0

Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm

37 7,987 50

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2012, 23:14

Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm Chuyên đề 7Chuyên đề 7KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆMPHÁP KIỂM NGHIỆMGV.hướng dẫn: PGS-TS Lê Thị Ngọc DiệpGV.hướng dẫn: PGS-TS Lê Thị Ngọc DiệpNhóm sinh viên thực hiện: Nhóm sinh viên thực hiện: Trần Đức Toản (MC)Trần Đức Toản (MC)Đặng Xuân TiếnĐặng Xuân TiếnLưu Thị ThủyLưu Thị ThủyVũ Thị ThuậnVũ Thị Thuận I.ĐẠI CƯƠNGI.ĐẠI CƯƠNG1.Khái niệm và quá trình phát triển của viên nén1.Khái niệm và quá trình phát triển của viên nén1.Khái niệm1.Khái niệmViên nén (tabellae) là dạng thuốc rắn, được Viên nén (tabellae) là dạng thuốc rắn, được điều chế bằng cách nén một hay nhiều loại điều chế bằng cách nén một hay nhiều loại dược chất (có thêm hoặc không thêm tá dược), dược chất (có thêm hoặc không thêm tá dược), thường có hình trụ dẹt, mỗi viên là một đơn vị thường có hình trụ dẹt, mỗi viên là một đơn vị liều.liều.ề 2.2.QuQuá á trtrìình phnh pháát trit triểển cn củủa via viêên nn néénn Năm 1843, quy trình sản xuất viên nén được mô tả chính thức Năm 1843, quy trình sản xuất viên nén được mô tả chính thức bbởởii Thomas Thomas Brockedon. Brockedon. 1874 máy dập viên nén ra đời. Tuy vậy, việc sản xuất viên nén 1874 máy dập viên nén ra đời. Tuy vậy, việc sản xuất viên nén vẫn phát triển rất chậm. vẫn phát triển rất chậm. Cho đến 1932 trong Dược điển Anh (B.P) mới chỉ có một chuyên Cho đến 1932 trong Dược điển Anh (B.P) mới chỉ có một chuyên luận viên nén.luận viên nén.Đầu những năm 50, Higuchi và cộng sự đã nghiên cứu phương Đầu những năm 50, Higuchi và cộng sự đã nghiên cứu phương pháp đo lực dập viên, làm cơ sở để đi sâu nghiên cứu về viên pháp đo lực dập viên, làm cơ sở để đi sâu nghiên cứu về viên nén. Tiếp đó là sự phát triển của SDH bào chế. Hàng loạt công nén. Tiếp đó là sự phát triển của SDH bào chế. Hàng loạt công trình nghiên cứu về viên nén ra đời, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự trình nghiên cứu về viên nén ra đời, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của dạng thuốc. Cùng với quá phát triển của dạng thuốc. Cùng với quá trtrììnhnh hiện đại hoá máy hiện đại hoá máy dập viên, cải tiển đóng viên vào vỉ, nhiều loại tá dược mới ra dập viên, cải tiển đóng viên vào vỉ, nhiều loại tá dược mới ra đời, đã làm cho viên nén trở thành một dạng thuốc phát triển đời, đã làm cho viên nén trở thành một dạng thuốc phát triển rộng rãi nhất, phổ biến nhất hiện nay.rộng rãi nhất, phổ biến nhất hiện nay. 2. Ưu - Nhược điểm của viên nén2. Ưu - Nhược điểm của viên nén2.1.Ưu điểm2.1.Ưu điểm- Đã được chia liều 1 lần tương đối chính xác.- Đã được chia liều 1 lần tương đối chính xác.- Thể tích gọn nhẹ, dễ vận chuyển, mang theo người.- Thể tích gọn nhẹ, dễ vận chuyển, mang theo người.- Dễ che dấu mùi vị khó chịu của dược chất.- Dễ che dấu mùi vị khó chịu của dược chất.- Dược chất ổn định, tuổi thọ dài hơn dạng thuốc lỏng.- Dược chất ổn định, tuổi thọ dài hơn dạng thuốc lỏng.- Dễ đầu tư sản xuất lớn, do đó giá thành giảm.- Dễ đầu tư sản xuất lớn, do đó giá thành giảm.- Diện sử dụng rộng: Có thể để nuốt, nhai, ngậm, cấy, - Diện sử dụng rộng: Có thể để nuốt, nhai, ngậm, cấy, đặt, pha thành dung dịch hay hỗn dịch.đặt, pha thành dung dịch hay hỗn dịch.- Người bệnh dễ sử dụng: Phần lớn viên nén dùng để - Người bệnh dễ sử dụng: Phần lớn viên nén dùng để uống, trên viên nén thường có chữ dễ nhận biết tên uống, trên viên nén thường có chữ dễ nhận biết tên thuốc.thuốc. 2.2 Nh2.2 Nhược điểm:ược điểm:- Không phải tất cả các dược chất đều chế - Không phải tất cả các dược chất đều chế thành được viên nén.thành được viên nén.- Diện tích BMTX của dược chất với môi - Diện tích BMTX của dược chất với môi trường hoà tan bị giảm rất nhiều, do đó với trường hoà tan bị giảm rất nhiều, do đó với dược chất ít tan nếu bào chế viên nén không dược chất ít tan nếu bào chế viên nén không tốt, SKD của thuốc có thể bị giảm khá nhiều.tốt, SKD của thuốc có thể bị giảm khá nhiều.- SKD viên nén thay đổi thất thường do - SKD viên nén thay đổi thất thường do trong quá trình bào chế, do có rất nhiều yếu trong quá trình bào chế, do có rất nhiều yếu tố tác động đến. tố tác động đến. II.KỸ THUẬT BÀO CHẾ VIÊN NÉNII.KỸ THUẬT BÀO CHẾ VIÊN NÉN1.Lựa chọn tá dược xây dựng công thức dập viên1.Lựa chọn tá dược xây dựng công thức dập viênMuốn dập thành viên nén thì phải cho thêm tá Muốn dập thành viên nén thì phải cho thêm tá dược. Việc lựa chọn tá dược là một khâu quan trọng dược. Việc lựa chọn tá dược là một khâu quan trọng do tá dược có ảnh hưởng trực tiếp đến SKH của viên.do tá dược có ảnh hưởng trực tiếp đến SKH của viên.Khi lựa chọn tá dược, cần xem xét các yếu tố:Khi lựa chọn tá dược, cần xem xét các yếu tố:- Mục đích sử dụng của viên: uống, ngậm… Các loại - Mục đích sử dụng của viên: uống, ngậm… Các loại viên khác nhau, tá dược cũng khác nhau.viên khác nhau, tá dược cũng khác nhau.- Tính chất của dược chất: Độ tan, độ ổn định hoá - Tính chất của dược chất: Độ tan, độ ổn định hoá học, độ trơn chảy…học, độ trơn chảy…- Tính chất của tá dược: Độ trơn chảy, khả năng chịu - Tính chất của tá dược: Độ trơn chảy, khả năng chịu nén, những tương tác với dược chất có thể xảy ra…nén, những tương tác với dược chất có thể xảy ra…- Phương pháp dập viên: Mỗi phương pháp dập viên - Phương pháp dập viên: Mỗi phương pháp dập viên có cách dùng tá dược khác nhau.có cách dùng tá dược khác nhau . Một số nhóm tá dược hay dùng:Một số nhóm tá dược hay dùng:1.1.Tá dược độn (1.1.Tá dược độn (fillersfillers)) Còn gọi là tá dược pha loãng, được thêm Còn gọi là tá dược pha loãng, được thêm vào viên để đảm bảo khối lượng cần thiết của vào viên để đảm bảo khối lượng cần thiết của viên hoặc để cải thiện tính chất cơ lý của dược viên hoặc để cải thiện tính chất cơ lý của dược chất,làm cho quá trình dập viên được dễ dàng chất,làm cho quá trình dập viên được dễ dàng hơn.hơn.1.1.1.Nhóm tan trong nước1.1.1.Nhóm tan trong nước*Lactose:*Lactose:Dạng khan (chủ yếu là β lactase)Dạng khan (chủ yếu là β lactase)Dạng ngậm nước (chủ yếu là α lactose.H2O)Dạng ngậm nước (chủ yếu là α lactose.H2O) * Bột đường (Saccazose) * Bột đường (Saccazose) Một số loại tá dược bột đường dùng dập thẳng như:Một số loại tá dược bột đường dùng dập thẳng như:+Di -Pac: là sản phẩm đồng thời kết tinh của 97% đường và +Di -Pac: là sản phẩm đồng thời kết tinh của 97% đường và 3% dextrin dưới dạng hạt nhỏ, trơn chảy tốt. Khi dập viên, viên 3% dextrin dưới dạng hạt nhỏ, trơn chảy tốt. Khi dập viên, viên không bị biến màu nhưng cứng dần trong quá trình bảo quản.không bị biến màu nhưng cứng dần trong quá trình bảo quản.+ Nutab: là đường tinh chế kết hợp với 4% đường khử, 0,1 + Nutab: là đường tinh chế kết hợp với 4% đường khử, 0,1 – 0,2% tinh bột ngô và làm trơn bằng magnesi stearat, có KTTP – 0,2% tinh bột ngô và làm trơn bằng magnesi stearat, có KTTP phân bố tương đối rộng, trơn chảy tốt.phân bố tương đối rộng, trơn chảy tốt. *Glucose*Glucose - ưu điểm- ưu điểm:: Dễ tan trong nước, vị ngọt. Dễ tan trong nước, vị ngọt. - Nh- Nhược điểmược điểm: : Glucose trơn chảy kém, dễ hút ẩm có xu hướng làm cho viên Glucose trơn chảy kém, dễ hút ẩm có xu hướng làm cho viên cứng dần trong quá trình bảo quản, nhất là glucose cứng dần trong quá trình bảo quản, nhất là glucose Glucose cũng có thể làm biến màu dược chất kiềm và amin Glucose cũng có thể làm biến màu dược chất kiềm và amin hữu cơ trong quá trình bảo quản.hữu cơ trong quá trình bảo quản. *Manitol*Manitol- Dễ tan trong nước, vị hơi ngọt, để lại cảm giác - Dễ tan trong nước, vị hơi ngọt, để lại cảm giác mát dễ chịu trong miệng khi ngậm, do đó rất hay mát dễ chịu trong miệng khi ngậm, do đó rất hay được dùng trong viên ngậm, viên nhai. được dùng trong viên ngậm, viên nhai. - Manitol ít hút ẩm, hạt tạo ra không chắc như bột - Manitol ít hút ẩm, hạt tạo ra không chắc như bột đường và glucoseđường và glucose*Sorbitol*Sorbitol+ Là đồng phân quang học của manitol, dễ tan và + Là đồng phân quang học của manitol, dễ tan và vị dễ chịu như manitol, cho nên hay dùng trong viên vị dễ chịu như manitol, cho nên hay dùng trong viên ngậm, viên nhai phối hợp với manitol. ngậm, viên nhai phối hợp với manitol. + Sorbitol có nhiều dạng kết tinh và vô định hình + Sorbitol có nhiều dạng kết tinh và vô định hình khác nhau. Nên các loại tá dược sorbitol có sự khác khác nhau. Nên các loại tá dược sorbitol có sự khác nhau về độ trơn chảy, khả năng chịu nén ổn định…nhau về độ trơn chảy, khả năng chịu nén ổn định…+ Do háo ẩm nên tỷ lệ tá dược trơn phải dùng + Do háo ẩm nên tỷ lệ tá dược trơn phải dùng nhiều và độ ẩm trong phòng dập viên phải nhỏ hơn nhiều và độ ẩm trong phòng dập viên phải nhỏ hơn 50%.50%. 1.1.2.Nhóm không tan trong nước1.1.2.Nhóm không tan trong nước*Tinh bột:*Tinh bột:--ưu điểmưu điểm: : Là tá dược rẻ tiền dễ kiếm.Là tá dược rẻ tiền dễ kiếm.- Nh- Nhược điểmược điểm: : Tinh bột trơn chảy và chịu nén kém, Tinh bột trơn chảy và chịu nén kém, Hút ẩm, làm cho viên bở dần ra và dễ bị nấm mốc trong Hút ẩm, làm cho viên bở dần ra và dễ bị nấm mốc trong quá trình bảo quảnquá trình bảo quản* Tinh bột biến tính:* Tinh bột biến tính:Là tinh bột đã qua sử lý bằng các phương pháp lý hóa thích Là tinh bột đã qua sử lý bằng các phương pháp lý hóa thích hợp nhằm thuỷ phân và thay thế từng phần rồi tạo hạt. Tinh bột hợp nhằm thuỷ phân và thay thế từng phần rồi tạo hạt. Tinh bột biến tính nén và trơn chảy tốt hơn tinh bột, hoà tan từng phần biến tính nén và trơn chảy tốt hơn tinh bột, hoà tan từng phần trong nước tuỳ theo mức độ thuỷ phân.trong nước tuỳ theo mức độ thuỷ phân.Trên thị trường có nhiều tinh bột biến tính với các tên thương Trên thị trường có nhiều tinh bột biến tính với các tên thương mại khác nhau: Starch 1500, lycatab…mại khác nhau: Starch 1500, lycatab…[...]... lực qua đường kính viên cho đến lúc viên bị vỡ. Xác định lực gây vỡ viên cho đến lúc viên bị vỡ. Xác định lực gây vỡ viên. Giới hạn lực gây vỡ viên tuỳ thuộc vào viên. Giới hạn lực gây vỡ viên tuỳ thuộc vào từng loại việntừng loại viện Chuyên đề 7Chuyên đề 7KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆMPHÁP KIỂM NGHIỆMGV.hướng dẫn:... Các loại viên nén5.3. Các loại viên nén+ Viên nén không bao+ Viên nén không bao+ Viên bao+ Viên bao+ Viên bao bền với dịch vị dạ dày+ Viên bao bền với dịch vị dạ dày+ Viên nén sủi bọt+ Viên nén sủi bọt+ Viên ngậm+ Viên ngậm+ Viên nén tan trong nước+ Viên nén tan trong nước+ Viên nén phân tán trong nước+ Viên nén phân tán trong nước+ Viên nén thay đổi giải phóng hoạt chất+ Viên nén... dẹt, mỗi viên là một đơn vị thường có hình trụ dẹt, mỗi viên là một đơn vị liều.liều.ề 2. Lựa chọn phương pháp tạo hạt - dập viên 2. Lựa chọn phương pháp tạo hạt - dập viên 2.1. Phương pháp tạo hạt 2.1. Phương pháp tạo hạt ướướt:t: Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay.Đây là phương pháp thông dụng nhất hiện nay. Ưu điểm: Ưu điểm: + Dễ bảo đảm độ bền cơ học của viên + Dễ... chuyên luận viên nén.luận viên nén.Đầu những năm 50, Higuchi và cộng sự đã nghiên cứu phương Đầu những năm 50, Higuchi và cộng sự đã nghiên cứu phương pháp đo lực dập viên, làm cơ sở để đi sâu nghiên cứu về viên pháp đo lực dập viên, làm cơ sở để đi sâu nghiên cứu về viên nén. Tiếp đó là sự phát triển của SDH bào chế. Hàng loạt cơng nén. Tiếp đó là sự phát triển của SDH bào chế. Hàng loạt... khơng có q 1 viên nằm ngồi 85 – 115% và khơng có viên nào nằm ngồi 75 – 125% hàm khơng có viên nào nằm ngồi 75 – 125% hàm lượng trung bình.lượng trung bình.- Viên tan trong nước không thử độ đồng - Viên tan trong nước không thử độ đồng đều hàm lượngđều hàm lượng 5.2. Yêu5.2. Yêu cầu kỹ thuậtphương pháp thử cầu kỹ thuậtphương pháp thử5.2.1. Tính chất5.2.1. Tính chất Viên nén thường... tan của viên nén và viên tan”thao “Phép thử tốc độ hoà tan của viên nén và viên tan”5.2.6. Định tính5.2.6. Định tínhTiến hành định tính theo các phương pháp được quy định Tiến hành định tính theo các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn, viên nén phải cho các phản ứng của các hoạt trong tiêu chuẩn, viên nén phải cho các phản ứng của các hoạt chất có trong chế phẩmchất có trong chế phẩm5.2.7.... CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIÊN NÉNIII. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIÊN NÉN1. 1. Tiêu chuẩn dược điểnTiêu chuẩn dược điểnTheo DĐVN, yêu cầu kỹ thuật chung của thuốc viên nén bao gồm:Theo DĐVN, yêu cầu kỹ thuật chung của thuốc viên nén bao gồm:1.1. Độ rã:1.1. Độ rã:DĐVN quy định dùng thiết bị ERWEKA hoặc các thiệt bị DĐVN quy định dùng thiết bị ERWEKA hoặc các thiệt bị tương tự. Mỗi lần thử 6 viên: không được... lượng5.2.7. Định lượngCân 20 viên, xác định khối lượng trung bình viên. Nghiền Cân 20 viên, xác định khối lượng trung bình viên. Nghiền mịn. Tiến hành định lượng theo các phương pháp được quy định mịn. Tiến hành định lượng theo các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn, hàm lượng của những hoạt chất trong chế trong tiêu chuẩn, hàm lượng của những hoạt chất trong chế phẩm phải nằm trong giới... ẩm trong phòng dập viên phải nhỏ hơn nhiều và độ ẩm trong phòng dập viên phải nhỏ hơn 50%.50%. I.ĐẠI CƯƠNGI.ĐẠI CƯƠNG1.Khái niệm và quá trình phát triển của viên nén1.Khái niệm và quá trình phát triển của viên nén1.Khái niệm1.Khái niệm Viên nén (tabellae) là dạng thuốc rắn, được Viên nén (tabellae) là dạng thuốc rắn, được điều chế bằng cách nén một hay nhiều loại điều chế bằng cách nén... độ rã viên nén và viên nang”đánh giá theo “Phép thử độ rã viên nén và viên nang”5.2.3. Độ đồng đều khối lượng5.2.3. Độ đồng đều khối lượngCân chính xác 20 viên bất kỳ và xác định khối Cân chính xác 20 viên bất kỳ và xác định khối lượng trung bình của viên. Cân riêng khối lượng từng lượng trung bình của viên. Cân riêng khối lượng từng viên và so sánh khối lượng trung bình từ đó tính ra viên . Chuyên đề 7Chuyên đề 7KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆMPHÁP KIỂM NGHIỆMGV.hướng dẫn: PGS-TS. với dược chất có thể xảy ra…- Phương pháp dập viên: Mỗi phương pháp dập viên - Phương pháp dập viên: Mỗi phương pháp dập viên có cách dùng tá dược khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm,

Hình ảnh liên quan

Viên nén thường cĩ dạng hình trụ dẹt, hai đãyViên nén thường cĩ dạng hình trụ dẹt, hai đãy  - Kỹ thuật bào chế thuốc viên & phương pháp kiểm nghiệm

i.

ên nén thường cĩ dạng hình trụ dẹt, hai đãyViên nén thường cĩ dạng hình trụ dẹt, hai đãy Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan