0

Chương III - Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

9 4,681 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Tr­êng THCS PhÊn mÔ 2 Gi¸o ¸n ®iÖn tö: M«n to¸n 8 Tiết 43 LuyÖn tËp Tr­êng THCS Nha Trang Gi¸o ¸n ®iÖn tö: M«n to¸n 8 ng­êi d¹y: §µo V¨n TiÕn Kiểm tra bàiBài tập 24- Sgk trang 72 Tam giác ABC~ ABC theo tỷ số đồng dạng k 1, Tam giác ABC ~ ABCtheo tỷ số đồng dạng k 2 .Hỏi tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số nào ? Giải: Tam giác ABC đồng dạng với ABC theo tỷ số đồng dạng K 1 => =k 1 tam giác ABC đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng k 2 => =k 2 Vậy = =k 1 .k 2 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB . Tiết 43 Luyện tập Bài 26 trang 72 sgk: Cho tam giác ABC ,vẽ tam giác A 1 B 1 C 1 đồng dạng với tam giác ABC theo tỷ số đồng dạng k = 3 2 3 2 3 2 B A M A 1 B 1 C P C 1 Bài giaỉ Q N P x Cách dựng :Trên AB lấy AM = AB Từ M kẻ MN// BC ( N AC ) Dựng tam giác A 1 B 1 C 1 đồng dạng tam giác AMN ( theo trường hợp c.c.c ) Chứng minh Vì MN song song với BC ,theo định lý về tamgiác đồng dạng ta có AMN ~ ABC Theo tỷ số k= A1B1C1~ AMN ( cách dựng ) => A1B1C1~ ABC Theo tỷ số k= 3 2 3 2 A B C M N 1 2 L Chứng minh: a. Có MN // BC (gt, định lý) => AMN ~ ABC (1) Có ML // AC (gt, định lý) => ABC ~ MBL (2) (1)(2) theo tính chất bắc cầu ta có AMN ~ MBL Bài 27 trang 72 sgk Từ một điểm M thuộc cạnh AB của tam giác ABC với AM = MB,kẻ các tia song song với AC và BC ,chúng cắt BCvà AC lần lượt tại L và N a. Nêu tất cả các cặp tam giác đồng dạng. b. Đối với mỗi cặp tam giác đồng dạng ,hãy viết các cặp góc bằng nhau và tỷ số đồng dạng tương ứng . 2 3 2 3 == AM AM MB AB 3 1 2 = + AMAM AM 2 1 2 == AM AM MB AM Bài giải GT ABC, M AB AM = MB MN // BC, ML // AC KL a. Nêu các cặp t.giác đồng dạng b. Viết các cặp tam giác đồng dạng các cặp góc bằng nhau và tỷ số đồng dạng tương ứng b. AMN ~ ABC => M1 = B ; N1 = C ; A chung ^ ^ ^ ^ ^ Tỷ số đồng dang K1= = ABC ~ MBL =>A = M2; B chung ;L1= C ^ ^ ^ ^ Tỷ số đồng dạng : k2= AMN ~ MBL =>A =M2 ; M1= B; N1 =C ^ ^ ^ ^ ^ Tỷ số đồng dạng k3= = AB AM 2 1 A B C A' B' C' 5 3 A'B'C' ~ ABC với K = Bài 28 a. Tính tỷ số chu vi của hai tam giác đã cho b.Cho biết hiệu chu vi của hai tam giác trên là 40dm ,tính chu vi của mỗi tam giác Bài giải AB 'B'A AC 'C'A BC 'C'B = = = Ta có: BCACAB 'C'B'C'A'B'A ++ ++ 5 3 = P2 'P2 5 3 Gọi Chu vi A'B'C' = 2P' Chu vi ABC = 2P Có = K = P2 'P2 5 3 b. = 'P2P2 'P2 35 3 = 40 'P2 2 3 = 2P' = 60dm 2P = 100dm A'B'C' ~ ABC với K = 5 3 trang 72 sgk a. Bµi 26 SBT trang 71 Tam gi¸c ABC cã AB = 3cm , BC = 5cm vµ CA = 7cm . Tam gi¸c ®ång d¹ng víi tam gi¸c ABC cã c¹nh nhá nhÊt lµ 4,5cm .TÝnh c¸c c¹nh cßn l¹i cña tam gi¸c . Bµi gi¶i A A / B / CB A'B'C' A'B'C' C / ∆ ∆ A'B'C' ~ ABC Cã => CA AC BC CB AB BA ////// == 2 3 753 5,4 //// === ACCB )(5,7 2 3.5 cm= V× AB lµ c¹nh nhá nhÊt cña ABC => A / B / Lµ c¹nh nhá nhÊt cña A / B / C / ; A / B / = 4,5cm Cã => B / C / = Vµ C / A / = )(5,10 2 7.3 cm= Củng cố 1)Phát biểu định nghĩa và tính chất của hai tam giác đồng dạng ? 2)Phát biểu định lý về hai tam giác đồng dạng ? 3)Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỷ số k thì tỷ số chu vi của hai tam giác đó bằng bao nhiêu ? H­íng dÉn vÒ nhµ Bµi 27 ;28 SBT tr71 §äc tr­íc bµi : Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø nhÊt cña tam gi¸c . của hai tam giác đồng dạng ? 2)Phát biểu định lý về hai tam giác đồng dạng ? 3)Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỷ số k thì tỷ số chu vi của hai tam. tra bài cũ Bài tập 2 4- Sgk trang 72 Tam giác ABC~ ABC theo tỷ số đồng dạng k 1, Tam giác ABC ~ ABCtheo tỷ số đồng dạng k 2 .Hỏi tam giác ABC đồng dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III - Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng, Chương III - Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng,

Từ khóa liên quan