép đ i xứng... i m I  3; 4  đường thẳng d1 :  , d2 :  Hãy xác định tọa độ  y   4t  y   2t i m A B nằm đường thẳng d1 d2 cho phép đ i xứng tâm I biến i m A thành i m B Câu Phép đ i xứng tâm I
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 hình học 11 chương i phép dời hình , 06 hình học 11 chương i phép dời hình ,

Hình ảnh liên quan

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG  - 06  hình học 11 chương i phép dời hình
CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Xem tại trang 1 của tài liệu.
§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU  - 06  hình học 11 chương i phép dời hình

6..

KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU Xem tại trang 5 của tài liệu.