0

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm

16 235 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:06

Tit 1+2+3+4 : ễN TP : T; T LOI; LUYN VN T Mc tiờu cn t 1.i vi hs khỏ gii - Thuc khỏi nim, nhn bit, phõn bit mt s trng hp c bit - Bit ng dng vit on cú s dng t n, t phc v ba t loi - Vit on vn, bi t cnh giu hỡnh nh, s dng cỏc bin phỏp ngh thut A i vi hs trung bỡnh- yu - Thuc khỏi nim, nhn bit, phõn loi - Bit ng dng t cõu cú s dng t n, t phc v ba t loi (DT, T, TT) - Vit on vn, bi t cnh B Chun b ca GV- HS - GV: Son giỏo ỏn, bng ph, phiu bi - HS: Hc bi c C Tin trỡnh cỏc hot ng dy hc * Hot ng 1: Khi ng S s Kim tra *Hot ng 2: CU TO T Hot ng ca GVNi dung kin thc HS I/Cu to t: ( *Cu to t: hỡnh) T phc T n T ghộp T.G.T.H T lỏy (T tng thanh, tng T.G.P.L Lỏy õm u Lỏy Lỏy õm v Lỏy ting a) Ting l n v cu to nờn t Ting cú th cú ngha rừ rng hoc cú ngha khụng rừ rng V.D : t ( Ting ó m ngha ) Sch snh sanh ( Ting snh, sanh khụng cú ngha b) T l n v nh nht dựng cú ngha dựng t cõu T cú loi : -T ting cú ngha to thnh gi l t n - T hoc nhiu ting ghộp li to thnh ngha chung gi l t phc Mi ting t phc cú th cú ngha rừ rng hoc khụng rừ rng c)Cỏch phõn nh ranh gii t: tỏch cõu thnh tng t, ta phi chia cõu thnh tng phn cú ngha cho c nhiu phn nht ( chia cho n phn nh nht ).Vỡ nu chia cõu thnh tng phn cú ngha nhng cha phi l nh nht thỡ phn ú cú th l cm t ch cha phi l t Da vo tớnh hon chnh v cu to v v ngha ca t, ta cú th xỏc nh c t hp no ú l t ( t phc) hay t n bng cỏch xem xột t hp y v mt : kt cu v ngha -Cỏch : Dựng thao tỏc chờm, xen: Nu quan h gia cỏc ting t hp m lng lo, d tỏch ri, cú th chờm, xen ting khỏc t bờn ngoi vo m ngha ca t hp v c bn khụng thay i thỡ t hp y l t n V.D: tung cỏnh Tung ụi cỏnh lt nhanh Lt rt nhanh (Hai t hp trờn ó chờm thờm ting ụi , rt nhng ngha cỏc t ny v c bn khụng thay i, ú tung cỏnh v lt nhanh l kt hp t n) Ngc li, nu mi quan h gia cỏc ting t hp m cht ch, khú cú th tỏch ri v ó to thnh mt vng chc, mang tớnh c nh ( khụng th chờm , xen ) thỡ t hp y l t phc V.D: chun chun nc chun chun sng nc mt h mt ca h (Khi ta chờm thờm ting sng v ca vo, cu trỳc v ngha ca t hp trờn ó b phỏ v ,do ú chun chun nc v mt h l kt hp t phc) - Cỏch : Xột xem kt hp cú yu t no ó chuyn ngha hay m ngha gc hay khụng V.D : bỏnh dy (tờn loi bỏnh); ỏo di ( tờn loi ỏo ) u l cỏc kt hp ca t n vỡ cỏc yu t dy, di ó m ngha, ch cũn l tờn gi ca loi bỏnh, loi ỏo, chỳng kt hp cht ch vi cỏc ting ng trc nú to thnh t - Cỏch : Xột xem t hp y cú nm th i lp khụng ,nu cú thỡ y l kt hp c t n V.D : cú xoố ch khụng cú xoố vo cú r xung ch khụng cú r lờn xoố ra, r xung l t phc ngc vi chy i l chy li ngc vi bũ vo l bũ chy i, bũ l nhng kt hp ca t n * Chỳ ý : + Kh nng dựng yu t thay cho c t hp cng l cỏch chỳng ta xỏc nh t cỏch t V.D: cỏnh ộn ( ch chim ộn ) tay ngi ( ch ngi ) + Cú nhng t hp mang tớnh cht trung gian, ngha ca nú mang c im ca c loi ( t phc v t n ) Trong trng hp ny ,tu tng trng hp c th m ta cú kt lun nú thuc loi no II/ Cu to t phc : 1.Ghi nh : * Cú cỏch chớnh to t phc: - Cỏch : ghộp nhng ting cú ngha li vi ú l cỏc t ghộp - Cỏch :Phi hp nhng ting cú õm u hay ( hoc c õm u v ) ging ú l cỏc t lỏy a) T ghộp : L t hoc nhiu ting cú ngha ghộp li to thnh ngha chung T.G c chia thnh kiu : - T.G cú ngha tng hp (T.G hp ngha, T.G ng lp, T.G song song ): L t ghộp m ngha ca nú biu th nhng loi rng hn, ln hn, khỏi quỏt hn so vi ngha cỏc ting t -T.G cú ngha phõn loi ( T.G phõn loi, T.G chớnh ph ): Thng gm cú ting, ú cú ting ch loi ln v ting cú tỏc dng chia loi ln ú thnh loi nh hn - Lu ý : +Cỏc ting t ghộp tng hp thng cựng thuc mt loi ngha ( cựng danh t, cựng ng t, ) + Cỏc t nh : chốo bo, bự nhỡn, b kt, nh ng, m hụi, b húng, , axit, cphờ , ụtụ, mụtụ, raiụ, cú th cho l t ghộp ( theo nh ngha ) hoc t n ( cú ting tr lờn nhng cỏc ting ú phi gp li mi cú ngha , cũn tng ting tỏch ri thỡ khụng cú ngha Nhng trng hp ny gi l t n a õm ) b) T lỏy( T.L): L t gm hay nhiu ting lỏy Cỏc ting lỏy cú th cú phn hay ton b õm c lp li ( * Xem thờm : Cn c vo b phn c lp li, ngi ta chia t lỏy thnh kiu : Lỏy ting, lỏy vn, lỏy õm, lỏy c õm v Cn c vo s lng ting c lp li, ngi ta chia thnh dng t lỏy : lỏy ụi, lỏy ba,lỏy t, ) *T tng : L t lỏy mụ phng, gi t õm thc t : Mụ phng ting ngi, ting ca loi vt, ting ng, V.D : rỡ ro, thỡ thm, o o, * T tng hỡnh : L t lỏy gi t hỡnh nh, hỡnh dỏng ca ngi, vt ; gi t mu sc, mựi v V.D: Gi dỏng dp : lờnh khờnh, lố tố, tnh, Gi t mu sc : chon chút, sc s, lp lỏnh, Gi t mựi v : thoang thong, nng nn ,ngo ngt, -Lu ý : + Mt s t va cú ngha tng hỡnh, va cú ngha tng thanh, tu vo cnh m ta xp chỳng vo nhúm no V.D : lm o o (o o l t tng hỡnh ), thi o o (o o l t tng ) + Trong thc t, tn ti nhng t tng v tng hỡnh khụng phi l t lỏy ( phm vi tiu hc khụng cp ti cỏc t ny ) V.D : bp ( ting tỏt ) , bp ( ting ma ri ), hom (ch sõu ), vỳt ( ch cao ) *Ngha ca t lỏy : Rt phong phỳ, cng nh t ghộp, chỳng cú c ngha khỏi quỏt, tng hp v ngha phõnloi V.D : lm lng , mỏy múc, chim chúc, ( ngha tng hp ) ; nh nhen, nh nhn, xu xa, xu xớ , ( ngha phõn loi ) Tuy nhiờn , tiu hc thng cp n my dng c bn sau : -Din t s gim nh ca tớnh cht ( so vi ngha ca t hay ting gc) V.D : o < Nhố nh < nh -Din t s tng lờn, mnh lờn ca tớnh cht: V.D : cn > sch snh sanh > sch -Din t s lp i lp li cỏc ng tỏc, khin cho t lỏy cú giỏ tr gi hỡnh c th V.D : gt gt , rung rung, ci ci núi núi, - Din t s t on, khụng liờn tc nhng tun hon V.D : lp lú, lp loố, bp bựng, nhp nhụ, php phng, - din t tớnh cht t n mc chun mc, khụng chờ c V.D : nh nhn, xinh xn, ti tn, ngn, vuụng ,trũn trn, c) Cỏch phõn bit cỏc t ghộp v t lỏy d ln ln : - Nu cỏc ting t cú c quan h v ngha v quan h v õm (õm thanh) thỡ ta xp vo nhúm t ghộp V.D : thỳng mng, ti tt, i ng, mt mi, phng lng, m mng, - Nu cỏc t ch cũn ting cú ngha , cũn ting ó mt ngha nhng ting khụng cú quan h v õm thỡ ta xp vo nhúm t ghộp V.D : Xe c, tre pheo, g quộ, ch bỳa, - Nu cỏc t ch cũn ting cú ngha, cũn ting ó mt ngha nhng ting cú quan h v õm thỡ ta xp vo nhúm t lỏy V.D : chim chúc, t ai, tui tỏc , tht th, cõy ci ,mỏy múc, - Lu ý : Nhng t ny nu nhỡn nhn di gúc lch i ( tỏch riờng cỏc hin tng ngụn ng, xột s din bin , phỏt trin theo thi gian lm i tng nghiờn cu ) v nhn mnh nhng c trng ng ngha ca chỳng thỡ cú th coi õy l nhng t ghộp ( T.G hp ngha ) Nhng xột di gúc ng i ( tỏch mt trang thỏi, mt giai on s phỏt trin ca ngụn ng lm i tng nghiờn cu ) v nhn mnh vo mi quan h ng õm gia ting, thỡ cú th coi õy l nhng t lỏy cú ngha khỏi quỏt (khi xp cn cú s lớ gii ).Tuy nhiờn, tiu hc,nờn xp vo t lỏy d phõn bit Song nu H.S xp vo t ghộp cng chp nhn - Cỏc t khụng xỏc nh c hỡnh v gc (ting gc ) nhng cú quan h v õm thỡ u xp vo lp t lỏy V.D : nhớ nhnh, bõng khuõng, dớ dm, chụm chụm, thn ln, chớch choố, - Cỏc t cú mt ting cú ngha v ting khụng cú ngha nhng cỏc tingtrong t c biu hin trờn ch vit khụng cú ph õm u thỡ cng xp Vo nhúm t lỏy ( lỏy vng khuyt ph õm u ) V.D : n o, m , m ỏp, im ng, ao c ,yu t, - Cỏc t cú ting cú ngha v ting khụng cú ngha cú ph õm u c ghi bng nhng ch khỏc nhng cú cựng cỏch c ( c/k/q ; ng/ngh ;g/gh ) cng c xp vo nhúm t lỏy V.D : cung quýt, c k, ngc nghch, g gh, - Lu ý : thc t , cú nhiu t ghộp ( gc Hỏn ) cú hỡnh tc ng õm ging t lỏy, song thc t cỏc ting u cú ngha nhng H.S rt khú phõn bit, ta nờn lit kờ mt s t cho H.S ghi nh ( V.D : bỡnh minh, cn mn, tham lam, bo bi, ban b, cn c, hoan h, chuyờn chớnh, chớnh chuyờn, chõn cht, chhõn chớnh, ho hng,khc kh, thnh thc, ) - Ngoi ra, nhng t khụng cú c quan h v õm v v ngha ( t thun Vit ) nh : tc kố, b húng, b kt, bự nhỡn, nh ng, m hụi, hay cỏc t vay mn nh : mỡ chớnh, c phờ, x phũng, mớt tinh, chỳng ta khụng nờn a vo chng trỡnh tiu hc ( H.S cú hi thỡ gii thớch õy l loi t ghộp c bit, cỏc em s c hc sau ) Bi thc hnh : Bi 1: Tỡm t cỏc cõu sau : - N hoa xanh mu ngc bớch - ng lỳa rng mờnh mụng - T quc ta vụ cựng ti p *ỏp ỏn : T ting : ngc bớch, ng lỳa, mờnh mụng , T quc, vụ cựng, ti p Bi : Tỡm cỏc t phc cỏc kt hp c in m di õy: Vn nh em cú rt nhiu loi hoa : hoa hng , hoa cỳc, hoa nhi, Mu sc ca hoa cng tht phong phỳ : hoa hng, hoa vng , hoa trng , Bi : Chộp li on th sau ri gch gch di cỏc t phc: Em m lm mõy trng Bay khp no tri cao Nhỡn non sụng gm vúc Quờ mỡnh p bit bao *ỏp ỏn : T phc : non sụng , gm vúc ,bit bao Bi : Ch tng t n, t phc on th sau : i quyn v mi tinh Em vit cho tht p Ch p l tớnh nt Ca nhng ngi trũ ngoan *ỏp ỏn : T phc :quyn v, mi tinh , tớnh nt Bi : Dựng gch ( / ) tỏch tng t cỏc cõu sau : Bn cỏi cỏnh mng nh giy búng , cỏi u trũn v mt long lanh nh thu tinh Bn cỏnh chỳ kh rung rung nh cũn ang phõn võn *ỏp ỏn : T phc: giy búng, long lanh, thu tinh , rung rung ,phõn võn Bi : Gch gch dc gia t ng cnh on sau: Tri nng chang chang Hoa ngụ x xỏc nh c may Lỏ ngụ qut li, r xung Nhng bp ngụ ó mp v chc ch ch tay ngi n b mang v *ỏp ỏn : T phc:chang chang,tu hỳ , gn xa, ran ran,x xỏc, c may, qut li,r xung,bp ngụ, tay ngi -Lu ý : kt hp lỏ ngụ, hoa ngụ, bp ngụ cú cu trỳc gn nh ging nhng bp ngụ cú cu trỳc cht ch hn nờn ta xp vo nhúm t phc Bi : Gch gch di nhng t ting on sau : Trờn qung trng Ba ỡnh lch s, lng Bỏc uy nghi v gn gi Cõy v hoa khp t nc v õy t hi, õm chi , phụ sc v to ngỏt hng thm *ỏp ỏn : T ting : qung trng ,Ba ỡnh, lch s,uy nghi, gn gi, khp min, t nc, t hi, õm chi, phụ sc , to ngỏt, hng thm -Lu ý : khp cng cú th xp vo nhúm t n Bi : Dựng ( / ) tỏch cỏc t on sau : Gia lỏ xum xuờ , xanh mt, cũn t m sng ờm, cú mt bụng hoa rp rn trc giú Mu hoa thm, cỏnh hoa mn mng, khum khum ỳp sỏt vo nh cũn cha mun n ht oỏ hoa to hng thm ngỏt *ỏp ỏn : T phc : lỏ, xum xuờ, xanh mt, t m, sng ờm, bụng hoa, rp rn , thm, cỏnh hoa , mn mng, khum khum, ngp ngng, oỏ hoa ,to hng, thm ngỏt - Lu ý : sng ờm, cỏnh hoa, to hng cng cú th tỏch lm t Bi : Dựng ( / ) tỏch tng t on sau: Mựa xuõn ó n Nhng bui chiu hng m, tng n chim ộn t dóy nỳi ng xa bay ti, ln vũng trờn nhng bn ũ, ui xp xố quanh nhng mỏi nh cao thp Nhng ngy ma phựn, ngi ta thy trờn nhng bói soi di ni lờn gia sụng, nhng giang , su coa gn bng ngi, theo lng thng bc thp thoỏng bi ma trng xoỏ *ỏp ỏn : T phc : Mựa xuõn, bui chiu, hng m, chim ộn, ng xa, ln vũng, bn ũ, ui nhau, xp xố, mỏi nh, ma phựn, ngi ta, bói soi, ni lờn, theo nhau, lng thng, thp thoỏng, bi ma, trng xoỏ Bi 10: Tỡm cỏc t n v t phc cỏc cõu sau: a)Nc Vit Nam xanh muụn ngn cõy lỏ khỏc Cõy no cng p, cõy no cng quý Nhng thõn thuc nht l tre na Tre ng Nai, na Vit Bc, tre ngỳt ngn in Biờn Ph b) Mựa xuõn mong c ó n u tiờn, t vn, mựi hoa hng, hoa hu sc nc bc lờn c) Ma xuõn xụn xao, phi phi, Nhng ht ma nh, mm mi, ri m nh nhy nhút *ỏp ỏn : T phc: a) Vit Nam, muụn ngn, cõy lỏ, khỏc nhau, thõn thuc, tre na, ng Nai, Vit Bc, ngỳt ngn, in Biờn Ph b) Mựa xuõn, mong c, u tiờn,hoa hng, hoa hu, sc nc, bc lờn c) xuõn, xụn xao, phi phi, ht ma, nh,mm mi, nhy nhút Bi 11 in cỏc ting thớch hp vo ch trng cú : a) Cỏc t ghộp : b) Cỏc t lỏy : - mm - mm - xinh - xinh - kho - kho - mong - mong - nh - nh - bun - bun Bi 12 : in cỏc ting thớch hp vo ch trng cú : a) T.G.T.H b) T.G.P.L c) T lỏy - nh - nh - nh - lnh - lnh - lnh - vui - vui - vui - xanh - xanh - xanh Bi 13 : Hóy xp cỏc t sau vo nhúm : T.G.P.L ; T.G.T.H ; T lỏy : Tht th, bn bố, bn ng, chm ch, gn bú, ngoan ngoón, giỳp , bn hc, khú khn, hc hi, thnh tht, bao bc, quanh co, nh nh *ỏp ỏn : - T.G.T.H: gn bú, giỳp , hc hi, thnh tht, bao bc, nh nh - T.G.P.L : bn ng, bn hc -T lỏy : tht th, chm ch, ngoan ngoón, khú khn, quanh co - Lu ý: t bn bố cng cú th xp vo nhúm t ghộp tng hp nhng cn lớ gii ngha ting bố bố ng, bố phỏi Bi 14 : Phõn cỏc t phc di õy thnh loi : T.G.T.H v T.G.P.L : Bn hc, bn hu, bn ng, bn i, anh em, anh c, em ỳt , ch dõu, anh r, anh ch, rut tht,ho thun , thng yờu Bi 15 : Cho nhng kt hp sau : Vui mng, n hoa, i ng, cong queo, vui lũng, san s, giỳp vic, ch bỳa, n o, ung nc, xe p, thn ln, tia la, nc ung, hc hnh, n , ti ci Hóy xp cỏc kt hp trờn vo tng nhúm : T ghộp cú ngha tng hp, t ghộp cú ngha phõn loi, t lỏy, kt hp t n *ỏp ỏn : - T.G.T.H : Vui mng, i ng , san s, ch bỳa, hc hnh , n , ti ci - T.G.P.L : Vui lũng, giỳp vic, xe p, tia la, nc ung - T lỏy : cong queo, n o, thn ln - Kt hp t n :n hoa, ung nc Bi 16: T quc l t ghộp gc Hỏn ( t Hỏn Vit ) Em hóy : - Tỡm t ghộp ú cú ting t - Tỡm t ghộp ú cú ting quc Bi 17 : Tỡm t lỏy miờu t bc i, dỏng ng ca ngi t cõu vi mi t tỡm c Bi 18 : Em hóy tỡm : - thnh ng núi v vic hc - thnh ng ( tc ng ) núi v tỡnh cm gia ỡnh Bi 19 : Tỡm cỏc t tng hỡnh, tng thớch hp in vo ch trng : - hang sõu - ci -rng - vc sõu - núi - di - cỏnh ng rng - gỏy - cao - ng rng - thi - thp Bi 20: Tỡm t ghộp cú ting thm ng trc, ch mc thm khỏc ca hoa, Phõn bit ngha ca cỏc t ny *ỏp ỏn : V.D : - Thm lng : Mựi thm to mnh v rng - Thm ngỏt : Mựi thm d chu, lan to xa - Thm nc : Thm sc lờn, to hng nng khp mi ni - Thm thoang thong :Thong nh qua , ch cm nhn c Bi 21 : Gii ngha cỏc thnh ng , tc ng sau : - hin gp lnh - Tt g hn tt nc sn - n vúc hc hay - Hc thy khụng ty hc bn - Hc mt bit mi - Mỏu chy rut mm *ỏp ỏn : - hin gp lnh : hin thỡ s c n ỏp bng nhng iu tt lnh - Tt g hn tt nc sn : Phm cht o c tt p bờn ỏng quý hn v p hỡn thc bờn ngoi - n vúc hc hay : Phi n mi cú sc vúc, phi hc mi cú hiu bit - Hc thy khụng ty hc bn : Ngoi vic hc thy cụ, vic hc hi bn bố cng rt cn thit v hu ớch - Hc mt bit mi : Ch cỏch hc ca nhng ngi thụng minh, khụng nhng cú kh nng hc tp, tip thu y m cũn cú th t mỡnh phỏt trin, m rng c nhng iu ó hc - Mỏu chy rut mm :Ch tỡnh mỏu m, rut tht thng xút gp hon nn Bi 22: in nhng t ng thớch hp vo ch trng to thnh cỏc thnh ng : - Chm nh - n nh - Nhanh nh - Núi nh - Nng nh - Kho nh - Cao nh - Yu nh - Di nh - Ngt nh - Rng nh - Vng nh Củng cố, hớng dẫn nhà: - Học bài, chuẩn bị ôn tập DANH T, NGT, TNH T Hot ng ca GV- HS Ni dung kin thc T loi : * Cỏc t loi c bn ca T.V Danh t ng t Tớnh t i t Quan h t i t ch ngụi D.T chung D.T riờng Ni ng Ngoi ng Ch t/c chung Ch t/c mc khụng kốm mc cao nht D.Tc th DTtrutng Danh t, ng t, Tớnh t : a)Danh t (DT ): DT l nhng t ch s vt ( ngi, vt, hin tng, khỏi nim hoc n v V.D : - DT ch hin tng : ma, nng , sm, chp, - DT ch khỏi nim : o c, ngi, kinh nghim, cỏch mng, - DT ch n v : ễng, v (v giỏm c ),cụ (cụ Tm ) ,cỏi, bc, tm, ; một, lớt, ki-lụ-gam, ;nm, m, n, Khi phõn loi DT ting Vit, trc ht , ngi ta phõn chia thnh loi : DT riờng v DT chung - Danh t riờng : l tờn riờng ca mt s vt ( tờn ngi, tờn a phng, tờn a danh, ) - Danh t chung : l tờn ca mt loi s vt (dựng gi chung cho mt loi s vt ) DT chung cú th chia thnh loi : + DT c th : l DT ch s vt m ta cú th cm nhn c bng cỏc giỏc quan (sỏch, v, giú ,ma, ) + DT tru tng : l cỏc DT ch s vt m ta khụng cm nhn c bng cỏc giỏc quan ( cỏch mng, tinh thn, ý ngha, ) Cỏc DT ch hin tng, ch khỏi nim, ch n v c ging dy chng trỡnh SGK lp chớnh l cỏc loi nh ca DT chung + DT ch hin tng : Hin tng l cỏi xy khụng gian v thi gian m ngi cú th nhn thy, nhn bit c Cú hin tng t nhiờn nh : ma , nng, sm, chp, ng t, v hin tng xó hi nh : chin tranh, nghốo, ỏp bc, DT ch hin tng l DT biu th cỏc hin tng t nhiờn ( cn ma, ỏnh nng, tia chp, ) v hin tng xó hi (cuc chin tranh, s nghốo, ) núi trờn + DT ch khỏi nim : Chớnh l loi DT cú ý ngha tru tng ( DT tru tng- ó nờu trờn) õy l loi DT khụng ch vt th, cỏc cht liu hay cỏc n v s vt c th ,m biu th cỏc khỏi nim tru tng nh : t tng, o c, kh nng, tớnh nt, thúi quen, quan h, thỏi ,cuc sng, ý thc , tinh thn, mc ớch, phng chõm,ch trng, bin phỏp, ý kin, cm tng, nim vui, ni bun, tỡnh yờu, tỡnh bn, Cỏc khỏi nim ny ch tn ti nhn thc, ý thc ca ngi, khụng vt cht hoỏ, c th hoỏ c Núi cỏch khỏc, cỏc khỏi nim ny khụng cú hỡnh thự, khụng cm nhn trc tip c bng cỏc giỏc quan nh mt nhỡn, tai nghe, + DT ch n v : Hiu theo ngha rng, DT ch n v l nhng t ch n v cỏc s vt Cn c vo c trng ng ngha , vo phm vi s dng, cú th chia DT ch n v thnh cỏc loi nh nh sau : - DT ch n v t nhiờn : Cỏc DT ny ch rừ loi s vt, nờn cũn c gi l DT ch loi ú l cỏc t : con, cỏi , chic; cc, mu, ming; ngụi, tm , bc; t, quyn, cõy, ht, git, hũn ,si, - DT ch n v o lng : Cỏc DT ny dựng tớnh m, o m cỏc s vt, vt liu, cht liu, VD : lng, cõn, yn, t, thc, lớt si, gang, - DT ch n v th : Dựng tớnh m cỏc s vt tn ti di dng th , t hp ú l cỏc t :b, ụi, cp, bn, ti, n,dóy, bú, - DT ch n v thi gian:Cỏc t nh: giõy, phỳt , gi, tun, thỏng,mựa v, bui, - DT ch n v hnh chớnh, t chc:xúm, thụn, xó, huyn, nc,nhúm, t, lp , trng,tiu i, ban, ngnh, *Cm DT: - DT cú th kt hp vi cỏc t ch s lng phớa trc, cỏc t ch nh phớa sau v mt s t ng khỏc lp thnh cm DT Cm DT l loi t hp t DT v mt s t ng ph thuc nú to thnh Trong cm DT, cỏc ph ng phn trc b sung cho DT cỏc ý ngha v s v lng Cỏc ph ng phn sau nờu lờn c im ca s vt m DT biu th hoc xỏc nh v trớ ca s vt y gian hay thi gian b) ng t ( T ): T l nhng t ch hot ng, trng thỏi ca s vt V.D : - i, chy ,nhy, (T ch hot ng ) - Vui, bun, gin, (T ch trng thỏi ) *My lu ý v T ch trng thỏi : - c im ng phỏp ni bt nht ca T ch trng thỏi l : nu nh T ch hot ng, hnh ng cú th kt hp vi t xong phớa sau (n xong, c xong , ) thỡ T ch trng thỏi khụng kt hp vi xong phớa sau (khụng núi : cũn xong, ht xong, kớnh trng xong, ) Trong TV cú mt s loi T ch trng thỏi sau : + T ch trng thỏi tn ti (hoc trng thỏi khụng tn ti) :cũn,ht,cú, + T ch trng thỏi bin hoỏ : thnh, hoỏ, + T ch trng thỏi tip th : c, b, phi, chu, + T ch trng thỏi so sỏnh : bng, thua, hn, l, - Mt s ni T sau õy cng c coi l T ch trng thỏi : nm, ngi, ng, thc, ngh ngi, suy ngh, i ,ng , ln, lờ, vui, bun , hi hp, bn khon, lo lng, Cỏc t ny cú mt s c im sau : + Mt s t va c coi l T ch hnh ng, li va c coi l T ch trng thỏi + Mt s t chuyn ngha thỡ c coi l T ch trng thỏi (trng thỏi tn ti ) VD : Bỏc ó i ri Bỏc i ! (T Hu ) Anh y ng tui ri + Mt s t mang c im ng phỏp ca TT ( kt hp c vi cỏc t ch mc ) - Cỏc ngoi T sau õy cng c coi l T ch trng thỏi ( trng thỏi tõm lớ ) : yờu, ghột , kớnh trng, chỏn, thốm,, hiu, Cỏc t ny mang c im ng phỏp ca TT, cú tớnh cht trung gian gia T v TT - Cú mt s T ch hnh ng dc s dng nh mt T ch trng thỏi VD : Trờn tng treo mt bc tranh Di gc cõy cú buc mt nga - T ch trng thỏi mang mt s c im v ng phỏp v ng ngha ging nh TT Vỡ vy, chỳng cú th lm v ng cõu k : Ai thno? *Xem thờm v T ni ng v T ngoi ng : - T ni ng :L nhng T hng vo ngi lm ch hot ng ( ngi , ng, ng, ) T ni ng khụng cú kh nng cú b ng ch i tng trc tip m phi cú quan h t V.D1 : B m rt lo lng cho tụi Tni ng Q.H.T B ng - T ngoi ng : l nhng T hng n ngi khỏc, vt khỏc ( xõy, phỏ, p , ct, ) T ngoi ng cú kh nng cú b ng ch i tng trc tip V.D2 : B m rt thng yờu tụi Tngoi ng B ng - phõn bit T ni ng v T ngoi ng, ta t cõu hi : ? cỏi gỡ ? ng sau T Nu cú th dựng b ng tr li trc tip m khụng cn quan h t thỡ ú l T ngoi ng (V.D2), nu khụng c thỡ ú l T ni ng (V.D 1) Hi : yờu thng ? > yờu thng tụi Lo lng cho ? > lo lng cho tụi.( khụng th hi : lo lng ? ) *Cm T: - T thng kt hp vi cỏc ph t mnh lnh ( phớa trc )v mt s t ng khỏc to thnh cm T Cm T l loi t hp t T vi mt s t ng ph thuc nú to thnh Nhiu T phi cú cỏc t ng ph thuc i kốm, to thnh cm T mi trn ngha Trong cm T, cỏc ph ng phn trc b sung cho T cỏc ý ngha: quan h thi gian; s tip din tng t ;s khuyn khớch hoc ngn cn hnh ng; s khng nh hoc ph nh hnh ng, Cỏc ph ng phn sau b sung cho T cỏc chi tit v i tng, hng, a im, thi gian, mc ớch, nguyờn nhõn, phng tin v cỏch thc hnh ng c) Tớnh t (TT): TT l nhng t miờu t c im hoc tớnh cht ca vt, hot ng, trng thỏi, *Cú loi TT ỏng chỳ ý l : - TT ch tớnh cht chung khụng cú mc ( xanh, tớm, sõu, vng, ) - TT ch tớnh cht cú xỏc nh mc ( mc cao nht ) (xanh lố, tớm ngt, sõu hom, vng tanh, ) * Phõn bit t ch c im, t ch tớnh cht, t ch trng thỏi : - T ch c im : c im l nột riờng bit, l v riờng ca mt mt s vt no ú ( cú th l ngi, vt, võt, cõy ci, ) c im ca mt vt ch yu l c im bờn ngoi (ngoi hỡnh ) m ta cú th nhn bit trc tip qua mt nhỡn, tai nghe, tay s, mi ngi, ú l cỏc nột riờng , v riờng v mu sc , hỡnh khi, hỡnh dỏng, õm thanh, ca s vt c im ca mt vt cng cú th l c im bờn m qua quan sỏt,suy lun, khỏi quỏt, ta mi cú th nhn bit c ú l cỏc c im v tớnh tỡnh, tõm lớ, tớnh cỏch ca mt ngi, bn, giỏ tr ca mt vt T ch c im l t biu th cỏc c im ca s vt, hin tng nh ó nờu trờn VD : + T ch c im bờn ngoi : Cao, thp, rng , hp, xanh, , + T ch c im bờn : tt ,ngoan, chm ch, bn b, - T ch tớnh cht : Tớnh cht cng l c im riờng ca s vt, hin tng (bao gm c nhng hin tng xó hi, nhng hin tng cuc sng, ), nhng thiờn v c im bờn trong, ta khụng quan sỏt trc tip c, m phi qua quỏ trỡnh quan sỏt, suy lun, phõn tớch , tng hp ta mi cú th nhõn bit c Do ú , t ch tớnh cht cng l t biu th nhng c im bờn ca s vt, hin tng VD : Tt, xu, ngoan, h, nng ,nh, sõu sc, nụng cn, suụn s, hiu qu, thit thc, Nh vy, i vi HS tiu hc, phõn bit ( mt cỏch tng i) t ch c im v t ch tớnh cht, GV cú th tm thi cho rng : T ch c im thiờn v nờu cỏc c im bờn ngoi , cũn t ch tớnh cht thiờn v nờu cỏc c im bờn ca s vt, hin tng Mt quy c mang tớnh s phm nh vy c coi l hp lớ v giỳp HS trỏnh c nhng thc mc khụng cn thit quỏ trỡnh hc - T ch trng thỏi : Trng thỏi l tỡnh trng ca mt s vt hoc mt ngi, tn ti mt thi gian no ú T ch trng thỏi l t ch trng thỏi tn ti ca s vt, hin tng thc t khỏch quan VD : Tri ang ng giú Ngi bnh ang hụn mờ Cnh vt yờn tnh quỏ Mt tri to ỏnh nng rc r Xột v mt t loi, t ch trng thỏi cú th l T, cú th l TT hoc mang c im ca c T v TT ( t trung gian ), song theo nh nh hng ni dung chng trỡnh SGK, cp tiu hc , chỳng ta thng nht ch xp chỳng vo nhúm T HS d phõn bit *Cm TT: Tớnh t cú th kt hp vi cỏc t ch mc nh : rt, hi, lm , quỏ, cc kỡ, vụ cựng, to to thnh cm tớnh t ( kh nng kt hp vi cỏc ph t mnh lnh ( nh T ) trc nú l rt hn ch ) Trong cm TT, cỏc ph ng phn trc cú th biu th quan h thi gian; s tip din tng t, mc ca c im, tớnh cht, s khng nh hay ph nh.Cỏc ph ng phn sau cú th biu th v trớ, s so sỏnh, mc , phm vi hay nguyờn nhõn ca c im, tớnh cht d) Cỏch phõn bit cỏc DT, T,TT d ln ln : phõn bit cỏc DT, T,TT d ln ln, ta thng dựng cỏc phộp liờn kt ( kt hp ) vi cỏc ph t *Danh t : - Cú kh nng kt hp vi cỏc t ch s lng nh : mi, mt, hai, ba, nhng, cỏc, phớa trc ( nhng tỡnh cm, nhng khỏi nim, nhng lỳc, nhng ni au, ) - DT kt hp c vi cỏc t ch nh : ny, kia, y, n ,ú, phớa sau ( hụm y, trn u ny, t tng ú, ) - DT cú kh nng to cõu hi vi t nghi no i sau ( li ớch no ? ch no? no? ) - Cỏc T v TT i kốm : s, cuc, ni, nim, cỏi, phớa trc thỡ to thnh mt DT mi ( s hi sinh, cuc u tranh, ni nh, nim vui, ) - Chc nng ng phỏp thay i cng cng dn n s thay i v th loi: V.D: Sch s l m sc kho ( sch s (TT) ó tr thnh DT ) * ng t : - Cú kh nng kt hp vi cỏc ph t mnh lnh : hóy , ng , ch, phớa trc ( hóy nh, ng bn khon, ch hi hp, ) - Cú th to cõu hi bng cỏch t sau chỳng t bao gi hoc bao lõu (TT khụng cú kh nng ny ) (n bao gi? ch bao lõu? ) *Tớnh t : - Cú kh nng kt hp c vi cỏc t ch mc nh : rt , hi, lm, quỏ, cc kỡ, vụ cựng, (rt tt, p lm, ) * Lu ý : Cỏc T ch cm xỳc ( trng thỏi ) nh : yờu, ghột, xỳc ng, cng kt hp c vi cỏc t :rt, hi, lm, Vỡ vy,khi cũn bn khon mt t no ú l T hay TT thỡ nờn cho th kt hp vi hóy, ng , ch, Nu kt hp c thỡ ú l T LUYN TP Bi thc hnh : Bi : Cho cỏc t sau:Bỏc s, nhõn dõn, hi vng, thc k, sm, hc, cỏi, th m, m c, xe mỏy, súng thn, , chic, bn gh, giú mựa, xó, huyn, phn khi, t ho, mong mun, truyn thng, ho bỡnh a)xp cỏc t trờn vo loi : DT v khụng phi DT b)Xp cỏc DT tỡm c vo cỏc nhúm : DT ch ngi, DT ch vt, DT ch hin tng, DT ch khỏi nim, DT ch n v * ỏp ỏn : a)- DT : - Khụng phi DT: phn khi, t ho, mong mun b)- - DT ch hin tng : sm , súng thn, giú - DT ch khỏi nim : hc, ho bỡnh , truyn thng - DT ch n v : cỏi , xó, huyn Bi : Tỡm ch sai cỏc cõu sau v sa li cho ỳng : a Bn Võn ang nu cm nc b Bỏc nụng dõn ang cy rung M chỏu va i ch bỳa Em cú mt ngi bn bố rt thõn *ỏp ỏn : Cỏc t cm nc, rung nng, ch bỳa, bn bố u cú ngha khỏi quỏt, khụng kt hp c vi T mang ngha c th hoc vi t ch s ớt trc Cỏch sa : B ting ng sau ca mi t ( nc, nng, bỳa, bố ) Bi : Cho cỏc t : cỏnh ng, tỡnh thng, lch s Hóy t thnh cõu ( vi mi t ) cho cõu ú mi t nm b phn chớnh khỏc *ỏp ỏn : V.D: Cỏnh ng rng mờnh mụng / Em rt yờu cỏnh ng quờ em Bi : Xỏc nh t loi ca nhng t c gch chõn di õy : - Anh y ang suy ngh - Nhng suy ngh ca anh y rt sõu sc - Anh y s kt lun sau Nhng kt lun ca anh y rt chc chn - Anh y c m nhiu iu - Nhng c m ca anh y tht ln lao *ỏp ỏn : í 1, 3, l T ; í 2, 4, l DT Bi : Cỏc t gch chõn tng cõu di õy b sung ý ngha gỡ cho T ng trc nú : a Tuy rột kộo di nhng xuõn ó n b Nhng cnh cõy ang tr lỏ, li sp buụng to nhng tỏn hoa *ỏp ỏn : - : b sung ý ngha tip din - ó : b sung ý ngha thi gian ( quỏ kh ) - ang : b sung ý ngha thi gian ( hin ti ) - sp : b sung ý ngha thi gian tng lai ) Bi : Xỏc nh t loi ca cỏc t cỏc thnh ng : - i ngc v xuụi - Nhỡn xa trụng rng - nc chy bốo trụi *ỏp ỏn : - DT: nc, bốo - T : i , v, nhỡn, trụng - TT : ngc, xuụi, xa, rng Bi : Xỏc nh DT, T, TT ca cỏc cõu sau : - Bn mt sc tri riờng t ny - Non cao giú dng sụng y nng chang - H ang ngc Thỏi Nguyờn, cũn tụi xuụi Thỏi Bỡnh - Nc chy ỏ mũn *ỏp ỏn : - DT : bn mựa, sc tri, t, non, giú, sụng, nng, Thỏi Nguyờn, Thỏi Bỡnh, nc, ỏ c d -T :mũn, dng, ngc, xuụi - TT : riờng, y, cao ( Lu ý : t ngc, xuụi bi khỏc t ngc , xuụi bi 6.) Bi 8: Xỏc nh t loi ca nhng t sau : Nim vui, vui ti, vui chi, tỡnh thng, yờu thng, ỏng yờu *ỏp ỏn : -DT: nim vui, tỡnh thng - T : vui chi, yờu thng - TT : vui ti, ỏng yờu Bi : Xỏc nh t loi ca nhng t sau : Sỏch v, kiờn nhn, k nim, yờu mn, tõm s,lo lng, xỳc ng, nh, thng, l phộp, bun , vui, thõn thng, s nghi ng, suy ngh, cỏi p, cuc vui, cn gin d, trỡu mn, ni bun *ỏp ỏn : - DT : sỏch v, k nim, s nghi ng, cỏi p, cuc vui, cn gin d, ni bun.- T : kiờn nhn, yờu mn, tõm s, lo lng, xỳc ng, nh, thng, l phộp, bun, vui, suy ngh, - TT : thõn thng, trỡu mn ... giỳp vic, xe p, tia la, nc ung - T lỏy : cong queo, n o, thn ln - Kt hp t n :n hoa, ung nc Bi 16: T quc l t ghộp gc Hỏn ( t Hỏn Vit ) Em hóy : - Tỡm t ghộp ú cú ting t - Tỡm t ghộp ú cú ting... ỏ c d -T :mũn, dng, ngc, xuụi - TT : riờng, y, cao ( Lu ý : t ngc, xuụi bi khỏc t ngc , xuụi bi 6. ) Bi 8: Xỏc nh t loi ca nhng t sau : Nim vui, vui ti, vui chi, tỡnh thng, yờu thng, ỏng yờu *ỏp
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm , giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm ,