0

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc

43 12,872 108

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2012, 19:20

39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc 11. Vì sao lãnh tụ Nguyễn Ái quốc lựa chọn nước pháp để tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?Khi ra đi tìm đường cứu nước, NAQ đã nói rằng: Tôi muốn xem họ làm thế nào để giúp dân ta, đồng bào ta. Như vậy, Người quyết định chọn nước Pháp là bởi vì: − Lớn lên trong bối cảnh đất nước bị đô hộ, sớm tiếp thu tinh thần yêu nước của các bậc tiền bối, Nguyễn Tất Thành đã muốn tìm ra con đường để giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược của thực dân Pháp.Trải qua thời gian học ở trường Pháp - Việt Đông Ba từ 1905 -1907, Nguyễn Tất Thành đã bước đầu tiếp thu một số giá trị văn minh của Pháp. Với Bác, người da trắng nào cũng là người Pháp. Lần đầu tiên được nghe ba chữ Pháp: Tự do - Bình đẳng - Bác Ái, Người rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy. Bác muốn xem thực chất cái gọi là "tự do, bình đẳng, bác ái" mà thực dân Pháp luôn hô to khi sang nước ta là gì, tìm hiểu rõ để xác định chắc chắn có đúng là thực dân Pháp sang nước ta có phải là vì muốn "khai hóa văn minh" cho chúng ta không.− Bác muốn sang các nước phương Tây kia để tìm hiểu xem tại sao họ lại không bị các nước khác đô hộ, đất nước lại phát triển thịnh vượng như thế. Bác sang cũng để học tập họ, muốn tìm ra con đường đi cho nước mình, một con đường phù hợp nhất.− Bác muốn sang Pháp vì Pháp là nước cai trị Việt Nam, muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. Giáo sư Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: " Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhận thức được nó dẫn Người đi đúng hướng là: nguồn gốc những đau khổ áp bức dân tộc ở ngay tại " chính quốc", ở nước đế quốc đang thống trị dân tộc mình"2. Tác dụng của lao động sản xuất đối với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình Người đi tìm đường cách mạng giải phóng dân tộc?Năm 1911 Nguyễn Tất Thành ( tên Người lúc đó) đã ra đi tìm đường cứu nước với hai bàn tay trắng, qua con đưòng lao động, sản xuất Người đã bôn ba qua nhiều quốc gia khác nhau. Chính con đường lao động sản xuất cũng có vai trò quan trọng trong quá trình Người ra đi tìm đường cứu nước, con đường này không chỉ nuôi sống Người mà còn là cơ hội giúp Người nhận thức đúng đắn hơn về con đường cách mạng.Vậy, tại vì sao giữa nhiều con đường để đi, Nguyễn Ái Quuốc lại chọn lao động sản xuất? điều này xuất phát từ một số vấn đề cơ bản sau đây:Thứ nhất, Người ra đi tìm đưòng cứu nước khi không có một nhà “tài trợ” nào về tài chính, Người ra đi vì lòng yêu nước, vì một dân tộc đói nghèo, mất tự do. Vì vậy, trong bối cảnh lúc này, lao động sản xuất là sự lự chọn đúng đắn nhất.Thứ hai, lao động sản xuất là con đường an toàn dễ dàng hoạt động cách mạng nhất lúc này.Thứ ba, lao động sản xuất sẽ giúp Nguyễn Ái Quốc có thể tiếp xúc được với tất cả mọi loại người trong xã hội, chính điều này sẽ giúp Người có sự nhìn nhận đúng đắn hơn về bạn thù sau này.2Có thể nhận thấy, lao động sản xuất lúc này có tác dụng rất lớn trong quá trình Người ra đi tìm đường cứu nước. Trong đó chúng ta có thể kể đến một số tác dụng sau đây:• Con đường lao động sản xuất giúp Người tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm về đấu tranh cách mạng (so với kinh nghiệm đấu tranh cách mạng của tầng lớp trí thức lúc này) vốn tri thức phong phú.• Việc tiếp xúc được với các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là Người lao động đã giúp Người hiểu được nỗi thống khổ, cơ cực của giai cấp này trong xã hội. Người hiểu được rằng, không chỉ nhân dân thuộc địa chịu cảnh áp bức, bóc lột mà ngay cả nhân dân chính quốc cũng vậy. Họ là những người lao động chân chính, bị đè nén, bị áp bức luôn có ước mơ thoát khỏi sự thống trị của giai cấp tư sản cầm quyền.• Cũng chính con đường này đã giúp Nguyễn Ái Quốc nhận thức đúng đắn về bạn thù. Theo quan niệm của Người thì nơi đâu nhân dân lao động tầng lớp lao khổ đều là bạn…• Lao động sản xuất còn có tác dụng to lớn giúp Người chuyển từ một người trí thức tiểu tư sản trở thành một người vô sản. Đây chính là yếu tố cơ bản quan trọng nhất, tạo tiền đề cho Người nhận thức đúng đắn về con đường cách mạng vô sản sau này.3. Điều kiện khách quan góp phần để lãnh tụ NAQ tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin.• Chủ nghĩa M-LN trước tiên là luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa, chính là con đường của cách mạng mà NAQ nhiều năm tìm kiếm. Luận cương nêu ra những vấn đề lớn của thời đại sau cách mạng tháng 10, trong đó có vấn đề giải phóng dân tộc thuộc địa mà NAQ đặc biệt quan tâm, giải đáp mọi thắc mắc, suy nghĩ của Người về cách mạng thuộc địa, chỉ ra cách mạng ở các nước thuộc địa muốn giành được thắng lợi phải tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh cảu công nhân, liên minh với nông dân trong cuộc đấu tranh chống địa chủ phong kiến, thực hiện Cách mạng ruộng đất phải thành lập được chính đảng. Luận cương này phù hợp đáp ứng đc những tình cảm, suy nghĩ, những hoài bão được ấp ủ từ lâu của Người đang dần trở thành hiện thực.Về điều này đồng chỉ Trường Chinh đã chỉ rõ :”Luận cương về những vấn đề dân tộc thuộc địa đến với người như một ánh sang kỳ diệu nâng cao về chất tất cả những hiểu biết tình cảm cách mạng mà Người hằng nung nấu”.Sau này Người viết “Luận cương của Lê Nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo “Hỡi đồng bào bị đầy đọa đau khổ.Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta !”. • Thứ 2 là xuất phát từ xu thế phát triển của phong trào cộng sản công nhân quốc tế nói chung thuộc địa nói riêng. • Quốc tế cộng sản III (1919) ra đời đã đánh dấu một bước ngoạt, một thắng lợi vĩ đại của phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Quốc tế cộng sản III kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có VN.3Thng li ca cỏch mng thỏng 10 Nga nm 1917 m ra mt thi kỡ mi, thi kỡ u tranh gii phúng dõn tc v quỏ t ch ngha t bn lờn CNXH, cho thy s ỳng n ca ch ngha Mỏc. Th 3 : Cỏch mng VN ang khng hong v ng li cu nc do ko cú lý lun dn ng, con ng cu nc theo cỏc hng khỏc nhau u tht bi v bt lc trc yờu cu do thiu ng li CMang ỳng n. NAQ t ra rt khõm phc cỏc c Phan ỡnh Phựng, Hong Hoa Thỏm, Phan Chõu Trinh, v Phan Bi Chõu nhng khụng hon ton tỏn thnh cỏch lm ca mt ngi no vỡ : C Phan Chõu Trinh ch yờu cu ngi Phỏp thc hin ci lng, iu ú l sai lm chng khỏc gỡ xin gic r lũng thng.C Phan Bi Chõu hy vng Nht giỳp ui Phỏp, iu ú rt nguy him, chng khỏc gỡ a h ca trc, rc beo ca sau.C Hong Hoa Thỏm thỡ cũn nng ct cỏch phong kin. lun cng v vn dõn tc v vn thuc a ca Lờ nin l con ng cỏch mng m NAQ ó mt nhiu nm tỡm kim, gii ỏp nhng vn c bn ca cỏch mng VN núi riờng cng nh cỏch mng thuc a núi chung. Nú ó ỏp ng nhng nguyn vng ca NAQ, ú l: c lp dõn tc v t do cho ng bo, ng thi m ra cỏnh ca NAQ n vi ch ngha Mỏc Lờn ninNh vy bng t cht ca mỡnh cựng tri thc tip thu c trong quỏ trỡnh tớch ly nhin nm v nhng dk khỏch quan ca th gii chớnh l nhng nguyờn nhõn lm cho NAQ tip thu CN Mac-LN mt cỏch t nhiờn, thun li. 4. Nhõn t gi vai trũ quyt nh vic lónh t NAQ tip thu ch ngha M-L tỡm ra con ng cỏch mng ỳng n? l nhõn t ch quan: Nhõn t ch quan chớnh l yu t t thõn, l ni lc bờn trong ca riờng Nguyn i Quc, l im khỏc bit nht gia Ngi vi cỏc cỏ nhõn khỏc trong xó hi trong quỏ trỡnh nhn thc v tip thu ch ngha Mỏc Lờ Nin. Nhõn t ch quan úng vai trũ quan trng nht trong vic giỳp Ngi nhn thc mt cỏch ỳng n, ton din v ch ngha Mỏc - Lờ Nin. Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nớc, lớn lên trên quê hơng giàu truyền thống đấu tranh bất khuất, lại đợc tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo t tởng yêu nớc, thơng dân tất cả đã hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm lợc phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân , ngay từ thời niên thiếu. Tuy chịu ảnh hởng tinh thần yêu nớc của cha anh, nhng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài đã tạo cho Ngời một chí hớng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nớc đơng thời. Ngời sớm thấy những hạn chế, sai lầm của các nhà cách mạng tiền bối nên đã chọn hớng đi sang Tây Âu vừa để tâm xem xét tình hình, nghiên cứu lý luận kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới , vừa tham gia lao động đấu tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân nhân dân lao động các nớc để tìm đờng cứu nớc. Đó là sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn, mang tầm vóc lịch sử. Ngay từ thời trẻ Ngời đã bộc lộ những phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham hiểu biết, có hoài bão lớn, có chí cứu nớc những phẩm chất đó đã đợc rèn luyện phát huy trong quá trình hoạt động cách mạng của Ngời. Nhờ vậy, giữa nhiều học thuyết, quan điểm khác nhau, Ngời đã biết tìm hiểu, phân tích kết hợp lý luận với thực tiễn để tìm ra chân lý Muốn cứu nớc giải phóng dân tộc không có con đ-ờng nào khác con đờng cách mạng vô sản.4Bờn cnh ú, Nguyn i Quc - H Chớ Minh cũn l ngi cú t duy v cm quan nhy bộn v cỏch mng. Thc t, yu t ny úng vai trũ quan trng nht, bi vỡ nhng nhõn t ch quan trờn ch úng vai trũ nn tng cũn t duy cỏch mng mi úng vai trũ nh hng v quyt nh nht. Bi l, nhng chớ s yờu nc lỳc by gi nh Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh cng cú lũng yờu nc thng dõn, cng cú vn sng, vn hiu bit phong phớ nhng v t duy cỏch mng ca cỏc c vn cha thc s ỳng n. V vy, con ng cỏch mng ca h b tc v gp tht bi. Vi t duy cỏch mng nhy bộn, Ngi hiu rừ, ch ngha Mỏc Lờ Nin l t tng cỏch mng tin b, cn i theo, iu ú giỳp Ngi kiờn trỡ con ng cỏch mng vụ sn v chốo lỏi con thuyn cỏch mng i t thng li ny ti thng li khỏc. Nguyễn ái Quốc là ngời kế thừa một cách xuất xắc những giá trị truyền thống văn hoá đẹp của dân tộc . Đó là truyền thống bất khuất, cần cù lao động , yêu hoà bình, trọng đạo lý mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nớc. Nguyn i Quc - H Chớ Minh l ngi cú vn tri thc, vn sng, vn hiu bit phong phỳ. Tt c nhng yu t ny Ngi cú c thụng qua quỏ trỡnh lao ng, sn xut v t hc. Ch ngha yờu nc Nguyn i Quc - H Chớ Minh v ch ngha Mỏc Lờ Nin cú cựng bn cht. Bn cht y bao gm cỏch mng, tinh thn dõn ch v nhõn vn, tt c ho vo nhau mt cỏch rt t nhiờn, khụng gng ộp gúp phn b sung, h tr cho nhau. Vỡ vy quỏ trỡnh tip thu ch ngha Mỏc Lờ Nin ca Ngi ht sc t nhiờn, thun li v nhanh chúng hn trong vic hon thin ln nhau.Nhõn t ch cn phi quan tõm ca Ngi l tinh thn yờu nc thng dõn vụ b bn. Tinh thn yờu nc y dng nh ó ngm vo da tht ca Ngi. Ngay t tha th bộ, Ngi nghe thõn ph ca mỡnh nhc ti nhng cm t hoa m nh: t do, bỡnh ng, bỏc ỏi nhng Ngi khụng ti no hiu ni. Vỡ nhng t y khụng h tn ti trờn thc t, ngi dõn vn mt t do, vn b ỏp bc. Chớnh iu y núi riờng, lũng yờu nc núi chung ó thụi thỳc Ngi ra i tỡm ng cu nc.5. Vỡ sao núi con ng cỏch mng m lónh t NAQ la chn l ỳng n?ú là con đờng cứu nớc đúng đắn nhất vì nó đáp ứng đợc những yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử:- Sự xâm lợc thống trị của đế quốc Pháp không những làm cho dân tộc ta mất độc lập, chủ quyền mà còn kìm hãm nớc ta trong vòng lạc hậu.- Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp càng trở nên sâu sắc.- Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lợc, giành lại nền độc lập cho nớc nhà là một đòi hỏi bức thiết của dân tộc ta.- Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lợc nớc ta, tuy phong trào yêu nớc chống Pháp đã diễn ra mạnh mẽ liên tục nhng đều không giành đợc thắng lợi. Một trong những nguyên nhân thất bại là nhân dân ta cha có một đờng lối cách mạng thích hợp với thời đại mới của lịch 5sử , thời đại đế quốc chủ nghĩa cách mạng vô sản , cha có một lực lợng lãnh đạo có đủ điều kiện đa cách mạng giải phóng dân tộc đến thành công.- Sự nghiệp giải phóng dân tộc càng lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đờng lối cứu nớc. Vấn đề đặt ra lúc này là: Cần phải tìm một con đờng cứu nớc khác với con đờng phong kiến con đờng dân chủ t sản. Đó là một đòi hỏi tất yếu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX.6. ng cng sn Vit Nam ra i l mt tt yu?Núi s ra i ca ng cng sn Vit Nam l tt yu cú ngha l: s ra i ca ng l mt quy lut khỏch quan, l hin nhiờn, thit yu, khụng phi do ng nhn, hay ý mun ch quan ca con ngi. CS Vn ra i l mt tt yu bi s ra i ca nú c quyt nh bi cỏc nguyờn nhõn khỏch quan, ú l: S ra i ca CS xut phỏt t xu th thi i. nh hng ca ch ngha Mỏc lờninGia th k XIX, phong tro u tranh ca giai cp cụng nhõn phỏt trin mnh, t ra yờu cu bc thit phi cú mt h thng lý lun khoa hc lm nn tng t tng cho giai cp cụng nhõn trong cuc u tranh chng ch ngha t bn. Trong hon cnh ú, ch ngha Mỏc ra i, sau c Leenin phỏt trin, tr thnh ch ngha Mỏc lenin.Ch ngha MLN ch rừ, mun ginh c thng li trong cuc u tranh thc hin s mnh lch s ca mỡnh, giai cp CN phi lp ra ng CS. S ra i ca CS l yờu cu khỏch quan ỏp ng cuc u tranh ca giai cp CN chng ỏp bc, búc lt. nh hng ca cỏch mng thỏng mi Nga v quc t cng snNm 1917, cỏch mng thỏng Mi Nga ginh c thng li. Nh nc Xụ vit da trờn nn tng liờn minh cụng - nụng di s lónh o ca ng Bonsờvich Nga ra i. Vi thng li ca Cỏch mng Thỏng Mi, ch ngha Mỏc - Lờnin t lý lun ó tr thnh hin thc, ng thi m u mt thi i mi thi i cỏch mng chng quc, thi i gii phúng dõn tc. Cuc cỏch mng ny c v mnh m phong tro u tranh ca giai cp cụng nhõn, nhõn dõn cỏc nc v l mt trong nhng ng lc thỳc y s ra i nhiu ng cng sn: ng Cng sn c, ng cng sn Hungari (nm 1918), ng Cng sn Phỏp (nm 1919) i vi cỏc dõn tc thuc a, Cỏch mng Thỏng Mi nờu tm gng sỏng trong vic gii phúng cỏc dõn tc b ỏp bc. V ý ngha ca Cỏch mng Thỏng Mi, Nguyn ỏi Quc khng nh: Cỏch mng Thỏng Mi nh ting sột ó ỏnh thc nhõn dõn chõu tnh gic mờ hng th k nay. V Cỏch mnh Nga dy cho chỳng ta rng mun cỏch mnh thnh cụng thỡ phi dõn chỳng lm gc, phi cú ng vng bn, phi bn gan, phi hy sinh, phi thng nht. Núi túm li l phi theo ch ngha Mó Khc T v Lờnin. Thỏng 3- 1919, Quc t Cng sn c thnh lp. S ra i ca Quc t Cng sn cú ý ngha thỳc y s phỏt trin mnh m phong tro cng sn v cụng nhõn quc t. i vi Vit Nam, Quc t Cng sn cú vai trũ quan trng trong vic truyn bỏ ch ngha 6Mác - Lênin thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc không những đánh giá cao sự kiện ra đời Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới, mà còn nhấn mạnh vai trò của tổ chức này đối với cách mạng Việt Nam “An Nam muốn cách mệnh thành công, thì tất phải nhờ Đệ tam quốc tế”. Như vậy, dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa MLN, Đảng CS Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan theo xu thế chung của thời đại, “ thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”, thời đại cách mạng vô sản. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà khắc phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu trong xã hội ngày càng gay gắt. Đó là, mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược giữa nhân dân ta, mà chủ yếu là nông dân với bọn địa chủ, phong kiến tay sai, chỗ dựa của thực dân pháp. Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp xâm lược nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là hai nhiệm vụ không tách rời nhau. Đó chính là yêu cầu của cách mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau, với các phòng trao tiêu biểu như: phong trào Cần Vương (1885 - 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884), phong trào bạo động của Phan Bội Châu cải cách của Phan Châu Trinh… Song các phong trào đấu tranh đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là do chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong trào. Phong trào Cần Vương sử dụng phương pháp khởi nghĩa vũ trang nhưng lại diễn ra lẻ tẻ, chiến thuật thủ hiểm nên dễ bị bao vây, cô lập, tiêu diệt; Phan Bội Châu chủ trương dùng vũ lực đánh pháp nhưng lại dựa vào sự giúp đỡ của nước ngoài (Nhật); Phan Châu Trinh thì dùng phương pháp cải cách nhưng lại xin Pháp “rủ lòng thương”… không một ai biết dựa vào sức mạnh của dân tộc mình. Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu TK XX đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, về giai cấp lãnh đạo cách mạng một cách trầm trọng. Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải tìm một con đường cách mạng mới với một giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, có đủ uy tín năng lực để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ đi tới thành công.Và để đáp ứng được nhiệm vụ lịch sử ấy, cách duy nhất là phải thành lập một chính đảng tiên phong với đội ngũ cán bộ tiên tiến. Như vậy, việc thành lập Đảng cộng sản là một quy luật tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng. Chỉ khi có một chính đảng lãnh đạo, đề ra đường lối đúng đắn thì cách mạng mới thành công. ĐCS Việt Nam ra đời xuất phát từ quá trình chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc về tư tưởng, tổ chức chính trị.7Sinh ra trong một làng quê giàu truyền thống cách mạng, NAQ sớm có lòng yêu nước thương dân ý chí quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào. Người cũng sớm nhận thấy những sai lầm trong con đường cứu nước của các bậc tiền bối đi trước, vì vậy, năm 1911 Người quyết định ra đi tìm con đường cứu nước cho riêng mình. Quá trình hoạt động đó của NAQ chính là quá trình chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức chính trị, là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự ra đời của ĐCS.Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, đi qua nhiều nước ở Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, NAQ đã rút ra kết luận rằng chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Cũng từ đó Người đã tìm đến được với chủ nghĩa Mác-Lênin. Tháng 7.1920, NAQ đọc bản “sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa” của Lenin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng xã hội pháp. Luận cương của Lenin đã chỉ ra con đường cứu nước, Người đã xác định được con đường giải phóng đúng đắn cho dân tộc mình: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”, “muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Sau đó, 25.12.1920, NAQ tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam cũng đánh dấu bước ngoạt quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ một người yêu nước, NAQ đã trở thành một người cộng sản – người cộng sản Việt Nam đầu tiên.Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh, cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo. Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” “Đường cách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên, số đầu tiên ra ngày 21/6/1925, Người đã tố cáo tội ác của thực dân pháp, làm thức tình đồng bào trong nước bước đầu truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác – lenin đến với người dân Việt Nam, chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian này, song song với việc chuẩn bị lý luận, Nguyễn Ái Quốc cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức cán bộ cho sự ra đời của Đảng với việc lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6 năm 1925), trực tiếp tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ gửi đi học ở Liên Xô. Những cán bộ này sau khi học xong sẽ bí mật về nước truyền bá CN Mac-Lenin vận động quần chúng. Không chỉ chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức, khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi với tư cách là phái viên của quốc tế cộng sản, NAQ còn là người chủ trì hội nghị thành lập đảng trên cơ sở thống nhất 3 tổ chức cộng sản là Đông dương cộng sản đảng, an nam cộng sản đảng đông dương cộng sản lien đoàn. Hội nghị thành lập đảng diễn ra tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 6/1 đến 8/2 năm 1930. Hội nghị đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn ái Quốc khởi thảo. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.8Như vậy, với sự đóng góp to lớn của NAQ một số học trò của Người, nhất là trong việc chuẩn bị tư tưởng, tổ chức chính trị thì sự là đời của ĐCSVN là điều tất yếu xảy ra. Sự ra đời của Đảng xuất phát từ yêu cầu hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thống nhất cách mạng nước ta, không để cách mạng bị phân tán chia rẽ.Kể từ khi chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam, cùng với hoạt động của HVNCM TN Tân việt cách mạng đảng, phong trào yêu nước phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng trong những năm 1928 – 1929. Sự phát triển của phong trào đòi hỏi phải được tổ chức lãnh đạo ở trình độ cao hơn. Trong khi đó, HVNCMTN lại bắt đầu bộc lộ những hạn chế tỏ ra không đủ sức để lãnh đạo phong trào. Yêu câu thành lập một chính đảng CS để lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân ngày càng trở nên bức thiết.Tuy nhiên, do nhận thức chưa đồng đều của những nhà cách mạng Việt Nam, nên thay vì việc thành lập một chính đảng thống nhất, trong năm 1929, ở Việt Nam lại xuất hiện ba tổ chức cộng sản là: Đông dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng Đông dương cộng sản liên đoàn. Sự ra đời của 3 tổ chức này phản ánh xu thế thành lập Đảng là tất yếu của phong trào cách mạng Việt Nam. Các tổ chức này đã nhanh chóng gây dựng cơ sở ở nhiều địa phương trực tiếp tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển ngày càng mạnh mẽ. Sau khi ra đời, ba tổ chức cộng sản đều tuyên bố ủng hộ Quốc tế Cộng sản, kêu gọi Quốc tế Cộng sản thừa nhận tổ chức của mình đều tự nhận là đảng cách mạng chân chính. Do đó, trong quá trình phát triển tổ chức của mình, ba tổ chức cộng sản này không phối hợp, đoàn kết với nhau trong việc lãnh đạo phong trào cách mạng mà lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau trong quần chúng nhân dân, thậm chí còn công kích lẫn nhau. Tình hình đó sớm muộn sẽ gây ra sự chia rẽ trong phong trào công nhân, dẫn đến sự tổn thất cho phong trào cách mạng. Vì vậy, đòi hỏi khách quan là phải thống nhất các tổ chức cộng sản làm một ngày càng trở nên bức thiết.Như vậy, trước đòi hỏi khách quan ngày càng trở nên bức thiết hơn bao giờ đó, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là điều tất yếu nhằm thống nhất lãnh đạo đưa cách mạng tới thắng lợi.7. Vì sao vừa mới ra đời Đảng đã lãnh đạo được cao trào cách mạng 1930-1931?Trong những năm 1929 – 1933 trên thế giới nổ ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Cuộc đại khủng hoảng này từ các nước tư bản đã lan sang các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam, gây ra những hậu quả hết sức nặng nề: kinh tế suy thoái, giá cả đắt đỏ  làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân. Vì vậy mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên sâu sắc  bùng lên các cuộc đấu tranh của nhân dân.9Gia lỳc ú, CS VN ra i, ó kp thi lónh o phong tro u tranh ca qun chỳng, a phong tro ngy cng ln mnh, tr thnh cao tro cỏch mng 1930 1931. ng cú th lm c iu ú vỡ:Tuy mới ra đời, song Đảng đã nắm bắt quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt Nam, cng nh phong tro cỏch mng Vit Nam. Bi vỡ, trc khi ra i ng ó cú t chc tin thõn ca mỡnh l hi Vit Nam cỏch mng thanh niờn ho nhp, theo sỏt phong tro yờu nc v phong tro cụng nhõn vỡ vy ó cng c v hon thin hn v mt lớ lun, lp nờn cỏc c s, t chc v phng phỏp u tranh. ó phỏt ng phong tro vụ sn hoỏ vỡ vy ó trang b phn no lớ lun Mỏc Lờ Nin cho giai cp cụng nhõn, nụng dõn, to lũng tin ca h i vi s lónh o ca ng v tin chớnh nng lc cỏch mng ca mỡnh. Chớnh quỏ trỡnh tp dt y ó to tin giỳp ng lónh o phong tro cỏch mng 1930 1931. Th hai, l do ng cú s lónh o sỏng sut ca Ch tch HCM, cú đờng lối chính trị đúng đắn ngay từ khi mới ra đời, có sức tập hợp lực lợng rất to lớn. Hệ thống tổ chức Đảng vững chắc, các cấp bộ Đảng có năng lực tổ chức thực tiễn, Đảng có uy tín trong quần chúng 8. Vỡ sao núi Xụ Vit ngh tnh l nh cao phong tro cỏch mng 30-31?- Chng minh l nh cao phong tro 30-31: Do s ỏp bc búc lt ca thc dõn Phỏp, nh hng ca phong tro Cm th gii v c bit s ra i ca ng vi ng li chớnh tr ỳng n, h thng t chc chc ch v khu hiu u tranh thớch hp ó chõm ngi n cho phong tro 1930-1931.Cao tro Cmang 30-31 din ra trờn c nc nhng nh cao l XVNT. Cú th khng nh c iu ú vỡ nhng lý do sau :-Th nht v quy mụ : NAn v H Tnh cuc u tranh n ra trờn tt c cỏc huyn, xó nh Thanh Chng, Nam n, Hng Nguyờn, Din Chõu (Ngh An ), Can Lc, c Th, Thanchj H, Nghi cuõn, hng khờ ( H Tnh) . Phong tro 30-31 Ngh An v h Tnh cú rt nhiu cuc u tranh ( cú khong 130 cuc u tranh khỏch nhau t lng, xó huyn tng ). Cỏc phong tro cú s lng ngi tham gia rt ụng, lụi kộo c hng nghỡn ngi nh : cuc biu tỡnh ca 300 nhõn dõn Nam n (30-8-1930) kộo lờn huyn l a ra yờu sỏch phỏ c nh lao, gii thoỏt cho nhng ngi cỏch mng b ch bt ; cuc biu tỡnh ca 20000 nụng dõn Thanh Chng (1/9/1930) bao võy t huyn ng ; cuc biu tỡnh ca 3000 nhõn dõn Can Lc (7-9-30) kộo lờn huyn l, t giy t, s sỏch, phỏ nh lao; cuc biu tỡnh ca 8000 nhõn dõn Hng Nguyờn ngy 12-9-1930-Th hai v tớnh cht: +Phong tro XVNT l phong tro u tranh quyt lit nht gia Cmang v phn Cmang, +L ni duy nht ó cú s kt hp gia u tranh chớnh tr v u tranh v trang : t cỏc cuc bói cụng n cỏc cuc u tranh quy mụ ln di hỡnh thc biu tỡnh cú v trang t v, a yờu sỏch, phỏ ca nh lao gii thoỏt cho nhng ngi Cmang, t huyn ng, nh cao vi nhng hỡnh thc u tranh quyt lit, qun chỳng v trang t v, biu tỡnh th uy v trang, tin cụng vo c quan nh nc ca ch cỏc a phng10[...]... đề ra các đường lối đấu tranh đúng đắn. Hội nghị trung ương lần thứ 11 12 đã tập trung đánh giá tình hình đề ra đường lối kháng chiến trong cả nước. Trên cơ sở đó Đảng cũng nhận định “Mặc dù đế quốc Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta nhưng so sánh tương quan lực lượng giữa ta địch khơng có sự thay đổi lớn”.Vì sao Đảng lại có nhận định như vây? Đảng căn cứ vào 3 vấn... bước đi nội dung chính nhưng về cơ bản trên thực tế về cơ bản vẫn chư thoát khỏi nhận thức cũ.Thứ hai, trong đường lối xây dựng cơng nghiệp hố trong đại hội IV Đảng ta vẫn nhận thức tiến hành theo kiểu cũ với đặc trưng chủ yếu là nền cơng nghiệp hố theo hướng khép kín , hướng nội thien về phát triển công ngiệp nặng , CNH chủ yếu dựa vào lưọi thế lao động, tài nguyên đất đai nguòn... triển nông nghiệp cơng nghiệp nhẹ …”- Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ năm của Đảng nhận thấy rằng đường lối cách mạng XHCN đường lối xây dựng nền kinh tế xhcn do đại hội IV đề ra là cho suốt thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Để đường lối được thực hiện thắng lợi, cần cụ thể hoá đường lối chung đó thành những chặng đường với những nhiệm vụ biện pháp cụ thể, sát hợp với yêu cầu khả năng cho... hỗn cần thi t để tiếp tục xây dựng, củng cố chính quyền mọi mặt khác chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống Pháp lâu dài về sau.+ Để tỏ thi n chí hịa bình, đáp ứng mong muốn của nhân dân Pháp nhân dân thế giới khơng muốn chiến tranh xẩy ra, do đó ta có thể tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp nhân dân thế giới.20. Giới thi u những mốc lịch sử (trong năm 1946) đàm phán hịa hỗn... 28/9 /39, Pháp phát xít hóa bộ máy thống trị ở Đơng Dương, tồn quyền Đơng Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành tàng trữ tài liệu cộng sản, đặt ĐCSVN ra ngồi vịng pháp luật+ Pháp thi hành chính sách thời chiến trắng trợn, chúng thẳng tay bắt giam, giết hại các chiến sĩ cộng sản…+ Tháng 9/1940, Nhật tiến vào VN, Pháp nhanh chóng đầu hnàg Nhật cấu kết với Nhật -> VN rơi vào... sẵn sàng nổi dậy bất cứ lúc nào.25. Vì sao nói: mặc dù Mỹ đưa hàng chục vạn quân viễn chinh vào miền Nam nước ta nhưng so sánh tương quan lực lượng giữa ta địch không có sự thay đổi lớn?Đầu năm 1945 nhằm cứu vãn nguy cơ sụp đổ của chế độ Sài Gòn sự phá sản của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đã mở cuộc “chiến tranh cục bộ” ồ ạt đưa quân đội viễn chinh Mỹ quân chư hầu vào... ràng, minh bạch để thực hiện có hiệu quả với chất lượng cao ba quyền, tránh tình trạng chồng chéo, tùy tiện, lạm quyền Nhà nước được tổ chức hoạt động trên cơ sở HP, PL đảm bảo cho HP các đạo luật giữ vị trí tối thượng Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật... đánh du kích khi cần tiến hành trên dịên rọng có thể gây tổn thất sinh lực địch, vì vậy chủ trương đấu tranh vũ trang là hợp lí.Thứ năm, xuất phát từ chủ trương của đảng về chính sách cán bộ của Đảng, được thể hiện qua 3 chính sách:cs giữ lại một số cán bộ ở miền nam khi thực hiện hiệp định Giơnevơ, luân chuyển cán bộ, cơng tác tình báo. Như vậy, từ những vấn đề nêu trên là điều kiện cơ bản và. .. sản xuất tự học.• Chủ nghĩa yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác – Lê Nin có cùng bản chất. Bản chất ấy bao gồm cách mạng, tinh thần dân chủ nhân văn, tất cả hoà vào nhau một cách rất tự nhiên, khơng gượng ép góp phần bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Vì vậy quá trình tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê Nin của Người hết sức tự nhiên, thuận lợi nhanh chóng hơn trong việc hoàn thi n lẫn... gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.- Khó khăn trong việc phải đảm bảo hài hịa giữa phát triển kinh tế làm giàu văn hóa trong quá trình hội nhập. 39. Phương châm đối ngoại của đảng ta hiện nay?Về phương châm đối ngoại, nền ngoại giao của nước Việt Nam mới quán triệt quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 1996 – 2008: bổ sung . tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ tư tưởng Mác-Lênin. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và Đường cách mệnh”, đặc biệt. chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng với việc lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6 năm 1925), trực tiếp tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và
- Xem thêm -

Xem thêm: 39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc, 39 câu hỏi và đáp án thi môn đường lối.doc, , Vì sao nói con đường cách mạng mà lãnh tụ NAQ lựa chọn là đúng đắn? Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu?, Vì sao nói Xơ Viết nghệ tĩnh là đỉnh cao phong trào cách mạng 30-31?, Vì sao đảng chủ trương thành lập mặt trận việt minh? 1930-1931, Qua phong trào dân chủ 36-39 Đảng đã thật sự trưởng thành?, Phong trào dân chủ 36-39 đã tổ chức, rèn luyện lực lượng cách mạng? Vì sao Đ chủ trương hòa vs qn Tưởng khi chúng vào miền Bắc nước ta?, Những biện pháp đảng đưa ra để hòa với quân tưởng? a., Vì sao chúng ta hòa với pháp? a., Kháng chiến tồn dân là gì? Vì sao phải kháng chiến tồn dân?, Nội dung cơng nghiệp hóa do đại hội lần thứ V của Đảng xác định?, Tính tích cực của cơ chế thị trường., Hạn chế của cơ chế thị trường?, Những giải pháp để hạn chế sự phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay ?, Phương châm đối ngoại của đảng ta hiện nay?

Từ khóa liên quan