0

Kỹ thuật PCR:

25 1,760 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 23:37

Kỹ thuật PCR: [...]... phép phân tích được thực hiện nhờ kỹ thuật PCR nhân sản phẩm cDNA được dùng cho phát hiện Helicobacter spp. Độ nhạy của phương pháp phát hiện này tăng 50 lần so với phương pháp truyền thống. + Kỹ thuật rep -PCR: Một phương pháp trực tiếp cho kết quả finger printing không cần sử dụng enzym cắt hạn chế là rep-PCR dựa trên nguyên tắc nhân các đoạn gene lặp lại. Thuật ngữ rep-PCR là chỉ phương pháp... với nhiều loại kỹ thuật khác nhau. Ngày nay các thiết bị giải trình tự tự động càng trở lên thông dụng và việc sử dụng loại thiết bị và hóa chất khác nhau rất đa dạng. Việc chọn lựa thiết bị, hóa chất và phương pháp thích hợp để giải trình tự ADN nhanh, chính xác và kinh tế là điều cần được quan tâm đến. Sau đây là những nét chung nhất của kỹ thuật PCR: Nguyên tắc cơ bản của PCR: + Khái quát... này đã được thương mại hóa. Nhuộm bạc là phương pháp tương đối hiệu quả để xác định các trình tự ADN, cách này hạn chế được nhiều bước dùng trong các kỹ thuật dựa vào ảnh bức xạ mà không cần sử dụng chất phóng xạ. 5, Đọc trình tự gene: Hiện nay kỹ thuật đọc phim tự động đã thay thế công việc đọc trình tự ADN buồn tẻ trước đây. Có hàng loạt các thiết bị từ loại có thể ghi lại trình tự dựa vào việc... 96oC trong 2 phút. - Để trên đá trước khi cho vào seq. 4. Đưa mẫu vào máy đọc trình tự. * Một số phương pháp cụ thể thường được dùng cho kỹ thuật giải trình tự ADN. Phương pháp 1: Tinh sạch Plasmid cho giải trình tự ADN. Hiện nay có nhiều kỹ thuật tinh sạch plasmid khác nhau, phương pháp được trình bày dưới đây là phương pháp thu được plasmid có độ tinh sạch cao, có thể dùng cho cả giải... phát hiện bức xạ huỳnh quang. Sự thiếu đồng nhất là do sự có mặt của sequenase cần Mg++ gắn dideoxy kết thúc chuỗi khác nhau tại các vị trí khác nhau (vấn đề này được bàn luận kỹ trong tài liệu USB sequenase). b. Kỹ thuật giải trình tự ADN trên thiết bị giải trình tự ADN tự động: 2. Bắt cặp mồi vào sợi khuôn: Giữ hỗn dịch ADN và mồi ở 37oC trong 10 phút, sau đó giữ trên đá lạnh (mẫu... gene dùng bộ gene của các vi sinh vật có mang các đoạn gene bảo thủ này. Sau khi điện di có thể phát hiện được trên agarose các đoạn gene có kích thước khác nhau từ các nguồn vi sinh vật khác nhau. Kỹ thuật này được ứng dụng đã đem lại kết quả tốt khi nghiên cứu mối quan hệ trên các đối tượng Bacillus subtilis (Versalovic và cộng sự, 1992), Citrobacter diversus (Woods và cộng sự, 1991), Rhizobium... ADN trên các đối tượng nhân thực thuộc chi Naegleria như mô tả của Belkim và Quint (1992). Phương pháp này dùng cho phát hiện đa hình các đoạn gene chung cho cả vi sinh vật nhân sơ và nhân chuẩn. + Kỹ thuật RAPD (Random amplified of polymorphic DNA): Hạn chế của các phương pháp nghiên cứu trước đây là phải dùng cặp mồi đặc hiệu. Theo cách này phải có các thơng tin liên quan đến đoạn gene nhất định... chỗ các đoạn ADN cần được tách dịng trước khi tiến hành giải trình tự ADN. Tuy nhiên cho đến nay người ta đã cải tiến phương pháp này để có thể giải trình tự trực tiếp sản phẩm PCR. + Giới thiệu kỹ thuật giải trình tự ADN theo Sanger: Có hai phương pháp: Phương pháp giải trình tự truyền thống đọc kết quả trên bản gel (đánh dấu bằng phóng xạ là chủ yếu) và phương pháp giải trình tự và đọc kết... với P32 được dùng để đánh dấu sản phẩm. Tuy nhiên ngày nay nhiều người đã chuyển sang dùng S35 thay thế cho P32, kết quả là cho độ phân giải cao hơn. Mới đây phương pháp giải trình tự dựa trên kỹ thuật PCR được gọi là chu kỳ giải trình tự trực tiếp ADN đang thay thế phương pháp cũ dùng enzym sequenase. Về nguyên tắc thì các phương pháp này là giống nhau. Ưu thế của phương pháp này là: lượng... khác khi giải trình tự đối với các sợi khn có cấu trúc bậc 2 (Fan & cộng sự, tạp chí Biotechniques 21: 1132-1137). 4, Tách sản phẩm trên gel urea-acrylamid: Cho đến nay đã có nhiều tiến bộ trong kỹ thuật điện di gel kể từ năm 1970 khi mà người ta phát hiện ra phương pháp này. Tiến bộ quan trọng nhất là gel gradient tạo ra độ dãn cách thích hợp để đọc được thêm từ 50-100 base. Đầu tiên, gradient . tương ứng khoảng 40 000 nucleotid. + Một số kỹ thuật PCR khác: Một số kỹ thuật phát triển trên cơ sở của kỹ thuật PCR có ý nghĩa quan trọng cho định danh. Sau đây là những nét chung nhất của kỹ thuật PCR: Nguyên tắc cơ bản của PCR: + Khái quát chung: PCR là phương pháp dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật PCR:, , Chuẩn bị ADN khuôn: Chuẩn bị sợi ADN mồi cho bước bắt cặp vào sợi khuôn:, Thực hiện phản ứng giải trình tự ADN: Tách sản phẩm trên gel urea-acrylamid:, Biến tính với glycerol:

Hình ảnh liên quan

thông số thành phần phản ứng PCR trong bảng dưới đây. - Kỹ thuật PCR:

th.

ông số thành phần phản ứng PCR trong bảng dưới đây Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 1.9. Một số ví dụ cho kỹ thuật RFLPs (Restriction Fragment Length - Kỹ thuật PCR:

Bảng 1.9..

Một số ví dụ cho kỹ thuật RFLPs (Restriction Fragment Length Xem tại trang 4 của tài liệu.
quả ứng dụng kỹ thuật này trên một số đối tượng được trình bày trong bảng - Kỹ thuật PCR:

qu.

ả ứng dụng kỹ thuật này trên một số đối tượng được trình bày trong bảng Xem tại trang 4 của tài liệu.
kết quả finger printing khá đa dạng. Có thể xem kết quả minh hoạ trong bảng - Kỹ thuật PCR:

k.

ết quả finger printing khá đa dạng. Có thể xem kết quả minh hoạ trong bảng Xem tại trang 6 của tài liệu.
và hình sau. - Kỹ thuật PCR:

v.

à hình sau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 1.9. Minh hoạ kết quả phân tích sử dụng kỹ thuật RADP. - Kỹ thuật PCR:

Hình 1.9..

Minh hoạ kết quả phân tích sử dụng kỹ thuật RADP Xem tại trang 7 của tài liệu.
mẫu (hình 1.10). - Kỹ thuật PCR:

m.

ẫu (hình 1.10) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 1.11. Tra mẫu trên thiết bị chạy gel. - Kỹ thuật PCR:

Hình 1.11..

Tra mẫu trên thiết bị chạy gel Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 1.12. Thiết bị giải trình tự ADN tự độngg - Kỹ thuật PCR:

Hình 1.12..

Thiết bị giải trình tự ADN tự độngg Xem tại trang 23 của tài liệu.