0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Điều kiện để cỏch mạng miền Nam khởi nghĩa vũ trang?

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 26 -27 )

Thứ nhất, vỡ Ban chấp hành trung ương Đảng đó cú sự nhỡn nhận về chủ trương khỏng chiến của Đảng ta trước đú. Khi đế quốc Mỹ tiến hành xõm lược và đặt ỏch thống trị lờn miền Nam, Đảng ta đó đề ra chủ trương đấu tranh về chớnh trị là chủ yếu, nhưng thực tế với một kẻ thự hựng mạnh và xảo quyệt chỳng ta khụng thể giành thắng lợi và vỡ thế cỏc cuộc chống đối của chỳng ta luụn bị đàn ỏp một cỏch dó man.

Thứ hai, xuất phỏt từ kẻ thự. Chỳng tiến hành cuộc chiến tranh vũ trang bạo lực trờn quy mụ rọng lớn và vụ cựng tàn ỏc. Chớnh quyền tay sai cũng cho thấy sự man rợ của mỡnh khi cựng quõn đội Mỹ lờ mỏy chiếm khắp chiến trường miền Nam, đó sỏt hại biết bao nhiờu người dõn vụ tội và cả những chiến sĩ cỏch mạng. Thực tiễn lịch sử lỳc này đặt ra là địch đỏnh ta bảng sức mạnh vũ trang thỡ chỳng ta cũng phải đỏu tranh thỡ mới cú khả năng giành chiến thắng. Đú là một thực tế buộc ban chấp hành trung ương đảng lần thứ hai nhận định và quyết định chủ trương đấu tranh vũ trang.

Thứ ba, xuất phỏt từ tư tưởng, tinh thần đấu tranh kiờn cường và quyết tõm của nhõn dõn miền Nam. Với chớnh sỏch cai trị độc đoỏn và tàn bạo của đế quốc Mỹ, nhõn dõn miền Nam đó căm giạn sục sụi và luụn muốn vựng dậy đấu tranh bất cứ lỳc nào. Vỡ vạy, đõy chớnh là nguồn lực tư tưởng to lớn cho chỳng ta khi ban thường vụ trung ương đảng đề ra đấu tranh vũ trang chắc chắn sẽ được nhõn dõn nơi đõy hưởng ứng nhiựt tỡnh.

Thứ tư, Xuất phỏt từ vị trỡ địa lớ của miền Nam cú rất nhiều thuận lợi cú thể giỳp ban thường vụ trung ương đảng đề ra chủ trương đỏu tranh vũ trang. Đõy là vựng đồng bằng rộng lớn, cú nhiều vựng chiờm trũng vỡ vậy khi địch dựng chinhs sỏch càn quột sẽ khụng thể tiến hành triệt để, cú thể chỳng khụng thụng thuộc địa hỡnh như nhõn dõn miền Nma…vỡ vậy, với lối đỏnh du kớch và khi cần tiến hành trờn dịờn rọng cú thể gõy tổn thất sinh lực địch, vỡ vậy chủ trương đấu tranh vũ trang là hợp lớ.

Thứ năm, xuất phỏt từ chủ trương của đảng về chớnh sỏch cỏn bộ của Đảng, được thể hiện qua 3 chớnh sỏch:cs giữ lại một số cỏn bộ ở miền nam khi thực hiện hiệp định Giơnevơ, luõn chuyển cỏn bộ, cụng tỏc tỡnh bỏo.

Như vậy, từ những vấn đề nờu trờn là điều kiện cơ bản và quan trọng giỳp Đảng chủ trương khởi ngió vũ trang ở cỏch mạng miền Nam lỳc này. Đú khụng chỉ là sự chỉ đạo đỳng đắn mà cũn thể hiện sự nhạy bộn về lónh đạo cỏch mạng của Đảng. Tất cả những vấn đề nờu trờn là cơ sở quan trọng giỳp cỏch mạng miền Nam cú sự chủ đọng và sẵn sàng nổi dậy bất cứ lỳc nào.

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 26 -27 )

×