0

Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

35 6,707 37

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 21:20

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 1: HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG EM (3 tiết ) Bài 3: Vẽ tranh - Đề tài trường em Bài 11: Vẽ tranh - Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài môi trường I MỤC TIÊU: - HS hiểu hoạt động trường chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - HS hiểu hình dáng người hoạt động để tạo tranh đề tài môi trường II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài, vẽ tranh phù hợp với chủ đề học sinh - Video, hình ảnh hoạt động, phong cảnh nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo bạn học sinh - Video, hình ảnh hoạt động vẽ nhau, thuyết trình câu chuyện theo chủ đề - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Em yêu trường em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: HS: - Cho HS xem video hoạt - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) động, phong cảnh nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo bạn học sinh - Yêu cầu HS nêu cảm nghĩ hình ảnh video vừa xem - Cho học sinh xem hình ảnh số tranh đề tài đẹp có nhiều nội dung khác hoạt động nhà trường - Hướng học sinh ý vào đề tài nội dung tranh + Kể tên đề tài tranh? + Kể nội dung đề tài? *Tìm hiểu đặc điểm hình ảnh tranh: + Hình ảnh thể hoạt động gì? - Chia sẻ cảm xúc - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng - Chú ý (quan sát hình ảnh, phân tích nội dung) - Chú ý quan sát, học tập rút kinh nghiệm + Quan sát, phân tích hoạt động hình ảnh + Hình ảnh phụ có phù hợp với nội - Quan sát, phân tích dung tranh không? - Tìm tranh có nội dung vẽ đề - Quan sát tranh, tìm tranh vẽ tài môi trường nhà trường? có nội dung đề tài môi trường nhà trường *Tìm hiểu đề tài môi trường - Cho học sinh quan sát vài tranh vẽ có nội dung đề tài môi trường - Quan sát phân tích tranh + Kể tên nội dụng tranh? + Tìm nội dung tranh - Phân tích cụ thể tranh - Quan sát, ,phân tích theo gợi ý + Hình ảnh? GV + Cách xếp? + Cách vẽ màu? + Màu sắc tranh? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - GV hướng dẫn cách vẽ, cách xây - Quan sát, ghi nhớ dựng cốt truyện cho nội dung tranh vẽ + Hướng dẫn cách trình bày bố cục + Quan sát ghi nhớ tranh, cách vẽ hình ảnh thể Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) hoạt động phù hợp với nội dung đề tài + Cho HS xem số video thể + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh hoạt động vẽ thuyết nghiệm trình câu chuyện theo tranh Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2+3) HS: GV: - Yêu cầu HS vẽ nhau, thực - Các em thực hành vẽ tranh theo nhóm chủ đề theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ - Các thành viên nhóm hợp tác đề, gợi ý cho em thực tốt vẽ tranh theo chủ đề hơn, hiệu - Thống xây dựng câu chuyện theo chủ đề cho tranh - Thống bình chọn thành viên lên thay mặt nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , đánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chon sản phẩm - Chọn chủ đề mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông Bài 15 Vẽ tranh: Đề tài Quân đội Bài 19 Vẽ tranh: Đề tài Ngày Tết, lễ hội mùa xuân Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Hoạt động quanh em ===================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 2: HOẠT ĐỘNG Ở QUANH EM (3 tiết ) Bài 7: Vẽ tranh - Đề tài an toàn giao thông Bài 15: Vẽ tranh - Đề tài Quân đội Bài 19: Vẽ tranh – Đề tài ngày tết, lễ hội mùa xuân I MỤC TIÊU: - HS hiểu hình dáng người hoạt động để tạo tranh đề tài ATGT, mùa xuân, ngày tết, lễ hội đề tài Quân đội - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú vẽ, tranh đề tài ATGT, Quân đội, ngày tết, lễ hội mùa xuân học sinh họa sĩ - Video, hình ảnh hoạt động ATGT, Quân đội, ngày tết, lễ hội mùa xuân - Máy chiếu Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: Giới thiệu số hoạt động người sống - Cho HS quan sát hình ảnh số hoạt động người nhiều lĩnh vực khác - Cho HS xem tranh vẽ số hoạt động sống - Trong sống hoạt động người phong phú, lính vực khác hình dáng hoạt động khác Hiểu hình dáng người hoạt động cần thiết cho việc vẽ tranh Giới thiệu hoạt động ATGT - Cho HS quan sát hình ảnh hoạt động giao thông sống ngày + Hoạt động giao thông thường diễn đâu? + Những đối tượng hoạt động HS: - Quan sát, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng hình dáng người hoạt động - Quan sát, tư duy, liên tưởng - Lắng nghe, ghi nhớ, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư duy, liên tưởng Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) giao thông gì? + Khi tham gia hoạt động giao thông vấn đê quan trọng nhất? - Cho HS xem tranh vẽ hoạt động ATGT Giới thiệu Quân đội - Cho HS xem số hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam + Một số hình ảnh lực lượng Quân đội + Nhiệm vụ chung Quân đội gì? + Tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư duy, liên tưởng + Tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Suy nghĩ, liên tưởng qua trải + Sự khác lực lượng quân nghiệm thân đội gì? + lắng nghe, liên tưởng, ghi nhớ + Nhiệm vụ riêng? + Trang phục riêng? + Vùng hoạt động? - Quan sát, học tập rút kinh - Cho HS xem tranh đề tài Quân đội nghiệm Giới thiệu ngày tết, lễ hội mùa xuân - Cho HS xem video, hình ảnh hoạt động ngày tết, ngày lễ hội mùa xuân - Những hoạt động ngày tết, lễ hội mùa xuân? - Không khí ngày tết, lễ hội mùa xuân? - Màu sắc trang phục, màu sắc thiên nhiên ngày tết, ngày lễ hội mùa xuân? - Cho HS xem tranh vẽ đề tài ngày tết, lễ hội mùa xuân - Quan sát, tư duy, liên tưởng - Tư duy, liên tửng qua trải nghiệm thân - Tư duy, liên tửng qua trải nghiệm thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, học tập rút kinh nghiệm Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS xây dựng tranh vẽ Quan sát, nghi nhớ, liên tưởng hoạt động ATGT, Quân đội, ngày tết, lễ hội mùa xuân + Xác định đề tài Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Tìm chọn nội dung + Tìm chọn tạo hình ảnh thể hoạt động + xếp hình ảnh phù hợp với nội dung, tạo cân đối phần giấy + Vẽ thêm hình ảnh khác tạo không gian làm rõ nội dung chủ đề - Cho HS tập vẽ hình ảnh biểu - Chuẩn bị đồ dùng, tạo hình làm hoạt động làm nguồn tư liệu cho tiết thực nguồn tư liệu hành biểu đạt Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2+3) HS: GV: - Tổ chức cho nhóm vẽ tranh - Thống nội dung, vẽ nội dung hoạt động chủ hoạt động chủ đề học đề - Gợi ý để HS hình ảnh, nội dung cách vẽ màu cho tranh Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 3) GV HS - Tổ chức cho nhóm trưng bày sản - Các nhóm cử đại diện lên thuyết phẩm trình tranh thể nội dung chủ - Yêu cầu đại diện nhóm lên thuyết đề nhóm trình, trình bày nội dung chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét - Các em quan sát đưa nhận sản phẩm xét riêng - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu - Chọn chủ đề mà thích thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Cách vẽ hình, cách xếp hình ảnh chủ đề + Sự phù hợp hình ảnh với nội dung chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 31 Vẽ tranh: Ước mơ em Bài 34.Vẽ tranh: Đề tài tự chọn Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề Điều em mơ ước ============================ Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 3: ĐIỀU EM MƠ ƯỚC (2 tiết ) Bài 31: Vẽ tranh - Ước mơ em Bài 34: Vẽ tranh - Đề tài tự chọn I MỤC TIÊU: - HS hiểu hình dáng người hoạt động để tạo tranh mơ ước - Nuôi dưỡng ước mơ, khát khao vươn lên sống II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A1 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài, vẽ tranh đề tài ước mơ học sinh Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Hình ảnh nghành nghề, công việc - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho học sinh xem hình ảnh số tranh đề tài đẹp có nhiều nội dung khác Trình chiếu qua powerpoint - Hướng học sinh ý vào đề tài tranh + Kể tên đề tài tranh? + Kể nội dung đề tài? *Tìm hiểu đặc điểm hình ảnh tranh: + Hình ảnh thể hoạt động gì? + Hình ảnh phụ có phù hợp với nội dung tranh không? - Tìm tranh có nội dung vẽ đề tài ước mơ? HS: - Chú ý, quan sát, phân tích tìm đề tài tranh - Chú ý (quan sát hình ảnh, phân tích nội dung) + Quan sát, phân tích hoạt động hình ảnh - Quan sát, phân tích - Quan sát tranh, tìm tranh vẽ có nội dung đề tài ước mơ *Tìm hiểu đề tài ước mơ - Cho học sinh quan sát vài - Quan sát phân tích tranh tranh vẽ có nội dung đề tài ước mơ + Tìm nội dung tranh + Kể tên nội dụng tranh? Tranh vẽ ước mơ gì? - Quan sát, ,phân tích theo gợi ý GV - Phân tích cụ thể tranh + Hình ảnh? Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Cách xếp? + Cách vẽ màu? + Màu sắc tranh? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo GV: - GV chiếu số hình ảnh nghành nghề, gợi ý HS tìm tư liệu hình ảnh (ký hoạ để có hình ảnh phục vụ cho vẽ theo nhóm) + GV ký hoạ mẫu hình dáng người cho HS quan sát + Yêu cầu HS ký hoạ lấy tư liệu HS: - Quan sát, ghi nhớ + Quan sát ghi nhớ + Ký hoạ dáng người để làm tài liệu cho buổi thực hành vẽ tranh theo nhóm - Treo, dính tư liệu lên bảng, giới * GV yêu cầu HS giới thiệu tư thiệu tư liêu - Quan sát tư liệu bạn, học tập rút liệu - Gv trình bày qua dạy kinh nghiệm - Lắng nghe, rút kinh nghiệm powerpoint * GV nhận xét tiết học: - Ý thức tham gia học - Sản phẩm tư liệu Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, - GV yêu cầu nhóm thực vẽ đồ dùng phục vụ vẽ tranh, thực tranh theo chủ đề ước mơ em chủ đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh - Các thành viên nhóm hợp tác vẽ tranh theo chủ đề hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm bày sản phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm - Các nhóm cử người đại diện thống lên thuyết trình, trình bày chủ đề nội dung chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá 10 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) bổ sung để xây dựng nội dung chủ đề học khác xây dựng nội dung hoạt động chủ đề - Gợi ý để HS hình ảnh, nội dung cách vẽ màu cho tranh Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 4) GV HS - Tổ chức cho nhóm trưng bày sản - Các nhóm cử đại diện lên thuyết phẩm trình tranh thể nội dung chủ - Yêu cầu đại diện nhóm lên thuyết đề nhóm trình, trình bày nội dung chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét - Các em quan sát đưa nhận sản phẩm xét riêng - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu - Chọn chủ đề mà thích thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách xếp hình ảnh chủ đề + Sự phù hợp hình ảnh với nội dung chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước 21 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Bài 20: Vẽ mẫu có hai ba vật mẫu Bài 24 Vẽ mẫu có hai ba vật mẫu Bài 28: Vẽ tĩnh vât - vẽ màu Bài 32 Vẽ tĩnh vât - vẽ màu Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề Vẽ tranh tĩnh vật Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 7: CHỮ TRONG TRANG TRÍ ( tiết ) Bài 22: Tìm hiểu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Bài 26: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm Bài 30: Trang trí đầu báo tường Bài 33: Trang trí lều trại cổng trại thiếu nhi I MỤC TIÊU: - HS nhận biết đặc điểm kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Xác định vị trí nét thanh, nét đậm nắm cách xếp dòng chữ, cách kẻ chữ - Hiểu nội dung, ý nghĩa báo tường trang trí trại cho thiếu nhi - Biết cách trang trí sử dụng để trang trí đầu báo tường trang trí trại cho thiếu nhi - Phát triển khả trang trí, sáng tạo cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên sản phẩm tự thiết kế trang trí theo yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm đầu báo tường đẹp, đầu báo tường học sinh - Hình ảnh, video hoạt động cấm trại, hình ảnh cổng, lều trại, mô hình trại - Sưu tầm vài băng giôn, hiểu, bảng chữ kích thước nhỏ (kiểu chữ nét nét đậm nét đều) 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, thước kẻ, compa, giấy màu, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho học sinh xem hình ảnh hội trại thiếu nhi (có lều trại, cổng trại, băng giôn, hiệu, triển lãm báo tường) Trình chiếu qua powerpoint - Hướng học sinh ý vào câu hiệu Gợi ý cho em tìn hiểu kiểu chữ băng giôn + So sánh khác kiểu chữ hình với kiểu chữ nét học trang trí trước? + So sánh gây cảm giác? HS: - Chú ý, quan sát, phân tích hình ảnh - Chú ý (quan sat, phân tích đặc điểm kiểu chữ) + Nét thanh, nét đậm – nét + Nét thanh, nét đậm có cảm giác thoát, nhẹ nhàng *Tìm hiểu đặc điểm kiểu chữ nét - Quan sát, phan tích, ghi nhớ thanh, nét đậm: + Trong chữ nét có khác + Nét to, nét nhỏ (thanh, đậm) không? + Vị trí nét thanh, nét đậm? + Căn váo cách đưa nét bút kẻ chữ + Nét thanh? Là nét đưa lên, nét đưa ngang + Nét đậm? + Là nét kéo xuống + Chiều rộng chữ có + Không nhau không? + Những chữ có chiều rộng lớn + Những chữ: C, G, O, Q chữ khác? ( Kiểu chữ nét thanh, nét đậm 23 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) có chân chân *Tìm hiểu đầu báo tường - Cho học sinh quan sát vài đầu - Quan sát báo tường có cách trang trí khác (để em thấy phong phú có nhiều cách trang trí đầu báo tường đẹp) - Cho HS tìm hiểu đầu báo - Quan sát, phân tích tường tiêu biểu + Mục đích việc làm báo tường? + Nhằm phản ánh hững hoạt động đơn vị đó, làm giấy khổ lớn, treo tường - Đầu báo tường gồm có? + Tên báo (đặc điểm)? + Tên tờ báo ( viết chữ to, ,rõ ràng in hoa in thường, chữ trang trí) + Tên đơn vị tổ chức? + Quan sát + Dòng thể chủ đề? vị trí? + Quan sát (kích thước lớn, trung tâm) + Vui tươi, hóm hỉnh, ý nghĩa + Hình ảnh minh hoạ cho chủ đề.? + Tươi sáng lôi cuốn, bật + Màu sắc đầu tờ báo? *Tìm hiểu cổng trại - Quan sát - Gv cho HS quan sát hình ảnh cổng trại đẹp + Nơi rộng ( sân trường, công viên, cám + Vị trí tổ chức cắm trại, trại vào dịp lễ tết) dip cắm trại? + Có nhiều kiểu dáng khác + Kiểu dáng cổng trại? + Sử dụng nhiều vậtliệu khác (tre, + Vật liệu làm cổng trại? gỗ, ,vải, giấy ) + Đầu cổng (tên trại), chân cổng, rào, + Các phận cổng trại? minh hoạ trang trí Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: *Cách kẻ kiểu chữ nét thanh, nét đậm - Gv trình bày qua dạy - Quan sát, ghi nhớ powerpoint + Chon nội dung dòng chữ, xác định chiều cao, chiều dài dòng chữ 24 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) cho phù hợp với phần giấy + Kể hai đường song song (chiều cao) + Tìm khuôn khổ chữ khoảng cách chữ + Phác hình chữ, phác nét thanh, nét đậm + Hoàn chỉnh dòng chữ (có thể vẽ màu chữ, màu nền) *Cách trang trí đầu báo tường - Gv trình bày qua dạy - Quan sát, ghi nhớ powerpoint + Xác định, đặt tên cho tờ báo, tìm kiểu chữ phù hợp với tên + Sắp xếp mảng hình: Mảng chữ tên báo to, vị trí trung tâm Có thể xếp chữ vào hình khác + Các mảng chữ khác như: số báo, tên đơn vị, nội dung chủ đề nên nhỏ hơn, cân toàn đầu báo + Hình minh hoạ: biểu tượng, cờ, hoạ tiết trang, đường diền phối hợp với mảng chữ cần hài hoà - Vẽ màu tươi sáng, nối bật *Cách trang trí cổng trại - Gv trình bày qua dạy powerpoint - Xác định, vẽ hình dáng cổng + Viết, kẻ tên trại + Trang trí chân cột, rào - Vẽ màu phù hợp, sáng, bật - Yêu cầu HS nghiên cứu làm thực hành Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết - 4) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, - GV yêu cầu nhóm thực sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề chủ đề - Kẻ, vẻ, cắt, ghép tư liệu, xây theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D dựng chủ đề, làm tranh 2D 25 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 5: Tập nặn tạo dáng - Nặn vật quen thuộc Bài 13: Nặn dáng người Bài 21: Tập nặn tạo dáng - Đề tài tự chọn 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Bài 29: Tập nặn tạo dáng - Đề tài ngày hội Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Em cộng đồng =============================== Chủ đề 8: VẼ TRANH TĨNH VẬT ( tiết ) Bài 20: mẫu vẽ có hai ba đồ vật Bài 24: Mẫu vẽ có hai ba đồ vật (vẽ màu) Bài 28: Vẽ tĩnh vật Bài 32: Vẽ tĩnh vật (vẽ màu) I MỤC TIÊU: - HS hiểu tranh tĩnh vật, đặc điểm, hình dáng mẫu - Biết cách vẽ mẫu có hai ba đồ vật - Vẽ hình đậm nhạt bút chì đen vẽ màu theo quan sát cảm nhận riêng - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên tranh tĩnh vật theo ý thích - HS phát triển khả diễn đạt, suy nghĩ cảm nhận thân giao tiếp, đánh giá kết học tập II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A3 - Một số đồ vật theo yêu cầu làm mẫu - Một số vẽ tranh tĩnh vật học sinh - Hỉnh ảnh chụp số đồ vật sống, ảnh chụp số tranh tĩnh vật tiếng họa sĩ - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - SGK 5, thực hành - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui 27 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu tranh tĩnh vật: - Cho HS xem số tranh vẽ tĩnh vật họa sĩ - Yêu cầu: + Kể tên đồ vật tranh + Đồ vật có dạng hình gì? + Kể tên màu sắc đồ vật tranh? + Màu sắc đồ vật tranh có giống khác so với sống không? + màu sắc tranh có đặc biệt? - Cho HS xem thông tin số tranh tĩnh vật nỗi tiếng có giá trị hội họa thương mại giới - Cho học sinh xem số đồ vật sống dùng làm mẫu vẽ - Giới thiệu vật mẫu: - Mẫu có dạng hình cầu - Vật dạng hình cầu chủ yếu tròn, đồ dùng dạng tròn hay gần tròn + Cho HS xêm vài vật mẫu - Mẫu dạng hình trụ: - Vật dạng hình trụ thường vật dạng cây, cột tròn, chai, lọ + Cho HS xêm vài vật mẫu HS: - Chú ý, quan sát, phân tích hình ảnh - Quan sát, trả lời - Quan sát, suy nghĩ, tích lũy trải nghiệm Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết ) HS: GV: - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ * Cách vẽ đồ vật dạng hình cầu - Gv minh họa diễn giải cách vẽ 28 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) * Cách vẽ đồ vật dạng hình trụ - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ - Gv minh họa diễn giải cách trang trí * Cách vẽ mẫu có hai vật mẫu - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ - Gv minh họa diễn giải cách trang trí - Yêu cầu HS nghiên cứu làm - làm thực hành luyện tập cách vẽ thực hành bài: 6; 10; 14; 18; 22 Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 3) HS: GV: - GV bày mẫu vào khu vục trung - GV yêu cầu nhóm thực vẽ tâm lớp yêu cầu HS vẽ tranh theo theo mẫu cá nhân - HS thực biểu đạt mẫu (từng cá nhân) - Cho HS xem số tranh vẽ tĩnh vật để học tập rút kinh nghiệm Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 3+4) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm sản phẩm vào vị trí chọn - Đánh giá chung sản phẩm - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ, rút kinh + Yêu cầu hình nghiệm + Yêu cầu xếp? + Yêu cầu màu sắc? Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng + Về cách vẽ hình? + Về cách xếp hình ảnh? + Về cách vẽ màu? - Yêu cầu em chọn sản phẩm - Chọn tranh mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - yêu cầu HS lên thuyết trình - HS lên thuyết trình tranh tranh - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách xếp vẽ màu tranh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng tranh, thuyết trình tranh 29 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 1: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ Bài 9: Giới thiệu sơ lược điêu khắc cổ Việt Nam Bài 17: Xem tranh du kích tập bắn Bài 25: Xem tranh Bác Hồ công tác Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thưởng thức trải nghiệm” ============================== Chủ đề 9: THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM (4 tiết ) Bài 1: Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ Bài 9: Giới thiệu sơ lược điêu khắc cổ Việt Nam Bài 17: Xem tranh du kích tập bắn Bài 25: Xem tranh Bác Hồ công tác I MỤC TIÊU: - HS biết dược số thông tin sơ lược họa sĩ - HS hiểu nội dung tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc, chất liệu - HS phát triển khả phát tiếp xúc với tranh vẽ họa sĩ, tác phẩm, công trình điêu khắc cổ Việt Nam - HS sử dụng phương pháp trải nghiệm qua vẽ lại, sắm vai, để tự tái lại tác phẩm yêu thích theo cảm nhận riêng II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Các phụ tranh học - Một số tranh khác họa sĩ có học - Một số tranh phong cảnh học sinh - Máy chiếu - Vận dụng quy trình “Các phương pháp liên kết học sinh với tác phẩm” Học sinh: 30 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+ 2) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu vài nét họa sĩ Tô Ngọc vân: - Cho HS xem tranh chân dung họa sĩ, yêu cầu HS nghiên cứu phần Sgk - Yêu cầu HS: + Kể vài nét tiểu sử họa sĩ? + Kể tên số tác phẩm tiếng? - Tô Ngọc Vân (1906 – 1954) họa sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho mĩ thuật Việt Nam hiên đại Những năm 1939-1944 giai đoạn ông sáng tác sưng sức nhất, chất liệu chủ đạo sơn dầu - Tác phẩm giai đoạn này: Thiếu nữ bên hoa huệ, Thiếu nữ bên hoa sen, hai thiếu nữ em bé - Sau cách mạng tháng 8/1945 ông làm hiệu trưởng trường Mĩ thuật Việt Nam chiến khu Việt Bắc Giai đoan ông vẽ nhiều tranh Bác Hồ đề tài kháng chiến Ông hi sinh chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 Ông nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học – Nghệ thuật * Giới thiệu tranh Thiếu nữ bên hoa huệ: HS: - Nghiên cứu tài liệu, phân tích, trả lời câu hỏi + Quan sát, trả lời - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ 31 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Cho HS xem tranh máy chiếu - Yêu cầu HS nêu: + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ hình ảnh chính? + Kể tên hình ảnh khác? + Màu sắc chủ đạo? - Hãy nói lên suy nghĩ xem tranh? * Giới thiệu vài nét họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung: - Cho HS xem tranh chân dung họa sĩ, yêu cầu HS nghiên cứu phần Sgk - Yêu cầu HS: + Kể vài nét tiểu sử họa sĩ? + Kể tên số tác phẩm tiếng? - Họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp trường Mĩ thuật Đông Dương khoa V (1929 – 1934) Ông vừa sáng tác vừa nghiên cứu mĩ thuật dân tộc Ông tham gia cách mạng từ sớm, người dầu tiên vẽ chân dung Bác Hồ Bắc Bộ Phủ - Một số tranh tiếng: Cây chuối (1936), Công thành Huế (1941), Học hỏi lẫn (1960), Công nhân khí (1962), Tan ca, mời chị em họp để thi thợ giỏi (1976) - Ngoài oogn nhà nghiên cứu mĩ thuật uyên bác, năm 1996 ông nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học – Nghệ thuật * Giới thiệu tranh Du kích tập bắn: - Cho HS xem tranh máy chiếu - Yêu cầu HS nêu: + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ hình ảnh chính? + Kể tên hình ảnh khác? - Quan sát tranh, suy nghĩ, trả lời - Phát biểu suy nghĩ thân - Nghiên cứu tài liệu, phân tích, trả lời câu hỏi + Quan sát, trả lời - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát tranh, suy nghĩ, trả lời 32 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Màu sắc chủ đạo? - Hãy nói lên suy nghĩ xem tranh? * Giới thiệu vài nét họa sĩ Nguyễn Thụ: - Cho HS xem tranh chân dung họa sĩ, yêu cầu HS nghiên cứu phần Sgk - Yêu cầu HS: + Kể vài nét tiểu sử họa sĩ? + Kể tên số tác phẩm tiếng? - Họa sĩ Nguyễn Thụ sinh năm 1930 quê huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây Ông Hiệu trưởng trường ĐH Mĩ thuật Hà Nội (1985 – 1992), Ông phong Phó Giáo sư năm 1984 danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1988 - Ông vẽ nhiều tranh phong cảnh, nhân vật tranh chủ yếu cụ già, thiếu nữ em bé - Ông có nhiều giải thưởng nước quốc tế Ông nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học – Nghệ thuật năm 2001 * Giới thiệu tranh bắc Hồ công tác: - Cho HS xem tranh máy chiếu - Yêu cầu HS nêu: + Chất liệu tranh? + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ hình ảnh chính? + Kể tên hình ảnh khác? + Màu sắc chủ đạo? - Hãy nói lên suy nghĩ xem tranh? * Giới thiệu điêu khắc cổ Việt Nam: - Cho HS xem tranh máy chiếu - Phát biểu suy nghĩ thân - Nghiên cứu tài liệu, phân tích, trả lời câu hỏi + Quan sát, trả lời - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát tranh, suy nghĩ, trả lời - Phát biểu suy nghĩ thân 33 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) số hình tượng phù điêu cổ - Nghiên cứu tài liệu, phân tích, trả SGK lời câu hỏi - Yêu cầu HS nêu: + Xuất xứ? + Nội dung đề tài? + Quan sát, trả lời + Chất liệu? - Các tác phẩm điêu khắc cổ nghệ nhân đân gian tạo ra, thường - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ thấy đình, chùa, lăng tẩm thường thể chủ đề tín ngưỡng sống xã hội Các tác phẩm thường làm từ gỗ, đá, đồng, đất nung, vôi vữa, Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (tiết 3) HS: GV: + Yêu cầu HS chọn tác phẩm để tái + Nhóm họp bàn chọn tác phẩm tái hiện + Yêu cầu nhóm phân chia + Phân chia vai + Tập tái tác phẩm nhiệm vụ - GV hướng dẫn cách sắm vai tái + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm lại tác phẩm - HS tập vẽ lại tác phẩm nhà - Tập vẽ lại tác phẩm Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, - Các nhóm thực việc tái diễn đồ dùng phục vụ sắm vai thực tác phẩm, thành viên giới thiệu thuyết trình phần trình bày tái tái tác phẩm theo nhóm - Các nhóm thực theo tác phẩm nhóm thứ tự Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích 34 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng tái theo tác phẩm? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Chuẩn bị tranh cho tiết trưng bày sản phẩm 35 [...]... nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn Bài 29 Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Em và cộng đồng Cùng hát bài Lớp chúng mình đoàn kết” kết thúc chủ đề thực hiện ======================== Ngày soạn: Ngày giảng: 11 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Chủ đề 4 : EM VÀ CỘNG ĐỒNG (4 tiết ) Bài 5: Tập nặn tạo dáng - Nặn con vật quen thuộc Bài 1: Nặn dáng người... trải nghiệm của bản thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng về hình dáng của con người trong các Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) vực khác nhau - Cho HS xem tranh vẽ, các tác phẩm điêu khắc về một số hoạt động trong cuộc sống - Trong cuộc sống hoạt động của con người là rất phong phú, ở mỗi lính vực khác nhau thì hình dáng hoạt động cũng khác nhau Hiểu được hình dáng của con người... Hs HS: - Quan sát, liên tưởng qua các trải 19 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) nghiệm của bản thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng về hình dáng của con người trong các hoạt động - Quan sát, tư duy, liên tưởng - Lắng nghe, ghi nhớ, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm của bản thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm của bản thân + Tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư... tranh 2D 25 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) theo chủ đề mà các nhóm đã chọn - Chủ động gợi ý cho các nhóm HS xây dựng, sắp xếp các hình ảnh cho sinh động và phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho các nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề của nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV... dung chủ đề + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tập, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài 14 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Bài 1: Màu sắc... Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo (Tiết 2) GV: HS: Quan sát, nghi nhớ - Quan sát, ghi nhớ, liên tưởng - Chuẩn bị đồ dùng, tạo hình làm nguồn tư liệu Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 3) HS: GV: - Tổ chức cho các nhóm nặn các sản phẩm - Thống nhất nội dung, nặn dáng dáng người, động vật và các chi tiết phụ người, đôgnj vật và các chi tiết 20 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) bổ sung để... dung chủ đề + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tập, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài 21 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) Bài 20: Vẽ mẫu... bản - Biết cách trang trí hình chữ nhật, đường diềm và vận dụng được trang trí đồ vật - HS phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo và biết vận dụng linh hoạt cách trang trí đối xứng trong đời sống II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Giấy A3 - Bảng phân tích màu - Một số bài trang trí hình cơ bản - Hỉnh ảnh một số đồ vật được ứng dụng trang trí trong đời sống 15 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp. .. một số tranh tĩnh vật nổi tiếng của họa sĩ - Máy chiếu, bài giảng sử dụng Powerpoint 2 Học sinh: - SGK 5, vở thực hành 5 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát vui 27 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) 2 Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề 3 Bài học: Hoạt động 1: Trải... cách sắp xếp và vẽ màu trong tranh + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng tranh, thuyết trình về tranh 29 Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn theo phương pháp Đan Mạch (FULL) - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tâp, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 1: Xem tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 5 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full),