0

GIÁO ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 8h

32 677 4
  • GIÁO ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 8h

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2017, 12:02

GIÁO ÁN SỐ: 01 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: Bài mở đầu Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI MỞ ĐẦU :CẤU TRÚC CHUNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hệ truyền động điện - Giải thích được cấu trúc chung phân loại hệ truyền động điện - Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 01 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Nêu mục tiêu của - Thuyết trình học Giới thiệu chủ đề - Đọc ghi tên Bài mở đầu : Cấu trúc lên bảng chung hệ thống điện I Mục tiêu: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Trị trung bình đại lượng Định nghĩa hệ truyền động điện 2.Hệ truyền động máy sản xuất a Truyền động của máy bơm nước b Truyền động mâm cặp máy tiện c.Truyền động của cần THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Giảng giải - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' 390' trục hoặc máy nâng 3.Cấu trúc chung hệ truyền động điện (Hình 4) - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép 4.Phân loại hệ giãi truyền động điện a) Theo đặc điểm động điện: - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi b) Theo tính điều chỉnh: c) Theo thiết bị biến đổi: - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép d) Một số cách phân loại giãi khác: - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép Bài 1: Cơ học truyền giãi động điện Các khâu khí của truyền động điện, tính - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép toán qui đổi khâu giãi khí của truyền động điện 1.1 Tính toán qui đổi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép mômen Mc lực cản Fc giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép về trục động giãi 1.2 Tính toán qui đổi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép mômen quán tính giãi Đặc tính máy sản xuất, động 2.1 Đặc tính của động - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép điện 2.2 Đặc tính của máy giãi sản xuất 3.1 - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh 20' - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 02 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: Bài Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 1:CƠ HỌC TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Nhận dạng được khâu khí của hệ truyền động điện - Tính toán qui đổi được mô men cản, lực cản, mô men quán tính về trục động - Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động điện - Phân biệt được trạng thái làm việc của hệ truyền động điện - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 1:Cơ học truyền - Đọc ghi tên động lên bảng I Mục tiêu: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giải vấn đề II Nội dung học: Các trạng thái làm việc xác lập hệ truyền động điện 3.2 Trạng thái động 3.3 Trạng thái hãm (máy phát) Bài 2: Các đặc tính trạng thái làm việc động điện 1.Đặc tính của động điện DC, trạng thái khởi động hãm 1.1.Động điện một chiều kích từ độc lập 1.1.1Phương trình đặc tính 1.1.2.Các tham số ảnh hưởng phương trình đặc tính a Ảnh hưởng điện trở phần ứng b Ảnh hưởng điện áp phần ứng c ảnh hưởng từ - Giảng giải THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giải - Chiếu hình ảnh - Quan sát ghi nhận thông tin - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép 10' 07' 07' 07' 06' 01' 390' - Thuyết trình, diễn giải - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giải - Lắng nghe, ghi chép - Chiếu hình ảnh một số loại Rơ le - Quan sát ghi nhận thông tin - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giải thông - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn 1.1.3 Khởi động tính giải toán điện trở khởi động 1.1.4.Các trạng thái hãm - Thuyết trình, diễn giải a Hãm tái sinh - Chiếu hình ảnh b Hãm ngược một số loại Rơ le c Hãm động kích từ độc lập - Thuyết trình, diễn d Hãm động tự giãi kích - Lắng nghe, ghi chép - Quan sát ghi nhận thông tin - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giải - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giải - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Quan sát ghi nhận giải thông tin - Chiếu hình ảnh một số loại Rơ le - Lắng nghe, ghi chép Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 03 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 2: CÁC ĐẶC TÍNH VÀ CÁC TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA ĐỘNGĐIỆN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 2: CÁC ĐẶC TÍNH VÀ CÁC TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA ĐỘNGĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Xây dựng được đặc tính của động điện một chiều (DC), động điện không đồng bộ, động điện đồng bộ - Phân tích được trạng thái làm việc của loại động - So sánh được đặc tính của loại động cơ, phạm vi ứng dụng của động dùng truyền động điện - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc kiệm ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình Chú ý nghe giảng của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 2: Các đặc tính - Đọc ghi tên - Ghi tên trạng thái làm việc lên bảng động điện - Giảng giải - Lắng nghe, ghi nhớ I Mục tiêu: Giải vấn đề THỜI GIAN (phút) 02’ 02’ 02’ II Nội dung học: 2.Đặc tính động điện không đồng bộ, trạng thái khởi động hãm 2.1.Phương trình đặc tính 2.3.Các tham số ảnh hưởng phương trình đặc tính 2.4.Khởi động tính toán điện trở khởi động 2.5.Các trạng thái hãm - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Quan sát ghi nhận thông tin - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giãi 10' 07' 07' 07' 06' 01' 390' 2.5.1Hãm tái sinh 2.5.2 Hãm ngược a.Hãm ngược nhờ thêm điện trở phụ vào mạch phần ứng b.Hãm ngược nhờ đảo chiều quay 2.5.3 Hãm động a Hãm động kích từ độc lập (kích từ ngoài) b Hãm động tự kích Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học Nguồn tài liệu tham khảo - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Quan sát ghi nhận thông tin - Thuyết trình, diễn giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm - Phân công - Quan sát, nhắc nhở - Ghi nhớ - Làm vệ sinh - HS về xem lại 20' [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 04 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 2: CÁC ĐẶC TÍNH VÀ CÁC TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA ĐỘNGĐIỆN (Tiếp) Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 2: CÁC ĐẶC TÍNH VÀ CÁC TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA ĐỘNGĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Xây dựng được đặc tính của động điện một chiều (DC), động điện không đồng bộ, động điện đồng bộ - Phân tích được trạng thái làm việc của loại động - So sánh được đặc tính của loại động cơ, phạm vi ứng dụng của động dùng truyền động điện - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc kiệm ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề - Đọc ghi tên Bài 2: Các đắc tính lên bảng trạng thái làm việc I Mục tiêu: Giải vấn đề II Nội dung học: 3.Đặc tính động điện đồng bộ, trạng thái khởi động hãm 3.1.Phương trình đặc tính 3.2.Khởi động động không đồng bộ 3.3.Các trạng thái hãm Thời gian: 05 phút THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Chiếu hình ảnh 07' 07' 06' 01' - Giảng giải - Quan sát ghi nhận thông tin - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Quan sát ghi nhận thông tin 390' Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học tự động 3.1.Hạn chế dòng điện mạch ngắt dòng 3.2.Tự động điều chỉnh - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép dòng điện giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 08 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 5: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 5: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Trình bày được trình độ học, độ điện-cơ hệ truyền động điện vòng hở - Giải thích được quan hệ thời gian của đại lượng điện-cơ hệ truyền động điện - Lắp đặt vận hành được mạch khởi động, mạch hãm hệ truyền động điện Chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 5: Đặc tính hệ - Đọc ghi tên THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ truyền động điện I Mục tiêu: Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Đặc tính động truyền động điện 2.Quá độ học, độ điện hệ truyền động điện 2.1.Quá trình độ học 2.2.Quá trình độ điện – 3.Khởi động hệ truyền động điện, thời gian mở máy 3.1.Quá trình độ mở máy 3.2.Tính toán thời gian mở máy 4.Hãm truyền động điện, thời gian hãm, dừng máy xác 4.1.Quá trình độ hãm 4.1.1Xét QTQĐ học hãm ngược: 4.1.2.Xét QTQĐ học hãm động 4.2.Tính toán thời gian hãm, dừng máy lên bảng - Giảng giải - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 390' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 09 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 6: CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 6: CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Chọn đúng công suất động cho truyền động có điều chỉnh không điều chỉnh tốc độ - Kiểm nghiệm công suất động sau chọn cho phù hợp với máy sản xuất - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 6: chọn công suất - Đọc ghi tên động cho hệ thống lên bảng truyền động - Giảng giải I Mục tiêu: Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Phương pháp chọn động truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt 1.1.Phát nóng nguội lạnh của máy điện a Nguyên nhân phát THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi nóng động b Các phương trình cân nhiệt 1.2.Các chế độ làm việc của truyền động điện a Chế độ làm việc dài hạn b Chế độ làm việc ngắn hạn c Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại 1.3 Phương pháp chung chọn công suất động a Các tiêu chọn động điện b Các bước chọn công suất động 2.Chọn công suất động cho truyền động không điều chỉnh tốc độ 2.1.Chọn công suất động làm việc dài hạn 2.2.Chọn công suất động làm việc ngắn hạn a) Chọn động dài hạn làm việc với phụ tải ngắn hạn: b) Chọn động ngắn hạn làm việc với phụ tải ngắn hạn: 2.3.Chọn công suất động làm việc ngắn hạn lặp lại 3.Tính chọn công suất động cho truyền động có điều chỉnh tốc độ 4.Kiểm nghiệm công suất động Kết thúc vấn đề: - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép 390' - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 10 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 7: BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 7: BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Nhận dạng được cổng vào, cổng bộ khởi động mềm - Kết nối được mạch động lực cho bộ khởi động mềm - Khởi động thực dừng mềm cho động - Nhận dạng được loại hình khởi động mềm sử dụng xưởng trường, doanh nghiệp điển hình ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 7: Bộ khởi động - Đọc ghi tên mềm lên bảng I Mục tiêu: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Khái quát chung khởi động mềm 1.1.Khái niệm khởi động mềm, dừng mềm 1.2.Ứng dụng thông số kỹ thuật 2.Kết nối mạch động lực 2.1.Sơ đồ khối của khởi động mềm 2.2.Sơ đồ kết nối tới động 3.Khảo sát chức năng: khởi động mềm, THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' - Giảng giải - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 390' dừng mềm, hạn chế dòng khởi động 3.1.Khởi động mềm 3.2.Dừng mềm 3.3.Hạn chế dòng khởi động 4.Hãm động Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 11 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 8: BỘ BIẾN TẦN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 8: BỘ BIẾN TẦN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Giải thích được nguyên lý điều chỉnh tốc độ động phương pháp thay đổi tần số - Nhận biết được cổng vào, cổng bộ biến tần - Kết nối mạch động lực cho bộ biến tần - Khởi động thực dừng mềm, đảo chiều quay cho động - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 8: Bộ biến tần - Đọc ghi tên lên bảng I Mục tiêu: - Giảng giải THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Giới thiệu loại biến tần a.Biến tần gián tiếp b.Biến tần trực tiếp c.Biến tần SK 2,5T hãng LS 2.Các phím chức 2.Các ngõ vào/ra cách kết nối 2.1.Các đầu vào/ra dùng để điều khiển 2.2.Kết nối đầu vào, 2.3.Cài đặt hàm của biến tần 3.Khảo sát hoạt động biến tần 3.1.Đo công suất, tính hiệu suất biến tần 3.2.Khảo sát dạng sóng đầu của biến tần 4.Ứng dụng thông dụng công nghiệp 4.1.Điều khiển tốc độ động máy nâng hạ 4.2 Điều khiển tốc độ động bơm, quạt 4.3.Điều khiển động băng tải Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 390' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh 20' Hướng dẫn tự học - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM GIÁO ÁN SỐ: 12 Thời gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 9:BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN SERVO Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 9:BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN SERVO MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học có khả năng: - Nhận biết được cổng vào, cổng bộ điều khiển máy điện Servo - Kết nối mạch động lực cho bộ điều khiển máy điện Servo - Khảo sát đặc tính n = f(M); M = f(n) - Đặt được tốc độ làm việc, tốc độ dừng động - Nhận biết được hệ truyền động dùng bộ điều khiển máy điện Servo sử dụng thực tế - Chủ động, nghiêm túc học tập công việc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC − Bảng, phấn, máy chiếu − Giáo án, máy tính xách tay, máy chiếu − Bài giảng điều khiển điện-khí nén I ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 05 phút Điểm danh, kiểm tra nhắc nhở đồng phục, bảng tên II THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập - Hệ thống lại nội dung - Thuyết trình của học trước Đánh giá mức độ tiếp thu chuẩn bị của học sinh - Nêu mục tiêu của học Giới thiệu chủ đề Bài 9: Bộ điều khiển - Đọc ghi tên máy điện servo lên bảng I Mục tiêu: - Giảng giải THỜI GIAN (phút) Chú ý nghe giảng 02’ - Ghi tên 02’ - Lắng nghe, ghi nhớ 02’ Giải vấn đề II Nội dung học: Giới thiệu điều khiển máy điện Servo 1.1 Động servo 1.1.1 Động Servo DC a Động Servo DC có chổi than b Đông Servo DC chổi than 1.1.2 Động AC Servo 1.1.3 Hệ thống servo 1.2 Bộ điều khiển động servo 1.2.1 Hình dạng thông số 1.2.2 Sơ đồ bố trí đầu vào, dùng để điều khiển a Tín hiệu đầu vào b Tín hiệu đầu c Thông số cài đặt tham số 2.Kết nối mạch động lực 2.1 Sơ đồ kết nối kiểm tra trước vận hành a Sơ đồ kết nối b Kiểm tra trước vận hành 2.2 Vận hành sử lý lỗi 2.Khảo sát chức 3.1 Khảo sát đặc tính n = f(M) 3.2 Khảo sát đặc tính M = f(n) 3.3 Đặt tốc độ làm việc - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 10' 07' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi 07' 07' 06' 01' - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Lắng nghe, ghi chép - Thuyết trình, diễn - Lắng nghe, ghi chép giãi - Thuyết trình, diễn giãi - Lắng nghe, ghi chép 390' Kết thúc vấn đề: - Nhận xét, đánh giá sản phẩm luyện tập của học sinh, lưu ý sai hỏng thường gặp trình luyện tập - Kế hoạch hoạt động - Vệ sinh công nghiệp Hướng dẫn tự học - Tổng kết - Lắng nghe ,ghi nhớ, rút kinh nghiệm 20' - Phân công - Ghi nhớ - Quan sát, nhắc nhở - Làm vệ sinh - HS về xem lại học Nguồn tài liệu tham khảo TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN 10’ [1] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục [2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Thông gió điều hòa không khí, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Đức Lợi, Máy thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật [4] Nguyễn Ngọc Phương, Hệ thống điều khiển khí nén, NXB Giáo dục [5] Lê Văn Tiến Dũng, Điều khiển khí nén thuỷ lực, Trường ĐHCN TPHCM Ngày tháng năm GIÁO VIÊN NGUYỄN ĐỨC NAM ... 02’ truyền động điện I Mục tiêu: Giải vấn đề II Nội dung học: 1.Đặc tính động truyền động điện 2.Quá độ học, độ điện hệ truyền động điện 2.1.Quá trình độ học 2.2.Quá trình độ điện – 3.Khởi động. .. gian thực hiện: 08 Tên chương: BÀI 5: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 5: ĐẶC TÍNH ĐỘNG CỦA HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người học... hiện: 08 Tên chương: BÀI 6: CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN Thực ngày tháng năm TÊN BÀI: BÀI 6: CHỌN CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong người
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 8h, GIÁO ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 8h,

Từ khóa liên quan