Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 8

20 535 0
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài giảng Ngữ văn lớp Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất I – TÌM HIỂU CHUNG: Khái niệm tục ngữ: - Một thể loại văn học dân gian , - Là câu nói, ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, - Thể kinh nghiệm nhân dân mặt, - Được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ lời ăn tiếng nói hàng ngày I – TÌM HIỂU CHUNG: Bố cục: Những câu tục ngữ thiên nhiên Câu 1, 2, 3, Hai phần: Những câu tục ngữ lao động sản xuất Câu 5, 6, 7, I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng, Ngày tháng mười chưa cười tối Nghệ thuật + Gieo vần, đối xứng + Đối lập, phóng đại Nội dung: Kinh nghiệm thời gian theo mùa  Đêm tháng năm ngày tháng mười ngắn; cần tranh thủ chủ động xếp công việc thời gian cho hợp lí I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 2: Mau nắng , vắng mưa Nghệ thuật + Câu hai vế, gieo vần, đối lập + Kết cấu: nhân-quả I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 2: Mau nắng , vắng mưa Nghệ thuật + Câu hai vế, gieo vần, đối lập + Kết cấu: nhân-quả Nội dung: Dự báo thời tiết qua quan sát  Cần chủ động xếp công việc tránh rủi ro Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà, có nhà Nghệ thuật: + Hình thức: Câu hai vế, gieo vần, + Hoán dụ + kết cấu: nhân-quả giữ I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà, có nhà giữ Nghệ thuật: + Hình thức: Câu hai vế, gieo vần, + Hoán dụ + kết cấu: nhân-quả Nội dung: Dự báo thời tiết qua quan sát mây buổi chiều tà Hàm ý: Cần chủ động chuẩn bị gìn giữ nhà cửa, hoa màu… tránh rủi ro, thiệt hại I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 4: Tháng bảy kiến bò, lo Nghệ thuật + Hình thức: Câu hai vế, gieo vần + kết cấu: nhân-quả lại lụt I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 4: Tháng bảy kiến bị, lo lại lụt Nghệ thuật + Hình thức: Câu hai vế, gieo vần + kết cấu: nhân-quả Nội dung:Dự báo thời tiết qua quan sát tượng kiến di chuyển chỗ lên nơi cao vào tháng âm lịch Cần chủ động chuẩn bị gìn giữ nhà cửa, hoa màu… tránh rủi ro, thiệt hại I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 5: Tấc đất (bằng) tấc Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +So sánh vàng I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 5: Tấc đất tấc vàng Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +So sánh Nội dung:  Giá Giá trị tấc đất tấc vàng trị đất đai sản xuất nông nghiệp, khuyên người cần sử dụng đất đai có hiệu I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 6: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +Liệt kê I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 6: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +Liệt kê Nội dung: Khẳng định thứ tự lợi ích nghề Nuôi cá -> làm vườn -> làm ruộng I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 7: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nghệ thuật: +Hình thức: Gieo vần +Liệt kê I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 7: Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nghệ thuật: +Hình thức: Gieo vần +Liệt kê Nội dung: Khẳng định thứ tự quan trọng yếu tố: nước, phân, chuyên cần, giống với trồng trọt nông nghiệp  Đảm bảo yếu tố để mùa màng bội thu I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 8: Nhất thì, nhì thục Nghệ thuật: + Hình thức: Gieo vần + Liệt kê I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 8: Nhất thì, nhì thục Nghệ thuật: + Hình thức: Gieo vần + Liệt kê Nội dung:  Thời Nhất thời vụ, thứ nhì đến cày, bừa cuốc xới vụ, đất đai hai yếu tố quan trọng với nhà nơng I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: III – TỔNG KẾT: Nghệ thuật: - Cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc - Kết cấu diễn đạt theo kiểu đối xứng, nhân quả, tượng ứng xử cần thiết - Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng Nội dung: Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất kinh nghiệm từ quan sát học quý giá nhân dân ta HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: *Học bài, làm tập * Sưu tầm thêm câu tục ngữ chủ đề *Soạn: Tục ngữ người xã hội ... CHUNG: Bố cục: Những câu tục ngữ thiên nhiên Câu 1, 2, 3, Hai phần: Những câu tục ngữ lao động sản xuất Câu 5, 6, 7, I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng... chủ động xếp công việc tránh rủi ro Tiết 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà, có nhà Nghệ thuật:... Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 8: Nhất thì, nhì thục Nghệ thuật: + Hình thức: Gieo vần + Liệt kê I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 8: Nhất

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • I – TÌM HIỂU CHUNG:

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH:

 • HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan