0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Vỡ sao cụng nghiệp húa gắn vs hiện đại húa và cụng nghiệp húa, hiện đại húa gắn vs phỏt triển kinh tế tri thức?

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 30 -31 )

- Chỳng ta đó phạm sai lầm trong việc xỏc định mục tiờu và bước đi về xõy dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tạo xó hội chủ nghĩa

30. Vỡ sao cụng nghiệp húa gắn vs hiện đại húa và cụng nghiệp húa, hiện đại húa gắn vs phỏt triển kinh tế tri thức?

Cụng nghiệp húa hiện đại húa là quỏ trỡnh chuyển đổi căn bản, toàn diện cỏc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xó hội, từ sử dụng lao động thủ cụng là chớnh sang sử dụng một cỏch phổ biến sức lao động với cụng nghệ, phương tiện và phương phỏp tiờn tiến, hiện đại, dựa trờn sự phỏt triển cụng nghiệp và tiến bộ khoa học – cụng nghệ, tạo ra năng suất lao động xó hội cao.Đại hội Đảng 10 xỏc định mục tiờu đẩy mạnh cụng nghiệp húa, hiện đại húa gắn với phỏt triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta ra khỏi tỡnh trạng kộm phỏt triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước cụng nghiệp theo hướng hiện đại. Tớnh tất yếu khỏch quan của CNH-HDH: do yờu cầu phải xõy dựng cơ sở vật chất kĩ thuật XHCN, do yờu cầu phải rỳt ngắn khoảng cỏch tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật, cụng nghệ nước ta với cỏc nước trong khu vực và thế giới, do yờu cầu tạo ra năng suất lao động xó hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phỏt triển của CNXH.Chỳng ta tiến hành CNH-HDH trong khi nền kinh tế tri thức đang phỏt triển.chỳng ta cú thể và cần thiết khụng phải trải qua cỏc bước phỏt triển tuần tự từ kinh tế nụng nghiệp lờn kinh tế cụng nghiệp rồi mới phỏt triển kinh tế tri thức, Đú là lợi thế của cỏc nước đi sau, khụng phải là núng vội, duy ý chớ. Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đú sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trũ quyết định nhất đối với sự phỏt triển kinh tế, tạo ra của cải, nõng cao chất lượng cuộc sống.Trong nền kinh tế tri thức, những ngành kinh tế cú tỏc động to lớn tới sự phỏt triển là những ngành dựa nhiều vào tri thức, dựa vào cỏc thành tựu mới của khoa học, cụng nghệ.Đú là những ngành kinh tế mới dựa trờn cụng nghệ cao như cụng nghệ thụng tin, cụng nghệ sinh hoạc và cả những ngành kinh tế truyền thống như nụng nghiệp, cụng nghiệp, dịch vụ được ứng dụng khoa học cụng nghệ cao. Vỡ tầm quan trọng của kinh tế tri thức nờn đại hội 10 đó nhận định: “khoa học và cụng nghệ sẽ cú bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức cú vai trũ ngày càng nổi bật trong quỏ trỡnh phỏt triển lực lượng sản xuất.”

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 30 -31 )

×