Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

68 721 1
Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Sau hơn 20 năm kể từ bước ngoặt năm 1986, cùng với công cuộc đổi mới đất nước là quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có nhiều bên tham gia một cách hiệu quả.

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguồn vốn đầu phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động sử dụng vốn đầu phát triển trong doanh nghiệp nhà nước. MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP MỤC LỤC .1 Lời mở đầu .1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP .1 1. Tài chính Việt Nam 2001-2010, nhà xuất bản tài chính. 2. Để sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả nhất, diễn đàn doanh nghiệp,16/12/2006. 3. DNNN không thể chủ đạo bằng cách giữ nhiều vốn, dân trí, 22/9/2006. 4. DNNN sử dụng vốn vay kém hiệu quả, thời báo kinh tế Việt Nam, 27/01/2008. 5. Đổi mới phương thức quản lý phần vốn nhà nước đầu tại các doanh nghiệp, hội nghị quốc tế quản trị doanh nghiệp, 6/12/2004. 6. Giáo trình Kinh tế đầu tư-PGS,TS Nguyễn Bạch Nguyệt;PGS,TS Từ Quang Phương 7. Giáo trình Quản trị doanh nghiệp-Nguyễn Hải Sơn 8. Thị trường BĐS,những vấn đề lý luận thực tiễn ở Việt Nam-PGS.TS Thái Bá Cần; TS-Trần Nguyên Nam 9. Tạp chí cộng sản số 6(150) năm 2008. 10. Báo thương mại 27/1/2008 11. Tạp chí Tài chính Doanh Nghiệp,số 4/2006, số 12/2007 12. Nghị quyết số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về DNNN. 13. www.mso.gov.vn 14. Tienphongonline.com.vn 15. Dantri.com.vn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 16. Trần Thị Thanh (2006).Một số vấn đề về cơ cấu vốn của DNNN Việt Nam hiện nay.Tạp chí Thanh tra tài chính 17. Nghiên cứu: Đổi mới cơ cấu vốn của các DNNN Việt Nam hiện nay 18. Niên giám thống kê 2006 19. Kết quả nghiên cứu các đề án của Việt Nam - Hà Lan VNPR 2001 20. Bảo toàn phát triển vốn NXB Thống Kê 21. Hướng đến tầm cao mới – Báo cáo phát triển Việt Nam 2007 22. Tổng kết kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2005 - lý luận thực tiễn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Sau hơn 20 năm kể từ bước ngoặt năm 1986, cùng với công cuộc đổi mới đất nước là quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước. Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có nhiều bên tham gia một cách hiệu quả. Từ chỗ hoàn toàn do doanh nghiệp nhà nước chi phối đến lúc bắt đầu tiến hành đổi mới, sản xuất hàng hoá dịch vụ ngày càng chuyển dần sang tay các doanh nghiệp với các cơ cấu sở hữu quản trị đa dạng. Hàng ngàn doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển đổi hình thức sở hữu, nhờ đó phần nào khẳng định được vị trí quan trọng trong việc tạo thu nhập điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp là một thực tế không thể phủ nhận. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là tình hình huy động sử dụng vốn đầu phát triển của doanh nghiệp còn nhiều bất cập, đặc biệt là tình hình sử dụng vốn sau khi huy động. Nguồn vốn đầu phát triển chiếm vị trí quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp, chính vì vậy việc huy động sử dụng hiệu quả nguồn vốn này là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp tồn tại phát triển, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập đầy cạnh tranh hiện nay. Nghiên cứu đề tài “ Nguồn vốn đầu phát triển của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng huy động sử dụng vốn đầu phát triển của doanh nghiệp nhà nước” để thấy rõ vai trò của nguồn vốn đầu phát triển cụ thể hơn là xem xét đánh giá thực trạng sử dụng nguồn vốn đó hiện nay của các doanh nghiệp nhà nước, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước. Nhóm 11 xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo hướng dẫn Từ Quang Phương đã giúp chúng em thực hiện đề tài này. Trong quá trình hoàn thành đề tài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót mong thầy giáo các bạn đóng góp ý kiến. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN NGUỒN VỐN ĐẦU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VAI TRÒ CỦA ĐẦU TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1. Khái niệm đầu Đầu sự hi sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đạt được các kết quả thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực hi sinh có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động trí tuệ. Những kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính (tiền vốn ), tài sản vật chất( nhà máy, đường xá, bệnh viện, trường học…), tài sản trí tuệ (trình độ văn hóa, chuyên môn, quản lý, khoa học kĩ thuật…) nguồn nhân lựccó đủ điều kiện làm việc với năng suất lao động cao hơn trong nền sản xuất xã hội. 1.1.2.Các loại hình đầu 1.1.2.1. Đầu tài chính Đầu tài chính là loại hình đầu trong đó người có tiền bỏ tiền ra cho vay hoặc mua các chứng chỉ có giá để hưởng lãi suất định trước hoặc lãi suất tuỳ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty phát hành. Đầu tài chính là loại hình đầu không trực tiếp làm gia tăng tài sản cho nền kinh.Với hoạt động đầu này, vốn đầu bỏ ra được lưu chuyển dễ dàng khi cần có thể rút ra một cách nhanh chóng, do đó khuyến khích người có tiền bỏ tiền ra đầu. Để giảm rủi ro họ có thể đầu vào nhiều nơi để chia nguồn vốn vào nhiều mảng. Đầu tài chính là một nguồn cung cấp vốn quan trọng cho đầu phát triển. 1.1.2.2. Đầu thương mại Đầu thương mại là loại đầu trong đó người có tiền bỏ ra để mua hàng hoá sau đó bán với giá cao hơn nhằm thu được lợi nhuận do chênh lệch giá khi mua khi giá bán. Đầu thương mại không trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế mà làm tăng tài sản tài chính cho người đầu tỏng quá trình mua đi bán lại chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá giữa người bán nhà đầu người đầu với khách hàng của họ.Hoạt động đầu này góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông của cải vật chất do đầu phát triển tạo ra, từ đó thúc đẩy đầu phát triển, tăng thu ngân sách tăng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tích luỹ vốn cho cho phát triển sản xuất,kinh doanh dịch vụ nói riêng nền sản xuất xã hội nói chung. 1.1.2.3. Đầu phát triển Đầu phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư,là việc chi dùng vốn trong hiện tại để tiến hành hoạt động nhằm làm tăng thêm hoặc tạo ra những tài sản vật chất tài sản trí tuệ,gia tăng năng lực sản xuất,tạo thêm việc làm vì mục tiêu phát triển. Đầu thương mại, đầu tài chính đầu phát triển là 3 loại đầu luôn luôn tồn tại có quan hệ tương hỗ với nhau. Đầu phát triển tạo tiền đề để tăng tích luỹ,phát triển hoạt động đầu tài chính đầu thương mại.Ngược lại đầu tài chính đầu thương mại hỗ trợ tạo điều kiện để tăng cường đầu phát triển. 1.1.3.Vai trò của đầu phát triển đối với doanh nghiệp Đầu phát triển là hình thức đầu trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, đơn vị sản xuất cung ứng dịch vụ. Hình thức đầu này đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. 1.1.3.1.Tác động của đầu phát triển đến tăng trưởng phát triển kinh tế. Đầu phát triển vừa tác động đến tốc độ phát triển vừa tác động đến chất lượng tăng trưởng. Tăng quy mô vốn đầu sử dụng vốn đầu hợp lý là những nhân tố rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất tổng hợp, tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế do đó nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Biểu hiện tập trung của mối quan hệ giữa đầu phát triển với tăng Hệ số ICOR ( Incremental - tỷ số gia tăng của vốn so với sản lượng ) là tỷ số giữa quy mô đầu tăng thêm với mức gia tăng sản lượng hay là phần đầu cần thiết để tạo ra một đơn vị sản lưọng GDP tăng thêm: Vốn đầu tăng thêm Đầu trong kỳ ICOR= = GDP tăng thêm GDP tăng thêm Chia cả tử cả mẫu của công thức trên cho GDP, ta có: Tỷ lệ vốn đầu tư/GDP ICOR= 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Từ công thúc trên cho thấy: Nếu COR không đổi thì mức tăng trưởng kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào vốn đầu tư. Hệ số ICOR của nền kinh tế cao hay thấp chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố như: * Do thay đổi của cơ cấu đầu ngành.Cơ cấu đầu ngành thay đổi ảnh hưởng đến hệ số ICOR từng ngành, từ đó tác động đến ICOR chung. * Sự phát triển của khoa học công nghệ có ảnh hưởng đến ICOR.Gia tăng khoa học công nghệ làm cho đầu trong kỳ (tử số của công thức) tăng thêm, mặt khác sẽ làm cho máy móc hoạt động có hiệu quả hơn, năng suất cao hơn kết quả làm cho đấu tăng lên, GDP tăng lên (mẫu số của công thức). *Do thay đổi cơ chế chính sách phương pháp tổ chức quản lý, nếu cơ chế chính sách phù hợp thì đầu có hiệu quả hơn làm cho ICOR giảm ngược lại. 1.1.3.2. Đầu phát triển tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế là cơ cấu tổng thể các yếu tố cấu thành nền kinh tế ,có quan hệ chặt chẽ với nhau, được thể hiện cả về mặt chất mặt lượng, tuỳ thuộc thay đổi tỷ trọng của bộ phận cấu thành nền kinh tế.Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế xảy ra có sự phát triển không đồng đều về quy mô, tốc độ giữa các nghành , vùng.Những cơ cấu kinh tế chủ yếu của nền kinh tế quốc dân bao gồm cơ cấu kinh tế ngành, lãnh thổ, theo thành phần kinh tế. Đầu có tác động quan trọng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.nó góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy luật chiến lược phát triển kinh tế kinh tế xã hội của một quốc gia trong từng thời kỳ, tạo cân đối mới trên phạm vi nền kinh tế quốc dân giữa các ngành, vùng, phát huy nội lực của nền kinh tế,trong khi vẫn coi trọng yếu tố ngoại lực. Đối với cơ cấu ngành, đầu vốn vào ngành nào, quy mô vốn đầu ngành nhiều hay ít, việc sử dụng vốn hiệu quả cao hay thấp đều ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, đến khả năng tăng cường cơ sở vật chất của từng ngành ,tạo tiền đề vật chất để phát triển các ngành mới, do đó, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đối với cơ cấu lãnh thổ, đầu có tác dụng giải quyết những mất cân đối về phát triển giữa các vùng lãnh thổ, đưa những vùng kém phát triển thoát khỏi tình trạng đói nghèo, phát huy tối đa những lợi thế so sánh về tài nguyên, địa thế, kinh tế, chính trị của những 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vùng có khả năng phát triển nhanh hơn, làm bàn đạp thúc đẩy những vùng khác cùng phát triển. Có thể đánh giá vai trò của đầu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế qua các chỉ tiêu dưới đây: % thay đổi tỷ trọng đầu của Hệ số co dãn giữa việc ngành/tổng vốn đầu xã hội giữakỳ thay đổi cơ cấu đầu nghiên cứu so với kỳ trước với thay đổi cơ cấu = kinh tế ngành %thay đổi tỷ trọng GDPcủa ngành trong tổng GDP giữa kỳ nghiên cứuvới kỳ trước Chỉ tiêu này cho biết, để tăng 1% tỷ trọng GDP của ngành trong tổng GDP(thay đổi cơ cấu kinh tế ) thì phải đầu cho ngành tăng thêm bao nhiêu. % thay đổi tỷ trọng vốn đầu của ngành Hệ số co dãn giữa việc nào đó /tổng vốn đầu xã hội knghiên thay đổi cơ cấu cứu so với kỳ trước đầu ngành với thay = đổi GDP % thay đổi tốc độ tăng trưởng GDP giữa kỳ nghiên cứu so với kỳ trước Chỉ tiêu này cho biết : để góp phần dưa tăng trưởng kinh tế ( GDP ) lên 1% thì tỷ trọng đầu vào một ngành nào đó tăng lên bao nhiêu. 1.1.3.3.Tác động của đầu phát triển đến khoa học công nghệ Đầu là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đổi mới phát triển khoa học công nghệcủa một doanh nghiệp quốc gia. Công nghệ bao gồm các yếu tố cơ bản: phần cứng ( máy móc,thiết bị ),phần mềm( các văn bản,các tài liệu,các bí quyết …),yếu tố con người ( các kỹ năng quản lý,kinh nghiệm ),yếu tố tổ chức(các thể chế,phương pháp tổ chức…) .Muốn có công nghệ ,cần phải đầu vào các yếu tố cấu thành. Đối với các nước đang phát triển ,do có nhiều lao động nguyên liệu thường đầu các loại công nghệ sử dụng nhiều lao động nguyên liệu,sau đó, ảm dần hàm lượng lao động nguyên liệu trong sản xuất sản phẩm tăng dần hàm lượng vốn thiết bị tri thức thông qua việc đầu công nghệ hiện đại 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hơn đầu đúng mức để phát triển nguồn nhân lực. Đến giai đoạn phát triển,xu hướng đầu mạnh vốn thiết bị gia tăng hàm lượng tri thức chiếm ưu thế tuyệt đối. Công nghệ mà doanh nghiệp có được là do nhập khẩu từ bên ngoài hoặc tự nghiên cứu ứng dụng.Dù nhập hay là nghiên cứu thì đề đòi hỏi vốn đầu lớn.Mỗi doanh nghiệp mỗi nước mỗi nước khác nhau cần có bước đi phù hợp để lựa chọn công nghệ thích hợp. Trên cơ sở đó, đầu có hiệu quả để phát huy lợi thế so sánh của từng đơn vị cũng như toàn nền kinh tế quốc dân. Để phản ánh sự tác động của đầu đến trình độ phát triển khoa học công nghệ ,có thể sử dụng các chỉ tiêu sau : Tỷ trọng vốn đầu đổi mới công nghệ /tổng vốn đầu .Chỉ tiêu này cho thấy mức độ đầu đổi mới công nghệ nhiều hay ít trong mỗi thời kỳ. Tỷ trọng chi phí mua sắm máy móc thiết bị /tổng vốn đầu thực hiện.Chỉ tiêu này cho thấy tỷ lệ vốn là do máy máoc thiết bị chiếm bao nhiêu. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghệ khai khoáng, chế tạo, lắp ráp, tỷ lệ này phải lớn. Tỷ trọng vốn đầu theo chiều sâu /tổng vốn đầu thực hiện. Đầu chiều sâu thường gắn liền với đổi mới công nghệ. Do đó, chỉ tiêu này càng lớn phản ánh mức độ đầu đổi mới khoa học công nghệ cao. Tỷ trọng vốn đầu cho các công trình mũi nhọn ,trọng điểm. Các công trình trọng điểm mũi nhọn thường là các công trình đầu lớn,công nghệ hiện đại,mang tính chất đầu mồi,tạo tiền đề để đầu phát triển các công trình khác. Chỉ tiêu này cho thấy mức độ tập trung của công nghệ gián tiếp phản ánh mức độ hiện đại của công nghệ. II. NGUỒN VỐN ĐẦU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.2.1.Khái niệm nguồn vốn đầu Nguồn hình thành vốn đầu chính là phần tích luỹ được thể hiện dưới dạng giá trị được chuyển hoá thành vốn đầu đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. 1.2.2.Bản chất của nguồn vốn đầu Về bản chất nguồn vốn đầu là phần tiết kiệm hay tích lũy mà nền kinhn tế có thể huy động được để đưa vào quá trình tái sản xuất xã hội. Theo lý thuyết bản của Adamsmith, một đại diện của trường phái kinh tế học cổ điển coi bản là điều kiện vật chất cần thiết cho sản xuất của mọi xã hội . Điều quý giá trong lý thuyết bản của ông là quan điểm về tiết kiệm. Ông cho rằng muốn có bản thì phải có tiết kiệm,nhà bản phải dành một 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phần thu nhập của mình để mở rộng sản sản xuất , tạo thêm công việc cho công nhân. Điều này xét đến cùng sẽ làm tăng xủa cải của quố dân . Ông ca ngợi tiết kiệm lên án sự lãng phí, ông nói : “Mỗi kẻ hoang phí là kẻ thù của sự giàu có của xã hội, còn mỗi người tiết kiệm là người làm giàu cho xã hội “. Trong tác phẩm “Của cải của các dân tộc” (1776),Adasmith nói rằng: “Tiết kiệm là nguyên nhân trực tiếp làm gia tăng vốn. Lao động tạo ra sản phẩm để tích luỹ cho quá trình tiết kiệm. Nhưng dù có tạo ra bao nhiêu chăng nữa,nhưng không có tiết kiệm thì vốn không bao giờ tăng lên”. Sang thế kỷ XIX,khi nghiên cứu về cân đối kinh tế, về các mối quan hệ giữa các khu vực của nền sản xuất xã hội, về các vấn đề có liên quan đến tích luỹ, C.Mac đã chứng minh rằng :Trong một nền kinh tế với hai khu vực ,khu vực I sản xuất liệu sản xuất khu vực II sản xuất liệu tiêu dùng. Cơ cấu tổng giá trị của từng khu vựcđều bao gồm (c+v+m), trong đó c là tiêu hao vật chất,(v+m) là giá trị mới sáng tạo ra. Khi đó điều kiện đảm bảo tái sản xuất mở rộng không ngừng thì nền sản xuất xã hội phải đảm bảo (v+m)của khu vực I lớn hơn tiêu hao vật chất ở khu vực II : ( v+m )I >cII Hay: (c+v+m )I > cII+cI Vậy liệu sản xuất được tạo ra ở khu vực I không chỉ bù đắp tiêu hao vất chất của toàn bộ nền kinh tếmà còn phải dư thừa để đầu làm tăng quy mô liệu ản xuất trong quá trình sản xuất tiếp theo. Đối với khu vực II ,yêu cầu phải đảm bảo : (c+v+m )II > (v+m)I +(v+m)II Tức là toàn bộ giá trị mới của cả hai khu vực phải lớn hơn giá trị sản phẩm sản xuất ra của khu vực II. Chỉ khi điều kiện này được thoả mãn , nền kinh tế mới dành một phần thu nhập để tái sản xuất mở rộng. Từ đó quy mô đầu cũng sẽ tăng. Như vậy , để đảm bảo gia tăng nguồn lực cho sản xuất ,gia tăng quy mô đầu ,một mặt phải tăng cường sản xuất liệu sản xuất ở khu vực I, đồng thời phải sử dụng liệu sản xuất tiết kiệm ở cả hai khu vực. Mặt khác, phải tăng cường sản xuất liệu tiêu dùng ở khu vực II,thực hiện tiết kiệm tiêu dùng ở cả hai khu vực. Vậy theo quan điểm của Mac để tái sản xuất mở rộng lâu dài thì phải phát triển sản xuất tiến hành tiết kiệmở cả trong sản xuất tiêu dùng. Trong tác phẩm nổi tiếng “Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ” của Jonh Maynard Keynes, một nhà kinh tế học hiện đại đã chứng minh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rằng: Đầu chính là phần thu nhập mà không chuyển vào tiêu dùng. Đồng thời ông cũng chỉ ra rằng tiết kiệm chính là phần dôi ra của thu nhập so với tiêu dùng : Ta có Thu nhập = Tiêu dùng +Đầu Tiết kiệm = Thu nhập –Tiêu dùng Như vậy : Đầu = Tiết kiệm Hay: (I) = (S) Theo Keynes,sự cân bằng giữa tiết kiệm đầu xuất phát từ tính chất song phương của các giao dịch giữa một bên là nhà sản xuất bên kia là người tiêu dùng. Thu nhập chính là mức chênh lệch giưa doanh thu bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ tổng chi phí. Nhưng toàn bộ sản phẩm sản xuất ra phải bán cho người tiêu dùng hoặc cho các nhà sản xuất khác. Mặt khác đầu hiện hành chính bằng phần tăng thêm năng lực sản xuất mới trong kỳ.Vì vậy về tổng thể phần dôi ra của thu nhập so với tiêu dùng, gọi là tiết kiệm không thể khác với phần gia tăng năng lực sản xuất, gọi là đầu tư. Tuy nhiên điều kiện cân bằng trên chỉ đạt được trong nền kinh tế đóng. Đầu tiết kiệm là hai đại lượng quan trọng. Việc điều tiết vĩ mô nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập đòi hỏi phải khuyến khích tăng đầu tiết kiệm, từ đó giải quyết khủng hoảng thất nghiệp. 1.2.3.Vai trò của nguồn vốn đầu trong các doanh nghiệp Vốn có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Vốn là điều kiện không thể thiếu được để thành lập một doanh nghiệp & tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong mọi loại hình doanh nghiệp, vốn phản ánh nguồn lực tài chính được đầu vào sản xuất kinh doanh. Trong quản lý tài chính, các doanh nghiệp cần chú ý quản lý việc huy động & sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng qua lại của các hình thái khác nhau của tài sản & hiệu quả tài chính. 1.2.3.1. Điều kiện tiên quyết để thành lập doanh nghiệp. Vốn là điều kiện không thể thiếu để thành lập một doanh nghiệp. Về mặt pháp lý, mỗi doanh nghiệp khi thành lập đều phải có một lượng vốn nhất định phải lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định do Nhà nước quy 10 [...]... doanh nghiệp nhà nướcnhà nước không cần nắm giữ 100% vốn thì hiện nay nhà nước chỉ nắm từ 51% vốn trở lên Quá trình cổ phần hoá không những giúp doanh nghiệp nhà nước huy động được nguồn vốn trong dân doanh mà còn giúp các doanh nghiệp năng động hơn trong việc quản lý việc sử dụng vốn Thông qua cổ phần hoá, nhà nước đã giảm dần chức năng quản lý sang giám sát việc huy độngsử dụng vốn của doanh nghiệp. . . vốn thực sự hiệu quả Do đó chính sách này tác động không nhỏ tới việc sử dụng vốn của Doanh nghiệp nhà nước 1.2.7.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp nhà nước i) Ngân sách nhà nước Ngân sách là nguồn huy động chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhà nước Trước đổi mới năm 1986 nền kinh tế còn mang nặng tưởng cấp phát, các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu hoạt động theo nhu cầu phân... không ngừng phát triển trên thương trường 1.2.4.Cơ sở huy động nguồn vốn đầu phát triển trong các DNNN Có nhiều quan điểm về huy động vốn đầu phát triển của các doanh nghiệp nhưng tựu chung lại các quan điểm này đều có những đặc điểm chung: Huy động vốn đầu phát triển phải phù hợp với cơ chế chung về huy động vốn từ nguồn trong nước Quan điểm này thể hiện ở các tiêu chí: -Lãi suất huy động phải... kém trong khâu huy độngsử dụng vốn đầu phát triển một cách hiệu quả để đem lại lợi nhuận kinh doanh cao I.THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.1.1 Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước Sau một chặng đường dài sắp xếp, đổi mới, đến nay cả nước còn khoảng 3.000 doanh nghiệp Nhà nước các loại, đang nắm giữ gần 70% tài sản cố định quốc gia, 20% tổng vốn đầu toàn xã hội, gần 50% tổng vốn. .. hữu sẽ quyết định tính chất hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp Nhà nuớc, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu của Nhà nước, chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nướcNhà nước Đối với các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải có một số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thành lập doanh nghiệp Chẳng hạn, đối với công ty cổ phần, vốn góp của các cổ đông đóng... tốc độ chu chuyển vốn Thứ ba là khi các giao dịch thế chấp bất động sản để vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh chẳng những làm nhân đôi giá trị sử dụng của bất động sản mà còn có tác dụng khai thác nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư cho đầu phát triển Thứ là khi dùng quyền sử dụng đất góp vốn liên doanh, nhà nước cũng như doanh nghiệp không phải đầu vốn bằng tiền mà với bất động sản có sẵn,... vốn đầu của Nhà nước, 70% tổng vốn vay các ngân hàng nước ngoài gần 60% tổng lượng vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại Nhà nước Nhà nước chỉ tham gia quản lý doanh nghiệp với cách là chủ sở hữu, người góp vốn, quản lý tính hiệu quả việc sử dụng hợp pháp đồng vốn giao cho doanh nghiệp Doanh nghiệp có quyền thực sự trong việc thay đổi cơ cấu tài sản để mở rộng kinh doanh, chủ động huy. .. tố đầu vào tiêu thụ đầu ra, điều này tạo ra ảnh hưởng không nhỏ về tưởng bao cấp mà vẫn còn tồn tại đến ngày nay Nguồn huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp nhà nước lúc đó là từ ngân sách nhà nước nên không tạo cho doanh nghiệp tính chủ động trong huy động tính trách nhiệm trong sử dụng sao cho có hiệu quả Từ khi thực hiện cổ phần hoá nhằm đa dạng hoá cơ cấu chủ sở hữu vốn, đối với những doanh. .. tranh rủi ro cũng lớn hơn Tóm lại mỗi nguồn vốn phương thức tài trợ vừa có ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm nhất định Tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà doanh nghiệp cói thể lựa chọn nguồn phương thức huy động vốn phù hợp 1.2.6 Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân Khái niệm doanh nghiệp nhà nước Theo luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Doanh nghiệp nhà nước là... Nam Lợi nhuận giữ lại của các tổng công ty này đóng vai trò quan trọng trong nguồn vốn kinh doanh CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Từ đại hội VI của Đảng năm 1986, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã trở thành trọng tâm trong tiến trình đổi mới nền kinh tế theo hướng nhất quán chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đây là giai

Ngày đăng: 24/04/2013, 20:59

Hình ảnh liên quan

Tnh hình vốn chủ sở hữu nhà nướctại các DNNN cổ phần hoá - Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

nh.

hình vốn chủ sở hữu nhà nướctại các DNNN cổ phần hoá Xem tại trang 29 của tài liệu.
từ bảng ta thấy dư nợ cho thuê TC ủa các DNNNgiảm qua các năm.DNNNlà loại - Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

t.

ừ bảng ta thấy dư nợ cho thuê TC ủa các DNNNgiảm qua các năm.DNNNlà loại Xem tại trang 36 của tài liệu.
Một trong những ví dụ điển hình chương trình đầu tư lớn mà không mang lại hiệu quả nhất phải kể đến là chương trình sản xuất 1 triệu tấn đường - Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

t.

trong những ví dụ điển hình chương trình đầu tư lớn mà không mang lại hiệu quả nhất phải kể đến là chương trình sản xuất 1 triệu tấn đường Xem tại trang 43 của tài liệu.
Doanh thu thuần của doanhnghiệp phân theo loại hình doanhnghiệp - Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

oanh.

thu thuần của doanhnghiệp phân theo loại hình doanhnghiệp Xem tại trang 44 của tài liệu.
III. Đánh giá về tình hình huy động và sử dụng vốn. - Nguồn vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Thực trạng huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển trong doanh nghiệp nhà nước

nh.

giá về tình hình huy động và sử dụng vốn Xem tại trang 51 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan