0

Phương chõm đối ngoại của đảng ta hiện nay?

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 42-43 )

- Chỳng ta đó phạm sai lầm trong việc xỏc định mục tiờu và bước đi về xõy dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cải tạo xó hội chủ nghĩa

39. Phương chõm đối ngoại của đảng ta hiện nay?

Về phương chõm đối ngoại, nền ngoại giao của nước Việt Nam mới quỏn triệt quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường.

Đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn 1996 – 2008: bổ sung và phỏt triển đường lối đối ngoại theo phương chõm chủ động, tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế.

+ Đại hội VIII (thỏng 6/1996) khẳng định tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tỏc nhiều mặt với cỏc nước, cỏc trung tõm kinh tế, chớnh trị khu vực và quốc tế. Đồng thời chủ trương xõy dựng nền kinh tế mở và đẩy nhanh quỏ trỡnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. So với Đại hội VII, chủ trương đối ngoại của ĐH VIII cú cỏc điểm mới, đú là chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại nhõn dan, quan hệ với cỏc tổ chức phi chớnh phủ; chủ trương thử nghiệm trờn lĩnh vực kinh tế đối ngoại để tiến tới thực hiện đàu tư ra nước ngoài. Cụ thể húa quan điểm của Đại hội VIII, Hội nghị trung ương 5 khúa VIII (12/1997) đề ra chủ trương tiến hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phỏn Hiệp định thương mại với Mỹ, gia nhập WTO.

+ Đại hội IX (4/2001) nhỏn mạnh chủ trương chủ động hội nhậ kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phỏt huy tối đa nọi lực. Đại hội IX nờu rừ quan điểm xõy dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đi đụi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nõng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp phỏt triển đất nước. ĐH IX đó phỏt triển thành “VN sẵn sang là bạn, là đối tỏc tin cậy của tất cả cỏc nước trong cộng đồng quốc tế, hấn đấu vỡ hũa bỡnh độc lập và phỏt triển”.

+Nghị quyết 7 của Bộ Chớnh trị (11/2001) về hội nhập kinh tế quốc tế đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể và 6 biện phỏp tổ chức thực hiện quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nghị quyết trung ương 9 khúa IX (1/2004) nhấn mạnh yờu cầu chuẩn bị tốt cỏc điều kiện trong nước để sớm gia nhập WTO, kiờn quết đấu tranh với mọi biểu hiện của cỏc lợi ớch cục bộ làm kỡm hóm tiến trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế.

+ ĐH X (4/2006) tiế tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng đó đề ra từ cỏc ĐH trước, đồng thời đề ra chủ trương chủ động và tớch cực hội nhập kinh tế quốc tế. Hoàn cảnh chủ động quyết định đường lối, chớnh sỏch hội nhập kinh tế quốc tế, phõn tớch lựa chọn phương thức hội nhập đỳng, dự bỏo được những tỡnh huống thuận lợi và khú khăn khi hội nhập; Khẩn trương chuẩn bị, điều chỉnh đổi mới bờn trong, tớch cực nhưng phải thận trọng, vững chắc.

Đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở đa dạng, đa phương húa qun hệ quốc tế được xỏc lập trong 10 nưm đầu của thời kỳ đổi mới, đến ĐH X được bổ sung, phỏt triển, chớnh sỏch đối ngoại rộng mở, đa phương húa, đa dạng húa cỏc quan hệ quốc tế.

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 42 -43 )