0

skkn rèn kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH lớp 10 QUA một số GIỜ đọc HIỂU văn bản

29 472 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2016, 17:12

SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Trường THPT Nam Hà Mã số: (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA MỘT SỐ GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN Người thực hiện: NGUYỄN THỊ TI NA Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn: .VĂN  - Lĩnh vực khác:  Có đính kèm:Các sản phẩm in Báo cáo NCKHSPƯD  Mô hình  Đĩa CD (DVD)  Phim ảnh  Hiện vật khác (các phim, ảnh, sản phẩm phần mềm) Năm học: 2015 - 2016 BM02-LLKH SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC –––––––––––––––––– I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: NGUYỄN THỊ TI NA Ngày tháng năm sinh: 15/ 09/ 1978 Nam, nữ: nữ Địa chỉ: 57 A1, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0918445466 Fax: E-mail: dntina78@yahoo.com Chức vụ: giáo viên Nhiệm vụ giao (quản lý, đoàn thể, công việc hành chính, công việc chuyên môn, giảng dạy môn, lớp, chủ nhiệm lớp,…): giảng dạy môn Văn Đơn vị công tác: Trường THPT Nam Hà II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Thạc sĩ - Năm nhận bằng: 2013 - Chuyên ngành đào tạo: văn học Việt Nam III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: văn - Số năm có kinh nghiệm: 15 - Các sáng kiến kinh nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có năm gần đây: + Vận dụng trò chơi giảng dạy phân môn tiếng Việt + Ứng dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực dạy đọc hiểu văn dân gian lớp 10 MỤC LỤC I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý khách quan Lý chủ quan II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn .8 a Thuận lợi b Khó khăn III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Các kĩ sống 10 Phương pháp giáo dục kĩ sống thông qua số đọc hiểu văn 10 Tổ chức thực giải pháp 11 a Tiến trình dạy học ……… 11 b Tiến hành lớp .12 c Giáo án thực nghiệm 12 IV HIỆU QUẢ ĐỀ TÀI .19 V ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG 23 Bài học kinh nghiệm 23 Những kiến nghị sau thực đề tài 23 Kết luận 24 Danh mục tài liệu tham khảo 25 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ĐC: đối chứng GV: giáo viên HS: học sinh KNS: kĩ sống THPT: trung học phổ thông TN: thực nghiệm UNESSCO: (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tổ chức giáo dục, khoa học văn hóa RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 10 QUA MỘT SỐ GIỜ ĐỌC HIỂU VĂN BẢN I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lý khách quan Nếu có theo dõi báo chí tin tức chương trình thời gần đây, ta dễ dành nhận thấy: giới trẻ thiếu kỹ sống cần thiết Đã có nhiều trường hợp, em HS lứa tuổi cấp III, chí cấp II, tự tử, mang thai ý muốn, tử vong tai nạn, hỏa hoạn, đuối nước… Hoặc nhiều bạn trẻ gặp khó khăn lớn việc vượt qua khủng hoảng tâm lý, việc làm chủ bảo vệ thân thiếu KNS Ở thành phố lớn nói chung, Biên Hòa nói riêng, HS có nhiều điều kiện để tham gia hoạt động, mối quan hệ xã hội đa dạng, phức tạp Do đó, em thường dễ gặp rủi ro, vướng vào tệ nạn xã hội, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật cao khu vực khác Bên cạnh đó, môi trường xã hội, văn hóa Đồng Nai vừa phát triển động, sáng tạo vừa môi trường phức tạp Thực tế đòi hỏi tăng cường xây dựng rèn luyện KNS cho học sinh Để làm điều không đâu thích hợp môi trường giáo dục KNS trở thành phần thiếu dạy môn khác Tuy nhiên, việc làm dừng mức độ tích hợp chưa có nội dung cụ thể, chủ yếu phát xuất từ tâm huyết giáo viên dẫn đến việc rèn kĩ sống môn học, giáo viên mang tính gượng ép, làm lấy lệ, qua loa Thậm chí chẳng mục tiêu giáo viên dạy dể học sinh đáp ứng nhu cầu thi cử Môn Ngữ văn ba môn học công cụ nên kết hợp nhiều nội dung giáo dục trình dạy học Ngoài việc trang bị kiến thức, bồi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ Nhiều học hướng đến việc giúp học sinh nhận thức giá trị sống, hình thành lối sống, cách ứng xử có văn hóa tình giao tiếp đa dạng sống KNS yếu tố cần thiết thời đại đặc biệt thời kì hội nhập Xuất phát từ nhu cầu đó, Bộ Giáo dục Đào tạo lồng ghép kỹ sống vào chương trình học học sinh Trong “ Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009-2020” (Dự thảo lần thứ 14) nêu rõ: “Giáo dục đào tạo có sứ mạng đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện góp phần xây dựng văn hóa tiên tiến đất nước bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập tảng động lực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Giáo dục Đào tạo phải góp phần tạo nên hệ người lao động có tri thức, có đạo đức, có lĩnh trung thực, có tư phê phán, sáng tạo, có kỹ sống, kỹ giải vấn đề kỹ nghề nghiệp để làm việc hiệu môi trưởng toàn cầu hóa, vừa hợp tác vừa cạnh tranh” Với tính chất môn học công cụ, môn Ngữ văn giúp học sinh có lực ngôn ngữ để học tập, khả giao tiếp, nhận thức xã hội người Với tính chất môn học giáo dục thẩm mĩ, môn Ngữ văn giúp học sinh bồi dưỡng lực tư duy, làm giàu xúc cảm thẩm mĩ định hướng thị hiếu lành mạnh để hoàn thiện nhân cách Trong trình giảng dạy môn Ngữ văn trường THPT nói chung, đặc biệt năm học 2014 – 2015 dạy môn Ngữ văn lớp 10, thấy phần văn 10 kho kĩ sống người giáo viên biết cách khai thác Điều không khó để thực đòi hỏi người giáo viên phải thật tâm huyết với nghề hết lòng học sinh thân yêu có khả giáo dục em tự tìm tòi, học hỏi, tự vận dụng điều học vào thực tế sống Lý chủ quan Trong năm gần đây, phát triển nhanh chóng lĩnh vực kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế tạo tác động phức tạp ảnh hưởng đến trình hình thành phát triển nhân cách hệ trẻ Tình trạng xuống cấp mặt đạo đức phận thiếu niên có học sinh gây nhiều xúc xã hội Các em đánh nhau, chí cư xử vô lễ với giáo viên người xung quanh Lí đến từ đâu thiếu hụt kĩ sống? Trước thực trạng trên, năm qua Bộ giáo dục xác định lại mục tiêu giáo dục đồng thời có nhiều nỗ lực để đổi theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh, gắn giáo dục với thực tiễn sống Lồng ghép kĩ sống vào môn học trở thành nhu cầu thiếu giáo dục Bản thân môt giáo viên có thời gian dạy văn 10 năm dạy ba khối 10,11,12 nên nhận thấy: Học sinh THPT đặc biệt em đầu cấp thay đổi tâm sinh lý, đặc điểm lứa tuổi đặc biệt việc thiếu kĩ sống nên thường có suy nghĩ hành động nông nổi, cảm tính, dễ bị lôi kéo tác động xấu dẫn đến hậu nghiêm trọng Như vậy, hình thành kỹ sống tối thiểu cho em việc làm cần thiết Đặc biệt, với môn Ngữ văn việc lồng ghép giáo dục kĩ sống tiết học, tích hợp học trải nghiệm qua thực tế s tạo nên hiệu ứng giúp em việc tu dưỡng đạo đức, hướng thiện nâng cao lực học tập, sáng tạo Từ đó, em có nhận thức đắn việc thực nội qui, qui định nhà trường tự giác thực Với mong muốn góp tiếng nói nhỏ nhằm tạo hiệu thật đọc hiểu văn đồng thời giúp học sinh lứa tuổi đầu cấp THPT có khả thích ứng với sống mới, biết tự chủ, sống có lĩnh có nhân cách, chọn đề tài “Rèn kĩ sống cho học sinh lớp 10 qua số đọc hiểu văn bản” II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Cơ sở lý luận Chúng ta biết rằng, em HS bình cần đổ đầy kiến thức mà em đuốc cần thắp sáng, hết GV cần phải cố gắng giữ thổi bùng lửa tâm hồn em Lứa tuổi học sinh cấp III lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, ham tìm tòi, khám phá song lại thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị tác động yếu tố tích cực tiêu cực Chính không giáo dục, rèn luyện kỹ sống em thường dễ rơi vào lối sống ích kỷ, phát triển lệch lạc nhân cách, chí rơi vào hố đen tệ nạn xã hội Chính vậy, việc giáo dục kĩ sống trở thành nhiệm vụ cấp bách, giúp trang bị cho HS có khả năng, tâm xã hội, để em biết cách xử sự, ứng phó tích cực, thể trau dồi nhân cách, biết sống hữu ích, tránh va vấp đời Theo thống kê nhà tâm lí học, để đạt thành công sống kĩ mềm gọi kĩ sống chiếm 85%, kĩ cứng( trí tuệ lô-gic) chiếm 15% Vì dạy học nói chung, dạy văn nói riêng phải tăng cường dạy kĩ sống cho HS Điều 2, luật giáo dục năm 2005, xác định: “Mục tiêu giáo dục phổ thông đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng nhu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc” Phương pháp dạy học năm gần đổi theo hướng : " phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; ; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh" [1, 17] Như thấy, để phù hợp với đà tiến yêu cầu xã hội, nghành giáo dục có trọng đến việc trang bị kĩ sống cần thiết cho HS yêu cầu cấp thiết để em đáp ứng nhu cầu xã hội Các môn học trường phổ thông có khả tích hợp giáo dục kĩ sống cho HS Trong đó, gần gũi có l Văn học Bởi Văn học nhân học, từ trước đến môn thuận lợi để “ thay thái độ, đổi hành vi” HS cách dễ thông qua học ý tứ, sâu sắc mà lại nhẹ nhàng Cơ sở thực tiễn: Các kĩ sống giáo dục thông qua phương pháp học tập tích cực, dựa tương tác nội dung học trải nghiệm người lĩnh hội trình đối thoại, tương tác cá nhân với Do đó, việc tích hợp giáo dục kĩ sống vào nội dung môn Ngữ văn tương đối thuận lợi, không cần phải đưa thêm thông tin, kiến thức mà cần tích hợp cách khoa học để môn ngày thiết thực, gần gũi với đời sống Đó sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực để tạo điều kiện, hội cho học sinh thực hành, trải nghiệm Kĩ sống trình học tập a.Thuận lợi: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, trình thực chuyên đề có số thuận lợi sau: - Trường có sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối đầy đủ Và đặc biệt đạo tổ chức hướng dẫn sâu sắc Sở giáo dục, có điều kiện nắm bắt chuyên đề - Sở giáo dục đào tạo Đồng Nai thường xuyên tổ chức chuyên đề văn học, lớp tập huấn thay sách, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, đặc biệt đổi phương pháp dạy học theo hướng tích hợp rèn kĩ sống cho HS - Được hướng dẫn, đóng góp ý kiến nhiệt tình quý Thầy, cô tổ chuyên môn - Đối tượng học có nhiều điều kiện để tự chủ việc tiếp cận tác phẩm văn học b Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trình giảng dạy gặp không khó khăn tích hợp rèn KNS cho HS - Học sinh chưa thực ham học, nhiều em xem ngữ văn môn học khô khan, chưa thấy liên hệ cần thiết kiến thức với kĩ sống Vì thế, em đầu tư, chuẩn bị nhiều cho học,chưa mạnh dạn trình bày suy nghĩ - Học sinh có khả cảm nhận tác phẩm, học đối phó với việc thi cử chính, máy móc thiếu chiêm nghiệm, sáng tạo tiếp cận tác phẩm Ngay phía giáo viên trọng vào việc truyền giảng kiến thức không mặn mà với việc rèn KNS cho học sinh.Thói quen trọng vào kiến thức mang tính lý thuyết giáo viên s cản trở lớn triển khai giáo dục kĩ sống, loại hình giáo dục nhằm tạo thói quen, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với tình sống - Việc học Ngữ văn khó, học văn cách thời điểm em sống xa lại khó Ngoài ra, tiếp cận văn lại mảng kiến thức đòi hỏi em phải có suy luận, có hiểu biết sau lại phải tích hợp với nội dung giáo dục kĩ sống, điều không đơn giản, với đối tượng học sinh lớp 10 chưa có nhiều hiểu biết thực tế sống - Hạn chế mặt thời gian vấn đề quan trọng việc lồng ghép kĩ sống vào tiết dạy Vì tiết học thường nhanh để hoàn thành phần lí thuyết, hết mà học sinh chưa thực kĩ Ngoài ra, tiết dạy kĩ sống riêng cho học sinh, điều khó với giáo viên trọng vào giáo dục kĩ sống lại chậm tiến độ dạy theo phân phối chương trình, mà dạy cho kịp nội dung lại khó lồng ghép kĩ sống Khi thực nhiệm vụ lồng ghép giáo dục kĩ sống vào tiết học văn bản, giáo viên gặp nhiều khó khăn (chưa có tài liệu cho giáo viên học sinh, kế hoạch thực hiện, tiêu chí đánh giá, quy định thời lượng tiết dạy…) Hơn nữa, tổ chức giáo dục kĩ sống có đặc thù riêng khác với hoạt động giáo dục khác, nội dung giáo dục không diễn môn học mà thông qua số hoạt động khác (hoạt động lên lớp, câu lạc bộ, ) phải tính đến sở vật chất, kinh phí thực hiện, điều không dễ III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP Có nhiều quan niệm kĩ sống, quan niệm diễn đạt theo cách khác nhau, thường gắn với bối cảnh cụ thể, với giáo dục định Theo định nghĩa UNESSCO, kỹ sống chia thành loại kỹ tâm lý xã hội kỹ cá nhân, lĩnh hội tư duy, với 10 yếu tố như: tự nhận thức, tư sáng tạo, giải vấn đề, kỹ giao tiếp ứng xử với người khác, ứng phó với tình căng thẳng cảm xúc, biết cảm thông, tư bình luận phê phán, định, giao tiếp hiệu thương thuyết Kĩ sống khả tâm lí xã hội, nội dung bao gồm tri thức, thái độ, giá trị kĩ giúp người giải có hiệu tình , vấn đề nhằm đáp ứng hoạt động sống cách tích cực (Hội thảo khoa học tiếp tục đổi quản lí giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tỉnh phía Nam) Có nhiều kĩ sống khác nhau, tùy hoàn cảnh, môi trường sống, điều kiện sống mà GV cần định hướng cho HS cách phù hợp Đối với học sinh đầu cấp THPT việc tác động phải dựa tâm lí, khả học tập đối tượng Muốn người thầy vừa phải có khả sư phạm vừa phải có nghệ thuật giao tiếp Trên sở đó, giúp học sinh nắm gía trị văn bản, để tiếp tục trang bị, hoàn thiện thêm vốn sống đời Để tích hợp rèn kĩ sống cho HS, GV cần dựa nguyên tắc chữ T: tương tác, trải nghiệm, tiến trình, thay đổi hành vi, thời gian Trong đó, kĩ tương tác hình thành qua việc nghe giảng tự đọc tài liệu, tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động, tương tác với giáo viên với trình giáo dục Trải nghiệm có nghĩa người học cần đặt vào tình để trải nghiệm thực hành.Tiến trình giáo dục kĩ sống hình thành “ngày một, ngày hai” mà đòi hỏi phải có trình: nhận thức dẫn đến hình thành thái độ sau thay đổi hành vi Giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cựclà mục đích cao giáo dục kĩ sống Để đạt điều việc giáo dục kĩ sống cần thực xuyên suốt trình học tập rèn luyện em Các kĩ sống : Có nhiều kĩ sống khác Trong phạm vi đề tài, tạm xếp kĩ thành ba nhóm cụ thể nhằm tìm giải pháp thiết thực phù hợp với thực tiễn, đặc điểm học sinh lớp, mà tiến hành việc rèn kĩ sống cho em - Nhóm kĩ nhận thức - Nhóm kĩ xã hội - Kĩ quản lí thân Để lồng ghép trọn vẹn nhóm kĩ sống điều khó, trình thực nghiệm, thường trọng rèn cho em hai nhóm kĩ kĩ nhận thức kĩ quản lí thân Bởi xét thấy hai nhóm kĩ em phải sử dụng nhiều tình sống Phương pháp giáo dục kĩ sống thông qua số đọc hiểu văn Giáo dục kỹ sống nói cho em biết thế sai ta thường làm Cũng rao truyền lời hay ý đẹp để học sinh s quên nhanh Các phương pháp cổ điển giảng bài, đọc chép s thất bại hoàn toàn chúng cung cấp thông tin, mà từ thông tin đến nhận thức để thay đổi hành vi khoảng cách lớn Giáo dục kỹ sống giúp HS nâng cao lực để tự lựa chọn giải pháp khác Quyết định phải phát xuất từ em Vì nội dung học phải gần gũi với sống hay tồn sống HS cần có điều kiện để cọ xát ý kiến khác nhau, trao đổi kinh nghiệm, tập tành, thực hành, áp dụng cách chủ động em thay đổi hành vi Xuất phát từ yêu cầu trên, nhiều phương pháp áp dụng để đem lại hiệu việc rèn kĩ sống sinh hoạt hay thảo luận theo nhóm, theo cặp, động não, sắm vai, phân tích tình huống, tranh luận, trò chơi, huy động tối đa nghe, nhìn, vận động… góp phần nâng cao khả tiếp nhận tương tác kiến thức lớp với thực tế sống Điều giúp đem lại hiệu hứng thú trình học tập em Dưới số phương pháp tiêu biểu mà áp dụng trình đứng lớp để hình thành kĩ sống cho HS - Phương pháp động não 10 - Chuẩn bị nhà: Xác định nội dung tích hợp rèn kĩ sống, sau giúp HS nhận thức giá trị sống đẹp cách toàn vẹn thông qua câu hỏi: + Theo em, nhân vật trữ tình lại nhận kẻ dại tìm đến nơi vắng vẻ? Em nhận định dại ấy? + Từ cách sống quan niệm sống nhân vật trữ tình thơ em hiểu sống “Nhàn”? + Để sống nhàn người cần có phẩm chất gì? Hướng phấn đấu rèn luyện thân em? Để rèn kĩ giao tiếp ứng xử, GV sử dụng số câu hỏi sau: + Nếu lựa chọn, em có chọn cách sống nhân vật trữ tình văn hay em chọn cách sống khác? Vì sao? + Xét phương diện xã hội, triết lí sống nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm liệu phù hợp với đời sống không? Vì sao? - Thực lớp: cho em thảo luận nhanh theo kỹ thuật khăn trải bàn, cử đại diện trình bày kết (thúc đẩy thi đua nhóm hình thức cộng điểm nhóm) - Kết quả: 35/40 HS đạt kĩ nhận thức, hình thành kĩ giao tiếp ứng xử Biết cách lựa chọn thái độ sống Có ý thức giữ gìn nhân cách phẩm giá - Học sinh suy nghĩ, giải vấn đề GV đặt - Học sinh thảo luận nhóm để đưa cách nhìn nhận, đánh giá thân, lựa chọn cách sống phù hợp đảm bảo phát triển hài hòa thể chất nhân cách Có ý thức lựa chọn sống, cách sống đẹp Đồng thời biết trân trọng sống hòa hợp với thiên nhiên Hs - Kết quả: qua trình tham gia hoạt động, làm việc nhau, em s tự hình thành kỹ giao tiếp ứng xử với môi trường xã hội môi trường thiên nhiên Trong hoàn cảnh nay, đất nước hòa bình, dân chủ Mỗi người có điều kiện làm chủ thân Trong lúc, nơi sống cống hiến! Hãy tránh xa mưu toan tính toán, tranh giành thiệt Hãy phấn đấu công việc không đặt nặng danh lợi, danh 15 lợi mà đánh mình! Hãy sống thân thiện, gắn bó với thiên nhiên Đó lối sống đẹp - Xác định kĩ sống: kĩ nhận thức kĩ giao tiếp ứng xử - Chuẩn bị nhà: Để rèn kĩ nhận thức, GV cần hướng học sinh đến chỗ: nhận thức vị trí, vai trò nhiệm vụ niên đời sống Xác định giá trị thân từ hướng đến cách sống có lĩnh Một số câu hỏi áp dụng để đạt đến đích nhận thức cho HS: + Em cho biết nhân tố tạo nên vẻ đẹp trang nam nhi thời Trần? + Nguyên nhân dẫn thẹn nhân vật trữ tình văn bản? + Có em cảm thấy thẹn không? Vì sao? Liên hệ với nỗi thẹn nhân vật trữ tình văn em rút học cho thân? + Mặc dù lập nhiều chiến công vang dội nhân vật trữ tình cảm thấy thẹn nghe người đời nhắc đến chuyện Vũ Hầu? Em suy nghĩ nỗi thẹn ấy? GV + Từ nỗi hổ thẹn nhân vật trữ tình trình bày suy nghĩ lí tưởng sống tuổi trẻ - Thực lớp: cho em thảo luận nhanh theo kỹ thuật khăn trải bàn, cử đại diện trình bày kết (thúc đẩy thi đua nhóm hình thức cộng điểm nhóm) Cuối để đánh giá trình hiểu vận dụng em, cho em làm kiểm tra nhỏ (15 phút) Tỏ Lòng - Kết quả: 36/40 HS nhận kĩ sống thông qua văn ứng dụng KNS vào sống thực tiễn thân HS Từ vấn đề GV đặt ra, HS thảo luận xác định cách nhìn nhận đánhgiá trách nhiệm thân môi trường xã hội xung quanh, với thân gia đình rộng quốc gia, dân tộc Có ý thức rèn luyện, phấn đấu tài phẩm chất để trở thành rường cột nước nhà Như quan niệm lập công danh người xưa 16 gần gũi với việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống niên - Xác định kĩ sống: kĩ nhận thức kĩ ứng xử - Chuẩn bị nhà: xác định nội dung tích hợp rèn kĩ kĩ nhận thức cho HS, từ gương phẩm hạnh Kiều, GV sử dụng số câu hỏi gợi mở : + Nguyên nhân dẫn đến bi kịch Kiều gì? + Em có suy nghĩ hoàn cảnh cách ứng xử Kiều đêm trao duyên qua mười hai câu đầu? “Cậy em, em có chịu lời Ngậm cười chín suối thơm lây” + Từ cách thức Kiều thuyết phục trao duyên cho Vân, em học tập điều phải thuyết phục người khác? + Qua định trao duyên Kiều, em thấy gia đình có vai trò ý nghĩa người? GV + Trách nhiệm thành viên gia đình với gì? + Theo em xã hội hoàn cảnh Thúy Kiều không? Có nên học tập theo cách ứng xử Kiều không? Em rút học từ nhân vật Thúy Kiều đêm trao duyên? Giáo dục kỹ giao tiếp, ứng xử: Một số câu hỏi sử dụng: + Trong thực tế có người dùng vật chất để muốn em trở thành người yêu họ, em ứng xử nào? Trao Duyên + Nếu gặp phải người có hoàn cảnh Kiều em đối xử với họ nào? - Kết quả: GV nhận xét để định hướng cho HS: bi kịch tình yêu Kiều Kim Trọng, người chịu nhiều đau khổ Kiều nàng không nghĩ đến thân mà nghĩ đến Kim Trọng Kiều quên để nghĩ tới người khác, hi sinh cao qúy tình yêu 17 Nàng cho không nghĩ nhận lại Đoạn thơ đem đến cho học thật ý nghĩa sống Đó học cho nhận Liên hệ giáo dục HS thực tế tiếp xúc với hoàn cảnh không may phải có thái độ cư xử phù hợp - Học sinh suy nghĩ, giải vấn đề GV đặt - HS s động não, thảo luận trình bày ý kiến theo yêu cầu thời gian quy định GV - Học sinh thảo luận theo nhóm nhỏ rút học kĩ sống cho thân HS - Kết quả: nhận thức tình cảm gia đình, đạo hiếu làm người, lòng kính yêu cha mẹ, anh chị em gia đình, tình yêu chung thủy quan tâm chăm sóc chu đáo người yêu thân phải chịu hi sinh thiệt thòi Biết cảm thông chia sẻ với người xung quanh người thân gia đình Khi phải đối mặt với khó khăn sống không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay ngụy biện không dám vượt qua nghịch cảnh Đồng thời, giúp HS có thái đô ứng xử khéo léo trước tình huống, cẩn thận trước cám dỗ xã hội Ngoài ra, GV ứng dụng thao tác để giúp hình thành kỹ sống cho HS văn khác lớp 10 văn lớp 11 12 Ví dụ: Bình ngô đại cáo: GV giúp HS nhận thấy: Quan niệm nhân nghĩa Nguyễn Trãi : yên dân – trừ bạo (xuất phát từ quan niệm nho giáo) không khô khan, xa lạ với sống Hay tư tưởng, quan niệm to lớn, tầm suy nghĩ không thiết thực với đời sống đương thời Thật ra, sống nay, nhân nghĩa đơn giản sống tử tế Cách ứng xử có văn hóa người với người biết nói lời cảm ơn xin lỗi, biết cảm thông, chia sẻ với người khác Từ đó, HS có hướng phấn đấu trở thành công dân tốt Chuyện Chức phán đền Tản Viên: Bằng câu hỏi nhỏ, GV giúp HS nhận thức rèn kỹ ứng xử (hình thức tự luận, thay kiểm tra 15 phút) sau đọc hiểu 18 - Nếu viết lại phần kết thúc chuyện em s viết nào? Tại em chọn cách kết thúc vậy? Tùy vào ý kiến em, GV s định hướng để HS rút kỹ sống cho thân - Kỹ nhận thức: Công hạnh phúc đến người biết đấu tranh với xấu, ác gian tà Từ củng cố niềm tin em vào l phải l s thắng tà L phải, công lí không lệ thuộc vào số lượng người hai phái tà Bè cánh xấu xa tồn thời Chính nghĩa s thắng miễn người quân tử có ý chí không ngại thiệt hại đến thân - Kỹ giao tiếp, ứng xử: thể rõ câu kết văn Người anh hùng hèn ôm thiện cho riêng “Kẻ sĩ không nên kiêng sợ cứng cỏi ” Thực tếđể tồn phát triển người phải trả giá, hy sinh Trong thực tế sống, người tốt, người dám làm việc nghĩa chưa s nhận kết tốt đẹp trước mắt không mà sống hèn kém, nhu nhược, không dám đấu tranh Chí Khí anh hùng: Giúp HS nhận thấy, quan niệm anh hùng khác xưa: Anh hùng người dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ Tuy nhiên phải xác định mục tiêu cho phù hợp với lực thân hoàn cảnh thực tế để thành công sống Qua trình thực nghiệm, người thực nhận thấy có hỗ trợ lớn từ BGH tổ chuyên môn xong tồn số khó khăn sau: Hiện hoạt động giảng dạy nhằm mục đích chủ yếu truyền thụ kiến thức đánh giá qua kiểm tra, thi cử với tỷ số lên lớp, tốt nghiệp, đỗ cao đẳng, đại học mà chưa có tiêu chuẩn, tiêu chí giáo dục KNS cho HS Việc rèn luyện kĩ sống cho HS đa phần dựa vào kinh nghiệm lĩnh đứng lớp GV để đạt hiệu quả, GV cần phải thực theo bước mang tính hệ thống Muốn câu hỏi tình giả định đưa cho em cần phải từ mức độ thấp đến cao, từ dễ đến khó có liền mạch khối lớp Tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi hay liên hệ cách khiên cưỡng, khập khiễng trình thực Bên cạnh cần ý đến tính thời đại vấn đề đưa cho em HS rèn luyện KNS IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Để đánh giá kết quả, tiến hành thực nghiệm sư phạm lớp 10C8 (40 HS) lớp đối chứng 10C9 (42 HS) Mẫu chọn khảo sát chất lượng kiểm tra 15 phút hình thức tự luận (phụ lục) Sau chấm, tiến hành phân loại điểm kiểm tra lớp đối chứng lớp thực nghiệm sau: 19 Bảng tổng hợp phân loại điểm kiểm tra 15 phút trước tác động Điểm số Lớp thực nghiệm (10C8) Lớp đối chứng (10C9) 0 0 0 6 10 11 13 14 8 10 10 0 Tổng 40 42 Biểu đồ phân bố điểm trước thực nghiệm 20 Dựa vào thống kê tần số điểm kiểm tra trước tác động hai lớp ĐC TN, tiếp tục phân loại kết kiểm tra sau Điểm yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn rèn kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH lớp 10 QUA một số GIỜ đọc HIỂU văn bản , skkn rèn kĩ NĂNG SỐNG CHO học SINH lớp 10 QUA một số GIỜ đọc HIỂU văn bản ,

Từ khóa liên quan