LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN là NGƯỜI dân tộc KHƠ ME ở các ĐẢNG bộ xã TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

99 905 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2016, 22:15

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn coi trọng CTPTĐV, chăm lo xây dựng ĐNĐV, coi đó là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, là vấn đề có tính quy luật trong công tác XDĐ, có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của Đảng, sự thành bại của cách mạng. Chỉ thị 52CTTW, ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị chỉ rõ: Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác XDĐ nhằm tăng cường thêm sức mạnh chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Đảng là một cơ thể chính trị xã hội sống, có quá trình hình thành, phát triển và đào thải riêng. Vì vậy, CTPTĐV là đòi hỏi tự nhiên, là quy luật tất yếu nhằm để bù đắp số lượng giảm đi và tạo thêm sinh lực cho Đảng, bảo đảm sự kế thừa, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng ĐNĐV MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG 13 VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH BẠC LIÊU - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Các đảng xã chất lượng công tác phát triển 13 đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu 1.2 Thực trạng số kinh nghiệm nâng cao chất 32 lượng công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Chương PHƯƠNG HƯỚNG, YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI 50 PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC KHMER CỦA CÁC ĐẢNG BỘ XÃ Ở TỈNH BẠC LIÊU HIỆN NAY 2.1 Những yếu tố tác động phương hướng yêu cầu 51 nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã 2.2 Những giải pháp nâng cao chất lượng công 61 tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 90 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT Công nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Công tác phát triển đảng viên CTPTĐV Đội ngũ đảng viên ĐNĐV Hệ thống trị HTCT Năng lực lãnh đạo NLLĐ Tổ chức sở đảng TCCSĐ Sức chiến đấu SCĐ Xây dựng Đảng XDĐ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta coi trọng CTPTĐV, chăm lo xây dựng ĐNĐV, coi nhiệm vụ bản, thường xuyên, vấn đề có tính quy luật công tác XDĐ, có ý nghĩa định đến sống Đảng, thành bại cách mạng Chỉ thị 52-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2002 Bộ Chính trị rõ: Kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật công tác XDĐ nhằm tăng cường thêm sức mạnh chiến đấu bảo đảm kế thừa, phát triển Đảng Đảng thể trị xã hội sống, có trình hình thành, phát triển đào thải riêng Vì vậy, CTPTĐV đòi hỏi tự nhiên, quy luật tất yếu nhằm để bù đắp số lượng giảm tạo thêm sinh lực cho Đảng, bảo đảm kế thừa, tạo thêm nhân tố việc nâng cao chất lượng ĐNĐV Để có ĐNĐV đủ số lượng, cấu hợp lý, đảng viên có chất lượng tốt, đảm bảo lãnh đạo Đảng tất lĩnh vực đời sống xã hội, tổ chức hệ thống trị từ Trung ương đến sở, thành phần dân tộc, giai cấp, tầng lớp, nhóm dân cư, lứa tuổi phải đặc biệt coi trọng kết nạp đảng viên, nơi có chưa có đảng viên Đây phương hướng phát triển đảng viên Đảng ta quán thực suốt trình XDĐ lãnh đạo cách mạng TCCSĐ nói chung, đảng xã tỉnh Bạc Liêu nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng hệ thống tổ chức hoạt động Đảng Đảng xã nơi trực tiếp gắn bó với nhân dân, cầu nối Đảng với dân, hạt nhân trị lãnh đạo xã, nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào sống; đồng thời nơi trực tiếp tiến hành hoạt động xây dựng nội Đảng, nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên tiến hành công tác phát triển đảng, sàng lọc đảng viên Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng đó, năm qua cấp ủy, tổ chức đảng cấp tỉnh Bạc Liêu coi trọng quan tâm CTPTĐV, CTPTĐV người dân tộc Khmer Do CTPTĐV đạt kết quan trọng, số lượng đảng viên người dân tộc Khmer ngày tăng, tuyệt đại đa số đảng viên người dân tộc Khmer phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, góp phần cải thiện cấu nâng cao chất lượng ĐNĐV đảng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đảng xã lãnh đạo thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ công đổi địa phương Tuy nhiên, CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu bộc lộ hạn chế, bất cập định nhận thức, trách nhiệm tổ chức, lực lượng; nội dung, hình thức, biện pháp chưa thật sát hợp, có lúc, có nơi chạy theo số lượng đơn thuần, coi nhẹ, hạ thấp chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên xem nhẹ CTPTĐV người dân tộc Khmer; hẹp hòi, định kiến, tuyệt đối hóa tiêu chuẩn đảng viên Hiện nay, tình hình giới, khu vực nước có diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường Các lực đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng phá hoại Đảng, phá hoại công đổi đất nước ta, lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực âm mưu Trước yêu cầu xây dựng đảng xã tỉnh Bạc Liêu thực sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, đủ sức lãnh đạo thực thắng lợi nhiệm vụ trị, đặt yêu cầu CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Vì vậy, nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu vấn đề có ý nghĩa lý luận, thực tiễn mang tính cấp thiết Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài CTPTĐV nhiệm vụ quan trọng, nội dung then chốt công tác XDĐ Trong năm qua Đảng ta có nhiều nghị quyết, thị có nhiều quan, cán khoa học, cán lãnh đạo, quản lý nghiên cứu CTPTĐV với nhiều góc độ khác nhau, tiêu biểu: * Những công trình nghiên cứu nâng cao chất lượng TCCSĐ cấp xã “Công tác vận động giáo dân tổ chức sở đảng (cấp xã) đồng Bắc Bộ nước ta nay”, Luận án tiến sĩ lịch sử Hoàng Mạnh Điền, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2001) Luận án phân tích thực trạng công tác vận động giáo dân TCCSĐ (cấp xã) đồng Bắc Bộ, đặc điểm đặc thù xác định yêu cầu đề xuất giải pháp tăng cường công tác vận động giáo dân TCCSĐ (cấp xã) đồng Bắc Bộ “Nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng cấp xã tỉnh Vĩnh Long nay” (2002), Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Bé Tư Theo tác giả chất lượng TCCSĐ cấp xã chất lượng lãnh đạo xây dựng HTCT sở vững mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, ức hiếp nhân dân, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh thực có hiệu xây dựng đảng theo nghị quyết, Điều lệ Đảng Trên sở phân tích thực trạng, nguyên nhân thực trạng, tác giả đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đảng cấp xã “Chất lượng đảng xã vùng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay” (2004), Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Lê Xuân Thành Tác giả luận văn đưa quan niệm chất lượng tiêu chí đánh giá chất lượng, đánh giá thực trạng chất lượng đảng xã vùng đồng tỉnh Thanh Hóa, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đảng xã vùng đồng tỉnh Thanh Hóa “Chất lượng đảng xã có đồng bào theo đạo thiên chúa miền Đông Nam Bộ nay”, Luận án tiến sĩ khoa học trị Phạm Thanh Kiều, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh (2008) Luận án luận giải làm rõ vai trò, chức năng, đặc điểm xã có đồng bào theo đạo thiên chúa, phân tích vấn đề chất lượng đảng xã có đồng bào theo đạo thiên chúa miền Đông Nam Bộ Trên sở đánh giá thực trạng, nguyên nhân, luận án xác định mục tiêu, phương hướng, đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đảng xã có đồng bào theo đạo thiên chúa miền Đông Nam Bộ đến năm 2020 Dương Trung Ý, Nâng cao chất lượng đảng xã thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nxb CTQG, H, 2012 Tác giả luận giải làm rõ yêu cầu nhiệm vụ đặt đảng xã thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; thực trạng chất lượng đảng xã đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đảng xã giai đoạn * Những công trình nghiên cứu nâng cao chất lượng CTPTĐV Lê Văn Lượng (2002), Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên niên dân tộc thiểu số nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Luận văn phân tích đặc điểm CTPTĐV đối tượng đoàn viên, niên dân tộc thiểu số nông thôn tỉnh Lạng Sơn; luận giải vấn đề nâng cao chất lượng CTPTĐV niên dân tộc thiểu số; đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định phương hướng, yêu cầu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTPTĐV niên dân tộc thiểu số nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn Nguyễn Chí Tính (2004), Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh An Giang giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Tác giả sâu phân tích vai trò, đặc điểm đội ngũ đảng viên hoạt động đảng xã tỉnh An Giang nay, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên yêu cầu chất lượng đội ngũ đảng viên Xác định phương hướng đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng xã tỉnh An Giang giai đoạn Nguyễn Văn Chất (2005), Nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán trị cấp phân đội Học viện Chính trị Quân giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Tác giả luận văn sâu phân tích đặc điểm đảng viên học viên người dân tộc thiểu số với nét đặc trưng văn hóa, phong tục, tập quán, cá tính, tâm lý Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên học viên, luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên học viên người dân tộc thiểu số đào tạo cán trị cấp phân đội Học viện Chính trị Lê Văn Cương (2005), Công tác phát triển đảng viên nữ niên dân tộc thiểu số đảng xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Luận văn phân tích vai trò xã đảng xã miền núi tỉnh Thanh Hóa, đặc điểm, vai trò nữ niên dân tộc thiểu số Luận giải vấn đề lý luận CTPTĐV nữ niên dân tộc thiểu số; sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định phương hướng, yêu cầu, đề xuất giải pháp tăng cường CTPTĐV nữ niên dân tộc thiểu số đảng xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn Nguyễn Thị Ngọc Loan (2006), Chất lượng đội ngũ đảng viên cán chuyên trách phường thành phố Hà Nội giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Trong đề tài này, tác giả sâu phân tích làm rõ sở lý luận thực tiễn vai trò chất lượng đội ngũ đảng viên đảng phường thành phố Hà Nội giai đoạn Từ đó, xác định phương hướng đề xuất giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên cán chuyên trách phường thành phố Hà Nội giai đoạn Nguyễn Văn Hào (2013), Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên niên đảng xã Thành phố Đà Nẵng giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam Tác giả phân tích làm rõ đặc điểm, nhiệm vụ đảng CTPTĐV đảng xã Thành phố Đà Nẵng, đề xuất giải pháp đẩy mạnh CTPTĐV niên đảng xã Thành phố Đà Nẵng Ngoài ra, phạm vi nước có số công trình khoa học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, sách, báo viết nghiên cứu nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng ĐNĐV như: Nguyễn Văn Giang, Nâng cao chất lượng đảng viên người theo đạo tỉnh vùng đồng sông Hồng giai đoạn nay, Luận án tiến sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị Hồ Chí Minh, 2003 Ban Tổ chức Trung ương - Tạp chí XDĐ, Nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên, 2004, T1 Ban Tổ chức Trung ương - Tạp chí XDĐ, Nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên - 2005 - T2 Hà Sơn Long (2006), Xây dựng đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số đảng xã tỉnh Cao Bằng giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, chuyên ngành XDĐ Cộng sản Việt Nam, Học viện CTQG Hồ Chí Minh Ban Tổ chức Trung ương - Tạp chí XDĐ, Phát triển đảng viên “Thủ đô gió ngàn” - 2013 – T33 Ban Chấp hành Trung ương - Tạp chí Cộng sản, Xây dựng đội ngũ cán vùng dân tộc thiểu số - 2014 - T21 Ban Tổ chức Trung ương - Tạp chí XDĐ, Xây dựng đội ngũ cán sở người Khmer tỉnh Tây Nam Bộ - 2014 – T35 Ban Chấp hành Trung ương Tạp chí Cộng sản, Bắc Ninh nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đảng viên - 2014 – T14 Các công trình khoa học, luận văn, luận án nêu quan, tác giả sâu phân tích vấn đề lý luận, thực tiễn chất lượng đảng viên xây dựng ĐNĐV, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ĐNĐV nói chung đối tượng đảng viên cụ thể Ngoài số báo đăng tạp chí chuyên ngành, số cán lãnh đạo, quản lý, cán khoa học đề cập đến CTPTĐV xây dựng, giáo dục rèn luyện ĐNĐV Nhìn tổng quát, năm qua công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận văn công bố Những công trình dựa vào học thuyết Mác - Lênin đảng cách mạng giai cấp công nhân, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng XDĐ, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung CTPTĐV nói riêng, để luận giải vấn đề lý luận, thực tiễn CTPTĐV, đưa quan niệm chất lượng, phân tích thực trạng, nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTPTĐV xây dựng ĐNĐV Tuy nhiên, đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi, phương pháp nghiên cứu công trình khác Do đó, chưa có công trình sâu nghiên cứu cách hệ thống, toàn diện, cụ thể chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài * Mục đích: Luận giải làm rõ vấn đề lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu * Nhiệm vụ: Nghiên cứu vấn đề chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Đánh giá thực trạng, rõ nguyên nhân rút số kinh nghiệm nâng cao chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu 10 Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Phạm vi điều tra khảo sát xã có đông đồng bào dân tộc Khmer: xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân Các tư liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu đề tài giới hạn từ năm 2005 đến Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu đề tài * Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận luận văn nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng XDĐ; Điều lệ Đảng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI Đảng; nghị quyết, thị, quy định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Tổ chức Trung ương; nghị quyết, thị, hướng dẫn tỉnh ủy ban tổ chức tỉnh ủy Bạc Liêu CTPTĐV xây dựng ĐNĐV Luận văn có kế thừa, tham khảo kết nghiên cứu công trình khoa học có liên quan * Cơ sở thực tiễn: Hiện thực CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu; tham khảo tài liệu, số liệu báo cáo tổng kết công tác XDĐ, CTPTĐV huyện ủy ban tổ chức huyện ủy, tỉnh ủy ban tổ chức tỉnh ủy Bạc Liêu từ năm 2005 đến số liệu điều tra, khảo sát tác giả * Phương pháp nghiên cứu: 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương khóa VI (1991), Số 68-CT/TW Chỉ thị công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer Ban Bí thư Trung ương khóa IX (2004), Số 95-QĐ/TW, Quy định chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi sở xã Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 45 - QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 47 - QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 điều đảng viên không làm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (2011), Báo cáo công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (2012), Báo cáo công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (2013), Báo cáo công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Hoàng Bằng (2004), Nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ xây dựng đảng, Hà Nội Bộ Chính trị khóa IX (2004), Số 123-QĐ/TW, Quy định số điểm kết nạp đảng viên người có đạo đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt đảng Bộ Chính trị khóa X (2007), Số 57-QĐ/TW Quy định số vấn đề bảo vệ trị nội Đảng 10 Bộ Chính trị khóa XI (2011), Số 03-CT/TW, Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 11 Bộ Nội vụ, Quyết định số 04 - QĐ/BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 86 12 Chính phủ, Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 Quy định cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX công tác dân tộc, Nxb CTQG, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb CTQG, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX công tác dân tộc, Nxb CTQG, Hà Nội 17.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 30 tháng năm 2007 Ban Bí thư nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Nghị hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán từ đến năm 2020, Nxb CTQG, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG - Sự thật, H 21.Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb CTQG, Sự thật, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII số vấn đề cấp bách công tác xây dựng đảng 87 24 Hoàng Mạnh Đoàn (2001), Công tác vận động giáo dân tổ chức sở đảng (cấp xã) đồng Bắc Bộ nước ta nay, Luận án tiến sĩ lịch sử, Hà Nội 25.Hoàng Văn Hành (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh 26.Nguyễn Văn Hòa (2003), Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên niên đảng Thành phố Đà Nẵng giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 27 Huyện ủy Hòa Bình (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Hòa Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 28 Huyện ủy Hồng Dân (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Hồng Dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2010 - 2015 29 Huyện ủy Vĩnh Lợi (2010), Văn kiện Đại hội Đảng huyện Vĩnh Lợi lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 30 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb CTQG, H, 2011 31.Lê Văn Lương (2005), Công tác phát triển đảng viên nữ niên dân tộc thiểu số đảng xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 32.Nguyễn Công Quyền (2004), Nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo chi học viên đào tạo sĩ quan huy phân đội Trường Sĩ quan Lục quân giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đảng, Học viện Chính trị Quân 33.Phạm Minh Sơn (2013), Nâng cao chất lượng hoạt động lãnh đạo tổ chức đảng quan thuộc Trường Sĩ quan Chính trị nay, Luận văn thạc sĩ xây dựng đảng quyền Nhà nước, Học viện Chính trị 34 Chu Văn Thành (2005), Hệ thống trị sở - Thực trạng số giải pháp đổi mới, Bộ Nội vụ, Hà Nội 88 35.Lê Xuân Thành (2004), Chất lượng đảng xã vùng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Hà Nội 36 Tỉnh ủy Bạc Liêu (2005), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 37 Tỉnh ủy Bạc Liêu (2010), Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Bạc Liêu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 38 Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt (2004), Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng thời kỳ mới, Nxb CTQG, Hà Nội 39.Trần Đức Tuệ (chủ nhiệm) (1998), Xây dựng tổ chức sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị sở vững mạnh toàn diện giai đoạn cách mạng mới, Đề tài cấp Tổng cục Chính trị, Hà Nội 40.Nguyễn Văn Bé Tư (2002), Nâng cao chất lượng tổ chức sở đảng cấp xã tỉnh Vĩnh Long nay, Luận văn thạc sĩ xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị Quân 41 Dương Trung Ý (2013), Nâng cao chất lượng Đảng xã thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Nxb CTQG, Hà Nội 42 Viện Xây dựng Đảng (2004), Giáo trình xây dựng đảng (Dùng cho hệ cao cấp lý luận trị), Nxb CTQG, Hà Nội 89 Phụ lục TỔNG HỢP Tình hình đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer xã thuộc 03 huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân giai đoạn 2005 - 2014 Trình độ Đơn vị Vĩnh Lợi Hòa Bình Hồng Dân Tổng cộng Tổng số Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn THCS THPT ĐH CĐ TC Lý luận trị CC, CN TC SC Phát triển tốt Giữ mức Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 56 83 77 27 52 43 29 31 34 13 20 17 43 63 60 5 19 25 30 52 76 72 92,86 91,57 93,51 7,14 8,43 6,49 216 122 94 50 166 14 15 74 200 93 16 Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân Ra khỏi đảng Số lượng Tỷ lệ 90 Phụ lục Tình hình đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer xã huyện Vĩnh Lợi giai đoạn 2005 - 2014 Trình độ Năm Tổng số Nam Nữ Văn hóa THCS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng 14 56 5 27 12 1 29 2 2 13 THPT 10 43 Chuyên môn ĐH, CĐ TC 1 5 19 SC Lý luận trị CC, CN TC SC Phát triển tốt Số lượng Tỷ lệ 5 12 52 100 83,33 100 100 85,71 100 88,89 100 100 100 92,86 Giữ mức Số lượng Tỷ lệ Ra khỏi đảng Số Tỷ lượng lệ 16,67 0 14,29 11,11 0 7,14 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Lợi 91 Phụ lục Tình hình đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer xã huyện Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2014 Năm Tổng Nam số Trình độ Nữ Văn hóa THCS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng 12 11 11 12 83 7 52 2 5 4 31 2 20 THPT 2 9 12 63 Chuyên môn ĐH, CĐ 2 TC 1 5 25 SC Phát triển tốt Lý luận trị CC, CN TC SC Số lượng Tỷ lệ 10 10 10 11 76 100 100 85,71 83,33 83,33 90,91 100 90,91 100 91,67 91,6 Giữ mức Số lượng 1 1 Tỷ lệ Ra khỏi đảng Số Tỷ lượng lệ 0 14,29 16,67 16,67 9,09 9,09 8,43 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Bình 92 Phụ lục Tình hình đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer xã huyện Hồng Dân giai đoạn 2005 - 2014 Trình độ Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng Tổng số 12 11 12 77 Nam 5 43 Nữ 1 5 34 Văn hóa THCS THPT 2 1 10 10 60 17 Chuyên môn ĐH, CĐ 2 12 TC 5 30 SC Phát triển tốt Lý luận trị CC, CN TC SC Số lượng Tỷ lệ 10 10 12 72 100 100 80 100 83,33 100 90,91 88,89 100 100 93,5 Ra khỏi đảng Giữ mức Số lượng 1 Tỷ lệ Số Tỷ lượng lệ 0 20 16,67 9,091 11,11 0 6,49 Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Dân 93 Phụ lục Tình hình phát triển đảng người dân tộc Khmer xã huyện Vĩnh Lợi giai đoạn 2005 - 2014 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TỔNG Tổng số TCCS đảng Số đảng xã, thị trấn Tổng số đảng viên Tổng số đảng viên kết nạp 25 40 40 40 41 41 47 25 26 26 26 8 8 8 8 8 896 1009 1112 1274 1528 1759 1939 2074 2128 2171 2171 44 76 83 92 96 104 120 132 98 113 958 ĐV kết nạp người dân tộc Khmer Tổng số Tỷ lệ 14 56 4,55 7,89 6,02 8,70 14,58 3,85 7,50 3,79 2,04 0,88 5,85 - Tổng số đảng viên kết nạp: 958 đồng chí - Trong đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer: 56 đồng chí chiếm 5,85% Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Lợi 94 Phụ lục Tình hình phát triển đảng người dân tộc Khmer xã huyện Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2014 Năm Tổng số TCCS đảng Số đảng xã, thị trấn Tổng số đảng viên Tổng số đảng viên kết nạp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TỔNG 41 41 41 41 41 27 27 27 27 27 27 8 8 8 8 8 1.746 1.843 1.931 2.029 2.113 2.263 2.380 2.542 2.708 2.856 2.856 142 163 174 198 209 225 196 184 152 177 1820 ĐV kết nạp người dân tộc Khmer Tổng số Tỷ lệ 0,70 3,07 4,02 3,03 12 5,74 11 4,89 4,59 11 5,98 5,92 12 6,78 83 4,56 - Tổng số đảng viên kết nạp: 1.820 đồng chí - Trong đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer: 83 đồng chí chiếm 4,56% Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Bình 95 Phụ lục Tình hình phát triển đảng người dân tộc Khmer xã huyện Hồng Dân giai đoạn 2005 - 2014 Năm Tổng số TCCS đảng Số đảng xã, thị trấn Tổng số đảng viên Tổng số đảng viên kết nạp 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TỔNG 46 46 46 46 46 28 28 28 28 28 28 9 9 9 9 9 1242 1343 1441 1562 1691 1806 1935 2094 2274 2442 2442 139 146 162 188 202 194 217 223 168 197 1836 ĐV kết nạp người dân tộc Khmer Tổng số Tỷ lệ 2,16 1,37 3,09 3,72 12 5,94 4,12 11 5,07 4,04 12 7,14 4,06 77 4,19 - Tổng số đảng viên kết nạp: 1.836 đồng chí - Trong đảng viên kết nạp người dân tộc Khmer: 77 đồng chí chiếm 4,19% Nguồn: Ban Tổ chức Huyện ủy Hồng Dân 96 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA CÁC XÃ Ở TỈNH BẠC LIÊU + Đối tượng đơn vị điều tra: Cán bộ, đảng viên đảng xã huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình huyện Hồng Dân + Số lượng người điều tra: 200 cán bộ, đảng viên + Thời gian điều tra: Từ ngày 06 - 20/06/2014 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI TT NỘI DUNG CÂU HỎI Số lượng % tổng số trả lời Đánh giá vị trí, vai trò CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã - Rất quan trọng 183 91,5 - Quan trọng 17 8,5 - Không quan trọng 0 - Tốt 107 53,5 - Khá 79 39,5 - Trung bình 14 - Yếu 0 - Tốt 107 53,5 - Khá 76 38 - Trung bình 17 8,5 Chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã * Nhận thức, trách nhiệm lực lãnh đạo, đạo huyện ủy, đảng ủy xã * Nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân CTPTĐV địa phương 97 Đánh giá nội dung, hình thức, biện pháp CTPTĐV người dân tộc khmer đảng xã - Nội dung bồi dưỡng phù hợp 161 79,8 - Nội dung bồi dưỡng chưa phù hợp 39 20,2 - Hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp 153 76,5 - Hình thức, biện pháp bồi dưỡng chưa phù hợp 47 23,5 - Khó trả lời 0 - Tốt 128 64 - Khá 54 27 - Trung bình 18 - Yếu 0 - Tốt 112 56 - Khá 56 28 - Trung bình 25 28 - Yếu, 3,5 - Tốt 98 49 - Khá 55 27,5 - Trung bình 39 19,5 - Yếu - Tốt 102 50,75 - Khá 59 29,5 - Trung bình 31 15,75 Năng lực chi đoàn thể, trị, xã hội phát triển đảng viên người dân tộc Khmer Phẩm chất lực ĐNĐV kết nạp người dân tộc Khmer * Phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống * Trình độ, lực chuyên môn * Phương pháp, tác phong công tác 98 - Yếu, - Rất quan trọng 102 50,75 - Quan trọng 59 29,5 - Quan trọng có mức độ 31 15,75 - Không quan trọng - Thường xuyên 112 56 - Chưa thường xuyên 56 28 - Đổi hạn chế 25 12,5 - Không đổi 3,5 - Thường xuyên 98 49 - Chưa thường xuyên 55 27,5 - Đổi hạn chế 39 19,5 - Không đổi - Máy móc, hình thức 0 - Giải pháp 200 100 - Giải pháp 200 100 - Giải pháp 200 100 - Giải pháp 200 100 - Giải pháp 200 100 Vai trò đổi nội dung, hình thức, biện pháp CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã * Việc tiến hành đổi nội dung CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã * Việc đổi hình thức, biện pháp CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã Nhất trí giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu 99 ... BỘ XÃ Ở TỈNH BẠC LIÊU - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Các đảng xã chất lượng công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu 1.1.1 Các đảng xã công tác. .. 1.1.2 Những vấn đề chất lượng công tác phát triển đảng viên người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu * Quan niệm chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã tỉnh Bạc Liêu Chất lượng khái niệm... ảnh hưởng đến chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer đảng xã Ba là, chất lượng nguồn phát triển đảng viên người dân tộc Khmer Chất lượng CTPTĐV người dân tộc Khmer phụ thuộc lớn vào chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN là NGƯỜI dân tộc KHƠ ME ở các ĐẢNG bộ xã TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN là NGƯỜI dân tộc KHƠ ME ở các ĐẢNG bộ xã TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY, LUẬN văn THẠC sĩ CHẤT LƯỢNG CÔNG tác PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN là NGƯỜI dân tộc KHƠ ME ở các ĐẢNG bộ xã TỈNH bạc LIÊU HIỆN NAY

Từ khóa liên quan