0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết)

117 8,697 66
  • Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 15:11

PHềNG GD&T TAM DNG THI GIAO LU HC SINH GII LP Nm hc: 2012-2013 Mụn: a lớ Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang CHNH THC Cõu (2,5 im) a. Dõn c chõu cú nhng c im gỡ? Nhõn t no nh hng ti s phõn b dõn c v ụ th chõu ? b. Trỡnh by c im sụng ngũi chõu . Nờu giỏ tr ca sụng ngũi. Cõu (2,5 im) Da vo Atlat a lớ Vit Nam v kin thc ó hc, em hóy: a. Xỏc nh s phõn b khoỏng sn ca nc ta. Ti Vit Nam l quc gia giu ti nguyờn khoỏng sn? b. Ti núi: i nỳi l b phn quan trng nht ca cu trỳc a hỡnh Vit Nam? c. Nột c ỏo ca khớ hu nc ta c th hin nhng c im no? Cõu (2,5 im) a. K tờn cỏc giai on lch s phỏt trin ca t nhiờn Vit Nam. Nờu rừ c im v ý ngha ca giai on Tõn kin to. b. Lp bng so sỏnh ba nhúm t chớnh nc ta v: + c tớnh. + S phõn b. + Giỏ tr s dng. Cõu (2,5 im) Da vo bng s liu: T trng cỏc ngnh tng sn phm nc ca Vit Nam nm 1990 v nm 2007 ( n v %) Nụng nghip Cụng nghip Dch v 1990 2007 1990 2007 1990 2007 38,7 20,3 22,7 41,5 38,6 38,2 a. V biu th hin c cu tng sn phm nc ca nc ta qua hai nm 1990 v 2007. b. Nhn xột v s chuyn dch c cu kinh t ca nc ta. ----------------HT----------------Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. H tờn thớ sinh SBD: . PHềNG GD&T TAM DNG Kè THI GIAO LU HSG LP NM HC 2012-2013 CHNH THC HNG DN CHM MễN A (HDC ny gm trang) Cõu 1: ( 2,0 im) Phn a. b. Ni dung trỡnh by * Trỡnh by c im dõn c chõu : + ụng dõn nht th gii.(dn chng) 0,25 + T l gia tng t nhiờn dõn s: 1,3% (nm 2002) bng mc trung bỡnh ca th gii. + Mt dõn s cao: 84,8 ngi/km2 (nm 2002) 0,25 + Phõn b khụng u: Tp trung ụng cỏc ng bng, ven bin Nam , ụng Nam , ụng : mt trờn 100 ngi/km2. Tha tht cỏc vựng nỳi cao, khớ hu lnh hoc khụ hn nh: Trung , Bc , Tõy Nam : mt di ngi/km2. * Nhng nhõn t no nh hng ti s phõn b dõn c v ụ th chõu : - V trớ a lớ. - a hỡnh. - Khớ hu. - Lch s khai phỏ lónh th. - Trỡnh trin kinh t. * Trỡnh by c im sụng ngũi chõu : - Sụng ngũi chõu khỏ phỏt trin cú nhiu h thng sụng ln. - Phõn b khụng u v ch nc khỏ phc tp: + Bc : Mng li sụng dy, hng t nam lờn bc. Mựa ụng úng bng, xuõn cú l bng ln. (ễ-bi, I-ờ-nit-xõy,) + ụng , Nam , ụng Nam : Mng li sụng dy, nhiu sụng ln. Nc ln vo cui h u thu, cn vo cui ụng u xuõn ( Hong H, Mờ Cụng, n, Hng) + Tõy Nam v Trung : Kộm phỏt trin, ngun nc tuyt v bng tan nỳi cao cung cp, cng v h lu lng nc cng gim ( Xa-a-ri-a, A-mu-a-ri-a, Ti-gr .). * Giỏ tr: + Bc : Giao thụng, thy in. + Cỏc khu vc khỏc: Giao thụng, thy in, thy sn, du lch, cung cp nc cho sn xut v i sng. Cõu 2: (2,5 im) Phn Ni dung trỡnh by a. im * Xỏc nh s phõn b cỏc khoỏng sn nc ta: 0,25 0,25 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 im b. c. - Nc ta ó thm dũ v phỏt hin c 5000 im qung v t khoỏng ca 60 loi khoỏng sn khỏc thuc cỏc nhúm. * Khoỏng sn nng lng (dn chng ỏt lỏt) 0,25 * Khoỏng sn kim loi( dn chng ỏt lỏt) 0,25 * Khoỏng sn phi kim loi (dn chng ỏt lỏt) 0,25 * Khoỏng sn vt liu xõy dng (dn chng ỏt lỏt) 0,25 * Nc ta cú nhiu khoỏng sn vỡ: - Nc ta nm ni giao ca vnh sinh khoỏng ln a Trung Hi v Thỏi Bỡnh Dng. - Lch s phỏt trin a cht lõu di v phc tp. 0,25 i nỳi l b phn quan trng nht cu trỳc a hỡnh Vit Nam. * i nỳi: - Chim ắ din tớch lónh th ú ch yu l i nỳi thp. + a hỡnh di 1000m: chim 85%. + Nỳi cao trờn 2000m: ch chim 1% 0,25 - i nỳi to thnh cỏnh cung ln hng bin ụng kộo di 1400 km t Tõy Bc n ụng Nam B 0,25 * ng bng: - Ch chim ẳ din tớch lónh th phn t lin v b i nỳi ngn cỏch thnh nhiu khu vc, in hỡnh l di ng bng duyờn hi Trung. 0,25 Nột c ỏo ca khớ hu nc ta: - Nm vựng nhit i nhng Vit Nam li cú ụng lnh, nhit h thp, thp nht so vi cỏc nc cú cựng v . Mt s vựng xut hin sng mui, sng giỏ, bng tuyt . 0,25 - Vit Nam cú lng ma ln, m cao nờn khụng hỡnh thnh hoang mc nh cỏc nc cú cựng v nh Tõy , Bc Phi. 0,25 Cõu 3: (2,5 im) Phn a. Ni dung trỡnh by - Cỏc giai on lch s phỏt trin ca t nhiờn Vit nam: + Giai on Tin Cambri. + Giai on C kin to. im 0,25 + Giai on Tõn kin to. b * c im ca giai on Tõn kin to: - Xy cỏch õy khong 25 triu nm i Tõn sinh. L giai on ngn nhng rt quan trng vi nc ta v th gii. 0,25 - Vn ng Tõn kin to (vn ng Himalaya) din vi cng mnh nhng khụng lm phỏ v kin trỳc c ó hỡnh thnh t trc. 0,25 - Sinh vt phỏt trin phong phỳ v hon thin, gi vai trũ thng tr l ng vt cú vỳ v cõy ht kớn. 0,25 * í ngha ca giai on Tõn kin to: - Nõng cao a hỡnh lm nỳi non, sụng ngũi tr li. - Hỡnh thnh cỏc cao nguyờn bazan v cỏc ng bng phự sa tr. - M rng bin ụng v thnh to cỏc b trm tớch thm lc a v ng bng chõu th. - Quỏ trỡnh tin húa ca gii sinh vt. - c bit l s xut hin ca loi ngi. 0,5 Nhúm t Feralit Phự sa 0,5 c tớnh - Chua, nghốo mựn, nhiu sột. - Cú mu , vng cha nhiu hp cht st v nhụm. - D b kt von hoc thnh ỏ ong - Ti xp, giu - Ti xp, ớt mựn. chua, giu mựn, - Cú mu en, cú phỡ cao. nõu - D canh tỏc v - D b xúi lm thy li. mũn trụi nu mt lp ph thc vt Phõn b - Vựng nỳi cao trờn 2000m - ng bng, ven bin. - Phỏt trin lõm nghip, trng rng u ngun. - Trng cõy lng thc (c 0,25 bit l lỳa nc), hoa mu, cõy n qu - Vựng i nỳi thp Giỏ tr s - Trng cõy cụng nghip lõu nm, dng cõy ly g, cõy n qu . Cõu 4: (2,5 im) Phn a. Mựn nỳi cao Ni dung trỡnh by a. V biu : - Hai biu hỡnh trũn nm 1990 v 2007 0,25 im 2,0 b. - m bo chớnh xỏc, khoa hc. - Cú bng chỳ gii v tờn biu . b. Nhn xột: - T nm 1990 n nm 2007 c cu kinh t cú s thay i: + Gim mnh t trng ngnh nụng nghip: 18,4% + Tng mnh t trng ngnh cụng nghip: 18,8% + Duy trỡ vai trũ ca ngnh dch v. (bin ng nh gim: 0,4%) - C cu kinh t nc ta ang chuyn dch rừ rt theo hng: Cụng nghip húa hin i húa, t trng ca ngnh cụng nghip, dch v cao. 0,5 Giỏm kho chỳ ý: - HDC ch l mt cỏch gii. HS cú th gii theo cỏch khỏc, giỏm kho cn c vo bi lm c th ca HS cho im. - im cỏc phn, cỏc cõu khụng lm trũn. im ton l tng im ca cỏc cõu thnh phn. . PHềNG GD&T QUNH LU KHO ST NNG KHIU HC SINH LP NM HC 2014-2015 THI CHNH THC thi mụn: a lý Thi gian: 120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (3,5 im). a) Nờu c im chung ca a hỡnh nc ta? b) Ngun gc hỡnh thnh cỏc dng a hỡnh: Cacxt, cao nguyờn Badan, ng bng phự sa tr, sụng, bin? Cõu (3,5 im). a) Cho bng th hin l trờn cỏc lu vc sụng nc ta Thỏng Sụng Bc B 10 + + ++ + + + ++ Sụng Trung B + Sụng Nam B + 11 12 + ++ + + + Nhn xột l trờn cỏc sụng v gii thớch nguyờn nhõn? b) Cho bit cỏch phũng chng l ng bng sụng Hng v ng bng sụng Cu Long khỏc nh th no? c) Nờu giỏ tr kinh t ca sụng ngũi nc ta. d) Em hóy nờu nhng nguyờn nhõn lm cho nc sụng b ụ nhim. Cõu (3,0 im). Cho bng s liu: Bỡnh quõn GDP/ ngi ca mt s nc chõu nm 2001 (n v: USD) Quc gia Nht Bn Hn Quc Trung Quc Viờt Nam GDP/ ngi 33.400 8.861 911 415 a) V biu ct th hin mc thu nhp bỡnh quõn u ngi (GDP/ ngi) ca mt s nc chõu nm 2001. b) T biu ó v rỳt nhn xột v gii thớch. ------ Ht -----H v tờn thớ sinh: SBD: . HNG DN CHM V BIU IM Cõu í a (3,5 Ni dung im c im chung ca a hỡnh nc ta: - i nỳi l b phn quan trng nht cu trỳc a hỡnh Vit Nam 0,5 nhng ch yu l i nỳi thp (chim 85%). i nỳi chim ắ din tớch, ng bng ch chim ẳ din tớch. iờm) - Cu trỳc a hỡnh khỏ a dng Tõn kin to nõng lờn to thnh nhiu bc k tip nhau, thp dn t ni a bin. a hỡnh gm 0,5 hng chớnh: Tõy Bc ụng Nam v hng vũng cung. - a hỡnh nc ta mang tớnh cht nhit i giú m v chu tỏc 0,5 ng mnh m ca ngi. b Ngun gc hỡnh thnh cỏc dng a hỡnh: - a hỡnh cacxt: Do nc ma cú thnh phn CO2, tỏc dng 0,5 vi ỏ vụi gõy phn ng hũa tan ỏ. - a hỡnh cao nguyờn badan: Dung nham nỳi la phun tro theo cỏc 0,5 t góy giai on Tõn kin to. - a hỡnh ng bng phự sa tr: c bi p vt liu trm tớch 0,5 sụng ngũi búc mũn t nỳi a ti. - a hỡnh sụng bin: a hỡnh nhõn to ngi xõy dng. a (3,5 im) Mựa l trờn cỏc sụng cú s khỏc nhau: 0,5 0,5 - Sụng ngũi Bc B: l t thỏng n thỏng 10 - Sụng ngũi Trung B: l t thỏng n thỏng 12 - Sụng ngũi Nam B: l t thỏng n thỏng 11 Do: ch ma ca khỏc b Sụng Hng Sụng Cu Long - p ln dc sụng - p bao nh hn ch l - Xó l theo nhỏnh sụng - Tiờu l vựng kờnh - Cho vo ụ trng, bm rch phớa tõy bin nc sụng - Ch ng sng chung vi l 0,5 1,0 - Lm nh ni - Xõy dng ni c trỳ vựng t cao c Giỏ tr ca sụng ngũi: 0,5 + Cung cp nc ti tiờu, sinh hot, cụng nghip + Cung cp phự sa bi p m rng ng bng + Phỏt trin giao thụng ti thy + Nuụi trng, ỏnh bt thy sn + Phỏt trin du lch sụng nc + Xõy dng nh mỏy thy in (Nờu c ý tớnh 0,5 im) d a Nguyờn nhõn lm cho nc sụng b ụ nhim: + Rỏc thi t khu dõn c ụ th 0,25 + Húa cht c hi t khu cụng nghip 0,25 + Phõn bún, thuc tr sõu d tha sn xut nụng nghip 0,25 + ỏnh bt thy sn bng cht c: mỡn, xung in 0,25 V biu ct n, y , chớnh xỏc, thm m, cú tờn biu , chỳ 2,0 gii (3 im) b Nhn xột: + Thu nhp bỡnh quõn u ngi gia cỏc nc khụng u. 0,25 + Nht Bn l nc cú GDP/ ngi cao nht, sau ú n Hn Quc, Trung Quc v thp nht l Vit Nam 0, 25 Gii thớch: + Nht Bn l nc phỏt trin nht chõu , cng quc kinh t th th gii, kinh t - xó hi phỏt trin ton din. Hn Quc l nc cụng nghip mi, cú mc cụng nghip húa cao v nhanh. 0,25 + Trung Quc cụng nghip phỏt trin cao, nụng nghip úng vai trũ quan trng v l quc gia cú s dõn ụng nht th gii. Vit Nam kinh 0,25 t ang phỏt trin, nờn kinh t ang da ch yu vo nụng nghip ------Ht------ PHềNG GIO DC V O TO HUYN HềA AN THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2011-2012 Mụn: a lớ - Lp Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) BI CHNH THC Cõu 1: (3 im) Mt chic mỏy bay hnh ti Luõn ụn (Anh) lỳc 05 gi ngy 28/2/2011 (gi nc Anh). Sau 12 gi bay mỏy bay h cỏnh xung sõn bay Ni Bi. Em hóy cho bit Vit Nam lỳc ú l my gi? Ngy, thỏng, nm no? Vỡ sao? Cõu 2: (3 im) Da vo kin thc a lớ ó hc em hóy: a) Trỡnh by s khỏc gia hin tng nỳi la v hin tng ng t? b) Ti nỳi la gõy nhiu tỏc hi cho ngi, nhng quanh cỏc nỳi la cú dõn c sinh sng? Cõu 3: (3 im) in ni dung vo bng theo mu sau: Khớ hu v cnh quan ca khu vc ụng a im Khớ hu Cnh quan Na phớa ụng phn t lin v phn hi o Na phớa tõy phn t lin Cõu 4: (5 im) Em hóy cho bit a) Khu vc Nam cú my a hỡnh? Nờu c im ca tng a hỡnh ú? b) a hỡnh cú nh hng nh th no n khớ hu v s phõn b lng ma ca khu vc Nam ? Cõu 5: (3 im) Nhng thnh tu v nụng nghip cỏc nc Chõu c biu hin nh th no? Cõu 6: (3 im) Cho bng s liu sau: S gia tng dõn s Chõu t nm 1800 - 2002 (n v: Triu ngi) Nm 1800 1900 1950 1970 1990 2002 S dõn 600 880 1402 2100 3110 3766 a) V biu ng th hin s gia tng dõn s Chõu giai on 1800 2002? b) T bng s liu v biu ó v hóy nhn xột s gia tng dõn s ca Chõu ? ********************Ht************************ PHềNG GIO DC V O TO H HềA TRNG THCS H HềA CHNH THC K THI CHN HC SINH GII LP NM HC: 2013 2014 Mụn : A Lí Thi gian : (120 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (4 im ) Da vo t lỏt a lớ Vit Nan v kin thc ó hc em hóy: - Trỡnh by v trớ gii hn vựng bin nc ta. K tờn cỏc o v qun o ln nc ta - Nờu ý ngha kinh t, quc phũng ca cỏc o v qun o nc ta. Cõu 2. (3 im) Da vo hỡnh v sau õy v cho bit: Tờn ca loi giú ny ? Cho bit ngun gc, thi gian hot ng nc ta v hng ca loi giú ny ? Tớnh cht ca loi giú ny vo nc ta? Cõu 3. (4 im) Cho bng s liu sau: che Din tớch rng t Din tớch rng Tng din tớch ph nhiờn Nm trng (triu ha) rng (triu ha) (%) (Triu ha) 1943 14,3 14,3 43,0 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 Nhn xột s bin ng din tớch rng nc ta. Ti núi, mun bo v ti nguyờn thiờn nhiờn trc ht phi bo v ti nguyờn rng ? Cõu (5 im) Da vo Atlat a lớ Vit Nam v kin thc ó hc, em hóy: a. Xỏc nh s phõn b khoỏng sn ca nc ta. Ti Vit Nam l quc gia giu ti nguyờn khoỏng sn? b. Ti núi: i nỳi l b phn quan trng nht ca cu trỳc a hỡnh Vit Nam? Cõu ( im) Cho bng s liu sau: Nhit v lng ma ca H Ni thỏng 10 11 12 Nhit (0C) 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 Lng ma (mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4 - V biu nhit v lng ma ca H Ni - Nhn xột nhit v lng ma ca H Ni ---HT-- Lu ý: Thớ sinh c s dng Atlat a lớ Vit Nam v cỏc dựng hc (Thc o , compa, ờke, mỏy tớnh b tỳi) quỏ trỡnh lm bi. P N _ THANG IấM Cõu Ni dung *Trỡnh by v trớ gii hn vựng bin nc ta. -Vựng bin Vit Nam l mt phn ca Bin ụng. Bin ụng l mt bin ln, tng i kớn nm vựng nhit i giú ụng Nam - Bin ụng tri rng t xớch o ti tuyn Bc, thụng vi Thỏi Bỡnh Dng v Ana Dng qua cỏc eo bin hp - Bin ụng cú din tớch l 3.447000km2 vi hai vnh bin ln l vnh Bc B v vnh Thỏi Lan cú sõu l [...]... khu v c trong t ng GDP châu Á D a vào bi u rút ra nh n xét? Khu v c T l Khu v c T l Toàn châu Á 100% Nam Á 9 ,8 ông Á 66,6 ông Nam Á 8, 9 Tây Nam Á 13,6 Trung Á 1,1 - H t (Lưu ý: Thí sinh ư c quy n s d ng át lát a lý Vi t Nam) ÁP ÁN VÀ BI U I M THI H C SINH GI I MÔN NĂM H C 2011- 2012 A LÍ L P 8 Câu 1 (3,0 i m): H c sinh tính toán và l p lu n ư c: - Lúc g i i Vi... nguyên khoáng s n phong phú: - Trên lãnh th ( t li n và bi n o) có kho ng 5000 i m qu ng và t khoáng c a g n 60 lo i khoáng s n khác nhau, trong ó nhi u lo i ã và ang ư c khai thác + Khoáng s n năng lư ng: than, d u, khí t nhiên + Khoáng s n kim lo i: s t, ng, chì, k m, bô xít, thi c… + Khoáng s n phi kim lo i: apatit, á quý, á vôi… - Ph n l n các khoáng s n có tr lư ng v a và nh , m t s khoáng s n có... nguyên khoáng s n phong phú: (2 i m) - Trên lãnh th ( t li n và bi n o) có kho ng 5000 i m qu ng và t khoáng c a g n 60 lo i khoáng s n khác nhau, trong ó nhi u lo i ã và ang ư c khai thác + Khoáng s n năng lư ng: than, d u, khí t nhiên + Khoáng s n kim lo i: s t, ng, chì, k m, bô xít, thi c… + Khoáng s n phi kim lo i: apatit, á quý, á vôi… - Ph n l n các khoáng s n có tr lư ng v a và nh , m t s khoáng 0,25... Nam 3 585 7.3 N T ng s 5 1996 2000 2003 2006 2009 381 66.4 39755.4 41354.9 42 482 .6 37922.4 39469.0 41170.0 42 781 .9 4 3307 .0 73156.7 77635.4 80 902.4 84 136 .8 85 789 .6 b V bi u - Hình c t ghép - Có ghi các n i dung: Tên, chú thích, các s li u có liên quan - Tính mĩ thu t c Nh n xét - Dân s tăng, tăng theo giai o n - T l n luôn luôn cao hơn t l nam có minh h a b ng s li u - H T - 0.5 1.0 1.5 THI. .. ng THI H C SINH GI I L P 8 Năm h c: 2012-2013 Môn: a lí Th i gian làm bài: 120 phút thi này g m 01 trang Câu 1 (2,5 i m) a Dân cư châu Á có nh ng b dân cư và ô th châu Á? b Trình bày c i m gì? Nhân t nào nh hư ng t i s phân c i m sông ngòi châu Á Nêu giá tr c a sông ngòi Câu 2 (2,5 i m) D a vào Atlat a lí Vi t Nam và ki n th c ã h c, em hãy: a Xác nh s phân b khoáng s n c a nư c ta... - Nư c ta n m nơi giao nhau c a 2 vành ai sinh khoáng l n Trung H i và Thái Bình Dương - L ch s phát tri n a ch t lâu dài và ph c t p b 0,25 0,25 i núi là b ph n quan tr ng nh t trong c u trúc Nam * i núi: - Chi m ¾ di n tích lãnh th trong ó ch y u là + a hình dư i 1000m: chi m 85 % + Núi cao trên 2000m: ch chi m 1% a a hình Vi t 0,25 i núi th p - i núi t o thành cánh cung l n hư ng ra bi n ông kéo... ( ơn v tri u ha) Năm Di n tích r ng 1943 14,3 1993 8, 6 - H T - 2001 11 ,8 HƯ NG D N CH M THI CH N HSG MÔN: A LÝ 8 Câu Câu 1 (2 i m) Câu 2 (3 i m) Câu 3 (2 i m) áp án * Phân bi t l c a và các châu l c - L c a: là kh i t li n r ng hàng tri u ki lô mét vuông, có bi n và i dương bao quanh S phân chia các l c a mang ý nghĩa v m t t nhiên là chinh + Trên th gi i có 6 l c a là: l c a Á-Âu, l c... các khoáng s n nư c ta: 0,25 0,25 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 i m - Nư c ta ã thăm dò và phát hi n ư c 5000 i m qu ng và t khoáng c a 60 lo i khoáng s n khác nhau thu c các nhóm * Khoáng s n năng lư ng (d n ch ng át lát) * Khoáng s n kim lo i( d n ch ng át lát) 0,25 * Khoáng s n phi kim lo i (d n ch ng át lát) 0,25 * Khoáng s n v t li u xây d ng (d n ch ng át lát) 0,25 * Nư c ta có nhi u khoáng s n...KỲ THI CH N H C SINH GI I KH I 8 NĂM H C 2011 - 2012 ÁP ÁN: MÔN A LÍ Th i gian: 150 phút Câu N i dung i m - Lúc máy bay kh i hành Luân ôn là 5 gi ngày 28/ 02/2011 thì Vi t Nam là 12 gi ngày 28/ 02/2011 (gi Vi t Nam s m hơn gi Luân ôn 1,0 Vi t Nam múi gi s 7) Câu 1 - Sau 12 gi bay máy bay h cánh xu ng sân bay N i Bài thì Vi t Nam là: 12 gi + 12 gi... năm 1990 và năm 2007 ( ơn v %) Nông nghi p Công nghi p D ch v 1990 2007 1990 2007 1990 2007 38, 7 20,3 22,7 41,5 38, 6 38, 2 a V bi u th hi n cơ c u t ng s n ph m trong nư c c a nư c ta qua hai năm 1990 và 2007 b Nh n xét v s chuy n d ch cơ c u kinh t c a nư c ta H T Cán b coi thi không gi i thích gì thêm H tên thí sinh SBD: PHÒNG GD& T CHÍNH TH C Câu 1: ( 2,0 i m) Ph n KÌ THI GIAO . ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: ĐỊA LÍ 8 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( 2 điểm ) Phân biệt lục địa và các châu lục? Kể tên các lục địa và. TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 Năm học: 2012-2013 Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trang Câu 1 (2,5 điểm) a. Dân cư châu Á có những đặc điểm gì?. ********************Hết************************ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 8 NĂM HỌC 2011 - 2012 ĐÁP ÁN: MÔN ĐỊA LÍ Thời gian: 150 phút Câu Nội dung Điểm - Lúc máy bay khởi hành ở Luân Đôn là 5 gi ờ ngày 28/ 02/2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Địa lí lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết)

Từ khóa liên quan