Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 3

14 810 0
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I/ Đọc- tìm hiểu thích Đọc: Chú thích: Em hiểu tục ngữ? Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên,lao động,sản xuất,xã hội) Được nhân dân vận dụng đời sống, suy nghĩ & lời ăn tiếng nói hàng ngày I/ Đọc- tìm hiểu thích Đêm tháng năm chưa nằm sáng, 1.1.Đọc: Chú thích: Ngày tháng mười chưa cười tối II/2.Đọc hiểusao văn Nhiều thìbản: nắng, vắng mưa Các câu tục ngữ chia làm Ráng gà, có nhà giữ câu? gọi tên nhóm nhóm? Mỗimỡnhóm cóthì đó? Tháng bảy kiến bò, lo lại lụt Tấc đất tấc vàng Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nhất thì, nhì thục I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối - Tháng (Âm lịch) đêm ngắn, ngày dài Em hiểu nghĩa tụcdài, ngữngày trênngắn ntn? Tháng10 (Âmcủa lịch)câu đêm Em có nhận xét nghệ thuật dùng câu? - Dùng từ trái nghĩa & cách nói nhấn mạnh thời gian đêm, ngày tháng tháng 10.Gieo vần lưng tạo âm điệu dễ nhớ, dễ thuộc I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối KinhCó nghiệm : bố trí thời gian thực việccâu hợptục lí thể áp dụng kinh nghiệm nêucơng ngữ Câugìn tụcsức ngữ trêntheo dựa mùa sở thực tiễn nào? việc giữ khoẻ để làm gì? - Sự vận động trái đất => phân chia ngày đêm tháng năm ko đồng - Sự quan sát tượng lặp lặp lại nhiều lần I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 2: Nhiều nắng vắng mưa - Đêm trước trời nhiều nắng vào ngày mai, trời mưa - 2Em vế hiểu đối xứng, tục cặpngữ từ trái nghĩadùng câu trênnghĩa ntn? (mau-vắng, nắngmưa), vần lưng liền Em có nhận xét nghệ thuật dùng câu? Trong thực tế đời sống kinh nghiệm áp dụng - vận ntn ?dụng sản xuất, bố trí cơng việc hàng ngày I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà có nhà giữ Ráng vàng xuất phía chân trời điềm báo có bão Kinh nghiệm: chủ động gìn giữ nhà cửa,hoa màu I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 4: Tháng bảy kiến bò, lo lại lụt - Tháng thấy kiến di chuyển lên chỗ cao biết có lụt => kinh nghiệm để giữ gìn nhà cửa hoa màu I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 5:Tấc đất tấc vàng - NT so sánh => đất quí vàng - người phải trân trọng & giữ gìn đất đai - Phê phán tượng lãng phí đất, đề cao giá trị đất I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 6: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền - Vai trị, giá trị kinh tế cơng việc làm nông(nuôi cá, làm vườn, làm ruộng) - Kinh nghiệm: Giúp người biết khai thác tốt điều kiện hồn cảnh thiên nhiên I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 7: Nhất, nước, nhì phân, tam cần, tứ giống - Dùng phép liệt kê => KĐịnh thứ tự quan trọng yếu tố nước, phân, LĐ, giống I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 8: Nhất thì, nhì thục KĐ yếu tố quan trọng trồng trọt: thời vụ, đất đai, thời vụ hàng đầu I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: III/ Tổng kết : - NT: nóiTN ngắn gọn vần,được nhịpgìđiệu, giàu QuaCách câu emcóhiểu NT củah/ả câu TN? -ND: Các câu TN đưa kinh nghiệm sản xuất quí báu ND ta việc quan sát tượng tự nhiên Các câu TN có ND gì? & lao động sản xuất Về nhà: - Học thuộc lòng câu tục ngữ + sưu tầm câu tục ngữ có chủ đề - Về kinh nghiệm thiên nhiên, đất đai, trồng trọt, lao động + Chuẩn bị bài:Từ địa phương +Tìm hiểu chung văn NL ... nghiệm sản xuất quí báu ND ta việc quan sát tượng tự nhiên Các câu TN có ND gì? & lao động sản xuất Về nhà: - Học thuộc lòng câu tục ngữ + sưu tầm câu tục ngữ có chủ đề - Về kinh nghiệm thiên nhiên, ... áp dụng - vận ntn ?dụng sản xuất, bố trí công việc hàng ngày I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà có nhà giữ Ráng vàng xuất phía chân trời điềm... hiểu thích Đọc: Chú thích: Em hiểu tục ngữ? Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội) Được nhân dân vận dụng

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:34

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan