0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9

58 769 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:03

       !"#$%&   !"#$%& '()*+,-%./0*1& '"#$()  2234,"560%,$%0-)7#"8)9 *1"& *"#$() "8"#:,#5,,6 ./;& '*<$%!*1",=:!, & +,- >?@>A @>? ' !0B#2.=3%)"& @C*D"9& %./&012345267 !83-9:; '<=>? *@>: 1234A?B6CD 45  @/5:0",#!)E)F )G 6H',60!)E %:)2!./I$% &?'-J2 2KL%*J0% FF%):!G0G)2&   & !"#@I >?>))M,H)E N%O20 0P20 '*1+)M,H)E& 20Q02'RS-,#0$%3%   $  T  U%  V    8 #=J 20W:.%' 2")*% %K6*"X)%/"X:"6: )/&HK6)2)F-40RY5 *J 20O""0-3%21 60%400-J @N:20Y)#-" @206:"Z >?C2:(RY[+\! $%  ).$%3%$TU% V (]0.*1^0  5 :0)H%)[)",#8K   6H'!)E%:& WHK6)2)F-40$." ,",#K6$%"";:8V: "6:H!)040)F +K& OQ0#:).6)_-$% 40)/,D,)2&`8V"H: $%,#0%:)2,6="%6 =0*,'& >aNab *<XA0%  *1+=)c]0P*16d2 '(0c2,,:( RY[+=<95' ",#  =:!,%:&&&&&&&  &'( ' !"#@" "#,KL%$% ./& J440-J-  >,e=H,Vf!, "#g6  ?a?0'% ?0.3*1 h>2E4EHi J2KL%*J >,)*+"#9E 6V%6:%& )'*+, !"# ;0F#/ 6(,j%  >?4"f"' @k5%,V W *"'  O 4I0"' $$%-(' %./0**1234*12 k!)E)*+)F)G [ +,D)K,+V$%Rl.& ',$. 8 4,",#!)E)F)G ")Ed ,L0-4*DV56 H',60!)E%:& %56734*12  NH/03)X .3<0- / ',0,= 62%5'm 6,0))(,:'n&& &%8934*12:334 *12 :,D6 ,D:"#fR= "20S5' ,6/ "%4 04:% :RHnn& )%;<76734*12 F0*12:(RY [+ 00:0/3%#Rl. 2 F)BRl.Z)X,:& $$$%5,   k5%K6 kG4K6$%" 58V): :R40K6+KH-4& W k5%:(RY NdI:%$%",6=" F)o ")%"60G6)0)2!%& O ,#5 %  4 EAF 4#h?f::)H3%i)$/" GHI5D " 0"'p q r NB"X"k=06 >aNab W*<XA0%      WkstuAsv =9>?@ :3+#42*A  !"#$%& =06m8"#,=06,D,6=06 ./;& ?-%/=06& u//=06-0-& '"#$() 2234,"560%,$%0-)7#"82//=0 6=& *"#034 N2:).)_- $.,'H0*<!*1=06)_1=: !,=06./& +,- >,@>A @>? ' !0B#2.=3%)"& N8""X"9& %./&012345267 !83-9:; '<=>? A0%"^=0.,,$%"840JwL%$%! ,)2J *@>: 1234A?B6CD 45  >,C#k*oU/=x,y +z," '  % !"#@I=06-& >,>))M,H)E& N%O20':8] +K& 20Q02L-,E:(RY$% u%U a*<NH ,$%:_ !8#=J  20W!:RY5)22)0- J,-%J  20O)E6##% 440 ,# '!H0*<)22c[+!% 6J?-%J $% & {!8#= :RY5$% u%U a*<NH,:_! H0*<):)F%'4, 6Vf {W!:RY5)2)E2)0 /%/%% 6:0% 0 ,#0.:,*2:#006)c ]"H(0.)E6#,'H&?-E*1 /=06')*+53K$%0 *1 0Rl./)|<& {O)E6##%//5 f4)_E2R*D %}-,#'!H0*<)2 9=,2KL%5?- >aNab O*<XA0% N:20Y)#-"~" 206:"Z >,Z#& &'('% !"# HS hiu th no l liờm khit, biu hin v ý ngha ca tớnh liờm khit trong cuc sng. >,e=H?a!"#: ,D//=06& Jk=06-J J#$%=06J JwL%$%/=06J HĐ 4 : Hớng dẫn học sinh luyện tập . FG0,!." Gv : treo bảng phụ bài tập 1: Hs : quan sát , làm bài tập trên bảng . Hs : nhận xét , bổ sung . Tiến hành bài tập 2 nh bài tập 1 . >F0*18"#)*+! ,#5=06M6=06 ./;& C_- $. 3K*1=06 =H!,=06%0 %0^&:0+&& >F0*12234,"560 %,$%0-)7#"82/ /=06& 45,7 %./0**#:/ k=06sống trong sạch , không hám danh, hám lợi , không bạn tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỷ . 2. 567*#:/ A%0%0 6%0E" m6'/.nnnn &%;<767*#:/ k=06F*1/% ) 5 6"Xf.,*16: ,)*+0*1R3%6V ,X& III. Bài tập . Bài 1: Hành vi b,d,e thể hiện tính không liêm khiết . Bài 2: Không tán thành với việc làm trong phàn avà c vì chúng đều biểu hiện những khía cạch khác nhau của không liêm khiết . 4. Củng cố cho hs nghe chuyện Ch đằng nào trang 27-SGV để củng cố bài học . 5. Dặn dò . Học bài , làm bài tập 3,4,5 . Chuẩn bị bài 3 , 'RSD >aNab p*<XA0% O: Tôn trọng ngời khác I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng ngời khác , biểu hiện của tôn trọng ngời khác trong cuộc sống hằng ngày . Vì sao trong quan hệ xã hội , mọi ngời đều phải tôn trọng lẫn nhau . 2. Về kỹ năng : Hs biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng ngời khác và khôn tôn trọngngời khác trong cuộc sống hằng ngày . Hs rèn luyện thói quen tự kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp , thể hiện sự tôn trọng mọi ngời ở mọi nơi mọi lúc . 3. Về thái độ : Có thái độ đồng tình ủng hộ và h tập những nét ứng xử đẹp trong hành vi của những ngời biết tôn trọng ngời khác, đồng thời phê phán những hành vi thiếu tôn trọng mọi ngời . II. Chuẩn bị : Gv : SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học . Hs : Đọc trớc bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. ổn định * . 2. Kiểm tra : 3. Bài mới : ).$%>?,@ Ni dung Hoạt động 1: H ớng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . !"#@I*1 6:& Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Hs : đọc . Gv : chi a hs thành 3 nhóm . Hs : mỗi nhóm sẽ đóng kịch để thể hiện tình huống và cách giải quyết của nhóm mình . Hs : nhóm khác theo dõi nhận xét , bổ sung ý kiến Gv : Chốt lại các ý chính : - Luôn biết lắng nghe ý kiến ngời khác , kính trọng ngời trên , nhờng nhịn trẻ nhỏ , không công kích chê bai ngời khác khi họ có sở thích không giống mình là biểu hiện hành vi của những ngời biết c xử có văn hoá , đàng hoàng đúng mực khiến ngời khác cảm thấy hài lòng dễ chịu và vì thế sẽ nhận đợc sự quý trọng của mọi ngời - Trong cuộc sống tôn trọng lẫn nhau là điều kiện , là cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ tốt đẹp , lành mạnh giữa mọi ngời với nhau . Vì vậy tôn trọng ngời khác là cách c sử cần thiết đối với tất cả mọi ngời ở mọi nơi mọi lúc . Hoạt động 2 : H ớng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học . @"*1 6: "#,KL%$%,# *16:./;& ? Thế nào là tôn trọng ngời khác ? Gv : yêu cầu hs tìm một số hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng ngời khác . Hs : lấy ví dụ . Gv : tôn trọng ngời khác không có nghĩa là đồng tình ủng hộ , lắng nghe mà không có sự phê phán , đấu tranh với những việc làm không đúng . Tôn trọng ngời khác phảI đợc thể hiện bằng hành I . Đặt vấn đề . II. Nội dung bài học . %./0*34A:B Tôn trọng ngời khác là sự đánh giá đúng mực , coi trọng danh dự phẩm giá và lợi ích của ngời khác , thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi ngời . 2. -C6734A:B% G4 "*RYTS X5,D *16:m"j%',]:)0 0$%*16:&&&& >aNab q*<XA0% vi có văn hoá. ? ý nghĩa của tôn trọng ngời khác là gì ? GDBV 34A:,,#0",# 0*1*6R: )Z*D"j% "l 6F/: 60u9< . 609, "'3: 1d*%nnnn^V#5 *16:& Hoạt động 3 : Hớng dẫn hs luyện tập . !"#;0F@6G86(, 2(f,5./& Bài 1 : Gv : treo bảng phụ trên bảng . Hs : quan sát làm bài tập Hs : nhận xét , bổ sung Gv kết luận bài tập đúng . Bài 2 : Hs : trao đổi , thực hiện yêu cầu của bài tập &%;<76734A:B - *1"*16%)*+*1 6:& u*1"z%2 03%#Rl.: 0, /)|& III. Bài tập Bài 1 : Hành vi a, g ,i thể hiện sự tôn trọng ngời khác . Bài 2 : Tán thành với ý kiến b,c 4. Củng cố *16:JN,VfJ GHI5D ?E" 0:"'@>A 40*D"0D 'RSD& Bài 4 : JJK I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : Học sinh hiểu thế nào là giữ chữ tín , những biểu hiện khác nhau của giữ chữ tín trong cuộc sống hằng ngày . Vì sao trong các mối quan hệ xã hội , mọi ngời đều cần phải giữ chữ tín . 2 . Về kỹ năng : Học sinh biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín . Học sinh rèn luyện thói quen để trở thành ngời luôn biết giữ chữ tín trong mọi việc . 3. Về thái độ : Học sinh học tập và có mong muốn rèn luyện theo gơng của những ngời biết giữ chữ tín . II. Chuẩn bị : Gv :SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học . Hs : Đọc trớc bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. ổn định * . 2. Kiểm tra : >aNab r*<XA0% Kiểm tra bài cũ : Tôn trọng ngời khác là gì ? Kiểm tra bài tập về nhà của học sinh . 3.Bài mới : ).$%>?,@ Ni dung Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . !"#@I!! V& Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Hs : đọc . Gv : chia hs thành 4 nhóm thảo luận các câu hỏi . Nhóm 1: Nhận xét về hành vi của vua Lỗ và Nhạc Chính Tử , nêu suy nghĩ của mình. Nhóm 2 : Nhận xét về việc làm của Bác Hồ, nêu suy nghĩ của mình . Nhóm 3 : trả lời câu hỏi mục 3. Nhóm 4 : trả lời câu hỏi mục 4 . Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày . Hs : nhận xét , bổ sung . Gv : bổ sung , kết luận. Hoạt động 2 : Hớng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học: !"#@"!!V "#,KL%$%!!V& ? Giữ chữ tín là gì ? Gv : Yêu cầu hs tìm và nêu những biểu hiện của hành vi không giữ chữ tín ( trong gia đình , nhà trờng , xh ). Lu ý cho học sinh : Có những trờng hợp không thực hiện đúng lời hứa , song không phải do cố ý mà do hoàn cảnh khách quan mạng lại ( ví dụ : bố mẹ bị ốm không đa con đi chơi công viên ) ? Giữ chữ tín có ý nghĩa nh thế nào ? Hoạt động 4 : Hớng dẫn hs luyện tập . !"#>F$/6 (,j%% Bài 1 : Gv : gọi học sinh làm bài tập Hs : làm bài tập . Hs : nhận xét , bổ sung Gv kết luận bài tập đúng . Bài 2 : Gv : chi a hs thành 2 nhóm Nhóm 1: tìm ví dụ biểu hiện của hành vi giữ chữ tín Nhóm : tìm ví dụ biểu hiện của hành vi không giữ chữ tín . I . Đặt vấn đề . -Muốn giữ đợc lòng tin của mọi ngời đối với mình thì mi ngời cần làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn trong mối quan hệ với mọi ngời xung quanh, nói và làm phải ) đôi với nhau . - Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín, song giữ chữ tín không phải chỉ là giữ lời hứa mà còn thể hiện ở ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực hiện lời hứa . II. Nội dung bài học . %./0*CCD Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi ngời đối với mình , biết trọng lời hứa và biết tin tởng nhau . 2. -C67CCD >!1(% )l20 !))l%0 6 2:#0,E12 ,,,#0$%" 8&&& 3. ;<767CCD >!!V "8,*1 6:m*1!!V')*+5' V#0 $%*16:)/,D0- III. Bài tập Bài 1: - Tình huống b: Bố Trung không phảI là ngời không biết giữ chữ tín . - Các tình huống còn lại đều biểu hiện của hành vi không giữ chữ tín , Vì đều không giữ lời hứa( Cố tình hay vô tình ) - Tình huống a : hành vi không đúng khi thực hiện lời hứa Bài 2: EAF N0"'@>A GHI5D ?E",0:"'@>Ac& 40*D"0D 'RSD& >aNab *<XA0% Bài 5 : LMN"O<PMN I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : Học sinh hiểu bản chất của pháp luật và kỷ luật , mối quan hệ giữa pháp luật và kỷ luật , lợi ích và sự cần thiết phảI tự giác tuân theo những quy định của pháp luật và kỷ luật . 2 . Về kỹ năng : Học sinh biết xây dựng kế hoạch rèn luyện ý thức và thói quen kỷ luật có kỹ năng đấnh giá và tự đánh giá hành vi kỷ luật biểu hiện hằng ngày trong học tập , trong sinh hoạt ở trờng , ở nhà , ngoài đờng phố . Thờng xuyên vận động , nhắc nhở mọi ngời , nhất là bạn bè thực hiện tốt những quy định của nhà trờng và xã hội . 3. Về thái độ : Học sinh có ý thức tôn trọng pháp luật và tự rèn luyện tính kỷ luật , trân trọng những ngời có tính kỷ luật và tuân theo pháp luật . II. Chuẩn bị : Gv : SGK, SGV, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học, phiếu học tập , 1 số văn bản pháp luật Hs : Đọc trớc bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. ổn định * . 2. Kiểm tra bài cũ Em hãy kể một vài ví dụ về hành vi giữ chữ tín ( hoặc kông giữ chữ tín ) mà em biết . Theo em , học sinh muốn giữ chữ tín cần phải làm gì ? 3. Bài mới : ).$%>?,@ Ni dung Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . !"#@I!3)X$%: ',6d' Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Hs : đọc . Gv : chia hs thành 3 nhóm I . Đặt vấn đề . N1 : Vũ Xuân Trờng và đòng bọn buôn bán , vận >aNab b*<XA0% Nhóm 1: Theo em Vũ Xuân Trờng và đồng bọn có những hành vi vi phạm pháp luật nh thế nào? Nhóm 2 : Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuan Trờng và đồng bọn đã gây ra hậu quả nh thế nào ? Nhóm 3 : Để chống lại những âm mu xảo quyệt của bọn tội phạm ma tuý, các chiến sĩ công an cần có những phẩm chất gì ? Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày . Gv : bổ sung , kết luận. ? Những hành vi vi phạm của Vũ Xuân Trờng và đồng bọn đã phải chịu hình phạt gì ? Hs : Trả lời . ? ngời hs cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật không ? Vì sao ? Hs : trả lời Hoạt động 2 : Hớng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học: !"#@":' 6d' 0/3%#!%:',6d' ./& ? Pháp luật là gì ? Kỷ luật là gì ? ? Pháp luật và kỷ luật có mối quan hệ nh thế nào ? ? Tuân theo pháp luật và kỷ luật có ý nghĩa nh thế nào ? ? Ngời học sinh cần có tính kỷ luật và tuân theo pháp luật không ? Vì sao ? Ví dụ ? Hoạt động 4 : Hớng dẫn hs luyện tập . !"#F@6G8.6 ("& Bài 1 : Gv : gọi học sinh làm bài tập Hs : làm bài tập . Hs : nhận xét , bổ sung Gv kết luận bài tập đúng . Bài 2 : chuyển hàng tạ thuốc phiện mang vào Việt Nam hàng trăm kg hê- rô-in để tiêu thụ . Mua chuộc cán bộ nhà nớc N2 : Chúng gây ra tội ác reo rắc cáI chết trắng . Lôi kéo ngời phạm tội , gây hậu quả nghiêm trọng , che giấu tội phạm , vi phạm kỷ luật . N3 : Tổ chức điều tra bất chấp khó khăn trở ngại , triệt phá và đa ra xét xử vụ án trớc pháp luật .Trong quá trình điều tra các chiến sĩ tuân thủ tính kỷ luật của lực lợng công an và những ngời điều hành pháp luật . II. Nội dung bài học . %./0*B*,E:F*, - Pháp luật là những quy tắc sử xự chung có tính bắt buộc , do nhà nớc ban hành , đợc nhà nớc đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục thuyết phục, c- ỡng chế. - Kỷ luật là những quy định , quy ớc của một cộng đồng ( tập thể ) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bào sự phối hợp hành động thống nhất . %!GH7C7B*,:F*, Ad'$%'[+,D:'$% *D 6)*+:,D:'& O&;<767B*,E:F*, kR:)X)*+:#0:8m",# )*+3E+$%0*1m)E6#: 8,Rl.:& III. Bài tập Bài 1: Pháp luật cần thiết cho tất cả mọi ngời , kể cả ngời có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật , vì đó là những quy định để tạo ra sự thống nhất trong hoạt động , tạo ra hiệu quả , chất lợng của hoạt động xã hội . Bài 2:Nội quy của nhà trờng cơ quan không thể coi là pháp luật vì nó không phải do Nhà nớc ban hành và việc giám sát thực hiện không phải do cơ quan giám sát Nhà nớc . 4. AF `:'-JAd'-J 5. HI5D ?E",1:8]@>Ac& 40*D"0D 'RSD& >aNab *<XA0% Bài 6: XY DNG TèNH BN TRONG SNG, LNH MNH I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : Kể đợc một số biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh . Phân tích đợc đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh . 2 . Về kỹ năng : Biết đánh giá thái độ , hành vi của bản thân và ngời khác trong quan hệ với bạn bè . Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh . 3. Về thái độ : Có tháI độ quý trọng và có mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh II. Chuẩn bị : Gv : Sgk,Stk, phiếu học tập Hs : chuẩn bị bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1 ổn định * . 2 Kiểm tra : Kiểm tra bài cũ :Pháp luật là gì ? Kỷ luật là gì ? Em phảI làm gì để thực hiện pháp luật và kỷ luật ? 3 Bài mới : Hoạt động 1: H ớng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . @I-"-& Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Hs : đọc . Gv : chia hs thành 3nhóm thảo luận các câu hỏi . Nhóm 1: Nêu những việc mà Ăng ghen đã làm cho Mác ? Nhóm 2 : Nêu những nhận xét về tình cảm của Mác và Ăng ghen ? Nhóm 3 : Tình bạn giữa Mác và Ăng ghen dựa trên những cơ sở nào ? Hs : thảo luận , cử đại diện trình bày . Hs : nhận xét , bổ sung . Gv : bổ sung , kết luận. Tình bạn cao cả giữa Mác và Ăng ghen còn đợc dựa trên nền tảng là sự gặp gỡ trong tình cảm lớn đó là : Yêu tổ quốc , yêu nhân dân , sẵn sàng chiến đấu hi sinh , nó là sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích chính trị và ý thức đạo đức . ? Em học tập đợc gì từ tình bạn giữa Mác và Ăng- ghen ? Hs : trả lời Hoạt động 2 : H ớng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học: ? Từ các ý kiến trên em hãy cho biết tình bạn là gì ? Theo em có thể nảy sinh tình bạn trong sáng lành mạnh giữa hai ngời bạn khác giới không ? Hs :Tr li. I . Đặt vấn đề . N1 : Ăng ghen là ngời đồng chí trunug kiên luôn sát cánh bên Mác trong sự nghiệp đấu tranh với hệ t tởng t sản và truyền bá t tởng vô sản . - Ngời bạn thân thiết cuả gia đình Mác . - Ông luôn giúp đỡ Mác trong lúc khó khăn nhất N2 : -Tình bạn giữa Mác và Ăng ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau . - Thông cảm sâu sắc với nhau . - Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động . N3 : Dựa trên cơ sở : - Đồng cảm sâu sắc . - Có chung xu hớng hoạt động . - Có chung lý tởng . II. Nội dung bài học . %./0*I Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều ngời trên cơ sở hợp nhau về tính tình , sở thích hoặc có chung xu hớng hoạt động . %-C67I40BE* >aNab *<XA0% [...]... míi : Vµo th¸ng 6-1 98 1 tai Losangeles ngêi ta ®É ph¸t hiƯn ra ca nhiƠm HIV ®Çu tiªn trªn thÕ giíi TÝnh ®Õn 199 9 sè ngêi nhiƠm HIV lªn ®Õn 336 triƯu ngêi trong ®ã cã 12 ,9 triƯu ngêi ®· chÕt v× AIDS ëViƯt Nam 19 98 ®· ph¸t hiƯn ngêi nhiƠm HIV trªn 61 tØnh thµnh , tÝnh ®Õn th¸ng 16-12- 199 9 ph¸t hiƯn 16. 688 ngêi nhiƠm N¨m 2002 ph¸t hiƯn 86 .81 7 ngêi nhiƠm 30 -9- 2006 c¶ níc cã 111.1 48 ngêi nhiƠm HIV ,... nhân dẫn tới tệ nạn xã hội là gì ? Biện pháp nào để phòng chống tệ nạn xã hội ? 3: Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung Điều 199 luật hình sự 199 9 Hoạt động 1 : Gv đọc cho hs nghe các qui đònh Gíi thiƯu ®iỊu 194 , 200, 2 48, 2 49, 254,255 của Nhà nước trong bé lt h×nh sù n¨m 199 9 + Pháp luật nghiêm cấm những hành vi nào đối với xã hội ? + Pháp luật cấm hành vi nào đối với trẻ em ? + Pháp luật cấm những... tương lai, nòi giớng của dân Th¸ng 6 – 199 6 tØnh Hoµ B×nh ®· ph¸t hiƯn ca nhiÕm tợc; ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế- xã HIV ®Çu tiªn ë Kú S¬n hợi của đất nước Th¸ng 11-2006 toµn tØnh ph¸t hiƯn 1. 191 ngêi nhiƠm trong ®ã chu sang AIDS la 137 ngêi , 2 Mợt số quy định của pháp ḷt vê phòng, Mai Ch©u : Th¸ng 12- 19 98 ph¸t hiƯn 2 ca ®Çu tiªn chống nhiễu HIV/AIDS 199 9 : 7 ca nhiƠm - Mọi người... nhng bom m×n vµ vËt liƯu cha nỉ vÉn cßn ë kh¾p n¬i, nhÊt lµ c¸c ®Þa Nhãm 2: ThiƯt h¹i vỊ ch¸y cđa níc ta trong thêi gian bµn ¸c liƯt nh Qu¶ng TrÞ 19 98 - 2002 lµ nh thÕ nµo ? Nhãm 2: ThiƯt h¹i vỊ ch¸y nỉ tõ 19 98 - 2002 C¶ níc cã 587 1 vơ ch¸y , thiƯt h¹i 90 2 .91 0 triƯu Nhãm 3: Nguyuªn nh©n g©y ra ngé ®éc thùc phÈm ? ®ång Ngé ®écthùc phÈm g©y thiƯt h¹i nh thÕ nµo ? Nhãm 3: Hs : ®¹i diƯn tr¶ lêi Nguyªn nh©n... QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH I / MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Kiến thức Học sinh hiểu được 1 số qui đònh cơ bản của pluật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình 2 Kó năng - Biết ứng xử phù hợp với qui đònh của pháp luật quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình - Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác 3 Thái độ - Học sinh có thái độ tôn trọng và tình cảm đối với gia đình... Hs chữa bài tập 1,2 tr32 SGK GDCD 8 23 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên 3: Bài mới Hoạt động của GV và HS Hoạt động 3 : Giới thiệu những qui đònh của pháp luật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình Mục tiêu: Nhằm giúp HS hiểu những qui định của pháp ḷt về qùn và nghĩa vụ của cơng dân trong gia đình Gv yêu cầu Hs đọc điều 64 hp 199 2 và điều 2 luật hôn nhân và gia... đích gì ? truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam Công dân phải hiểu và thực hiện tốt 2 Ý nghĩa của qun và nghĩa vụ cơng dân ? Nêu ý nghĩa của việc thực hiện qùn và nghĩa trong gia đình GDCD 8 24 Trương Thị Kim Hoa vụ của cơng dân trong gia đình HS: Trả lời GV: nhận xét Trường THCS Xà Phiên Quy định về qùn và nghĩa vụ cơng dân trong gia đình là nhằm xây dựng gia đình hòa... bản của pháp luật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình 2 Kó năng Biết ứng xừ phù hợp với các qui đònh của pháp luật về quyền và nghóa vụ của công dân trong gia đình Biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác 3 Thái độ Có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc II / ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Tục ngữ ca dao nói về tình cảm gia đình III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1: Ởn... pháp ḷt vê qun và nghĩa vụ cơng dân trong gia đình a Quyền và nghóa vụ của cha mẹ , ông bà Nuôi dạy con -> công dân tốt , bảo vệ lợi ích ? Quyền và nghóa vụ của cha mẹ , ông bà trong hợp pháp , tôn trọng con Không được phân biệt gia đình được pháp luật ta qui đònh như thế đối xử , xúc phạm hoặc ép con làm điều sai trái nào? Ơng bà có quyền và nghóa vụ chăm sóc giáo dục , nuôi dưỡng cháu chưa thành... trọng học hỏi các dân tợc khác giúp chúng ta có kinh nghiệm tớt, tìm ra hướng đi phù hợp trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tợc, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của đất nước GDCD 8 16 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 9: GĨP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HĨA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ I Mơc tiªu : . hội. %;<767M9+'K/GNJ7O (L&apos ;9% 85 /,}2 %9. ) _8* 28% H*+./% )-,.)_& &%.4B674077 M9'K/GNJ7O(L% 5#/,,').%)- R20 [5#/:3)X,E/,} 2%$%.)_m)_1V5%0% !).R85/,}2 %9 .)_[+,D6}& III. Bài tập Bài 1 : Hs tự bộc. ,6 !!V& @/ 8  @/)0 d#… @/ 8  @/)0 @/ 8  @/)0O @/ 8  @/)0 @/ 8  @/)0 @/ 8  @/)0O d#Oƒ… *d65e .,2 1f0g 9 >2 . "   D   *1 , 9 )_& @/ 8  @/)0 d#… @/ 8  @/)0 @/ 8  @/)0 @/ 8  @/)0W @/ 8  @/)0 @/ 8 W @/)0O d#Oƒ… Ea7 C7h 05d4 $0 )*+KL% $%5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 9,

Từ khóa liên quan