0

Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)

93 26,682 216

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/10/2015, 14:27

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠOVĨNH PHÚCĐỀ CHÍNH THỨCKÌ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI MÔN:VẬT LÍThời gian:180 phút (không kể thời gian giao đề)Câu 1:Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ điểm O trên trục Ox, theo chiều dương với gia tốc a. Saukhoảng thời gian t0 thì vật chuyển động với gia tốc –a. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu chuyển động thìvật lại về đến điểm O? Cho biết tính chất của chuyển động sau khoảng thời gian t0?mCâu 2:Một vật nhỏ khối lượng m trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh nêm có gócranghiêng α=300 so với phương ngang (hình 1). Hệ số ma sát giữa vật với mặtnêm là µ=0,2.Lấy g=10 m/s2. Mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.a)Nêm được giữ cố định. Khi vật đến chân nêm thì có bao nhiêu phần trămαcơ năng của vật chuyển hóa thành nhiệt năng?b)Nêm được kéo cho trượt sang trái với gia tốc không đổi a =2 m/s2 trên sànHình 1nằm ngang. Tìm gia tốc của m so với nêm khi nó được thả cho chuyển động.Câu 3:Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều khối lượng m=100kg có thểquay tự do quanh một trục đi qua đầu A và vuông góc với mặt phẳngnghiêng như hình vẽ (hình 2). Thanh được giữ cân bằng theo phươngrhợp với phương ngang góc α=300 nhờ một lực F đặt vào đầu B, phươngrcủa lực F có thể thay đổi được.ra) F có phương nằm ngang.Tìm giá trị của lực F.b)Tìm giá trị nhỏ nhất của lực F để có thể giữ thanh như đã mô tả.Câu 4:Hình 2Một vật khối lượng m=800g, chuyển động trên trục Ox theo phương trình x=t2-5t+2(m), t có đơn vị làgiây. Xác định độ biến thiên động lượng của vật kể từ thời điểm t0=0 đến thời điểm t1=2s, t2=4s.Câu 5:Hai quả bóng nhỏ đàn hồi có khối lượng m1 và m2 (m1to là:11x = xo + vo (t − t o ) − a (t − t o ) 2 = − at 2 + 2at o t − at o2 …………………………….22Khi vật trở về điểm O ta có: x=0……………………………………………………⇔ t 2 − 4tot + 2to2 = 0 ⇔ t = to (2 + 2) …………………………………………………...Sau thời điểm to, vật bắt đầu chuyển động chậm dần đều cho đến lúc dừng lại tứcthời. Sau đó vật chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại về điểm O……..a) Lực ma sát: Fms = µ.N = µmg.cosα .......................................................................Công của lực ma sát: Ams = Fms.l với l là chiều dài nêm............................................Cơ năng ban đầu của vật: W = mgh = mgl.sinα.........................................................A msµ= 34,6%.................................................................................................=Wtan αrb) Các lực tác dụng vao vật m như hìnhrNvẽFĐiểm0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25ns2(2đ)rarPHV0,25αr r rrrPhương trình định luật II cho vật: P + N + Fms = m (a 12 + a ) ......................................0,25Chiếu lên phương vuông góc với nêm và song song với nêm ta được:N + ma.sin α - mg.cos α = 0mg.sin α + ma.cos α – Fms = m.a12..............................................................................a12 = g. sin α + a. cos α − µ (g. cos α − a. sin α ) = 5,2 m/s2....................................0,250,25a) Các lực tác dụng vào thanh AB và không điqua trục quay A như hình vẽ.3(2đ)AαrPPhương trình mômen với trục quay ở A.rFBHV0,25 ABcos α = F.AB.sin α........................................................................................2mgF== 866 N.................................................................................................2. tan αb) Muốn F có giá trị nhỏ nhất thì F phải có phương vuông góc với AB....................ABmg.cos α = F.AB.................................................................................................2mg. cos αFmin == 433 (N).......................................................................................2Áp dụng phương trình chuyển động tổng quát:1x = at 2 + vo t + xo ta có: a=2m/s2, vo=-5m/s, xo=2m...............................................2phương trình vận tốc của vật là: v = vo + at = −5 + 2t ……………………………...0,25* Sau 2s, vận tốc của vật là: v=-5+4=-1m/s………………………………………...- Như vậy sau 2s thì vật vẫn chuyển động ngược chiều dương, nên độ biến thiên0,25mg.4(2đ)urur uur0,500,250,250,50,25động lượng của vật là: ∆ P = P1 − Po → ∆P = P1 − Po = 0,8.(−1) − 0,8.(−5) = 3, 2  kg.m  …….0,25* Sau 4s, vận tốc của vật là: v=-5+8=3m/s………………………………………….- Như vậy sau 4s thì vật đổi chiều chuyển động và chuyển động cùng chiều dương,nên độ biến thiên động lượng của vật là:……………………………………………0,25ur uur uur kg .m  .∆ P = P2 − Po → ∆P = P2 − Po = 0,8.3 − 0,8.(−5) = 6, 4  s ………………………..............0,25a) Khi quả bóng 2 sắp chạm đất thì cả hai đều có vận tốc là v = 2 gh ............ .......0,25 s Quả 2 chạm đất và nảy lên va chạm với quả 1. Quả 1 sẽ nhận được năng lượng lớnnhất có thể nếu quả dưới sau khi va chạm với quả trên thì đứng yên........................Chọn chiều dương hướng lên. Gọi u là vận tốc của quả 1 ngay sau va chạm vớiquả 2.Định luật bảo toàn động lượng ta có: (m2 − m1 ).v = m1 .u (1)...................................0,250,250,25v2u2(2)....................................= m1220,25m1 1= ………………………………………………...m2 30,25Định luật bảo toàn cơ năng ta có: (m1 + m2 )5(2đ)0,50Từ (1) và (2) suy ra: u = 2vThay u=2v vào (1) ta đượcb) (m2 − m1 ).v = m1v1 + m2 v 2 (3)v2v2v2= m1 1 + m2 2 (4).............................................................................2220,25Từ (3) và (4) suy ra: v1 = (3m2 − m1 )v …………………………………………...........0,25=3v (vì m1 36,36- Giải hệ trên ta được: 18(km / h) < v3 < 88,92(km / h)0,250,500,500,500,500,250,250,500,500,25Bài 2 (4,0 đ)a/ (3,0 đ)rv* Gọi gia tốc của nêm và vật đối với bàn lần lượt là là a1 và a 2 .Phương trình động lực học cho m:r r rrF + P2 + N = ma 2chiếu lên ox: F cos α − N sin α = ma 2x (1)chiếu lên oy:Fsin α + N sin α − mg = ma 2 y (2)Phương trình chuyển động của M:r rr r rrP1 + N1 + N '+ F + F ' = Ma1Chiếu lên ox:N sin α + F − F cos α = Ma1 (3)rGọi a 21 là gia tốc của m đối với nêm M.r rrTheo công thức cộng gia tốc: a 2 = a 21 + a1(4)Chiếu (4) lên 0x:a 2x = a1 + a 21 cos α0y:a 2 y = a 21 sin αTừ đó:0,250,250,250,250,250,25a 2 y = (a 2x − a1 ) tan α (5)F(1 − cos α) + mg sin α.cos α(6)M + m sin 2 αF(m sin 2 α + M cos α) − Mmg sin α.cos α=m(M + m sin 2 α)Từ (1), (2), (3) và (5) suy ra: a1 =a 2xa2y{F cos α [ M + m(1 − cos α)] − mg(M + m) sin α.cos α} tan α=0,250,25m(M + m sin 2 α)0,25 (I)a 2 y > 0Điều kiện để m dịch chuyển lên trên nêm thì: (II)N > 0Giải (I): a 2 y > 0 ⇔ F cos α [ M + m(1 − cos α) ] − mg(M + m) sin α.cos α > 0mg(M + m).sin α(7)M + m(1 − cos α)Giải (II): Thay (6) vào (3) rút ra N và từ điều kiện N > 0 có:Mg.cos αF<(8)(1 − cos α) sin αTừ (7) và (8): để m chuyển động lên trên theo mặt nêm M thì lực F phải thoả mãn:mg(M + m) sin αMg.cos α* Gia tốc của m đối với bàn sẽ là: a 2 = a22x+a22y.raHướng của a 2 hợp với Ox góc β với tan β = 2 ya 2x0Thay số: β = 26,6 .0,250,250,500,50Bài 3 (4,0 đ)a/ Các lực tác dụng lên thang P , NA, NB, Fms (1,25 đ)Br rrrNBTa có: P + N A + N B + Fms = 0Chiếu: NA= P = mg = 100 (N)NB = FmsnNAPlPChọn trục quay tại A: P. .cosα = NB.l.sinα; Fmsn= NB == 50(N)A αFms22.tan αb/ Để thang đứng yên, không trượt thì: (1,25 đ)NB = Fmsn ≤ Fmst = µmg = 60(N)lNBP. .cosα = NB.l.sinα2OPP100⇔ tanα =≥=2N B 2Fmst 2.60PO'0α⇔ α ≥ 39,8 .c/ Khi thang bắt đầu trượt: (1,5 đ)P'thì NBmax = Fmst = µ(P + P') = 0,6(100 + 500) = 360N.lmà P. .cosα + P'.x.cosα = NBmax.l.sinα2lP. + P'. x = NBmax.l.tanα2⇒ x = 2,29 m > l. Vậy người leo lên tận đỉnh thang mà thang không trượt.0,250,250,250,250,250,250,250,500,250,250,500,500,25 Bài 4 (4,0 đ)* Chọn hệ quy chiếu Oxy gắn vào hình nón và quay đều cùng mặt nón như hình vẽ.r r r rTrong hệ quy chiếu này các lực tác dụng vào vật: P, N, Fms , Fqt .Vật đứng yên, do vậy:rr r rrP + N + Fms + Fqt = 0Chiếu lên 0x: − P sin α + Fms − Fqt cos α = 0 (1)0,250,250,250,25Chiếu lên 0y: − P cos α + N + Fqt sin α = 0 (2)0,25Từ (2) ta suy ra: − mg cos α + N + mω2 R sin α = 00,25⇒ N = m ( g cos α − ω R sin α )2Từ (1) ta có: Fms = m ( g sin α + ω R cos α )2* Điều kiện để m đứng yên trên mặt nón:gcot αN > 0ω là lực phát động làm C chuyển động trên bàn.Gọi a3 là gia tốc của xe C đối với mặt bàn,Áp dụng định luật II Niuton cho xe C, ta có: FBC - µ2.N3 = m3.a30,25Với N3 = P2 + P3 = (m2 + m3).g0,25=> Thay số ta được a3 = 1,6 m/s20,25rrr0,25a 3 cùng hướng FBC tức cùng hướng với vận tốc v2 của BGọi a2 là gia tốc của B đối với bàn.0,25Áp dụng định luật II Niuton cho vật B ta có: T - µ1. N2 = m2.a20,25Với N2 = P2 = m2g0,25=> Thay số ta được: T – 1 = 0,5a2(1)Áp dụng định luật II Niuton cho vật A:0,25m1.g – T = m1 a1 => 2,5 – T = 0,25 a1(2)Với a1 = a220,50Từ (1) và (2) suy ra: a1 = a2 = 2 m/s ; T = 2 Nb/ (1,0 đ)rr r0,25* Gia tốc của B đối với xe C là: a BC = a 2 − a 320,25=> aBC = a2 – a3 = 0,4 m/sSau khi buông tay 0,1s => vận tốc của B đối với xe C là: v = aBC.t = 0,04 m/s0,252t0,25Độ dời của B trên xe C là: s = aBC. = 2 mm.2GHI CHÚ :1) Trên đây là biểu điểm tổng quát của từng phần, từng câu.2) Học sinh làm bài không nhất thiết phải theo trình tự của Hướng dẫn chấm. Mọi cách giải khác, kể cảcách giải định tính dựa vào ý nghĩa vật lý nào đó, lập luận đúng, có căn cứ, kết quả đúng cũng cho điểmtối đa tương ứng với từng bài, từng câu, từng phần của hướng dẫn chấm này. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPTNĂM HỌC 2012 - 2013Môn thi: VẬT LÝ – lớp 10Thời gian làm bài 180 phút(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)Câu 1: Trên cùng một đường thẳng đứng, người ta ném đồng thời hai vật theo phương ngang. Vật A ở độcao h1 và vật B ở độ cao h2 (so với sàn nằm ngang) với các vận tốc ban đầu tương ứng là v01 và v02. Bỏqua mọi lực cản. Lấy g = 10 m/s2.a. Cho h1 = 80 m và v01 = 10 m/s. Viết phương trình quỹ đạo của vật A. Tìmkhoảng cách từ vị trí ném vật A đến điểm mà vật A chạm sàn lần đầu tiên.b. Vật B va chạm đàn hồi với sàn, nẩy lên và rơi xuống sàn lần thứ hai cùng mộtvhvị trí và cùng thời điểm với vật A chạm sàn lần đầu tiên. Tìm tỷ số 01 và 1 .v02h2Câu 2: Con lắc đơn gồm sợi dây có chiều dài l = 1 m, khối lượng m = 500 g, đượcαtreo vào một điểm cố định. Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợpα00phương thẳng đứng góc α0 = 60 rồi thả nhẹ. Khi vật chuyển động đến vị trí dây treohợp phương thẳng đứng góc α = 300 thì va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định thẳngđứng. Bỏ qua mọi ma sát, dây không giãn. Lấy g = 10m/s2.(Hình vẽ 1)a. Tìm vận tốc của vật và lực căng sợi dây ngay trước khi vật va chạm với mặtphẳng.Hình vẽ 1b. Tìm độ cao lớn nhất mà vật đạt được sau lần va chạm thứ nhất.Câu 3: Một xilanh đặt nằm ngang, hai đầu kín, có thể tích 2V0 và chứa khí lí tưởng ở áp suất p0. Khítrong xilanh được chia thành hai phần bằng nhau nhờ một pit-tông mỏng, cách nhiệt có khối lượng m.Chiều dài của xilanh là 2l. Ban đầu khí trong xilanh có nhiệt độ là T0, pit-tông có thể chuyển động khôngma sát dọc theo xi lanh.a. Nung nóng chậm một phần khí trong xilanh để nhiệt độ tăng thêm ∆T và làm lạnh chậm phần cònlại để nhiệt độ giảm đi ∆T. Hỏi pit-tông dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu khi có cân bằng?b. Đưa hệ về trạng thái ban đầu (có áp suất p0, nhiệt độ T0). Cho xilanh chuyển độngnhanh dần đều theo phương ngang dọc theo trục của xi lanh với gia tốc a thì thấypit-tông dịch chuyển một đoạn x so với vị trí cân bằng ban đầu. Tìm gia tốc a.CCoi nhiệt độ không đổi khi pit-tông di chuyển và khí phân bố đềuCâu 4: Cho hệ cân bằng như hình vẽ 2. Thanh AB tiết diện đều đồng chất, khối lượng m= 2 kg, chiều dài l = 40 cm có thể quay quanh bản lề A. Sợi dây CB vuông góc với thanhvà tạo với tường thẳng đứng góc α = 300. Đĩa tròn hình trụ bán kính R = 10 cm, khốilượng M = 8 kg. Tìm độ lớn các lực tác dụng vào đĩa và thanh AB. Bỏ qua mọi ma sát.Lấy g = 10m/s2.Câu 5: Một nêm có tiết diện là tam giác ABC vuông tại A, và hai mặt bên là AB và AC.ACho hai vật m1 và m2 chuyển động đồng thời không vận tốc đầu từA2m2A trên hai mặt nêm. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 10m/s . (Hình vẽ 3)m1a. Giữ nêm cố định, thời gian hai vật m1 và m2 trượt đến cácchân mặt nêm AB và AC tương ứng là t1 và t2 với t2 = 2t1. Tìm α.b. Để t1 = t2 thì cần phải cho nêm chuyển động theo phươngB αngang một gia tốc a0 không đổi bằng bao nhiêu?Hình vẽ 3HẾT- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.- Giám thị không giải tích gì thêm.Họ và tên thí sinh……………………………………………………SBD………………………….………………………αBHình vẽ 2C SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHÀ TĨNHHDC ĐỀ CHÍNHCâu 1KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPTNĂM HỌC 2012 - 2013Thời gian làm bài 180 phút(Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu)4 điểmx = v 01t gx 2 x 22Chọn:hệ tọa độ Oxy, gốc tọa độ, gốc thời gian→y==gt22v 0120y =2 a2h11,5 điểm Thời gian rơi chạm đất:t== 4sgTầm xa mà vật đạtL = v01t = 40 mĐiểm0,50,50,5Khoảng cáchAM = 802 + 402 = 40 5m ≈ 89, 4mVa chạm giữa B và sàn là đàn hồi nên thành phần nằmngang của vận tốc luôn không đổiA0,5uurv01h1Buurv02HCh2b2,5 điểmHM = v01t = v02t →Xét vật A:M0,5v01=1v02gt 2h1 =(1)2(t là thời gian kể từ lúc ném vật A đến khi hai vật0,5chạm M)gt2 2(2) (t2 là thời gian chuyển động từ B đến C)2HM = 3HC → v01t = 3v02t2 → t = 3t2(3)Xét B:h2 =h1 t 2Từ (1), (2) và (3) ta được==9h2 t22Câu 24 điểmChọn mốc tính độ cao ở vị trí va chạmÁp dụng định luật bảo toàn cơ năngmgh = mv2/2 → v = (2gh)1/2aVới h = l(cosα - cosα0)1,5 điểm→ v = [2gl(cosα - cosα0)]1/2 = 2,7 m/sÁp dụng định luật II Niu–tơn:T - mgcosα = mv2/2 → T = mg(3cosα - 2cosα0) = 7,79 N.Vì va chạm đàn hồi với mặt phẳng cố định nên ngay sau va chạm vật có vận tốc đốixứng với vận tốc trước va chạm qua mặt phẳng thẳng đứngbv’ = v = (2gh)1/22,5 điểm Ngay sau va chạm thành phần vận tốc v’ = v’sin300 = (2gh)1/2sin300 sẽ kéo vật chuyển độngxđi lên.Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: mgHmax = mv’x2/2 → Hmax = h/4 ≈ 9 cmCâu 34 điểm0,50,50,50,50,50,50,510,5 Phần xi lanh bi nung nóng:Phần xi lanh bị làm lạnh:a2 điểmVìP1 = P2 → V1 = T0 + ∆TT0 − ∆TV2PVPoVo PV1 1= 1 1=ToT1T0 + ∆TPVPVPVo o= 2 2 = 2 2ToT2T0 − ∆T0,5(1)0,5Gọi đoạn di chuyển của pit-tông là x, ta có:(2)b2 điểmP2V2 = P0V → P2 = P0V0 /(l - x)S(1)P1V1 = P0V → P2 = P0V0/(l + x)S(2)Xét pit-tông: F2 - F1 = ma → (P2 - P1)S = ma0,5l ∆TT0F2(3)0( PV0- PV)S = maS (l − r ) S (l + r )Từ (1), (2), và (3)4 điểmĐối với đĩa:V1 = (l + x)S và V2 = (l - x)S( l + x ) S = T0 + ∆T → x =( l − x ) S T0 − ∆TTừ (1) và (2) ta có0,5F1P1, V1P2, V2→ a = 2P0V0x/(l2 – x2)mCPđ = Mg = 80 N, Pt = mg = 20 NN2cos30 = Mg → N2 = 2Mg = 160 N ≈ 92,4 N330,50,50N1 = N2sin300 → N1 =Câu 4Phản lực ở trục quay: N =Câu 5a2 điểmb2 điểmα0,580N ≈ 46,19 N3Đối với thanh AB:AH = Rtan600 = R 3 cm.Áp dụng quy tắc mô men đối với trục quay ở Almg cos300 + N3.R 3 =T.l.2lmg cos30 0 + N 3. R 32→T=≈ 48,7 NlPhản lực ở trục quay A:Nx + N3sin300 = Tsin300→Nx ≈ - 21,9 N00Ny + Tcos30 = mg + N3cos30→Ny ≈ 57,9 N2x0,50,50,50,50,5N1PđGA Pt2yN + N = 61,9 N4 điểmGia tốc của các vật trên mặt phẳng nghiêng: a1 = gsinα, a2 = gcosαAB = (gsinα)t2/2 và AC = (gcosα)t2/2AC4t2 = 2t1 →(1)=AB tan αACMặt khác tanα =(2) → tanα = 2 → α = 63,40.ABđể t1 = t2 thì nêm phải chuyển động về phía bên trái nhanh nhanh dần đềuTrong hệ quy chiếu gắn với nêm:a1n = gsinα - a0cosαa2n = gcosα + a0sinαAC a2 n gcos α + a 0 sin αVì t1 = t2 → tanα ====2ABa1ngsinα − a 0 cosα3Thay số ta được a0 = g = 7,5 m/s2.4.NO2HN3B0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012ĐỀ CHÍNH THỨC* Môn thi: VẬT LÝ* Bảng: A* Lớp: 10* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 02 trang)ĐỀCâu 1: (4 điểm)Một xe khách chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h. Một hành kháchđang đứng cách đường đoạn a = 60m. Người này nhìn thấy xe khách vào thời điểmcách xe đoạn b = 400ma. Nếu người này chạy đều với vận tốc 18km/h để đón được xe thì phải chạytheo hướng nào?b. Nếu muốn gặp được xe với vận tốc nhỏ nhất thì người đó phải chạy theohướng nào? Vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu?Câu 2: (4 điểm)Ở mép đĩa chiếc đĩa nằm ngang bán kính R có đặt một đồng xu. Đĩa quay trònnhanh dần đều với tốc độ góc là ω = β t (với β là gia tốc góc không đổi). Sau thời gianbao lâu thì đồng xu sẽ văng ra khỏi đĩa. Cho biết hệ số ma sát trượt giữa đồng tiền vàđĩa là μ .Câu 3: (4 điểm)Một khối hình lập phương có tiết diện thẳng a2 (Hình vẽ) được kéo trượt đềutrên mặt phẳng ngang bằng một chiếc dây thừng với góc kéo α có thể thay đổi được.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là k. Tìm góc α khi vật bắt đầu bị nhấc lên?Fαa/2Câu 4: (4 điểm)Một nêm A có khối lượng M đặt trên mặtbàn nằm ngang có hệ số ma sát giữa nêmvà mặt bàn là k. Góc α =300 (hình vẽ). Một13viên bi khối lượng m = M đang bay vớiGv0hαOvận tốc v0 theo phương ngang (ở độ cao h so với mặt bàn) đến va chạm vào mặt1 nghiêng của nêm tại điểm O (hình vẽ). Va chạm của viên bi vào nêm tuân theo địnhluật phản xạ gương và vận tốc bi sau va chạm có độ lớn1v0 . Tính hệ số ma sát k để3sau khi va chạm viên bi bay lên và rơi xuống đúng tại điểm O trên mặt nêm.Câu 5: (4 điểm)Một ống thủy tinh tiết diện nhỏ có chiều dài L = 50cm, hai đầu hở, được nhúngthẳng đứng vào một chậu nước cho ngập 2/3 chiều dài ống. Sau đó người ta lấy tay bịtkín đầu trên và nhấc ra. Độ cao còn lại của cột nước trong ống bao nhiêu? Biết áp suấtkhí quyển p0 = 105 Pa; khối lượng riêng của nước là ρ = 1000 kg/m3 và gia tốc trọngtrường g = 10 m/s2. Bỏ qua hiện tượng mao dẫn.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012ĐỀ CHÍNH THỨC* Môn thi: VẬT LÝ* Bảng: A* Lớp: 10* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 04 trang)HƯỚNG DẪN CHẤMACâu 1: (4 điểm)- Hình vẽ (0,5đ)βv1b- Chọn gốc thời gian (t0 = 0) lúc người nhìn thấy xea- Gọi vận tốc của người đón xe là v1 = 18km/h = 5 m/sα- Gọi vận tốc của xe khách là v2 = 72km/h = 20 m/sBC- Giả sử C là điểm người và xe gặp nhauv2a. Xác định hướng chạy của người đón xe+ Quãng đường người chạy kể từ khi nhìn thấy xe đến khi gặp xe là(0.5đ)S1= AC = v1 Δ t+ Quãng đường xe chạy kể từ khi người nhìn thấy xe đến khi người gặp xe là(0.5đ)S2= BC = v2 Δ t+ Xét tam giác ABC. Áp dụng định lý hàm sin ta cóACBC=sin α sin β=> sin β =hayv1 .Δt v 2 .Δt=sin α sin βv 2 . sin α6a, với sin α = =bv140- Thay số xác định được: β = 36 0 52b. xác định vân tốc nhỏ nhất(1.0đ)(0.25đ)(0.25đ)v1 .Δt v 2 .Δtv . sin α6a==> v1 = 2, với sin α = =bsin α sin βsin β40- Để vận tốc chạy của người đón xe v1 là nhỏ nhất thì sin β là lớn nhất- Từ phương trình0=> β = 90v1 = v 2 sin α = 3 m/s- Vận tốc chạy nhỏ nhất:(0.5đ)(0.25đ)(0.25đ)Câu 2: (4 điểm)an = ω 2 R = β 2t 2 R .Gia tốc hướng tâm của vật:Gia tốc tiếp tuyến:at =dv Rβ dt== βRdtdt1(0.25đ)(0.25đ) 2a = a n + atGia tốc toàn phần:2=β 4 R 2t 4 + β 2 R 2(0.25đ)Lực làm đồng tiền chuyển động tròn chính là lực ma sát nghỉ.Fmsn = ma = m β 4 R 2 t 4 + β 2 R 2 = mβ RTa có:β 2t 4 + 1(0.5đ)Vật có thể nằm trên đĩa nếu lực ma sát nghỉ tối đa bằng lực ma sát trượt:Fmsn ≤ Fmstmβ Rhay(0.5đ)β 2 t 4 + 1 ≤ μmg⇒ t4 ≤1β.(2(0.25đ)μ2g2− 1)R2β 2(0.5đ)Lúc vật bắt đầu văng ra thì : Fmsn = Fmsthay: t 4 =1β.(2μ2g2− 1) ⇒ t =R2β 21ββμ2g2−1R2β 2.(0.5đ)μ2g2βR−1 > 0 ⇔ μ >2 2gR βVì t > 0 nênVậy sau t =1(0.25đ).(0.5đ)βRμ2g2) vật sẽ văng ra khỏi đĩa.− 1 ( với μ >2 2gR β(0.25đ)Câu 3: (4 điểm)+ Chọn hệ tọa độ Oxy và biểu diễn các lực: P, F , Fms , N+ Điều kiện để vật chuyển động thẳng đều(0.25đ)(0.5đ)F + Fms + N + P = 0 (1)+ Chiếu lên (1) lên các trục tọa độ ta có:F cos α = k ( P − F sin α ) => F =kP(2)cos α + k sin α(1.0đ)+ Điều kiện để vật bị nâng lên:M P / J ≤ M F / J ⇒ P a ≤ F (a sin α − a . cos α ) (3)2(1.0đ)2+ Thay (2) vào (3) ta có:a. cos α + k .a. sin α ≤ 2.k .a. sin α − k .a. cos α ⇒ tan α ≥⇒ tan α min =k +1kk +1k(0.75đ)y(0.5đ)FNαa/2PPJ2Ox Câu 4: (4 điểm)yGvGv0ββhαGvAOxChọn hệ trục Oxy như hình vẽ.G G GGọi: v = vx + v y là vận tốc bi ngay sau va chạmGvA là vận tốc nêm ngay sau va chạmTheo phương ngang động lượng của hệ “Bi + nêm” được bảo toàn :m.vx + M.vA = m.v011⎧⎪⎪ vx = v.cos 2α = 3 v0 cos 2α = 6 v0Với: ⎨⎪v = v.sin 2α = 1 v sin 2α = 3 v00⎪⎩ y36mv ⎛ 1 ⎞ 5mv0 5v0=vA = 0 ⎜1 − ⎟ =M ⎝ 6 ⎠ 6M18FkMg= − kgGia tốc trượt ngang của nêm: a = − ms = −MM5v1Phương trình tọa độ của điểm O: xO = vA .t + at 2 = 0 t − 5kt 2218(0.25đ)(0,5đ)(0,5đ)(0,5đ)(0,5đ)Để khi bi rơi xuống đúng ngay tại O trên mặt nêm thì:2⎛1 ⎞v0 ⎟ sin12002⎜3 2v sin 4α ⎝ 3 ⎠==xO =v0g1018012. v0 sin 6002v sin 2α3t=v0= 3=g1030(0,5đ)(0,5đ)Thay vào phương trình xO:⎛ 3 ⎞3 2 5v0 3v0 =v0 − 5k ⎜⎜v0 ⎟⎟18018 30⎝ 30 ⎠2(0.25đ)5 33−k = 18 30 180≈ 0,3852⎛ 3⎞5 ⎜⎜⎟⎟⎝ 30 ⎠(0,5đ)Câu 5: (4 điểm)+ Cột không khí trong ống lúc đầu:(S: tiết diện thẳng của pittông)V1 = S.L/3; p1 = p0 = 105 Pa+ Cột không khí trong ống lúc sau:(x: độ cao cột nước còn lại trong ống)V2 = S.(L – x); p2 = p0 – ρgx+ Nhiệt độ khí không đổi nên: p1V1 = p2V23(1.0 đ)(1.0 đ)(0.5đ) Æ 3ρg.x2 – 3(ρgL + p0).x + 2p0L = 0Thay số: 3.x2 – 31,5.x + 10 = 0+ Giải phương trình, nhận nghiệm x = 0,3277 (m)--- HẾT---4(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ) Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUĐỀ CHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: VẬT LÝ* Bảng: B* Lớp: 10* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)Một xe khách chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h. Một hành kháchđang đứng cách đường đoạn a = 60m. Người này nhìn thấy xe khách vào thời điểmcách xe đoạn b = 400ma. Nếu người này chạy đều với vận tốc 18km/h để đón được xe thì phải chạytheo hướng nào?b. Nếu muốn gặp được xe với vận tốc nhỏ nhất thì người đó phải chạy theohướng nào? Vận tốc nhỏ nhất là bao nhiêu?Câu 2: (4 điểm)Cho hệ thống như hình vẽ, trong đó m1=4m2. Khoảng cáchtừ m1 đến mặt đất là h=20cm. Khối lượng ròng rọc và các dây nốikhông đáng kể. Người ta buông tay cho hệ thống chuyển động.Tính độ cao cực đại mà vật m2 đạt được, biết rằng ban đầu m2 ởngay sát mặt đất, các ròng rọc có cùng bán kính, bỏ qua các ma sát.Câu 3: (4 điểm)Một khối hình lập phương có tiết diện thẳng a2 (Hình vẽ) được kéo trượt đềutrên mặt phẳng ngang bằng một chiếc dây thừng với góc kéo α có thể thay đổi được.Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là k. Tìm góc α khi vật bắt đầu bị nhấc lên?Fαa/2Câu 4: (4 điểm)Hạt khối lượng m chuyển động với vận tốcv đến va chạm với một hạt đứng yên khối lượngm/2 và sau va chạm đàn hồi thì bay ra theophương hợp với phương chuyển động ban đầummvm/2Trước va chạmHình 11αm/2Sau va chạm một góc α = 300 (Hình 1). Tìm vận tốc chuyển động của hạt thứ hai?Câu 5: (4 điểm)Một ống thủy tinh tiết diện nhỏ có chiều dài L = 50cm, hai đầu hở, được nhúngthẳng đứng vào một chậu nước cho ngập 2/3 chiều dài ống. Sau đó người ta lấy tay bịtkín đầu trên và nhấc ra. Độ cao còn lại của cột nước trong ống bao nhiêu? Biết áp suấtkhí quyển p0 = 105 Pa; khối lượng riêng của nước là ρ = 1000 kg/m3 và gia tốc trọngtrường g = 10 m/s2. Bỏ qua hiện tượng mao dẫn.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012ĐỀ CHÍNH THỨC* Môn thi: VẬT LÝ* Bảng: B* Lớp: 10* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)(Gồm 03 trang)HƯỚNG DẪN CHẤMACâu 1: (4 điểm)- Hình vẽ (0,5đ)βv1b- Chọn gốc thời gian (t0 = 0) lúc người nhìn thấy xea- Gọi vận tốc của người đón xe là v1 = 18km/h = 5 m/sα- Gọi vận tốc của xe khách là v2 = 72km/h = 20 m/sBC- Giả sử C là điểm người và xe gặp nhauv2a. Xác định hướng chạy của người đón xe+ Quãng đường người chạy kể từ khi nhìn thấy xe đến khi gặp xe là(0.5đ)S1= AC = v1 Δ t+ Quãng đường xe chạy kể từ khi người nhìn thấy xe đến khi người gặp xe là(0.5đ)S2= BC = v2 Δ t+ Xét tam giác ABC. Áp dụng định lý hàm sin ta cóACBC=sin α sin β=> sin β =hayv1 .Δt v 2 .Δt=sin α sin βv 2 . sin α6a, với sin α = =bv140- Thay số xác định được: β = 36 0 52b. xác định vân tốc nhỏ nhấtv1 .Δt v 2 .Δtv . sin α6a==> v1 = 2, với sin α = =bsin α sin βsin β40- Để vận tốc chạy của người đón xe v1 là nhỏ nhất thì sin β là lớn nhất0=> β = 90v1 = v 2 sin α = 3 m/s- Vận tốc chạy nhỏ nhất:Câu 2: (4 điểm)Hình vẽ (0,25 điểm)GGGP1 + 2T1 = m1a1⇒ m1 g − 2T1 = m1a1(0.25đ)(0.25đ)- Từ phương trìnhVật m1:(1.0đ)(0.25đ)1(0.5đ)(0.25đ)(0.25đ) Vật m2:G GGP2 + T2 = m2 a 2⇒ T2 − m2 g = m2 a2Mà⇒(0.25đ)a = 2a21(0.25đ)T1 = T2 = T(0.25đ)m1 g − 2T = m1a1T − m2 g = m2 2a1⇒ a1 =g (m1 − 2m2 ) g=m1 + 4m24(0.5đ)gh2Vận tốc của vật m1 khi chạm đất: v1 = 2a1h =Vận tốc của m2 khi m1 chạm đất: v2 = 2v1 = 2(0.25đ)gh= 2 gh (0.5đ)2Khi vật m1 chạm đất vật m2 đã đi lên một quãng đường S1 = 2h.Ngay sau khi vật m1 chạm đất dây bắt đầu chùng nên vật m2 tiếp tục chuyển động như1 vật ném lên thẳng đứng với vận tốc là v2 .(0.5đ)Quãng đường mà vật m2 đi thêm một đoạn sau khi vật m1 chạm đất à S2 =v22=h2g(0.5đ)Vậy m2 lên đến độ cao cực đại so với đất là: hmax = S1 + S2 = 2h + h = 3h(0.5đ)Câu 3: (4 điểm)+ Chọn hệ tọa độ Oxy và biểu diễn các lực: P, F , Fms , N+ Điều kiện để vật chuyển động thẳng đều(0.25đ)(0.5đ)F + Fms + N + P = 0 (1)+ Chiếu lên (1) lên các trục tọa độ ta có:F cos α = k ( P − F sin α ) => F =kP(2)cos α + k sin α(1.0đ)+ Điều kiện để vật bị nâng lên:M P / J ≤ M F / J ⇒ P a ≤ F (a sin α − a . cos α ) (3)2(1.0đ)2+ Thay (2) vào (3) ta có:a. cos α + k .a. sin α ≤ 2.k .a. sin α − k .a. cos α ⇒ tan α ≥⇒ tan α min =k +1k(0.75đ)y(0.5đ)FNαa/2PPJk +1k2Ox Câu 4: (4 điểm)mv’mvαmu/2GJG• Bảo toàn động lượng: mv = mv ' +mGu2(0.5đ)• Từ hình vẽ suy ra:( mv )⇔2+ ( mv ')2⎛ mu ⎞− 2m v v ' cos30 = ⎜⎟⎝ 2 ⎠2(1.0đ)2u2= v 2 + v '2 − 2v v ' cos30o = v 2 + v '2 − 3 v v ' (1)4(0.5đ)• Bảo toàn cơ năng:1 2 11m 2u2mv = mv '2 +u ⇔= v 2 − v '222222( 2)(1.0đ)• Từ (1) và (2) ta có hệ phương trìnhv⎧⎧u222⎪⎪v ' = 3⎪⎪ 4 = v + v ' − 3 v v '⇔ ⎨⎨ 2⎪ u = v 2 − v '2⎪u = 2v⎪⎩3⎩⎪ 2(1.0đ)Câu 5: (4 điểm)+ Cột không khí trong ống lúc đầu:(S: tiết diện thẳng của pittông)V1 = S.L/3; p1 = p0 = 105 Pa+ Cột không khí trong ống lúc sau:(x: độ cao cột nước còn lại trong ống)V2 = S.(L – x); p2 = p0 – ρgx+ Nhiệt độ khí không đổi nên: p1V1 = p2V2Æ 3ρg.x2 – 3(ρgL + p0).x + 2p0L = 0Thay số: 3.x2 – 31,5.x + 10 = 0+ Giải phương trình, nhận nghiệm x = 0,3277 (m)--- HẾT---3(1.0 đ)(1.0 đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ)(0.5đ) TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1Ngày 14/03/2013(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: VẬT LÝ LỚP 10Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Bài 1(1,5 điểm). Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính R = 2m vớivận tốc v = 5m/s. Hãy xác định chu kì, tần số và tốc độ góc của chất điểm.Bài 2(3,0 điểm). Một vật khối lượng M = 4kg nằm trên mặtMmphẳng ngang nhẵn và được nối với tường bằng một lò xo có độcứng k = 100N/m. Một vật khối lượng m = 10g bay theo phương ngang và trùng với trục củalò xo, với vận tốc v = 400m/s đến va chạm với M. Coi va chạm là mềm. Hãy xác định:a. Vận tốc của hai vật ngay sau khi va chạm.b. Độ nén cực đại của lò xo.Bài 3(3,0 điểm). Một khí cầu đang bay lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc không đổibằng 4m/s, khi khí cầu ở độ cao h = 19,2m so với mặt đất người ta thả nhẹ nhàng một vậtnặng. Bỏ qua lực cản, lấy g = 10m/s2 và coi vận tốc của khí cầu không đổi sau khi thả vật.a. Xác định khoảng cách giữa vật và khí cầu sau 1s kể từ lúc thả vật.b. Sau bao lâu thì vật nặng chạm đất.Bài 4(2,5 điểm). Thanh AB có khối lượng m1 = 2kg, gắn vào tườngACnhờ bản lề tại B. Đầu A treo vật nặng có khối lượng m2 = 2kg và đượcgiữ cân bằng nhờ dây AC. C được buộc chặt vào tường. Biết AC BC, AC = BC. Xác định lực căng của dây AC và độ lớn phản lực củam2Btường tác dụng lên thanh AB.--------------------------------- Hết -------------------------------Họ tên thí sinh: …………………………………….. SBD: ……………………..( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Đáp án Vật lý 10Câu1(1,5đ)Đáp án+ Chu kì: T =2 R 2 .2 0,8 (s)v5Điểm0,50,5+ Tần số: f = 1/T = 1,25  (Hz)+ Tốc độ góc:  2(3đ)2 2, 5 (rad/s)Ta. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: mv = (m + M)v1 v1 mv400(m / s)m  M 4010,50,51b. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:11(m  M)v12  k( max ) 2220,51  max  20cm3(3đ)4(2,5đ)a. Khoảng cách giữa vật và khí cầu sau 1s: d = 5m1,5b. Thời gian: t = 2s1,5+ Lực căng của dây AC: T = 30N+ Phản lực của tường tác dụng lên thanh AB: N = 50N11,5 TRƯỜNG THPTCHUYÊNQUỐC HỌC HUẾKỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4LẦN THỨ VI (2012-2013)ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ LỚP 10Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: …………………………………………………SỐ BÁO DANH:………………………….Câu 1 (5 điểm):Một khung rắn vuông AOB ( AOˆ B = 900 ) nằm trong mặt phẳng thẳngđứng, quay quanh trục OO’ thẳng đứng sao cho AOˆ O ' = α . Một thanhrắn nhẹ dài 2a có gắn 2 vòng nhỏ, nhẹ ở hai đầu có thể trượt khôngma sát dọc các cạnh OA và OB của khung. Tại trung điểm của thanhcó gắn quả nặng nhỏ. Vận tốc góc quay của khung bằng bao nhiêu đểthanh nằm ngang?αCâu 2 (5,0 điểm): Một quả bóng đàn hồi rơi tự do từ độ cao h = 2m . Sau mỗi va chạm vớisàn ngang cơ năng chỉ còn lại k = 81% so với trước lúc va chạm. Quỹ đạo bóng luôn thẳngđứng.Lấy g = 9.8m/s2. Hỏi sau bao lâu thì bóng dừng, trong thời gian đóC Dbóng đi được quãng đường dài bao nhiêu?ABCâu 3 (4,0 điểm): Động cơ nhiệt là một khối hình trụ (xy lanh) chứađầy khí, trong đó có một pittông mà chuyển động của nó bị giới hạnbởi các cữ chặn AA và BB. Khí được nung nóng từ từ cho đến khipittông bị cữ chặn BB giữ lại. Sau đó đáy của lò xo được dịch chuyểntừ vị trí CC đến vị trí DD. Rồi khí được làm lạnh từ từ cho đến khiABpittông bị cữ chặn AA giữ lại và đáy lò xo được dịch chuyển ngượclại trở về vị trí CC. Sau đó khí lại được nung nóng v.v…Tìm hiệuC Dsuất của động cơ này biết khối trụ chứa khí Hêli, tiết diện pittông S =20cm 20cm 20cm10cm10 cm2, độ cứng lò xo k = 10 N/m, chiều dài tự nhiên của lò xo là l0= 60 cm và áp suất bên ngoài bằng không.Câu 4 (4,0 điểm): Vành mảnh bán kính R, bắt đầu lăn không trượt trên mặt nghiêng góc αvới phương ngang từ độ cao H (R[...]... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ * Bảng: A * Lớp: 10 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Một xe khách chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h Một hành khách đang... BẠC LIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: VẬT LÝ * Bảng: B * Lớp: 10 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1: (4 điểm) Một xe khách chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h Một hành khách đang đứng cách đường đoạn a = 60m Người này nhìn thấy xe khách vào thời điểm cách xe đoạn b = 400m a Nếu người này chạy đều với vận... 2/3 chi u dài ống Sau đó người ta lấy tay bịt kín đầu trên và nhấc ra Độ cao còn lại của cột nước trong ống bao nhiêu? Biết áp suất khí quyển p0 = 105 Pa; khối lượng riêng của nước là ρ = 100 0 kg/m3 và gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Bỏ qua hiện tượng mao dẫn - HẾT - 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨC * Môn thi: VẬT LÝ * Bảng: B * Lớp: 10 *... http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1 Ngày 14/03/2013 (Đề thi gồm 01 trang) ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN: VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1(1,5 điểm) Một chất điểm chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính R = 2m với vận tốc v = 5m/s Hãy xác định chu kì, tần số và tốc độ góc của chất điểm Bài 2(3,0 điểm) Một vật khối lượng M = 4kg nằm trên mặt M m phẳng... thẳng BC cắt đường tp tại M Từ M vẽ đường song song với trục tung cắt đoạn AB kéo dài tại E và cắt đoạn CD kéo dài tại F Chi u E, F xuống trục tung ta thu được t1 và θ HẾT - 9 Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 10 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – KHỐI 10 – MÔN LÝ Năm học: 2012-2013 Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (2 điểm) Hai xe xuất phát cùng lúc từ A để đi đến B với cùng vận tốc... vòng thì gặp vận động viên đi xe đạp mấy lần Tính thời gian và địa điểm họ gặp nhau? HẾT - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN Bài 1 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn : Vật lý lớp 10 Năm h c : 2012 - 2013 Nội dung cơ bản - Gọi chi u dài quãng đường AB là s (km) s (h); 30 s / 3 2s / 3 - Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường này là t2 = + (h) 30 40 1 (h) nên : - Xe thứ hai đến sớm... nóng khí giãn nở từ thể tích V1 = S.l1 = 10- 3.0,2 = 2 .10- 4 m3 đến V2 = S.l2 = 10- 3.0,4 = 4 .10- 4 m3 Trong quá trình này lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với thể tích của khí: Fđh = kx = kV/S F kV Do đó áp suất khí: p = dh = 2 S S kV 10. 2 .10 4 = 2 .103 Pa Nên trong quá trình này áp suất khí tăng từ: p1 = 21 = −3 2 S (10 ) Đến kV 10. 4 .10 4 p2 = 22 = = 4 .103 Pa −3 2 S (10 ) - Quá trình thứ hai: đáy pittông chuyển... nhỏ nhất: Câu 2: (4 điểm) Hình vẽ (0 ,25 điểm) G G G P1 + 2T1 = m1a1 ⇒ m1 g − 2T1 = m1a1 (0 .25 ) (0 .25 ) - Từ phương trình Vật m1: (1.0đ) (0 .25 ) 1 (0.5đ) (0 .25 ) (0 .25 ) Vật m2: G G G P2 + T2 = m2 a 2 ⇒ T2 − m2 g = m2 a2 Mà ⇒ (0 .25 ) a = 2a 2 1 (0 .25 ) T1 = T2 = T (0 .25 ) m1 g − 2T = m1a1 T − m2 g = m2 2a1 ⇒ a1 = g (m1 − 2m2 ) g = m1 + 4m2 4 (0.5đ) gh 2 Vận tốc của vật m1 khi chạm đất: v1 = 2a1h = Vận... 20cm 3(3đ) 4(2,5đ) a Khoảng cách giữa vật và khí cầu sau 1s: d = 5m 1,5 b Thời gian: t = 2s 1,5 + Lực căng của dây AC: T = 30N + Phản lực của tường tác dụng lên thanh AB: N = 50N 1 1,5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ VI (2012-2013) ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ LỚP 10 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: ………………………………………………… SỐ BÁO DANH:…………………………... và độ lớn phản lực của m2 B tường tác dụng lên thanh AB - Hết -Họ tên thí sinh: …………………………………… SBD: …………………… ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Đáp án Vật lý 10 Câu 1(1,5đ) Đáp án + Chu kì: T = 2 R 2 2   0,8 (s) v 5 Điểm 0,5 0,5 + Tần số: f = 1/T = 1 ,25  (Hz) + Tốc độ góc:   2(3đ) 2  2, 5 (rad/s) T a Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: mv = (m + M)v1 ... -Học sinh không sử dụng tài liệu nào, giám thị không giải thích thêm TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Đề thức ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 -... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: VẬT LÝ – lớp 10 Thời gian làm 180 phút (Đề thi có 01 trang, gồm 05 câu) Câu... BẠC LIÊU ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: VẬT LÝ * Bảng: B * Lớp: 10 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan