0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Nội dung cụng nghiệp húa do đại hội lần thứ V của Đảng xỏc định?

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 29 -30 )

*, Quan điểm của Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp hoỏ xó hội chủ nghĩa được thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng.

- Cụng trỡnh xó hội chủ nghĩa là quỏ trỡnh Xõy dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xó hội, tạo ra điều kiện cơ bản cho Chủ nghĩa xó hội thắng lợi.

- Đảng ta sớm đặt ra và luụn luụn coi cụng nghiệp hoỏ xó hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tõm của thời kỳ quỏ độ. Tuy nhiờn quan điểm, nội dung bước đi vv… Cụng nghiệp hoỏ xó hội chủ nghĩa thỡ dần dần được điều chỉnh, hoàn thiện cho phự hợp với điều kiện trong nước và quốc tế.

thời ra sức phỏt triển nụng nghiệp và cụng nghiệp nhẹ nhằm biến nước ta từ một nước nụng nghiệp lạc hậu thành một nước cụng nghiệp hiện đại”.

- Quỏ trỡnh thực hiện đường lối cụng nghiệp hoỏ XHCN do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng đề ra, đến hội nghị BCHTW lần thứ 19 (3/1971) của Đảng đó được bổ sung và phỏt triển thiờm. Ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp nặng một ỏch hợp lý trờn cơ sở phỏt triển nụng nghiệp và cụng nghiệp nhẹ…

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) của Đảng đề ra đường lối Xõy dựng nền kinh tế XHCN ở nước ta là “Đẩy mạnh cụng nghiệp hoỏ XHCN Xõy dựng cơ sở vật chất của

CNXH…Ưu tiờn phỏt triển cụng nghiệp nặng một cỏch hợp lý trờn cơ sở phỏt triển nụng nghiệp và cụng nghiệp nhẹ …”

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng nhận thấy rằng đường lối cỏch mạng XHCN và đường lối xõy dựng nền kinh tế xhcn do đại hội IV đề ra là cho suốt thời kỳ quỏ độ đi lờn CNXH. Để đường lối được thực hiện thắng lợi, cần cụ thể hoỏ đường lối chung đú thành những chặng đường với những nhiệm vụ và biện phỏp cụ thể, sỏt hợp với yờu cầu và khả năng cho phộp của từng chặng đường.

-Từ nhận thức mới đỳng đắn đú, đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Dảng đó vạch ra chiến lược kinh tế –xó hội tổng hợp của chặng đường trước mắt đến năm 1990.

- Đại hội xỏc định “Trong năm 1981-1985 và những năm 80, cần tập trung phỏt triển mạnh nụng nghiệp coi trọng nụng nghiệp là mặt trận hàng đầu đưa nụng nghiệp một bước lớn sản xuất lớn XHCN, ra sức đảy mạnh sản xuất hàng tiờu dựng và tiếp tục xõy dựng một sú ngành cụng ngiệp nặng quan trtrọng …Đú là nội dung chớnh của cụng nghiệp hoỏ XHCN trong chặng đường trước mắt”

Một phần của tài liệu 39 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN THI MÔN ĐƯỜNG LỐI.DOC (Trang 29 -30 )

×