0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (37 trang)

KIỂM NGHIÊM THUỐC VIÊN NÉN

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM (Trang 33 -37 )

5,1, Định nghĩa

Viên nén là dạng thuốc rắn, mỗi viên là một

đơn vị liêu, chữa một hay nhiều hoạt chất.

Thuốc được sản xuất bằng cách nén nhiều khối

tiểu phân đồng đều.

Các tiểu phản gịm một hay: nhiều hoạt chất,

cØ hoạc khĩng cĩ thêm tá dược, các chất mau,

chất làm thơm theo quy. định. Các tiểu phân

này. được tạo thành cĩ thể do xát hạt (khơ, ưỚt) hoạc trộn đều hoạt chất với tá dược.

ưỚt) hoạc trộn đều hoạt chất với tá dược.

5,2. Yếu cau kỹ thuật và phương pháp thứ 5,2.1. Tĩnh chất

5,2.1. Tĩnh chất

Viên nén thường cĩ dang hình trụ det, hai đấy

phẳng hoạc cong, cĩ thể khác chữ, ký Đ[2f hoạc ranh. Canh và thành viên lành lăn. Màu sắc đồng nhất.

Canh và thành viên lành lăn. Màu sắc đồng nhất.

Cách thử: bằng cảm quan 5.2.2. Đồ rã

5.2.2. Đồ rã

NÊu khơng cĩ quy. định riêng thị tiến hành thứ và đanh giá theo: Phép thứ: độ ra viên nén và viên nang“

đanh giá theo: Phép thứ: độ ra viên nén và viên nang“

5.2.5. ĐỘ 0IG GGL KHOI IƯỢTỢ

Cần chính xác 20 viên bat ky. và xác định khối

lương trung binh của viên. Cần riêng khối lượn BÀ viễn và so sánh khối lượng trung bình từ đĩ tín

viễn và so sánh khối lượng trung bình từ đĩ tín

khoảng giới hạn của giã trị trung bình. Khơng được

quá 2 viễn cĩ khối lượng chênh lệch quá khoảng giới

hạn của khối lượng trung binh và khơng được cĩ viên nào cĩ chênh lệch quá gấp đơi độ lệch tính theo tý lễ

nào cĩ chênh lệch quá gấp đơi độ lệch tính theo tý lễ

phân trảm.

5.2.4. ĐỘ đồng đều ham lƯỢïg

Nghiên mịn riêng từng viên và tiến hành thứ và đánh gia như

đối với thuốc bột.

5.2.5. Đồ hoa tan

Chỉ thực hiện khi cĩ yêu cầu được chỉ dẫn trong chuyên luận riêng.

Nếu khơng cĩ trong chuyên luận riêng thị thư và đánh gai

thao "Phép thư tĩc độ Hoa tan của viên nến va viên tan”

5.2.6. Định tính

Tiến hãnh định tính theo các phương pháp được quy: định trong tiêu chuann, viên nén phải co các pRan ứng của các hoạt Chat Cĩ trong chế phẩm

S2202)i0Ì/i J2/27/5)

Cần 20 viên, xác định khối lượng trung binh viên. Nghiên

mịn. Tiến hành định lưỡng theo các phương pháp được quy. định trong tiêu chuẩn, hàm lượng của những hoạt chất trong chế

phẩm phải năm trong giới hạn cho phép.

5.2.0, lập Chất (TIỂU CĨ) `

5,3, Các loại viên nén

+ Viên nén khơng bao + Viên bao

+ Viên bao

+ Viên bao bên với dịch vị da dày + Viên nến sửi bot

+ Viên nến sửi bot

+ Viên ngam

+ Viên nến tan trong nước

+ Viên nên phân tấn trong nước

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC VIÊN & PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM (Trang 33 -37 )

×