0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm

125 239 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 07:49

Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Tun 1/Tit Ngy son: 17/8/2016 Ngy dy: 26 /8/2016 Bi 1: SNG GIN D Tớch hp ni dung hc v lm theo tm gng o c HCM A MC TIấU: 1.Kin thc Giỳp HS hiu rừ: - Th no l sng gin d v sng khụng gin d - Ti phi sng gin d - Cỏc biu hin ca li sng gin d - í ngha ca sng gin d - Phõn bit c gin d vi xa hoa cu k, phụ trng, hỡnh thc K nng: - Hs t ỏnh giỏ hnh vi ca mỡnh v ca ngi khỏc v li sng gin d mi khớa cnh - Bit thc hin gin d cuc sng - Kn so sỏnh , kn t phờ phỏn biu hin gin d v trỏi gin d cuc sng 3.Thỏi : - Hỡnh thnh Hs thỏi quớ trng li sng gin d v lý gii ti cn phi sng gin d Nng lc cn hỡnh thnh : Nng lc t hc, t duy, phờ phỏn, sỏng to, gii quyt , s dng ngụn ng, hp tỏc Nng lc thu thp, x lớ thụng tin, tng hp v trỡnh by thụng tin, nng lc ỏnh giỏ, iu chnh hnh vi B CHUN B CA GV HS: GV - Truyn k, ca dao, tc ng núi v li sng gin d HS : Chun b bi C CC HAT NG DY HC n nh lp:1/ Kim tra bi c:2/ - Kim tra s chun b ca Hs: Sgk, v ghi Bi mi: 35/ Hot ng :1 Tỡm hiu khỏi nim sng gin d thụng qua phõn tớch truyn 7/ - Gv gi 1hoc Hs c truyn c: Bỏc H ngy tuyờn ngụn c c lp - Gv hng dn Hs tho lun cỏc cõu hi( c ghi bng ph) - Hs tho lun theo nhúm - Thi gian tho lun l phỳt Cõu 1: Cõu 1: Tỡm nhng chi tit biu hin - Cỏch n mc: Qun ỏo kaki, m vi ó cỏch n mc, thỏi v li núi ca BH ng mu, i ụi dộp cao su ngy tuyờn ngụn c lp? - Thỏi : Ci ụn hu,vy tay cho Cõu 2: Em nhn xột gỡ v cỏch n mi ngi thõn mt nh ngi cha vi mc, thỏi , li núi ca BH? a Cõu 3: Em hóy tỡm nhng Vd khỏc - Li núi: Giu sc thuyt phc: Tụi th hin tớnh gin d ca BH núi ng bo nghe rừ khụng - Cỏc nhúm c i din tr li, b Cõu 2: Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 sung - Gv nhn xột v ghi cỏc ý chớnh lờn bng - GC gii thớch thờm: cỏch n mc, thỏi v li núi ca BH th hin Bỏc l ngi sng gin d? - Gi HS tr li - GV b sung v a kt lun - S gin d ú khụng lm tm thng ngi Bỏc m ngc li lm cho Bỏc tr lờn sỏng, cao p hn - GV gt th no l sng phự hp vi K, hon cnh ca bn thõn, gia ỡnh v xó hi ( l sng ỳng mc v ho hp vi xung quanh, th hin s chõn thc v sỏnh t tỏc phong, i ng, cỏch n mc n vic s dng ca ci v/c) - Hs nờu vd: Vy gin d biu hin nhng khớa cnh no? - Bỏc n mc n gin khụng cu k, phự hp vi iu kin hon cnh ca t nc lỳc ú - Thỏi chõn tỡnh, ci m ó xua tan tt c nhng gỡ cũn xa cỏch gia Bỏc H vi nhõn dõn - Li núi ca BH d hiu gn gi, thõn thng vi mi ngi VD: Dnh cho cỏc chỏu - Chỳ mc ỏo vo cho rột * Kt lun: Sng gin d l sng phự hp vi K, hon cnh ca bn thõn, gia ỡnh v xó hi Hot ng 2: Liờn h thc t ly c nhng biu hin phong phỳ, a dng ca li sng gin d: 7/ - GV a tỡnh cho HS n/ xột? TH1: Gia ỡnh An cú mc sng bỡnh - KL: Biu hin ca tớnh gin d: thng Nhng An n mc rt din cũn +Sng ko xa hoa, lóng phớ hc thỡ li bing +k cu kỡ, kiu cỏch TH2: Gia ỡnh Nam cú cuc sng sung tỳc Nhng Nam n mc rt gin d, + K chy theo nhng nhu cu v vt chm hc, chm lm cht v hỡnh thc bờn ngoi ? Qua tỡnh trờn em cú nhn + Thng thn chõn tht gn gi, ho xột gỡ v phong cỏch sng ca bn An hp vi mi ngi cuc sng hng v Nam ngy - GV ghi nhanh ý kin ca HS lờn bng sau ú nhn xột v a kt lun: - GV a kt lun chuyn ý: Nh vy c/s quanh ta s gin d c biu hin nhiu khớa cnh khỏc Gin d chớnh l cỏi p, song nú khụng ch l v p bờn ngoi m l s kt hp hi ho vi v p bờn Gin d khụng ch biu hin li núi, cỏch n mc v vic lm m cũn th hin qua suy ngh hnh ng ca mi ngi c/s v mi k, hon cnh nht nh HS cn phi hc nhng tm gng y tr thnh nhng ngi cú li sng gin d Ngoi cn phi trỏnh nhng biu hin ca li sng khụng gin d? *Hot ng 3:Tho lun nhúm HS tỡm nhng biu hin trỏi vi gin d hoc khụng gin d: 6/ - GV chia lp thnh nhúm c nhúm trng v th ký: Thi gian (3/) - Gi i din nhúm lờn tr li Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 - GV nhn xột vbiu dng nhúm lờn tr li tt - GVa ta kt lun: =>Trỏi vi gin d l nhng biu hin sau: - Sng xa hoa, lóng phớ phụ trng v hỡnh thc, hc ũi n mc, cu kỡ c ch, sinh hot v giao tip GV a vớ d hs phõn tớch: Vớ d: cú nhnghnh vi c ch cachs n mc lc lừng, xa l vi truyn thng ca dõn tc Hot ng 4:Rỳt bi hc v liờn h thc t 8/ - Gi hs c ni dung bi hc * Tỏc dng: ? Sng gin d cú tỏc dng gỡ - i vi cỏ nhõn :sng gin d s cú cuc sng ca chỳng ta nhiu thi gian, k hc hnh, phớ tin ca cha m vo nhng vic lm cha ? Liờn h bn thõn hs? cn thit S c mi ngi xung quanh yờu mn, cm thụng v giỳp - i vi gia ỡnh :em li s bỡnh yờn, hnh phỳc cho gia ỡnh - i vi xó hi :lm lnh mnh xó hi, - GV hng dn hs gii thớch cõu tc to mi quan h chan ho, chõn thnh ng v danh ngụn sgk? vi nhau, loi tr c nhng thúi h tt - Yờu cu hs t liờn h bn thõn v xu sng xa hoa, lóng phớ em li th lp tỡm nhng biu hin ca li => HS sng gin d s cú nhiu thi gian, sng gin d v khụng gin d k hc hnh, phớ tin ca cha m v nhng vic lm cha cn thit / Hot ng 5: Hng dn hs luyn - Hng dn hs lm bi a,b ti Bi 1a lp Bc tranh th th hin s gin d Vỡ cỏc - Gi hs nhn xột tranh bn ó n mc phự hp vi la tui, tỏc phong nhanh nhn, vui ti thõn mt Biu hin 2,5 l ỳng GV KL: HS phi rốn luyn tớnh gin d Sng phự hp vi la tui,vi k gia ỡnh, bn thõn v mụi trng xh xung quanh Nhng vic lm ú cng l biu hin tỡnh yờu thng, võng li b, m, cú ý thc rốn luyn tt Cng c :5/ *Bi cng c: GV cho hs úng vai TH sau: Dự cũn nhiu khú khn kinh t, cha m mun t chc cho em bui sinh nht ong hong, cú bỏnh gatụ to ? Em ng x nh th no tỡnh ú GV chia lp thnh nhúm vi (t) (3/) gi nhúm ú lờn trỡnh by GV nhn xột v vcho im nhúm tr li hay 5.Hng dn hc nh:2/ *Hc bi c: - Lm cỏc bi c, d, , e( sgk/6) - Hc k ni dung bi hc * Hc bi mi: - c trc bi Trung thc vi nhng ni dung sau õy: + c k phn truyn c v tr li cỏc cõu hi phn gi ý Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Tun 2/Tit Ngy son: 29 /8/2016 Ngy dy: 9/9/2016 Bi 2: TRUNG THC ( 1tit ) A MC TIấU: 1.Kin thc Giỳp HS hiu rừ: - Th no l trung thc, biu hin ca lũng trung thc - í ngha ca trung thc - Nờu c cỏc biu hin ca tớnh trung thc 2.K nng: - Giỳp hs phõn bit cỏc hnh vi th hin tớnh trung thc v khụng trung thc cuc sng hng ngy - Bit t kim tra hnh vi ca bn thõn v cú bin phỏp rốn luyn tớnh trung thc - Bit nx, ỏnh giỏ hnh vi ca bn thõn v ca ngi khỏc theo yờu cu ca tớnh trung thc 3.Thỏi : Hỡnh thnh hs thỏi quý trng v ng h nhng vic lm trung thc, phn i, u tranh vi nhng hnh vi thiu trung thc Nng lc cn hỡnh thnh : Nng lc t hc, t duy, phờ phỏn, sỏng to, gii quyt , s dng ngụn ng, hp tỏc Nng lc thu thp, x lớ thụng tin, tng hp v trỡnh by thụng tin, nng lc ỏnh giỏ, iu chnh hnh vi B CHUN B CA GV HS: GV - Truyn k, ca dao, tc ng núi v li sng trung thc HS : Bi tỡnh C CC HAT NG DY HC n nh lp:1/ Kim tra bi c:3/ Sng gin d l gỡ? Nờu biu hin? cho vớ d thc t Biu hin trỏi vi gin d l gỡ? Cho vớ d thc t Bi mi:35/ Gii thiu bi: 2/ - Gv s dng bng ph; a Trong nhng hnh vi sau õy, hnh vi no l sai? - Trc nht lp mỡnh sch, rỏc sang lp bn - Xin tin hc i ỏnh in t - i hc khụng eo khn quong, bỏo cỏo lý l em quờn ? Nhng hnh vi ú biu hin iu gỡ? - Sau ú GV dn dt hs vo bi mi Hot ng 1: Phõn tớch truyn c, giỳp hs hiu th no l trung thc:10/ Gi hs c din cm, truyn: S cụng minh chớnh trc ca mt nhõn ti - Sau ú GV cho hs tho lun lp theo cỏc cõu hi sau: ? Bra mant ó cú thỏi nh th no i vi Miken? - Khụng a thớch m l mt kỡnh ch,lm gim danh ting v s nghip ca Miken - Vỡ s danh ting ca Miken lng gi ln ? Vỡ Bra mant cú thỏi nh ỏt mỡnh Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 vy? - Lỳc u vụ cựng tc gin - Sau ú ỏnh giỏ cao Brõmnt l ngi v ? Mi ken cú thỏi nh th no? i Trung thc, chõn lý v cụng minh chớnh trc ? Vỡ Miken lng s x s nh => KL: Trung thc l luụn tụn trng s vy? thc, tụn trng chõn lý, l phi, sng ? Vy trung thc l gỡ? thng tht th v dỏm dng cm nhn li GV ging gii cho hs hiu sõu hn mỡnh mc khuyt im kn Hs a vd Hot ng 2: Liờn h thc t thy c nhng biu hin khỏc ca trung thc 8/ - GV cho hs tho lun lp vi (t) (3 /) Sau ú mi em lờn bng trỡnh by HScũn li theo dừi v nhn xột: Cõu hi: ? 1, Tỡm nhng biu hin ca tớnh trung thc hc tp? ? 2, Quan h vi mi ngi? ? 3, hnh ng? GV a kt lun: - Hc tp: thng, khụng gian di ( khụng coi cúp.) - khụng núi xu, dng cm nhn khuyt ờm , khụng li - Bờnh vc bo v chõn lý, phờ phỏn vic lm sai * KL: Trung thc biu hin nhiu khớ cnh khỏc cuc sng: qua thỏi hnh ng, li núi ca ngi, khụng h trng thc vi mi ngi m cn trung thc vi chớnh bn thõn mỡnh Hot ng 3: Tho lun nhúm tỡm nhng hnh vi trỏi vi trung thc 5/ GV chia lp thnh nhúm tho lun cõu hi sau: ? 1, Biu hin ca hnh vi trỏi vi trung thc? ? 2, Ngi trung thc th hin hnh ng t nh khụn khộo nh th no? ? 3, Khụng núi ỳng s thc m l hnh vi trung thc? cho vd? Mi nhúm tr li cõu hi vi (t) (4/)? C i din nhúm lờn trỡnh by HS nhn xột gv cho ý kin v kt lun: T nhng biu hin trờn em cho bit * ý ngha : trung thc cú ý ngha nh th no? + i vi cỏ nhõn: - Nõng cao phm giỏ GV gi hs c phn ghi nh - c mi ngi tin yờu, kớnh trng sgk v gii thớch cõu ca dao tc - Sng trung thc thng tht th ng sgk khụng s tht bi + i vi xó hi: Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 - XH lnh mnh / - Luyn 10 - Hng dn HS lm bi a, b sgk8 Bi a: - Gi hs lờn bng Hnh vi ỳng 4,5,6 GV cho hs chi trũ chi sm vai trũn tỡnh sau: - Trờn ng i hc v A v B nht c chic vớ cú nhiu tin Hai bn tranh lun rt lõu v cui cựng hai bn cm chic vớ n n cụng an gn nh tr li: - Sm vai hai bn hs v chỳ cụng an Cng c : 4/ - Tỡm nhng cõu tc ng, ca dao núi v Trung thc: Khụn ngoan chng tht th, Lng thng, trỏo u chng qua ong y - Ca phi ngha cú giu õu cho tht, giu sang mi bn - Ai thng ghột mc tỡnh Phn mỡnh c gi tõm mỡnh tht - Ngi i tỏnh nt tht th i õu cng c ngi ta n vỡ - n núi tht, mi tt mi lnh - Tht th l cha qu quỏi - Núi gn núi xa chng qua núi tht - Ngi gian thỡ s ngi Ngi chng s ng cy cong queo Hng dn v nh:2/ *Hc bi c: - Lm cỏc bi c, d, , ( sgk/8) - Hc k ni dung bi hc * Hc bi mi: - c trc bi T trng vi nhng ni dung sau õy: c k phn truyn c v tr li cỏc cõu hi phn gi ý - Su tm nhng cõu tc ng ca dao núi v T trng ========================================= Tun 3/Tit Ngy son: 4/9/2016 Ngy dy: 16/9/2016 BI :T TRNG ( 1tit ) Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 (Tớch hp ph bin, gd phỏp lut vo mc a phn Ni dung bi hc) I MC TIấU: 1.Kin thc: Giỳp HS hiu rừ: - Th no l t trng v khụng t trng - Biu hin v ý ngha ca t trng 2.K nng: - HS bit t ỏnh giỏ hnh vi ca bn thõn v ca ngi khỏc - Hc tõp nhng tm gng v lũng t trng - Bit th hin tớnh t hc tp, sinh hot v cuc sng hng ngy 3.Thỏi : - HS cú nhu cu v ý thc rốn luyn tớnh t trng - Hs quan tõm gi gỡn nhõn phm ca mỡnh Nng lc cn hỡnh thnh : Nng lc t hc, t duy, phờ phỏn, sỏng to, gii quyt , s dng ngụn ng, hp tỏc Nng lc thu thp, x lớ thụng tin, tng hp v trỡnh by thụng tin, nng lc ỏnh giỏ, iu chnh hnh vi II CHUN B CA GV HS: - Tc ng ca dao III CC HAT NG DY H1 n nh lp:1/ Kim tra bi c:5/ Trung thc l gỡ? Nờu biu hin v ý ngha ca trung thc Tỡm cõu tc ng v ca dao núi v tớnh trung thc Bi mi:34/ Gii thiu bi 2/ - Giỏo viờn a tỡnh hung( treo bng ph) Bn An v Bỡnh c cụ giỏo phõn cụng trc nht phũng tun Hai bn luụn i sm lm tt cụng vic c giao bt k tri ma Vic lm tt cụng vic ú chng t An v bỡnh ó th hin c tớnh t trng Vy t trng l gỡ? Hot ng 1: Phõn tớch truyn c :10/ - Gi hs c din cm truyn c: Mt tõm hn cao thng - Sau ú hng dn hs tho lun lp theo cỏc cõu hi sau: ? 1, Trong truyn trờn Rụbe ó cú nhng hnh ng gỡ? ? 2, Vỡ Rụbe li nh em mỡnh tr li tin tha cho khỏch? - L em nghốo kh i bỏn diờm - Cm ng tin vng i ly tin l tr li cho ngi mua diờm - Khi b cht xe v b thng nng Robe ó nh em mỡnh tr li tin cho khỏch 2, Vỡ Rụ be mun gi vng li ha: - Khụng mun ngi khỏch ngh rng mỡnh nghốo m núi di ngi khỏc ? 3.Hnh ng tr li tin ca Rụ be ó tỏc n cp tin ng n tỏc gi nh th no? - Khụng mun b coi thng, danh d Hot ng 2: Tỡm hiu ni dung bi hc b xỳc phm 10/ 3, Hnh ng y ó lm thay i tỡnh Ngời có tính tự trọng ngời biết tự giác cm ca tỏc gi T ch nghi ng, chấp hành PL nh plGT, không để ngời khụng tin n sng s, tim se li vỡ hi khác phải nhắc nhở hn v cui cựng ụng ó nhn nuụi sỏc ? Biu hin ca t trng l gỡ? lõy Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 ? Yờu cu hc sinh tỡm nhng hnh vi th hin tớnh trung thc thc t cuc sng? VD: hc khụng coi cúp ? Tỡm nhng hnh vi khụng th hin tớnh t trng? VD: - Tham gia t nn xh - Sai hn - Bt nt ngi khỏc - Sng lum thum - Khụng trung thc Vy t trng cú ý ngha nh th no? ? Lũng t trng cú ý ngha nh th no i vi: 1, Cỏ nhõn? 2, gia ỡnh 3, Xó hi? - Giỏo viờn chia nhúm tho lun( nhúm) (T) (3/) Hot ng : Luyn 12/ Khỏi nim t trng: - T trng l bit coi trng v gi gỡn phm cỏch, bit iu chnh hnh vi cỏ nhõn ca mỡnh cho phự hp vi chun mc ca xh Ví dụ: Không xe đạp dàn hàng ngang cảnh sát GT - Biu hin: C s ong hong ỳng mc, bit gi li v luụn lm trũn nhim v ca mỡnh, khụng ngi khỏc phi nhc nh trờ trỏch ý ngha : T trng l phm cht o c cao quý giỳp ngi cú ngh lc vt qua khú khn hon thnh nhim v, nõng cao phm giỏ, uy tớn v c mi ngi quý trng Bi 1: - Giỏo viờn hng hs lm bi sgk/11 - ỏp ỏn ỳng ( 1, 2) - Gi hs lờn bng tr li, hs khỏc nhn xột - GV a ý kin ỏnh gớa *Bi tho lun: Minh ang i chi vui v vi bn bố thỡ lỳc ú cú chic xe xớch lụ i ngc chiu ti Ngi p xớch lụ cú khuụn mt khc kh, m hụi nh nhi, chic ỏo ó sn vai v chic qun ó bc mu Minh bt cht nhỡn sang v khụng ng ngi p xớch lụ li l b mỡnh Minh vụ cựng xu h, vi quay i, khụng cho b v thm khụng dỏm nhỡn vỡ s chỳng bn bit v ci chờ - GV dựng bng ph, lp thnh nhúm, tho lun theo cỏc cõu hi sau: 1, Ti minh quay i khụng cho b? 2, Thỏi ca Minh nh vy l ỳng hay sai? Ti sao? 3, Nu l em trng hp ú em s lm gỡ? - GV cho (t) (4/) Sau ú gi i din cỏc nhúm lờn trỡnh by 4- Cng c :3/ Tỡm ca dao tc ng cú liờn qauan n bi hc Hng dn hc nh:2/ *Hc bi c: - Lm cỏc bi b, c, d, , ( sgk/12) Tun 4/Tit Ngy son: 16/9/2016 Ngy dy: 23/9/2016 BI : YấU THNG CON NGI( tit 1) Tớch hp ni dung hc v lm theo tm gng o c HCM I MC TIấU BI HC Sau bi hc, HS cn: 1.Kin thc - Giỳp HS hiu rừ: Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 - Th no l yờu thng ngi - Biu hin ca lũng yờu thng ngi 2.K nng: - HS nhn bit c nhng vic lm th hin lũng yờu thng ngi v ngc li - Tớch cc tham gia cỏc hot ng t thin, giỳp ngi gp khú khn - Kn xỏc nh giỏ tr kn trỡnh by suy ngh v biu hin ca yờu thng ngi - Kn pt so sỏnh, kn t phờ phỏn v biu hin ca yờu thng ngi v trỏi vi yờu thng ngi 3.Thỏi : - HS quan tõm n mi ngi xung quanh, ghột thúi th e, lnh nht v lờn ỏn vi cỏc hnh vi c ỏc i vi ngi Nng lc cn hỡnh thnh : Nng lc t hc, sỏng to, gii quyt , s dng ngụn ng, hp tỏc Nng lc thu thp, x lớ thụng tin, tng hp v trỡnh by thụng tin a lớ., nng lc tớnh toỏn t l bn II CHUN B CA GV HS: - GV: truyn k - HS: Bi tỡnh hung, ca dao, tc ng, danh ngụn, bng ph III CC HAT NG DY HC n nh lp:1/ Kim tra bi c:5/ Cõu hi: T trng l gỡ? Nờu biu hin v ý ngha ca t trng Tỡm cõu tc ng v ca dao núi v tớnh t trng Bi mi:30/ Gii thiu bi:3/ GV a cõu tc ng sau: Thng ngi nh th thng thõn dn dt vo bi mi Phõn tớch truyn c : Bỏc H n thm ngi nghốo10/ - Gi HS c truyn - GV hng dn HS tho lun lp theo cỏc cõu hi sau: ? Bỏc H n thm gia ỡnh ch Chớn vo thi gian no? - Ti 30 tt- 1962 ? Hon cnh gia ỡnh ch Chớn nh th no? - Khú khn: chng mt, li a ? Tỡm nhng c ch v li núi th nh hin s quan tõm ca Bỏc i vi gia ỡnh ch Chớn? ? Thỏi ca ch Chớn nh th - BH õu ym n ben cỏc chỏu, xoa u no? cho qu tt, Bỏc hi thm vic lm, cuc ? Ngi trờn xe v ph Ch Tch sng ca m ch thỏi Bỏc nh th no? Bỏc ó suy - Ch xỳc ng rm rm nc mt ngh gỡ? -Bỏc m chiờu suy ngh: Bỏc ngh n vic sut vi lónh a thnh ph cn - Bỏc luụn ginh tỡnh yờu thng cho quõn tõm n ch Chớn v nhng ngi mi ngi Bỏc luụn quan tõm chm súc gp khú khn Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 t em nh, n ngi gi, ngi chin s, ngi cụng nhõn, cm thụng giỳp ngi cú hc khú khn ? Vy yờu thng ngi l gỡ? KL: yờu thng ngi l quan tõm, giỳp ngi khỏc, lm nhng iu tt p Giỳp ngi khỏc gp khú khn GV gii thớch m rng: yờu thng hon nn ngi l quý trng mi ngi v quan tõm n hnh phỳc ca ngi khỏc, thụng cm vi nhng au kh khú khn ca ngi khỏc Hot ng 2: Biu hin lũng yờu thng ngi 7/ Yờu cu mi HS tỡm biu hin ca lũng yờu thng ngi hoc biu hin trỏi vi lũng yờu thng ngi cuc sng - GV ghi ý kin ca HS lờn bng - HS tranh lun, GV hng dn HS la chn - Biu hin ca lũng yờu thng GV kt lun ngi l luụn sn sng giỳp ngi khỏc, thụng cm, s chia, bit tha th, cú lũng v tha, bit hy sinh - GV gii thớch thờm v a ra: VD: Ch Mai B Trch Qung Bỡnh hy sinh bn thõn cu ngi gp nn li nh v ngi chng m yu - Yờu cõự Hs lõý thờm VD: VD: Ch Thu Ni Hi Phũng - HS ly vd thc t lp hc - Trỏi vi yờu thng l: + cm ghột , cm thự, gt b + Con ngi sng vi luụn mõu thun thự hn Hot ng 3: HS lm bi 10/ - GV ghi ni dung bi vo bng ph: BT: Em ng ý hoc khụng ng ý vi vic lm no sau õy? Vỡ sao? Luụn ngh tt v ngi khỏc Hay ghen t v ginh phn li cho mỡnh Thụng cm vi ngi cú khú khn Lờ Th H Chi 10 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Cõu 4: Gin d l phm cht cn cú mi ngi a Tt p c o c b Cn cú Cõu 5: Yờu, .n nh a Tr c Em nh b Gi B.T lun.( im) Cõu 1: ( im ) on kt l gỡ? Nờu ý ngha ca on kt? Cõu 2: ( 2.5 im ) ? Hóy nờu biu hin ca tớnh trung thc v biu hin thiu trung thc ca hc sinh hin Cõu3:Em cú nhn xt gỡ v vic lm ca cỏc bn di õy: 1.Bn A i hc mun, quờn v, hay núi chuyn riờng lp 2.Trờn ng i hc v, Lan xu h vi b bố thy b, m mỡnh ang lao ng vt v ngoi ng ỏp ỏn v biu im A Trc nghim (3 im) Cõu1-d 0,5 Cõu2-b 0,5 Cõu3-b 0,5 Cõu4-c 0,5 Cõu5-a B.T lun.( im) Cõu1 2,5 a.1 on kt l s thong cm , chia s v cú vic lm cu th giỳp ki gp khú khn õ.1,5 - Gớup chỳng ta d dng hũa nhp, hp tỏc vi mi ngi xung quanh v s c mi ngi yờu quý - Gớup chỳng ta to sc mnh vt qua mi khú khn - L mt truyn thng quý bỏu ca dõn tc ta Cõu2- 2,5 Mi ý tr li ỳng 0,25 Vd: biu hin trung thc i hc ỳng gi Mc ng phc L phộp vi thy cụ giỏo Giỳp bn bố Lm bi y Vd: biu hin thiu trung thc K i hc ỳng gi K Mc ng phc K L phộp vi thy cụ giỏo K Giỳp bn bố Giỏo viờn: on Th Mựa 112 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 K Lm bi y Cõu3-2 a-1 :Bn a khụng tuõn theo quy nh ca nh trng ra, lm nh hng n lp hc v hc kộm b.-1:Bn Lan l ngi sng kụng t trng, c bit l khụng tụn B m mỡnh, vc lm ú s b mi ngi chờ ci TRNG THCS NGUYấN GIP KIM TRA HC Kè I 2009 - 2010 Mụn: GDCD lp ( Thi gian lm bi 45 phỳt) bi: Cõu 1: a Th no l sng gin d ? Nờu vớ d v sng gin d ca em hoc bn em? b T tin l gỡ? Hc sinh phi lm gỡ cú c tớnh t tin? Cõu 2: Tun l hc sinh gii Toỏn, gi kim tra Toỏn c lp chm chỳ lm bi, Tun ó lm xong, nhỡn sang bờn cnh Bn An cú kt qu khỏc, Bn Hi cú kt qu khỏc nhng Tun khụng iu chnh bi theo kt qu ca cỏc bn vỡ Tun tin tng vo kh nng lm bi ca mỡnh Em cú ng tỡnh vi vic lm ca Tun khụng? vỡ sao? Em hóy nhn xột vic lm ca Tun? Cõu 3: Dũng h ca Hoa cú truyn thng hc gii, nhiu i cú ngi t cao Hoa núi vi bn, Hoa khụng cn hc cng s t cao Em ng ý vi cỏch ngh ca Hoa khụng ? Vỡ sao? Cõu a Sng on kt,tng tr em li li ớch gỡ cuc sng? b Mai v Lan hc cựng lp.Mai gii Toỏn cũn Lan gii Vn.Vỡ th,khi n gi kim tra hay lm bi Toỏn,Mai cho Lan chộp bi cũn n gỡ kim tra Vn, Lan cho Mai chộp bi.Em cú suy ngh gỡ v vic lm ca Mai v Lan? Nu l Mai hoc Lan em s lm gỡ? ỏp ỏn v biu im Cõu 1: a.Sng gin d l sng phự hp vi iu kin, hon cnh ca bn thõn, gia ỡnh v xó hi (1im) Ly vớ d ỳng ( im) b.T tin l tin tng vo kh nng ca bn thõn, ch ng mi vic, dỏm t quyt nh v hnh ng mt cỏch chc chn, khụng hoang mang ,dao ng.1 * Cỏch rốn luyn - Ch ng, t giỏc, mi cụng vic - Dỏm t quyt nh mt cỏch chc chn - Khụng hoang mang dao ng, ba phi, t kiờu, t ti Cõu 2: 1,5im Giỏo viờn: on Th Mựa 113 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 - ng tỡnh vi vic lm ca Tun - Vỡ gi kim tra nu khụng lm c bi thỡ giy trng ln sau rỳt kinh nghiờm chm hc hn, hoc thy cụ bit cũn thiu kin thc s ging li sau - Tun l hc sinh t tin, ch ng, khụng hoang mang, dao ng - Vic lm ca Lan l ỳng, th hin tớnh t trng cao ( - L hc sinh chỳng ta cn phi hc v noi gng theo bn Cõu 3:(1,5) - Khụng ng ý 0,25 - Vỡ nu bn Hoa khụng hc thỡ khụng th thi t cao, khụng gi gỡn v phỏt huy truyn thng gia ỡnh, dũng h ( 1,25im) Cõu (3 im) a - Giỳp ta d dng ho nhp, hp tỏc vi mi ngi xung quanh v s c mi ngi yờu quý (1,5 im) -To nờn sc mnh vt qua c khú khn (1,5 im) b.2 +Suy ngh: - Lm nh hng n kt qu hc tp, Mai s hc yu mụn Vn v Lan s hc yu mụn Toỏn -Vic lm ca Mai v Lan khụng biu hin tinh thn on kt,tng tr +Liờn h: Em s giỳp mai hoc Lan bng cỏch:ging bi,hng dn cỏch lm cho bn,khụng cho bn chộp 3.HDVN - Gv thu bi, nhn xột gi kim tra - Xem li cỏc bi ó hc hc k I - Tỡm hiu cỏc tai nn giao thụng thụng a phng v c nc TIT 18 Ngy son: Ngy dy : NGOI KHO V VN AN TON GIAO THễNG A Mc tiờu bi hc 1.Kin thc - Giỳp HS hiu rừ: + Cỏc nguyờn tc, qui tc tham gia giao thụng + Mt s bin bỏo giao thụng v ốn tớn hiu +Cỏc vi phm ca xe p 2.K nng: - Bit dng tt cỏc qui nh ca PL tham gia giao thụng 3.Thỏi : - Nghiờm chnh chp hnh lut giao thụng - Bit phờ phỏn nhng hnh vi vi phm v bỏo cho c quan cú thm quyn B Ti liu v phng tin dy hc: - Sỏch an ton giao thụng - Lut an ton giao thụng - H thng bin bỏo C.Phng phỏp: - Din gii, Tho lun, T chc trũ chi Giỏo viờn: on Th Mựa 114 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 D Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc lp: KTSS Kim tra bi c: Cõu hi: ? Nờu bn cht v vai trũ ca PL Cho VD minh ho Bi mi: *Hot ng 1: Gii thiu bi - GV gii thiu tỡnh hỡnh tai nn giao thụng nm 2006 + C nc cú 14.000 b cht + Hi Dng cú: 287 v TNGT lm cht: 140 ngi., b thng: 345 ngi + T K cú: 67 v lm cht 16 ngi, 68 ngi b thng + Nguyờn Giỏp: lm cht ngi, ngi b thng - Gv a cõu hi ? Qua s liu trờn, em cú nhn xột gỡ v tỡnh hỡnh tai nn giao thụng - Gv nhn xột v chuyn vo bi mi * Hot ng 2: Nguyờn tc tham gia giao thụng ? Cú nhng nguyờn tc no - Gv gii thớch v yờu cu HS ly thờm VD - Nguyờn tc: + Cú ý thc tham gia giao thụng + Phng tin m bo + X lý nghiờm hnh vi vi phm ? Hóy cho bit ý thc chung ca ngi tham gia giao thụng hin nh th no - ý thc cha cao * Hot ng 3: Cỏc qui tc tham gia giao thụng ? Nờu cỏc qui tc tham gia giao thụng a Qui tc chung: Cho VD - i bờn phi - Khi sang ng, vt xe cn quan sỏt v cú tớn hiu b.Qui tc c th: - Nhng ng: + Vn tc nh nhng ng cho tc ? Qui tc vt ln + Phng tin i ngừ nhng ng cho xe ng chớnh - Vt : + Bờn phi + Cm vt xe phớa trc khụng cú tớn hiu nhng ng, on ng cm vt, cú vt cn phớa trc - Trỏnh nhau: ? Qui tc trỏnh +Bờn phi + i ỳng ln ng - Gv gii thớch cú rt nhiu tai nn giao thụng ngi iu khin phng tin Giỏo viờn: on Th Mựa 115 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 giao thụng khụng nm vng cỏc qui tc tham gia giao thụng ? Nờu cỏc vi phm ca xe p tham gia giao thụng ? Vi nhng vi phm ú thỡ b x pht nh th no - Buụng tay, sai phn ng, lng lỏch , ỏnh vừng, i xe bng tay - X pht tin, tm gi phng tin 10 ngy * Hot ng 4: Cỏc loi bin bỏo giao thụng ng b -Gv s dng tranh bin bỏo ? Cú my loi ốn giao thụng a ốn giao thụng - Cú loi: Xanh, Vng, + Xanh: c i ? Nờu ý ngha tng loi ốn trờn + Vng: Bỏo hiu chun b cú ốn + : Dng li b Bin bỏo giao thụng - Cú loi: ? Cú my loi bin bỏo giao thụng + Cm + Nguy him + Hiu lnh ? Nờu ý ngha tng loi bin bỏo trờn + Ch dn - Gv yờu cu Hs tng nhúm hon thnh + Bin ph loi bin bỏo( Hỡnh dng, mu sc) Hot ng 5: Luyn - Gv a mt s tỡnh Ngi tham gia iu khin phng tin giao thụng( Xe p, xe mỏy) qui nh tui l bao nhiờu Nờu cỏc hnh vi vi phm lut ATGT m HS thng mc phi Hot ng 6: Cng c - Gv a bi tỡnh Tỡnh hung: Ngy ch nht, Hựng 15 tui ly xe mỏy ốo em n nh bn chi ng sau em Hựng m ụ che nng i mt on b cnh sỏt giao thụng dng li C ng ngỏc khụng hiu iu gỡ xy ?Vy theo em cnh sỏt giao thng x pht anh em Hựng ỳng hay sai Vỡ Hng dn hc nh: - ễn li kin thc ca hc k I - Tỡm hiu cỏc tai nn giao thụng thụng a phng v c nc - Xem trc bi 12 chun b cho tit hc hụm sau Giỏo viờn: on Th Mựa 116 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 II Ma trn kim tra: Ni dung kin thc cn kim tra Sng gin d Trung thc Cỏc cp t Thụ Nhn Vn ng bit dng hiu X X X Kiu Trc T nghim lun X X X X T trng X X Yờu thng ngi X X X Yờu thng ngi X X X Tụn s trng o X X X S cõu 5 S im 2,5 3,5 2,5 7,5 T l 25% 35% 40% 25% 75% kim tra: I./ Trc nghim Khoanh trũn ch cỏi trc cõu tr li ỳng (2,5) Cõu 1: Biu hin no sau õy th hin tớnh gin d? (0,5) a.Din t di dũng, dựng nhiu t khú hiu b.Núi nng cc lc, trng khụng c.i x vi mi ngi luụn chõn thnh, ci m d.Thỏi khỏch sỏo, kiu cỏch Cõu 2: Hnh vi no sau õy th hin tớnhc trung thc (0,5) a.Quay cúp kim tra., thi c b.Nhn li thay cho bn c.Thng thn phờ bỡnh bn mc khuyt im d.Bao che khuyt im cho ngi ó giỳp mỡnh Cõu 3: Cõu tc ng no sau õy th hin lũng t trng? (0,5) a.Cht vinh hn sng nhc b.úi cho sch, rỏch cho thm c.Cõy khụng s cht ng d.Tt g hn tt nc sn Cõu 4: Hnh vi no sau õy khụng th hin yờu thng ngi? (0,5) a Mua tm ng h ngi mự b Mua s s ng h tr em nghốo c Bn cựng lp gp hon cnh khú khn nhng khụng giỳp d ng h cụng trỡnh niờn Cõu5: Hnh vi no sau õy cn phi phờ phỏn? (0,5) a.Xộ bi kim tra b im kộm b.Chộp bi h cho bn bn b m c.i xe p sõn trng d.T chc sinh nht linh ỡnh í a-c-d ỳng Giỏo viờn: on Th Mựa 117 im 1,75 im 0.75 im 0,5 im 1,5 im im 3,5 im 10im Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 II./ T lun (7,5) Cõu 1: Em hiu th no l yờu thng ngi? K vic lm c th ca em th hin s yờu thng giỳp mi ngi Cõu 2: Th no l tụn s trng o? Nờu biu hin thiu tụn s trng o ca mt s hc sinh hin nay? Cõu :Nờu ớt nht ba cõu ca dao-tc ng núi v on kt, tng tr Cõu 4: Em cú nhn xột gỡ v trang phc, tỏc phong v li núi ca Bỏc H qua truyn c Bỏc H ngy tuyờn ngụn c lp ỏp ỏn v hng dn chm I./ Trc nghim 1-c 2-c 3- 4-d 5- II./ T lun (7,5) Cõu 1: (2) Nờu ỳng khỏi nim SGK ( ) Nờu ớt nht vic lm ( 0,5) Cõu 2: (2) Nờu ỳng khỏi nim SGK (1,5 ) Nờu ớt nht biu hin (0,5) Cõu 3: (1,5) Nờu cõu ( 1,5) Cõu 4: Nhn xột cỏc ý sau: (2) Bỏc n mc n gin, khụng cu k (0,5) Thỏi chõn tỡnh, ci m ó xua tan tt c nhng gỡ cũn xa cỏch gia Bỏc H- Ch tch nc vi nhõn dõn (1) Li núi ca Bỏc d hiu, gn gi, thõn thng(0,5) Cng c bi: GV thu bi v nn xột gi kim tra 4.Hng dn v nh: - Xem li bi kim tra - Hs v nh c trc phn truyn c v tr li cỏc cõu hi phn gi ý ca bi - Tỡm nhng vd thc t v khoan dung Tun: 18 Tit: 18 Ngy son: 19 /12/2011 Ngy dy : 23 /12/ 2011 Ngoi khoỏ v HIV/AIDS A Mc tiờu bi hc 1.Kin thc - Giỳp HS hiu rừ: + Ma tuý ý l gỡ? Tỏc hi ca ma tuý + Cỏc loi ma tuý,Biu hin ca ma tuý +HIV/AIDS l gỡ ?Con ng lõy truyn v tỏc hi ca HIV/AIDS 2.K nng: - Bit dng tt cỏc ni dung ó hc vo thc t c/s Giỏo viờn: on Th Mựa 118 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 3.Thỏi : - Trỏnh xa cỏc t nn xó hi B Ti liu v phng tin dy hc: - Tranh nh, s liu cú liờn quan C.Phng phỏp: - Din gii, Tho lun, T chc trũ chi D Cỏc hot ng dy v hc: Kim tra bi c: Kt quỏ trỡng hc 2.Gii thiu bi GV gii thiu tỡnh hỡnh HIV a phng Bi mi : I Gii thiu hc sinh nghe v bc th t gii nht th gii vit v HIV ?AIDS Nng, ngy 20 thỏng 11 nm 2009 o din Trng Ngh Mu kớnh mn ! Khi gi lỏ th ny i, chỏu c mong tng ngy nú sm n c tay ụng Ri chỏu li lo rng nhỡn thy a ch l hoc: "Ngi gi: H Th Hiu Hin - Vit Nam" khụng bit ụng cú gi th c hay khụng? ễng i! Chỏu mong ụng bt chỳt thi gi vng ngc lng nghe tõm s ca chỏu, bit õu ụng s thy ú mt iu gỡ ln lao hn tỡnh cm thụng thng ca ngi hõm m dnh cho thn tng Tha ụng, chỏu mi cú ý nh vit th cho ụng sau trng chỏu phỏt ng Cuc thi Vit th Quc t UPU ln th 39 v ti phũng chng cn bnh AISD cho bi vit ca mỡnh cú c s thc t, chỏu ó i tỡm hiu mt s i tng xem mi ngi hiu bit v phũng chng AIDS nh th no u tiờn, chỏu hi b, b chỏu bo: "B sng tng ny tui u ri m cha bit mt mi "t" nú th no B nghe núi nú ngi nhng k sng buụng th chng gỡ Chỏu ng n gn h ko "t" nú dớnh vo ngi" ễi, b ca chỏu chng hiu gỡ v AIDS c ụng nh? Khi nghe chỏu hi, c b m chỏu u cho rng: "AIDS l cn bnh suy gim h thng dch c th ngi vi - rỳt HIV gõy Bnh ny rt nguy him vỡ hin cha cú thuc cha Con phi tuyt i trỏnh xa cỏc t nn nh nghin hỳt, tỡnh dc ba bói thỡ mi bo v c mỡnh" M chỏu cũn dn i dn li: "Nu lp cú bn no b nhim HIV thỡ phi núi b m xin chuyn trng, chuyn lp cho con" - ễng i, b m chỏu l cụng chc m cng cũn k th vi ngi cú H y Chỏu li hi c em chỏu, em qu quyt: "Lp em thỡ cha cú bn no b AIDS ch nu cú, em s eo khu trang hoc ngh hc nh luụn" - Tht bun ci, em li tng AIDS cng ging H1N1 i ng, chỏu cú hi cụ cụng nhõn ang quột rỏc, cụ lin ch tay vo my cỏi v ng tiờm nm ln lúc bờn v ng: "Kia kỡa, vi - rỳt HIV cha nhng ng tiờm ú chỏu !" Hiu bit ca cụ cụng nhõn cng cha tht y phi khụng ụng ? n lỳc chỏu vo nh hng n ung, chỏu li gi chuyn ụng ch ễng ta nhanh nhu: " Si a ? C nhỡn ngi no m yu, i ng dt do, trờn ngi ni nhiu mn nht l ớch th ri ! Chỏu ng lo, ụng khụng bao gi h vo n ung lm lõy bnh cho khỏch"- Tri, tht ti nghip cho nhng khụng cú H nhng li cú v b ngoi ging nh ụng y t ễng y õu bit rng HIV khụng h lõy qua ng n ung hay giao tip thụng thng v hin chỳng ta ang sng chung vi AIDS Giỏo viờn: on Th Mựa 119 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Khi n lp, chỏu cng trao i vi cỏc bn nhng nhiu bn t rt th , cho rng vic phũng chng HIV/AIDS l vic ca cỏc c quan y t, lp mỡnh cú b AIDS õu m lo ! Thỏi ca cỏc bn chỏu c bng quan nh th, ch trỏch mi ngy cú ti mt ngn tr em di mi lm tui b nhim HIV Chỏu cũn iu tra thờm mt s trng hp na nhng hu ht cng rt l l Chỏu thc s lo ngi trc thc trng ny v mun vit mt bc th kờu gi mi ngi hóy nõng cao nhn thc, thay i hnh vi phũng chng c cn bnh ny Th nhng ó my hụm nay, chỏu ngi ngh mói m khụng bit vit th no, nh gỏc bỳt xem ti vi Lỳc ny trờn kờnh truyn hỡnh ang chiu b phim "Hong Kim Giỏp" ụng o din B phim hay quỏ ! Tho no, chỏu thy ngi ta ca ngi ụng rt nhiu trờn mng Bng mt lot phim ni ting th gii nh: Cao Lng , Phi sng, Cỳc u, ốn lng treo cao, Thp din mai phc, Hong Kim Giỏp , ụng ó chinh phc c trỏi tim ca tt c mi ngi t nhiờn, mt ý ngh vt lúe lờn chỏu: c gỡ chỏu cng cú ti lm phim nh ụng nh ? Chỏu s xõy dng nhng tỏc phm in nh tht hay v ti HIV/AIDS thc tnh loi ngi ễng , b phim u tay ca chỏu s l cõu chuyn y cm ng v mt mi tỡnh lóng mn v bi ai: Chng v nng yờu tha thit song cui cựng khụng ly c ch vỡ mt hai ngi cú H Tip n l b phim cú tờn "Phi cht" cng s ni ting khụng kộm gỡ b phim "Phi sng" ca ụng Qua phim, chỏu mun gi gm mt thụng ip: Con ngi ta khụng mun cht sm m phi cht, vỡ khụng ng Thn Cht li luụn phc sn cỏc hnh vi nguy c cao nh tỡnh dc khụng an ton v s dng bm kim tiờm chung Hu ht phim chỏu sn xut u ly cm xỳc t nhng mnh i rt thc v nhõn vt chớnh l nhng nn nhõn ỏng thng ca AIDS ú l mt v cụng chc sut i phn u, gi gỡn th m ch mt phỳt ham vui ó ỏnh mt i tt c Mt nhõn viờn y t bao ngy lm vic nghiờm tỳc, ch vỡ mt chỳt l l ó vụ tỡnh lõy nhim HIV Mt ngi lao ng vt v c i mi gõy dng nờn mt mỏi m gia ỡnh nhng n cui i phi cht cụ n, gh lnh Nhng thiu niờn ang trn tr nha sng, mt ngy li tr nờn thõn tn ma di vỡ l ua ũi hỳt chớch Cú em th ngõy ụi mt nhng cha m ó sm qua i vỡ AIDS, cũn em thỡ khụng bit lỳc no Thn Cht ti mang i Li cú c nhng cụ gỏi bit mỡnh cú H ó tớnh chuyn tr thự i, gieo rc cỏi cht cho bao nhiờu ngi khỏc Chao i, bao nhiờu ngi l by nhiờu s phn Tt c nhng yờu thng, au xút, bc bo, di kh cựng nhng hiu bit cn k v cỏch thc phũng trỏnh AIDS s c chỏu chuyn ti vo phim mt cỏch nh nhng m sõu sc Chỏu hy vng, vi sc ỏm nh c bit, nhng b phim ny s vo t la lũng ngi, xoa du ni au, xúa i mc cm v thc tnh lng tri ca nhng ngi cũn th trc cn bnh ny II Hc sinh nghe cõu chuyn v ngi nhim HIV/AIDS "My cú bit ti c thỏng thng T khụng dỏm nh khụng?" B ch nh mun núi vi tụi mt iu gỡ kinh khng lm B nhỡn tụi, khe kh: "Thng T dớnh HIV ri! My hay r nú i ung c phờ, my cú gỡ khụng? i xột nghim i, mt la chỳng my!" Ti Si Gũn, thụng tin trn ngp, phng tin tuyờn truyn, tip nhn a dng Vy m cũn nhiu, rt nhiu ngi cha hiu bnh AIDS lõy nh th no, nghe loỏng thoỏng nhim HIV, b AIDS l khinh khi, xa lỏnh.T trng tro, t dng da sm en, m nhom Trc õy, T thng bự khỳ vi bn bố, bõy gi nm bp nh, khụng dỏm chng mt nhỡn li xúm B ch nh bo T n chi, trai gỏi t lỳc mi hc lp 10 Tụi r T i ung c phờ, nghe T k chuyn i Khụng cú gỡ c bit, lý nhim HIV tht n gin Mt ln say mốm, T cựng bn bố thuờ phũng ng vi gỏi mi dõm Giỏo viờn: on Th Mựa 120 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Bõy gi, bit T nhim HIV, ti bn cch hn, khụng dỏm ti thm Ch hng xúm hi: "My khụng s lõy ?" Tụi lc u Ch tr mụi: "Tao bit HIV khụng lõy qua tip xỳc thụng thng nhng thy n n Núi thit, thy nú õu l trỏnh xa."Chuyn ca T c lan truyn, n a tr gi cng bit T b bnh si-a iu ny khin T c trn bit nh.T ngy bit nhim HIV, sỏng sỏng m T lm li cỳi mt p xe i lm B lúng cúng n ti nghip mi ln cú hi thm Mt bui sỏng, thy b loay hoay t nhang, cỳng tr nc trc bn thiờn, tụi hi thm sc khe ca T b ngp ngng hi lõu ri núi: "Nú ho khự kh sut ờm nhng i li c, t tm ra, v sinh c i lm xa c chc cõy s nhng tra no tụi cng v lo cm nc cho nú Nú sng khụng c bao lõu na Anh em rut nú cng s, kờu tụi em vụ Bnh vin Nhit i m gi Ch nú cm my a chỏu khụng c ti gn cu T Tụi nghe m tht rut gan " Thnh thong tụi a cho b my t ri, ớt sỏch bỏo núi v HIV/AIDS cho gia ỡnh b c mong rỳt ngn khong cỏch gia ỡnh Tụi mng tr v ni tr c gp T vui v sng, anh ch nh khụng cũn s st nh trc Nhng vi xúm ging thỡ bun thay, khong cỏch xa vi vi Gv phỏt cho hs t tuyờn true v HIV/AIDS - GV cho hs tho lun v ng/nhõn dn n HIV/AIDS - Nờu cỏc ng lõy truyn HIV/AIDS - Cỏch phũng trỏnh HIV/AIDS III GV gii thiu cho hs bit v tỏc hica ma tuý Giỏo viờn: on Th Mựa 121 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Giỏo viờn: on Th Mựa Nm hc:2016-2017 122 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 IV Lut phỏp Vit Nam vi ma tỳy Giỏo viờn: on Th Mựa 123 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Ti phm ma tỳy ó c ghi trong: iu 61 Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam nm 1992 iu 185 ca lut sa i b sung mt s iu ca b lut hỡnh s nm 1997 K hp th quc hi khúa X ó thụng qua lut phũng chng ma tỳy 12- 2000 (Nghiờm cm sn xut, chuyn, buụn bỏn, tng tr, s dng trỏi phộp thuc phin v cỏc cht ma tỳy khỏc i vi nhng ngi nghin hoc mc bnh xó hi, nh nc qui nh ch cai nghin v cha cỏc bnh ú) * Chỳ ý: Vit Nam ó kớ kt vi cỏc nc 15 hip nh hp tỏc phũng chng ma tỳy, phũng chng ti phm cp chớnh ph v cp b, thc hin d ỏn hp tỏc phũng chng ma tỳy tiu vựng T thỏng 4-1999 cnh sỏt Vit Nam chớnh thc tham gia h thng truy tỡm ti phm ma tỳy quc t ca Interpol v cnh sỏt cỏc nc Asean Tỏc hi ca nghin ma tỳy Tn phỏ hy hoi sc khe, suy thoỏi ging nũi Suy thoỏi o c nhõn cỏch, trớ tu, húa dõn tc Lm khỏnh kit kinh t, phỏ hoi cuc sng bỡnh yờn ca nhiu gia ỡnh Gõy mt trt t an ton xó hi (nghin ng hnh vi ti phm) L ng d dng, tt yu dn n lõy nhim HIV/AIDS, viờm gan B v cỏc bnh khỏc Cng c bi hc Nêu đờng lây truyền HIV/AIDS Hng dn hc nh: - Xem li kin thc học kỳ - Trả li cõu hi phn gi ý bi 12 Giỏo viờn: on Th Mựa 124 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 2009 C nc: chỏy 1.948 v, Cht 62 ngi, 145 ngi b thng, Thit hi v ti sn 500 t ng 2010 C nc: chỏy 2231 v, Cht 60 ngi, 180 ngi b thng, Thit hi v ti sn 617 t ng 2011 C nc: chỏy 1548 v, Cht 75 ngi, 215 ngi b thng, Thit hi v ti sn 572 t ng 29/7/2011 chỏy xng giy lm 13 ngi cht thm 11/12/11 chay ca hng ga t liờm m t vong - Ch ng xuõn hn chỏy 14/7/94 hi 300tyr - Ch Q ngói 9/2/12 200 t ỏChỏy l mt phn ng húa hc, cú ta nhit v phỏt ỏnh sỏng Xột x v chỏy xng giy Hi Phũng lm 13 ngi cht Trong ngy 30-31/7, Tũa ỏn Nhõn dõn TP Hi Phũng tin hnh xột x s thm v ỏn xy ngy 29/7 nm ngoỏi ti xng may mi giy xó Tõn Dõn, huyn An Lóo, Hi Phũng Chỏy xng giy Hi Phũng, 13 ngi cht b cỏo b xột x vỡ ti "vi phm quy nh phũng chỏy, cha chỏy" gm: Bựi Th Hin (sinh nm 1987, h khu thng trỳ ti thụn i Hong II, xó Tõn Dõn, An Lóo, Hi Phũng); Nhip Thiu Phong (Nie Shao Feng) (sinh nm 1970, h khu thng trỳ ti Khai Giang, T Xuyờn, Trung Quc, tm trỳ cựng a ch vi Bựi Th Hin, sng vi Hin t nm 2007 nhng khụng ng ký kt hụn); Bựi Th S v Lờ Vn By (cựng cú h khu thng trỳ thụn i Hong 2, xó Tõn Dõn, huyn An Lóo); Nguyn Vn Linh (sinh nm 1984, ti thụn Xa ng, xó T cng, huyn Tiờn Lóng, Hi Phũng) Theo cỏo trng ca Vin kim sỏt Nhõn dõn TP Hi Phũng, khong thỏng 5/2011, Bựi Th Hin cựng Nhip Thiu Phong thuờ nh xng ca Bựi Th S sn xut, may gia cụng mi giy vi Vic xõy nh xng trờn ton b din tớch 150m2 l S chu trỏch nhim Sau xng may mi giy i vo hot ng, cha cú ct thu lụi nờn Hin yờu cu S hon thin Khong 15 gi 30 phỳt ngy 29/7/2007, Lờ Vn By cựng Nguyn Vn Linh mang theo mỏy hn, dõy in, ct thu lụi n xng hn ct thu lụi theo yờu cu ca Hin Trong quỏ trỡnh hn, tia la hn bn xung phớa di, Hin ó nhc By v Linh khụng hn na, nhng By v Linh tip tc hn v ln th Hin nhc thỡ xng ó bc chỏy Do khụng cú ca thoỏt him, cỏc nn nhõn ch cú th thoỏt ngoi bng ca phớa trc nờn v chỏy ó lm 13 ngi t vong ti ch v 25 ngi khỏc b bng nng Khi v vic xy ra, Hin v Phong ó thuờ tc xi i Múng Cỏi, Qung Ninh, ln trn, nhng trờn ng i ó b bt gi Ti phiờn xột x sỏng 30/7, Hin ó trỡnh by trc tũa v quỏ trỡnh xõy dng nh xng Ti Phiờn tũa cú ngi phiờn dch trc tip Phong nm bt c y ni dung, din bin phiờn tũa D kin phiờn tũa kt thỳc vo chiu 31/7./ 14/7/1994 Giỏo viờn: on Th Mựa 125 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Chỏy ch ng Xuõn H Ni 14/7/1994 Chỏy ch ng Xuõn H Ni 14/7/1994 11211/12/2011: Chỏy ca hng gas T Liờm H Ni 9/7/29nnn9u qu 13 ngi cht thm Hu qu 13 ngi cht thm 29/7/2011 Chỏy xng giy 29/7/2011 Chỏy xng giy 29/7/2011 Chỏy xng giy 29/7/2011 Chỏy xng giy Giỏo viờn: on Th Mựa 126 Trng THCS Bỡnh Lóng ... gi ý Lờ Th H Chi 19 Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Tun 8/ Tit Ngy son: 12/10/2016 Ngy dy: 21/10/2016 Bi 8: ON KT TNG TR Tớch hp ni dung hc v lm theo tm gng o c HCM A MC TIấU BI... hi phn gi ý Lờ Th H Chi Trng THCS Bỡnh Lóng Giỏo ỏn GDCD Nm hc:2016-2017 Tun 2/Tit Ngy son: 29 /8/ 2016 Ngy dy: 9/9/2016 Bi 2: TRUNG THC ( 1tit ) A MC TIấU: 1.Kin thc Giỳp HS hiu rừ: - Th no l... sõu hn mỡnh mc khuyt im kn Hs a vd Hot ng 2: Liờn h thc t thy c nhng biu hin khỏc ca trung thc 8/ - GV cho hs tho lun lp vi (t) (3 /) Sau ú mi em lờn bng trỡnh by HScũn li theo dừi v nhn xột:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm,

Từ khóa liên quan