Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

25 1.4K 5
Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

Chun đề Phạm Xn Anh Bùi Chí Cơng Đàm Thị Dung Nguyễn Bá Dũng Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tiến hành phân tích mẫu thuốc đại diện cho lơ thuốc phương pháp hoá học, lý học, hoá lý, sinh học… quy định để xem thuốc có đạt hay khơng đạt tiêu chuẩn, từ định xem có phép lưu hành sử dụng hay khơng Để có đánh giá xác, địi hỏi phải làm tốt việc sau: lấy mẫu kiểm nghiệm, thực hành phân tích, đánh giá kết viết phiếu trả lời( phiếu kiểm nghiệm, phiếu phân tích • I.Lấy mẫu kiểm nghiệm: • Một số khái niệm • + Lơ thuốc: Là lượng thuốc xác định loại sản phẩm sản xuất chu kì định đáp ứng yêu cầu GMP, coi đồng ghi số lô đơn vị sở sản xuất nhãn mác bao bì • + Tổng thể: Là tồn đơn vị sản phẩm xét Tuỳ theo trương hợp tổng thể lơ, số lơ hay q trình sản xuất • + Đơn vị bao gói: Là dạng bao gói sản phẩm lặp lại lơ( thùng, hịm, hộp…) • +Đơn vị đóng gói : Là dụng cụ đóng gói trực tiếp sản phẩm ( chai đựng thuốc viên, vỉ thuốc ) • + Đơn vị sản phẩm: Là đối tượng qui ước cụ thể lượng sản phẩm định( viên thuốc, ống thuốc, 1g, 1kg…) • +Mẫu : Là số đơn vị sản phẩm lấy từ tổng thể để thử dùng làm sở để có thơng tin định tổng thể Số đơn vị sản phẩm có lơ gọi cỡ lơ, số đơn vị có mẫu gọi cỡ mẩu • + Mẫu ban đầu : lượng sản phẩm lô thuốc lấy lần hay nhiều đơn vị bao gói Mỗi bao gói lấy lần • + Mẫu riêng: Là lượng sản phẩm lấy từ mẫu ban đầu gộp lại trộn bao gói • + Mấu chung: Là lượng sản phẩm lấy từ mẫu riêng đơn vị bao gói gộp lại trộn • + Mẫu trung bình thí nghiệm: Là lượng sản phẩm lấy từ mẫu chung dùng để tiến hành phép thử quy định (kể làm lại) • + Mẫu lưu: Được lấy từ mẫu trung bình thí nghiệm hay từ mẫu ban đầu tương đương với lượng mẫu thử Mẫu lưu dùng để lưu lại cần thiết để làm thí nghiệm trọng tài • Quy định lấy mẫu • Lấy mẫu tập hợp thao tác nhằm lấy lượng mẫu thuốc đại diện để kiểm tra chất lượng Do để kết luận mẫu thuốc mang tính pháp lý, cần phải tuân thủ cách nghiêm ngặt quy định thủ tục lấy mẫu sau: • đối tượng để lấy mẫu : • Với hệ thống tự kiểm tra: Là ngun liệu làm thuốc, bao bì đóng gói, sản phẩm trung gian, sản phẩm chưa đóng gói, thành phẩm • Với hệ thống quản lý nhà nước : Thuốc nguyên liệu làm thuốc q trình lưu thơng tồn trữ kho • Các trường hợp lấy mẫu : • + Trường hợp tự kiểm tra chất lượng: phải lấy mẫu kiểm tra tồn lơ thuốc sở sản xuất, lưu thong, phân phối Với sở sản xuất thuốc, yêu cầu 100% số lô phải kiểm tra Việc lấy mẫu cán chuyên môn phong kiểm tra chất lượng sản phẩm ( KCS) tiến hành, có chứng kiến cán đơn vị lấy mẫu Thủ trưởng đơn vị vào quy định chung có quy định cụ thể cho phù hợp với tình hình sở • + Trường hợp kiểm tra giám sát chất lượng tra: Ưu tiên lâý mẫu kiểm tra giám sát thuốc chữa bệnh, có giá trị kinh tế cao, có chất lượng khơng ổn định đặc biệt có nghi nghờ hàm lượng hiệu lực tác dụng • Lấy mẫu để kiểm tra giám sát chất lượng sở sản xuất ( lấy 10% số lô sản xuất năm) lấy theo quy định y tế, Sở y tế • Lấy mẫu để tra đơt xuất trường hợp có thơng tin chất lượng thuốc xấu, thuốc khơng an tồn, hiệu lực đặc biệt thuốc giả hay thuốc phẩm chất • Việc lấy mẫu thực tra viên cán có giấy uỷ nhiệm quan kiểm tra có chứng kiến cán sở • Các điều kiện cần lưu ý lấy mẫu: • + Nơi lấy mẫu : Tại nơi chứa sản phẩm, môi trường xung quanh không gây nhiễm bẩn tác động làm thay đổi tính chất mẫu ngược lại khơng để mẫu tác động xấu đến mơi trường • + Người lấy mẫu: Phải người có chun mơn định đáp ứng yêu cầu trình lấy mẫu • SSt phải ghi vào biên lấy mẫu • + Dụng cụ lấy mẫu : Sạch, khô, đáp ứng yêu cầu cần lấy mẫu • +Đồ đựng mẫu: Đáp ứng yêu cầu lấy mẫu (sạch, không làm hỏng mẫu, khơ, có nhãn ghi chép đầy đủ…) • + Thao tác lấy mẫu: phải thận trọng, tỷ mỉ, quan sát cẩn thận… • + Phương pháp lấy mẫu: Người lấy mẫu phải tự tay lấy mẫu, ghi nhãn, làm biên bản, đóng gói, niêm phong bảo đảm bảo quản mẫu Đặc biệt lưu ý phải lấy chữ kí xác nhận đơn vị lấy mẫu • Tiến hành lấy mẫu • Sơ đồ lấy mẫu : Việc lấy mẫu phải bảo đảm tính khách quan, đại diện cho chất lượng thuốc cần kiểm tra Vì vậy, phải lưu ý lấy theo hướng sau: Lơ thuốc Mẫu riêng Mẫu chung Mẫu trung bình thí nghiệm Mẫu lưu sở Mẫu lưu phận kiểm nghiệm Mẫu gửi (hoặc lấy) kiểm nghiệm Mẫu lấy tra Mẫu để làm kiểm nghiệm • Từ lơ sản xuất lấy theo đơn vị bao gói cách ngẫu nhiên, cỡ mẫu ban đầu lấy theo dẫn phần sau • Trộn mẫu ban đầu gộp thành mẫu riêng đơn vị babo gói • Trộn mẫu riêng thành mẫu chung • Từ mẫu chung lấy lượng mẫu trung bình thí nghiệm • Từ mẫu trung bình thí nghiệm lấy thành mẫu lưu mẫu thử để kiểm nghiệm • Sau lấy mẫu xong, người lấy mẫu tự tay dán nhãn niêm phong, bao gói (phải có chữ kí xác nhận người lấy mẫu sở lấy mẫu) biên lấy mẫu (cũng phải có đủ chữ kí xác nhận) • • • • • • • • • • Lấy mẫu cụ thể: Căn vào lô thuốc phải lấy mẫu, xem xét phân loại tiến hành lấy sau: Lấy mẫu thuốc có phân liều (lơ sản phẩm thuộc dạng thuốc có phân liều) Từ lơ sản phẩm lấy đơn vị bao gói cách ngẫu nhiên : Các gói lấy phải độc lập với dự kiến người lấy mẫu (không nên lựa chọn theo cảm quan lấy mẫu xấu hay mẫu tốt) Lô thuốc phải đồng nhất, hợp lý số lượng hay khối lượng (ví dụ không 500.000 viên với thuốc viên, không 50.000 ống với dạng ống…) Số bao gói lơ lấy để tạo mẫu ban đầu tính theo cơng thức n = 0,4√N Trong đó: n: số bao gói lấy N : số đơn vị bao gói cuối lơ thí ( thí dụ với thuốc tiêm : ống đong hộp giấy, hộp đong hịm đơn vị bao gói cuối hịm) Chú ý: - Khi tính theo cơng thức trên, phần thập phân nhỏ 0,5 bỏ qua, lớn 0,5 thò tăng thêm đơn vị - Khi N >100 lưu ý nmax < 30 - Khi N < 100 dùng bảng: N n – 10 11 – 40 41 – 80 81 - 100 • • • • • • • • • • • • • Lấy mẫu sản phẩm chất rắn (hạt , bột, viên): Trường hợp bao gói: - Trước lấy, xem xét sản phẩm có đồng khơng, khơng đồng phải chọn riêng loại lấy theo loại - Trường hợp sản phẩm hạt, cục, trừ trường hợp phải xác định cỡ hạt tất phải nghiền nhỏ thành bột ( không làm ảnh hưởng tới tính chất sản phẩm) - Lấy mẫu ban đầu vị trí khác :trên, giữa, sau trộn thành mẫu chung - Dàn lượng mẫu chung thành lớp phẳng hình chữ nhật dày không cm, chia mẫu thành đường chéo, bỏ phần đối diện, trộn phần lại chia tiếp lượng mẫu lại tương ứng với 2-4 lần mẫu thử cần lấy Đó mẫu trung bình thí nghiệm Chia mẫu trung bình thí nghiệm thành mẫu lưu mẫu kiểm nghiệm 2.Đối với thuốc viên đóng bao gói : lấy mẫu vị trí khác bao gói, chai, lọ sau trộn thành mẫu chung, mẫu trung bình thí nghiệm … Trường hợp sản phẩm đóng thành nhiều bao gói: lấy mẫu ban đầu theo cơng thức n = • • • Lấy mẫu sản phẩm lỏng: Trường hợp bao gói: Nếu sản phẩm đồng lấy mẫu vị trí Nếu không đồng nhất, trước lấy mẫu phải khuấy đều, sau lấy mẫu Trường hợp nhiều bao gói: lấy theo cơng thức n =0,4√N • Nếu chai lọ nhỏ lấy hết thể tích • Lấy mẫu sản phẩm thuốc mỡ, bột nhão: • Tiến hành lấy mẫu sản phẩm lỏng, rắn ý khuấy kỹ, trộn để hỗn hợp đồng nhất, sau , lấy mẫu • Bao gói dán nhãn • Sau lấy mẫu cho vào đồ đựng, người lấy mẫu bao gói, dán nhãn niêm phong mẫu, làm biên lấy mẫu Lưu ý phải có chữ kí xác nhận sở đựơc lấy mẫu nhãn niêm phong biên lấy mẫu • Tiến hành kiểm nghiệm • Nhận mẫu • Bộ phận nhận mẫu quan kiểm nghiệm phải kiểm tra xem có đáp ứng đủ u cầu sau khơng: • - Mẫu phải lấy theo thủ tục quy định • - Mẫu phải đóng gói niêm phong có nhãn ghi đầy đủ thong tin cần thiết( nhãn gốc, tên thuốc, số lô sản xuất, tên tiêu chuẩn yêu cầu kiểm tra….) • - Các mẫu tra lấy phải có kèm biên lấy mẫu • - Các mẫu giữ phải kèm cơng văn giấy giới thiệu • Nếu mẫu xin phép sản xuất phải kèm tài liệu theo quy định thuốc xin đăng kí sản xuất • Nếu mẫu nhận qua đường bưu điện, phải kiểm tra kỹ niêm phong sau báo lại cho nơi gửi mẫu, sau nhận ý kiến trả lời nơi gửi mẫu tiến hành kiểm nghiệm • • • • • • • Kiểm nghiệm, xử lý kết Công việc kỹ thuật thực Thông thường gồm nội dung sau: Chuẩn bị tài liệu: theo TCVN TC… Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, máy… đáp ứng đủ yêu cầu mà tiêu chuẩn qui định Bố trí thí nghiệm cách hợp lý để có đủ mẫu làm khơng làm nhiễm bẩn biến chất mẫu cần thử Tiến hành thí nghiệm phân tích theo tiêu chuẩn Người làm kiểm nghiệm phải có sổ ghi chép đầy đủ số liệu tiến hành thí nghiệm, sổ gọi sổ tay kiểm nghiệm viên Sổ tay kiểm nghiệm viên coi chứng từ gốc số liệu sau công bố phiếu trả lời kết kiểm nghiệm (gọi phiếu kiểm nghiệm) Xử lý số liệu thực nghiệm để định xem tiêu thử theo tiêu chuẩn đạt hay khơng đạt u cầu • • • • • • Viết phiếu trả lời kết quả: Bằng phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích Phiếu kiểm nghiệm văn pháp lý tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc, xác nhận kết kiểm nghiệm theo tài liệu kỹ thuật hợp pháp mẫu thuốc Phiếu phân tích văn pháp lý xác nhận kết phân tích hay nhiều tiêu chí tiêu chuẩn kĩ thuật mẫu thuốc Do sau hồn thành thí nghiệm xử lý số liệu đánh gia kết quả, kiểm nghiệm viên phải viết phiếu trả lời nội (chưa phải phiếu thức), ký tên chịu trách nhiệm đưa cho cán phụ trách phòng duyệt lại , trước đưa phòng chức trình lãnh đạo duyệt lần cuối , sau trả lời thức phiếu quan kiểm nghiệm (gọi phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích) Phiếu kiểm nghiệm cần có chữ ký dấu quan kiểm nghiệm đơn vị Câu chữ viết phiếu kiểm nghiệm phải rõ rang , xác, gọn, đầy đủ, thống Nội dung phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm…), tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm…Dưới mẫu thơng dụng phiếu kiểm nghiệm: • Lưu mẫu kiểm nghiệm quan kiểm nghiệm • Mẫu lưu phải đánh số với số đăng ký mẫu thử loại, có nhãn riêng với chữ “mẫu lưu” bảo quản điều kiện theo quy định chung, mẫu sử dụng đến trường hợp có tranh chấp kết cơng bố (ở phiếu kiểm nghiệm) Thông thường mẫu lưu lấy từ phần mẫu lấy để thử, số lượng lấy phải giống mẫu lấy để thử • Các mẫu lưu phải giữ lại theo thời gian qui định Các mẫu có hạn dung phải lưu tiếp tháng kể từ hết hạn dung Khi hết thời gian lưu, quan lập biên xử lý theo quy chế • Sổ sách, phiếu kiểm nghiệm phải lưu giũ năm Khi hết hạn lưu muốn huỷ phải giám đốc quan duyệt • Nội dung thực hành kiểm nghiệm tốt (GLP) • Mục đích GLP nhằm xây dựng đơn vị làm công tác kiểm nghiệm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác kiểm tra chất lượng thuốc đề ra, để đảm bảo kết phép phân tích thu có tính chọn lọc cao, xác đắn, có tính pháp lý Đồng thời giúp cho việc tra cứu tìm nhanh chóng nguồn gốc sai sót xảy gặp phải Vì vậy, GLP quy định nhằm đảm bảo thuốc có chất lượng tốt q trình sản xuất, tồn trữ kho lưu thông phân phối đến tay người sử dụng Cụ thể quy định chặt chẽ chuẩn hoá cho sở kiểm nghiệm phải tuân thủ mặt: nhân , tổ chức kho lưu thông phân phối đến tay người sử dụng Cụ thể quy định chặt chẽ chuẩn hoá cho sở kiểm nghiệm phải tuân thủ mặt: nhân sự, tổ chức, sở vật chất, trang thiết bị, hố chất thuốc thử, quy trình thử nghiệm, điều khoản kiểm tra, báo cáo kết quả, lưu giữ số liệu… • - Về nhân sự: • + Các nhân viên phải đào tạo huấn luyện chun mơn để thực nhiệm vụ giao có tinh thần trách nhịêm cao • + Các nhân viên phải mặc trang phục theo qui định, phải kiểm tra sức khoẻ, không làm nhiễm bẩn vào phép thử dụng cụ, hệ thống thử ngjhiệm • Về sở vật chất chung • + Phải có diện tích làm việc phù hợp với u cầu đặt ra: Có đủ diện tích, có qui mơ, kích thước xây dựng thích hợp cho phép xếp trật tự, hợp lý dụng cụ, trang thiết bị Có mơi trường tốt về: chiếu sáng, thơng gió, nhiệt độ, độ ẩm… • + Phải đảm bảo tính biệt lập: sở thí nghiệm phải khơng bị nhiễm bẩn môi trường phận lân cận khác, đảm bảo vệ sinh theo quy định • Trang thiết bị • + Phải trang bị đầy đủ trang thiết bị để đáp ứng yều cầu thực nghiệm Các trang thiết bị cần lựa chọn, chuẩn hố có chất lượng • + Thiết bị phải đặt vị trí thích hợp tiện cho sử dụng, vận hành, kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng • + Định kỳ phải kiểm tra, chuẩn hóa, bảo dưỡng • + Phải có nội qui vận hành, hướng dẫn sử dụng, có cá nhân chịu trách nhiệm • Cơ sở vật chất cho phép thử • + Tất phép thử phải có quy trình viết chi tiết chuẩn hoá Mọi hoá chất, thuốc thử, chất chuẩn…phải đáp ứng yêu cầu quy định • + Thuốc thử, hóa chất, dung dịch… biến chất hay hạn không phép sử dụng • Qui định nguyên tắc,cơ sở cho phép thử định tính, thử độ tinh khiết, định lượng hàm lượng, hay hoạt lực thuốc, độ bền vững thuốc… • Quy định quy trình hướng dẫn thử nghiệm: • + Quy định hướng dẫn thử nghiệm phải rõ rang, xác, chuẩn hố lãnh đạo duyệt thơng qua • + Kiểm nghiệm viên tiến hành thử nghiệm phải báo cáo cách chi tiết tượng gặp phải q trình thử nghiệm với phụ trách • Quy trình báo cáo kết • Phải báo cáo đầy đủ thấy rõ: mục đích phép thử nghiệm, nơi thử nghiệm, phương pháp thống kê áp dụng để phân tích số liệu, kết thử nghiệm bàn luận, kết luận, ký xác nhận, nơi lưu trữ mẫu lưu… • • • • • • • • • • • • • /BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên quan kiểm nghiệm thuốc Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU KIỂM NGHIỆM Mẫu kiểm nghiệm: viên nang Cephalexin 500mg Nơi sản xuất: Công ty Dược phẩm X Số lô, hạn dung:…………………Số đăng ký……………………… Người nơi gửi mẫu:……………………………………………… Yêu cầu kiểm nghiệm (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm công văn hay giấy tờ kèm theo):……………………………………………………… Ngày tháng năm nhận mẫu:………………Số đăng kí KN………………… Người nhận mẫu:…………………………………………………………… Thử theo: Dựơc điển Việt Nam III Tình trạng mẫu nhận mở niêm phong để kiểm nghiệm…………… YÊU CẦU KẾT QUẢ Tính chất: Nang nhẵn bong, khơng méo mó, bột thuốc bên đồng Định tính: chế phẩm phải có phản ứng đặc trưng Cephalexin Nước : không 10% Độ đồng khối lượng : khối lượng trung bình viên 7,5% Độ hồ tan: khơng 80% Cephalexin(C Ghi nhãn hoà tan 45 phút Định lượng : Hàm lượng Cephalexin khan() từ 92,5 - 110% so với lượng ghi nhãn Đạt Đúng Đạt (6,75%) Đạt Đạt (86,5%) Đạt (98,6%) .. .Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc tiến hành phân tích mẫu thuốc đại diện cho lơ thuốc phương pháp hố học, lý học, hoá lý, sinh học? ?? quy định để xem thuốc có đạt... phiếu kiểm nghiệm phải có: Phần tiêu đề (bao gồm tên quan kiểm nghiệm, số phiếu kiểm nghiệm, tên mẫu kiểm nghiệm, lý lịch mẫu kiểm nghiệm? ??), tiêu thử kết quả, kết luận cuối mẫu thuốc kiểm nghiệm? ??Dưới... lời kết quả: Bằng phiếu kiểm nghiệm hay phiếu phân tích Phiếu kiểm nghiệm văn pháp lý tổ chức kiểm tra chất lượng thuốc, xác nhận kết kiểm nghiệm theo tài liệu kỹ thuật hợp pháp mẫu thuốc Phiếu

Ngày đăng: 18/08/2012, 23:04

Hình ảnh liên quan

- Kh iN &lt; 100 có thể dùng bảng - Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

h.

iN &lt; 100 có thể dùng bảng Xem tại trang 12 của tài liệu.
• - Dàn đều lượng mẫu chung thành lớp phẳng hình chữ nhật dày không quá - Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học

n.

đều lượng mẫu chung thành lớp phẳng hình chữ nhật dày không quá Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan