0

nghiên cứu sự tham gia của hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

135 1,417 5
  • nghiên cứu sự tham gia của hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới tại huyện gia lâm, thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 17:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *** NGUYỄN TRẦN LUÂN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM *** NGUYỄN TRẦN LUÂN NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ : 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐỖ KIM CHUNG HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Trần Luân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế mình, nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, Ban quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình thầy giáo GS.TS Đỗ Kim Chung trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới phòng, ban, ngành huyện, đặc biệt Hội Cựu chiến binh huyện Hội Cựu chiến binh xã huyện Gia Lâm tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Qua xin bày tỏ lòng biết ơn gia đình bạn bè giúp đỡ, động viên suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Trần Luân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hộp ix PHẦN I: MỞ DẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2.1 Cơ sở lý luận tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng Nông thôn 2.1.1 Khái niệm, chất hình thức tham gia Hội cựu chiến binh xây dựng Nông thôn 2.1.2 Đặc điểm tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng Nông thôn 2.1.3 Một số vấn đề Hội Cựu chiến binh xây dựng NTM 2.1.4 Nội dung nghiên cứu tham gia Hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm xây dựng Nông thôn 2.1.5 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm xây dựng nông thôn 2.2 19 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn tham gia tổ chức trị xã hội xây dựng nông thôn 2.2.1 21 Khái quát kinh nghiệm số nước xây dựng nông thôn số nước giới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 21 Page iii 2.2.2 Xây dựng mô hình nông thôn Việt Nam 24 2.2.3 Bài học kinh nghiệm địa phương 34 PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 36 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên: 36 3.1.2 Kinh tế - xã hội: 40 3.1.3 Khái quát tổ chức Hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 48 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 48 3.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 49 3.2.3 Thu thập số liệu 49 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 52 3.2.5 Phương pháp phân tích 53 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 4.1 Tình hình triển khai chương trình nông thôn huyện Gia Lâm 54 4.1.1 Công tác tuyên truyền 54 4.1.2 Đào tạo, tập huấn 55 4.1.3 Công tác đạo, điều hành 55 4.1.4 Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân 56 4.1.5 Công tác quy hoạch đề án xây dựng nông thôn 57 4.1.6 Công tác triển khai đạo Hội Cựu chiến binh xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm 4.2 58 Sự tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm 60 4.2.1 Tuyên truyền xây dựng Nông thôn 60 4.2.2 Tham gia vào Ban quản lý xây dựng nông thôn 64 4.2.3 Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn 65 4.2.4 Xác định kế hoạch xây dựng nông thôn 68 4.2.5 Tham gia việc phát triển kinh tế - xã hội 69 4.2.6 Huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv 4.2.7 Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực xây dựng nông thôn 90 4.2.8 Quản lý hưởng lợi xây dựng nông thôn 92 4.2.9 Xây dựng hệ thống tổ chức trị - xã hội sở 94 4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng nông thôn 96 4.3.1 Công tác lãnh đạo Hội Cựu chiến binh 96 4.3.2 Sự tạo điều kiện cấp ủy Đảng, quyền 96 4.3.3 Trình độ nhận thức cựu chiến binh vai trò xây dựng nông thôn 97 4.3.4 Tính minh bạch thực chương trình xây dựng nông thôn 97 4.4 Giải pháp đẩy mạnh vai trò cựu chiến binh xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 98 4.4.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nhân dân 98 4.4.2 Nâng cao chất lượng Ban quản lý; tiếp tục tham gia xây dựng, tổ chức thực quy hoạch triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn địa phương 4.4.3 100 Tăng cường tham gia hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn 4.4.4 101 Tham gia kiểm tra, giám sát, quản lý hưởng lợi xây dựng nông thôn 4.4.5 104 Tham gia xây dựng hệ thống tổ chức trị -xã hội sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội 4.4.6 105 Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch thực chương trình nông thôn địa phương 108 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 5.1 Kết luận 110 5.2 Kiến nghị 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NTM Nông thôn KT-XH Kinh tế - xã hội HTX Hợp tác xã HTXDVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp MTTQ Mặt trận tổ quốc CCB Cựu Chiến binh HĐND Hội đồng nhân dân TTCN Tiểu thủ công nghiệp TMDV Thương mại dịch vụ XDCB Xây dựng PTNT Phát triển nông thôn KHKT Khoa học kỹ thuật UBND Uỷ ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MTQG Mục tiêu quốc gia Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page vi DANH MỤC BẢNG STT 2.1 Tên bảng Trang Tiêu chí xây dựng nông thôn xã thuộc Đồng Sông Hồng 13 3.1 Tình hình đất đai huyện Gia Lâm giai đoạn 2011 – 2013 38 3.2 Tình hình lao động huyện Gia Lâm giai đoạn 2011 - 2013 41 3.3 Tình hình sở hạ tầng huyện Gia Lâm năm 2013 43 3.4 Kết sản xuất - kinh doanh huyện Gia Lâm giai đoạn 2011 – 2013 44 3.5 Số liệu thống kê tổ chức Hội Cựu chiến binh cấp huyện Gia Lâm từ năm 2011- 2013 46 3.6 Số phiếu điều tra nhóm đối tượng 49 3.7 Thu thập số liệu thứ cấp 50 3.8 Thu thập số liệu điều tra 51 4.1 Kết công tác truyền thông xây dựng nông thôn Hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm 4.2 61 Đánh giá lãnh đạo cựu chiến binh cấp, hội viên cựu chiến binh người dân thôn tham gia cựu chiến binh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn 4.3 62 Đánh giá cán Hội cựu chiến binh cấp, hội viên cựu chiến binh, người dân thôn tham gia cựu chiến binh công tác quy hoạch 67 4.4 Hội cựu chiến binh tham gia lập kế hoạch phát triển 69 4.5 Số lượng Hội viên cựu chiến binh xã tham gia tập huấn, chuyển giao KHKT, tín chấp vay vốn sản xuất 4.6 71 Phong trào cựu chiến binh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2012 – 2013 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 72 Page vii 4.7 Kết công tác vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh, trật tự xã hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm 4.8 74 Đánh giá thay đổi kinh tế gia đình trước sau vay vốn Hội cựu chiến binh để phát triển sản xuất 4.9 75 Đánh giá thay đổi trước sau tham dự lớp dạy nghề, tư vấn, chuyển giao KHKT Hội viên cựu chiến binh để phát triển sản xuất? 4.10 77 Đánh giá thay đổi trước sau tham dự lớp dạy nghề, tư vấn, chuyển giao KHKTcủa người dân để phát triển sản xuất? 4.11 80 Đánh giá tham gia hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm vào công tác vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 4.12 85 Hội cựu chiến binh xã tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng công trình phong trào xây dựng nông thôn huyện 4.13 87 Đánh giá cán cựu chiến binh cấp, hội viên cựu chiến binh, người dân thôn mức độ nhiệt tình cựu chiến binh tham gia đóng góp ngày công lao động, tiền hay vật để phát triển kinh tế đại phương 4.14 4.15 89 Phát cựu chiến binh vật liệu xây dựng công trình nông thôn vi phạm hợp đồng 91 Công tác quản lý xây dựng nông thôn 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page viii PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hội CCB nước ta đã, hình thành ngày thích ứng với xu hướng phát triển kinh tế thị trường hoạt động ngày có hiệu nhiều lĩnh vực đời sống xã hội nhân dân, có đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước Chi hội CCB nông thôn có hoạt động mang đậm nét trị - xã hội, chủ động tham gia tích cực nghiệp phát triển đất nước, thực công tác vận động quần chúng, phản ánh với Đảng tâm tư, nguyện vọng quần chúng nhân dân lao động, tham gia vào công tác xây dựng chủ trương, sách Đảng Nhà nước Những kết đạt Hội CCB phong trào xây dựng nông thôn mới: Trong năm qua, vai trò Hội CCB huyện Gia Lâm, TP Hà Nội phát huy có hiệu đặc biệt trình tổ chức, triển khai thực chương trình xây dựng nông thôn địa phương Hoạt động Hội CCB huyện Gia Lâm góp phần mang lại mặt nông thôn đầy khởi sắc: Tăng trưởng kinh tế trì bền vững, đạt mức tăng trưởng cao vo với bình quân chung thành phố Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục đẩy mạnh đạt nhiều kết đáng ghi nhận Các tiêu xã hội đạt kế hoạch đề ra, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao Công tác an sinh xã hội đạt kết cao; an ninh trị giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội… Bên cạnh kết đạt số hạn chế mà Hội CCB huyện chưa làm triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới: Công tác tuyên truyền chưa có kế hoạch cụ thể dài hạn, hình thức, nội dung phương pháp tuyên truyền chưa phù hợp với thực tế Trình độ nhận thức CCB chủ trương, đường lối, sách Đảng nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật hạn chế Hội viên cựu chiến binh tâm lý an phận, ỉ lại chưa chủ động tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn Tính công khai minh bạch, dân chủ phong trào xây dựng nông thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 chưa đảm bảo Từ thực tế nghiên cứu đề tài, đề xuất nhóm giải pháp để tăng cường vai trò Hội CCB xây dựng NTM: Làm tốt công tác tuyên truyền, công tác lãnh đạo tham gia phát triển kinh tế, huy động nguồn lực, phát huy tính dân chủ, xây dựng hệ thống tổ chức trị nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên yêu cầu, nội dung, mục đích trách nhiệm họ xây dựng nông thôn mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý cho cán hội, lồng ghép với chương trình giáo dục để tăng cường công tác quản lý, phù hợp yêu cầu tình hình thực tế, cải thiện nếp nghĩ, cách làm lạc hậu; có chế độ, sách hỗ trợ kịp thời phù hợp với công việc cán bộ, hội viên, người trực tiếp tham gia vào công việc chương trình… Với số giải pháp chủ yếu đưa đảm bảo đầy đủ sở khoa học tính khả thi cao địa phương Thực tốt giải pháp góp phần góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn huyện 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với nhà nước Cần xây dựng chế sách đồng bộ, có ưu đãi phù hợp với đội ngũ cán tổ chức đoàn thể Chỉ đạo Bộ, Ngành tích cực chủ động giúp đỡ địa phương vay vốn, đào tạo tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật việc làm cụ thể, thiết thực 5.2.2 Đối với cấp quyền Cần huy động đa dạng nguồn vốn để thực chương trình xây dựng nông thôn lồng ghép thực chương trình mục tiêu Chính phủ như: chương trình xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, chương trình nước sạch, xây dựng hệ thống y tế sở, kiên cố hóa trường lớp học, chương trình đào tạo nghề, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Xây dựng chương trình hành động, phân công cán phụ trách công việc cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán sở xã, thôn, xóm, cụm dân cư 5.2.3 Đối với tổ chức trị - xã hội huyện Gia Lâm Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Nhân dân việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực quy chế dân chủ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; triển khai thực có hiệu Quyết định số 217-QĐ/TW Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội”, “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; Đảng cộng sản Việt Nam (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày tháng năm 2008 “Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân nông thôn”; Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 “Ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn mới”; Thủ Tướng phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng năm 2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020; GS.TS Đỗ Kim Chung cộng (2009), Giáo trình Nguyên lý kinh tế nông nghiệp, NXB Nông nghiệp; TS Mai Thanh Cúc – TS Quyền Đình Hà – ThS Nguyễn Thị Tuyết Lan – ThS Nguyễn Trọng Đắc (2005), Giáo trình phát triển nông thôn NXB Nông nghiệp Hà Nội; UBND huyện Gia Lâm (2011), Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 việc phê duyệt “Đề án xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2020”; Tuấn Anh (2012), Tạp chí cộng sản ( 11/5/2012 ), Kinh nghiệm xây dựng nông thôn nước giới, nguồn tapchicongsan.org.vn; ngày truy cập 24/6/2013; Phạm Cường, Tạp chí cộng sản Đảng (25/08/2013), http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30701&cn_id=604660; ngày truy cập 15/9/2013; 10 Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội (năm 2012), Tài liệu hỏi đáp xây dựng NTM; 11 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (2012), Điều lệ Cựu chiến binh Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012); ngày truy cập 15/9/2013; 12 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (2012), “Hội Cựu chiến binh xã Lãng Công tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới” Nguồn: http://nnptntvinhphuc.gov.vn/index.php?action=details&&idmuc=PTNT66, ngày truy cập 21/10/2013; 13 Huyện ủy Gia Lâm (2011), Chương trình số 11-CTr/HU ngày 18/02/2011 “Xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm giai đoạn 2011-2015”; 14 Huyện ủy Gia Lâm (2013), Báo cáo kết thực chương trình số 11-CTr/HU “Xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm giai đoạn 2011-2015”; 15 UBND huyện Gia Lâm (2011), “Đề án xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm giai đoạn 2010-2020”; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM ĐẾN THÁNG NĂM 2014 HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI LẬP ĐỀ ÁN TT Tiêu chí đạt Tên xã Đa Tốn Bát Tràng Yên Viên Ninh Hiệp Số lượng Tên tiêu chí Bưu điện; Hộ nghèo; hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Văn hóa; Hệ thống trị; An ninh trật tự 10 11 12 Bưu điện; Chợ NT; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự Điện NT; Trường học; Bưu điện; Nhà dân chư; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Chợ NT; ANTT Điện; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Điện NT; Trường học; Nhà dân cư; Y tế Điện NT; Trường học; Môi trường; Văn hóa Văn hóa; Môi trường; Hệ thống trị KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tiêu chí chưa đạt Tiêu chí đạt Số lượng Tên tiêu chí Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Cơ cấu lao động;Môi trường 19 Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; 16 Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập Quy hoạch; Thủy lợi; Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; Chợ NT Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Số lượng Tên tiêu chí Quy hoạch, Bưu điện; Hộ nghèo; Hình thức tổ chức SX, Giáo dục; Văn hóa; Cơ sở vật chất văn hóa; Y tế; Nhà dân cư; Thu nhập; Điện NT; Trường học; Chợ NT; Giao thông; Thủy lợi; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hệ thống trị; An ninh trật tự; Môi trường Quy hoạch, Bưu điện; Hộ nghèo; Hình thức tổ chức SX, Giáo dục; Văn hóa; Cơ sở vật chất văn hóa; Y tế; Nhà dân cư; Thu nhập; Điện NT; Trường học; Chợ NT; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hệ thống trị; An ninh trật tự; Môi trường Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí chưa đạt Số lượng Tên tiêu chí Năm hoàn thành NTM 2013 Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa 2014 17 Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Điện NT; Trường học; Bưu điện; Nhà dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức TCSX; Giáo dục, Y tế; Văn hóa; Chợ NT; Hệ thống trị; ANTT Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường 2013 14 Quy hoạch; Điện NT; Chợ NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Văn hóa; Môi trường; Y tế; hệ thống Môi trường; Giao thông; Trường học Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi 2014 Page 114 HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI LẬP ĐỀ ÁN TT Tiêu chí đạt Tên xã Số lượng Cổ Bi Đình Xuyên Đông Dư Kim Lan 11 12 11 Tên tiêu chí sản xuất; Giáo dục; Văn hóa; Môi trường; Y tế; HTCT; ANTT Điện NT; Chợ NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Các hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự Điện NT; Chợ NT; Bưu điện; Giáo dục; Hình thức TCSX; Y tế; Nhà dân cư; Hệ thống trị; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Trường học; Hình thức tổ chức SX; Y tế; Giáo dục; Văn hóa; Môi trường; Hệ thống trị; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; Môi trường; Hệ thống trị; An ninh trật tự; Cơ Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tiêu chí chưa đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí CB đạt Tiêu chí chưa đạt Năm hoàn thành NTM Số lượng Tên tiêu chí Số lượng Tên tiêu chí Trường học; Văn hóa Giao thông; sở vật chất văn hóa 2014 Môi trường; Trường học; thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa Giao thông 2014 Giao thông; Thủy lợi; Chợ NT; Cơ sở vật chất văn hóa 2014 Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi; Chợ NT 2014 trị; An ninh trật tự Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Văn hóa; Môi trường Thủy lợi; Văn hóa; Môi trường Văn hóa; trường học Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Thu nhập Quy hoạch; Giao thông; Trường học; Cơ sở văn hóa; Thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; Cơ cấu lao động Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Cơ cấu lao động Quy hoạch; Giao thông NT; Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi; Thu nhập; Chợ NT Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 15 Quy hoạch; Điện NT; Chợ NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Môi trường; Y tế; Thủy lợi; Thu nhập; hệ thống trị; An ninh trật tự 14 Quy hoạch; Điện NT; Chợ NT; Bưu điện; Giáo dục; Hình thức TCSX; Nhà dân cư; Văn hóa; Y tế; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hệ thống CT; An ninh trật tự 14 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Tỷ lệ hộ nghèo; Môi trường; Thu nhập; Văn hóa; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hệ thống trị; An ninh trật tự 14 Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; Môi trường; Hệ thống trị; An ninh trật tự;Quy hoạch; Thu nhập; Văn hóa; Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên Trường học Giao thông NT; Trường học Page 115 HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI LẬP ĐỀ ÁN TT Tiêu chí đạt Tên xã Số lượng 10 11 12 13 Phú Thị Đặng Xá Văn Đức Dương Xá Phù Đổng 10 Tên tiêu chí cấu lao động Điện NT; Y tế; Tỷ lệ hộ nghèo; Hệ thống trị; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức SX; An ninh trật tự; Giáo dục Điện NT; Giáo dục; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức SX; Y tế; Hệ thống tổ chức trị; ANTT Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Hệ thống tổ chức trị; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Hình thức TCSX; Tỷ lệ hộ nghèo; Giáo dục; Y tế; An ninh trật tự; Nhà Điện NT; Bưu điện; Hình thức TCSX; Y tế; Giáo dục; Nhà dân chư; Môi trường;Hệ thống Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ cấu lao động; Văn hóa; Môi trường Trường học; Văn hóa; Môi trường Môi trường; văn hóa Trường học; Văn hóa; Hệ thống trị Thủy lợi; trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Văn hóa KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tiêu chí chưa đạt Số lượng Tên tiêu chí Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Chợ NT; Thu nhập Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Quy hoạch; Giao thông NT; Thủy lợi nội đồng; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; CC LĐ Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; sở vật chất văn hóa; Chợ nông thôn; Thu nhập dân cư; Cơ cấu lao động; Môi trường Quy hoạch; Giao thông; Chợ NT; Thu nhập; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động Tiêu chí đạt Tiêu chí CB đạt Tiêu chí chưa đạt Năm hoàn thành NTM Số lượng Tên tiêu chí Số lượng Tên tiêu chí Số lượng 16 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Môi trường; Chợ NT; Thu nhập; Văn hóa; Trường học; hệ thống trị; An ninh trật tự Cơ cở vật chất văn hóa Giao thông; Thủy lợi 2014 14 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; Y tế; Thu nhập; Văn hóa; Môi trường; Hệ thống trị, An ninh trật tự Giao thông; Trường học Chợ NT; Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi 20142015 15 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Văn hóa; Hộ nghèo; Môi trường; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Giao thông; Thu nhập; Mội trường; Hệ thống trị; An ninh trật tự Thủy lợi; Chợ NT Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa 20142015 12 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Hình thức TCSX; Tỷ lệ hộ nghèo; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; Thu nhập; An ninh trật tự; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Nhà dân cư Trường học; Văn hóa Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Môi trường 20142015 12 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Trường học; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật Giao thông NT; Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi; Chợ NT Chợ NT; Văn hóa; Môi trường 20142015 Tên tiêu chí Page 116 HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI LẬP ĐỀ ÁN TT Tiêu chí đạt Tên xã Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tiêu chí chưa đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí đạt Số lượng trị; An ninh trật tự 14 15 16 Dương Quang Kim Sơn Lệ Chi 17 Kiêu kỵ 18 Trung Mầu Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; Hệ thống tổ chức trị; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; ANTT Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; an ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Tên tiêu chí Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí chưa đạt Số lượng Tên tiêu chí Năm hoàn thành NTM tự 2 Trường học; Văn hóa Hệ thống trị; văn hóa Văn hóa Trường học; Cơ sở vật chất; văn hóa; Hệ thống trị Văn hóa; hệ thống trị Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Môi trường Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Cơ cấu lao động; Môi trường 10 10 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Môi trường Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Chợ nông thôn; Thu nhập; Cơ cấu lao động; Môi trường Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở văn hóa; Chợ NT; Thu nhập; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Môi trường Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Môi trường 2020 Giao thông; Thủy lợi; Chợ NT; Môi trường 2020 Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Cơ sở vật chất 2020 11 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Chợ NT; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức SX; Tỷ lệ hộ nghèo; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự Trường học; Văn hóa; Môi trường 10 Quy hoạch; Điện Nt; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; Y tế; hệ thống trị; an ninh trật tự Văn hóa 10 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức sản xuất; Giáo dục; Y tế; hệ thống trị; an ninh trật tự Chợ NT; Văn hóa Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; văn hóa; Thu nhập Văn hóa; Chợ NT 11 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự 2020 2020 Page 117 HIỆN TRẠNG TRƯỚC KHI LẬP ĐỀ ÁN TT Tiêu chí đạt Tên xã Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí chưa đạt Số lượng Y tế; An ninh trật tự 19 20 Yên thường Dương Hà 10 11 Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Trường học; Tỷ lệ hộ nghèo; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; MT; An ninh trật tự Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức sản xuât; Giáo dục; Y tế; văn hóa;Hệ thống trị; An ninh trật tự KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Tên tiêu chí Tiêu chí đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí CB đạt Số lượng Tên tiêu chí Tiêu chí chưa đạt Số lượng Chợ nông thôn; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Cơ cấu lao động; Môi trường Văn hóa; hệ thống trị Môi trường; Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Chợ nông thôn; Thu nhập; Cơ cấu lao động Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi; Trường học; Chợ nông thôn; Cơ sơ vật chất văn hóa; Thu nhập; Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Tên tiêu chí Năm hoàn thành NTM văn hóa; Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Môi trường 12 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức SX; Giáo dục; Y tế; Hệ thống trị; An ninh trật tự 14 Quy hoạch; Điện NT; Bưu điện; Nhà dân cư; Tỷ lệ hộ nghèo; Tỷ lệ LĐ có việc làm thường xuyên; Hình thức tổ chức SX; Thu nhập; Trường học; Giáo dục; Y tế; Văn hóa; Môi trường; Hệ thống trị; An ninh trật tự Trường học; Chợ NT; Văn hóa Giao thông Thủy lợi; Cơ sở vật chất văn hóa; Thu nhập; Môi trường 2020 Bưu điện; Cơ sở vật chất văn hóa; Thủy lợi; Chợ NT 2020 Page 118 PHIẾU ĐIỀU TRA Sự tham gia Cựu chiến binh huyện Gia Lâm vào xây dựng nông thôn PHẦN I: Thông tin chung I Thông tin chung Họ tên: Tuổi: Nơi ở: Giới tính: Nam: □ Nữ: □ Thôn: Xã: Huyện: Tỉnh: Chức danh:…………………………………………………………………… Trình độ văn hóa: Lớp /10 Lớp /12 Trình độ chuyên môn: Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Phần II Sự tham gia Cựu chiến binh huyện Gia Lâm vào xây dựng NTM Ông (bà) đánh giá tham gia CCB công tác tuyên truyền XD NTM? - Tốt □ - Khá □ - Trung bình □ - Kém □ - Không ý kiến □ 2.Trong nội dung Quy hoạch xây dựng Nông thôn , Ông (bà) cho biết CCB huyện Gia Lâm tham gia vào khâu dự án XD NTM? - Tham gia xác định khó khăn, nhu cầu □ - Xác định giải pháp □ - Tham gia thẩm định/ phê duyệt lập kế hoạch □ - Tham gia đóng góp nguồn lực □ - Tham gia tổ chức thực hiện, thi công □ - Tham gia kiểm tra, giám sát □ - Tham gia quản lý thành xây dựng □ - Tham gia hưởng lợi □ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 119 Ông (bà) đánh giá mức độ tham gia CCB công tác quy hoạch XD NTM? Địa bàn Mức độ tham gia Không tham gia Lãnh Ít tham gia Thực tham gia CCB đạo huyện Lãnh đạo CCB xã Hội viên CCB Ông (bà) đánh giá hài lòng CCB công tác quy hoạch XD NTM? Đối tượng Lãnh đạo CCB cấp - Lãnh đạo CCB Huyện Gia Lâm - Lãnh đạo CCB xã Hội viên CCB thôn Người dân thôn Rất hài lòng Hài long Chưa hài lòng Không ý kiến Ông (bà) đánh giá thay đổi kinh tế gia đình minh trước sau vay vốn Hội CCB để phát triển sản xuất? Đối tượng Trước/sau Trước 1.Lãnh đạo CCB xã vay Hội viên CCB thôn vốn Rất nghèo Tiêu chí đánh gía Nghèo Trung Khá Giàu bình Người dân thôn Sau vay vốn 1.Lãnh đạo CCB xã Hội viên CCB thôn Người dân thôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 Ông (bà) cho biết trước (Sau) tham dự lớp dạy nghề, tư vấn, chuyển giao KHKT nào? Trước tham dự lớp dạy nghề, tư vấn, chuyển giao KHKT STT MH SXNN 4 Dạy nghề Biết Kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa rõ lai, lúa xuân Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm Biết Không Biết biết rõ Tư vấn Chuyển giao KHKT Biết Không Biết biết rõ Biết Không biết Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa, cảnh Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn Sau tham dự lớp dạy nghề, tư vấn, chuyển giao KHKT Kỹ thuật gieo cấy, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa lai, lúa xuân Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gia súc gia cầm Kỹ thuật trồng chăm sóc hoa, cảnh Kỹ thuật trồng, chăm sóc rau an toàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 Ông (bà) đánh giá tham gia cán CCB cấp, hội viên CCB việc đóng góp ngày công lao động, hay tiền vật để phát triển kinh tế địa phương mình? ĐVT: Tỷ lệ % Diễn giải (n=402) Nhiệt Bình Không Không ý tình thường nhiệt tình kiến Lãnh đạo CCB cấp (n=42) Lãnh đạo CCB Huyện Gia Lâm(n=2) Lãnh đạo CCB xã(n=40) Hội viên CCB thôn(n=180) Người dân thôn (n=)180 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 122 Ông (bà) đánh giá tham gia hội CCB huyện Gia Lâm vào công tác vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn STT Đối tượng Đoạn đường tự quản Tốt Bình thường Lãnh đạo CCB xã(n=40) Hội viên CCB thôn(n=180) Người dân thôn (n=)180 Mô hình CLB phòng chống ma túy Không Tốt tốt Nạo vét kênh mương STT Đối tượng Tốt Bình thường Lãnh đạo CCB xã(n=40) Hội viên CCB thôn(n=180) Người dân thôn (n=)180 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Không Tốt tốt Bình Không thường tốt Vệ sinh môi trường Bình Không thường tốt Phát quang hành lang, vỉ hè Tốt Bình Không thường tốt Số trồng Tốt Bình Không thường tốt Page 123 CCB tham gia xây dựng mô hình gia đình văn hóa địa phương? Có □ Không □ - Lý tham gia? 10 Theo Ông (bà) để nâng cao vai trò CCB việc tham gia xây dựng mô hình nông thôn CCB cần phải làm gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 124 [...]... vai trò trách nhiệm của hội trong các phong trào thi đua và xây dựng nông thôn mới Để có được cái nhìn toàn diện và đầy đủ về sự tham gia của Hội CCB trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ở huyện Gia Lâm hiện nay, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu sự tham gia của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung... Gia Lâm trong xây dựng nông thôn mới 2.1.5.1 Công tác lãnh đạo của Hội cựu chiến binh Công tác tổ chức của Hội cựu chiến binh có ảnh hưởng lớn đến sự tham gia của Hội viên Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới Tổ chức Hội có vào cuộc, triển khai các nội dung trong xây dựng nông thôn mới thì Hội viên – với tư cách là thành viên của tổ chức mới có sự tham gia vào việc thực hiện chương trình Sự chỉ... hội được giữ vững Đạt tự xã hội 12 13 14 15 16 17 18 19 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 14 2.1.4 Nội dung nghiên cứu sự tham gia của Hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm trong xây dựng Nông thôn mới Sự tham gia của Hội CCB huyện Gia Lâm trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện qua 9 nội dung sau: 2.1.4.1 Tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới Phát động phong trào xây. .. tượng nghiên cứu của luận văn là sự tham gia của Hội CCB trong xây Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 3 dựng Nông thôn mới tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Với chủ thể nghiên cứu trực tiếp là những cán bộ, hội viên của Hội CCB thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu a Phạm vi về thời gian Đề tài tiến hành điều tra nghiên cứu thực trạng vấn... quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Từ đó, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò của Hội CCB trong xây dựng nông thôn mới tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4 PHẦN II MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ THAM GIA CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2.1 Cơ... nông thôn mới 2.1.5.2 Sự phối kết hợp của các cấp uỷ Đảng, chính quyền Đây là một trong số những yếu tố quyết định đến sự tham gia của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới Đối với cấp uỷ Đảng chính quyền quan tâm đến sự tham gia của Hội viên hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới, và Hội cựu chiến binh ở địa phương đó phát huy được tiềm năng, kinh nghiệm, tích cực, chủ động trong tham. .. bộ, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới của các cơ sở Hội CCB huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trong 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013 từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp cho những năm tiếp theo b Phạm vi về không gian Đề tài nghiên cứu trên địa bàn 20 xã của huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội c Phạm vi về nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận và thực tiễn về sự tham gia của Hội CCB trong. .. của Hội CCB các địa phương trên địa bàn huyện Gia Lâm trong xây dựng nông thôn mới - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của Hội CCB trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Gia Lâm - Đề xuất giải pháp để Hội CCB các cấp huyện Gia Lâm tham gia tốt hơn vào việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu. .. sự tham gia của Hội CCB trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Gia Lâm thời gian qua, xác định các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội CCB trong quá trình xây dựng nông thôn mới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về sự tham gia của Hội CCB trong triển khai xây dựng nông thôn mới - Đánh giá thực trạng tham gia của. .. luận về sự tham gia của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng Nông thôn mới 2.1.1 Khái niệm, bản chất và hình thức về sự tham gia của Hội cựu chiến binh trong xây dựng Nông thôn mới Sự tham gia là một quá trình cho phép người dân tự tổ chức để xác định nhu cầu và cùng nhau thiết kế, tổ chức thực hiện, đánh giá hoạt động và cùng nhau hưởng lợi từ các hoạt động đó Theo Setty (1991), sự tham gia của người ... tham gia Hội CCB công xây dựng nông thôn huyện Gia Lâm nay, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng Nông thôn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 1.2 Mục tiêu nghiên. .. VỀ SỰ THAM GIA CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 2.1 Cơ sở lý luận tham gia Hội Cựu chiến binh xây dựng Nông thôn 2.1.1 Khái niệm, chất hình thức tham gia Hội cựu chiến binh xây. .. Cựu chiến binh xây dựng NTM 2.1.4 Nội dung nghiên cứu tham gia Hội cựu chiến binh huyện Gia Lâm xây dựng Nông thôn 2.1.5 15 Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lâm xây
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự tham gia của hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới tại huyện gia lâm, thành phố hà nội, nghiên cứu sự tham gia của hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới tại huyện gia lâm, thành phố hà nội, , Phần I. Mở đầu, Phần II. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sự tham gia của hội cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới, Phần III. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần IV. Kết quả nghiên cứu, Phần V. Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan