Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2016 môn lịch sử của các trường THPT trong cả nước (có thang điểm và đáp án chi tiết)

230 7.3K 36
Tuyển tập 40 đề thi thử THPT quốc gia 2016 môn lịch sử của các trường THPT trong cả nước (có thang điểm và đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Doc24.vn SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2016 MÔN: LỊCH SỬ: Khối C NGUYỄN QUANG DIÊU Thời gian: 180 phút Ngày thi:… /03/2016 A Phần chung cho tất thí sinh (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Tóm tắt trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1920 Nguyễn Ái Quốc khẳng định nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo đường nào? Câu II (3,0 điểm) Trình bày nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng đề Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1 - 1930), Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10 - 1930) Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 - 1941) Câu III (3,0 điểm) Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945? B Phần riêng (3,0 điểm) Thí sinh làm hai câu (IV a IV b) Câu IV a (3,0 điểm) Nêu nhận xét biến đổi trị, kinh tế khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh giới thứ hai Câu IV b (3,0 điểm) Hoàn cảnh đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động vai trò Liên hợp quốc …Hết… Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh :……………………………… ;Số báo danh: ………………… Doc24.vn TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I KHỐI C MÔN LỊCH SỬ - 2016 A Phần chung cho tất thí sinh (7,0 điểm) Câu I: Tóm tắt q trình tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ 1911 đến 1920 Nguyễn Ái Quốc khẳng định nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo đường nào? - Từ năm 1911, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, hướng tới Phương Tây, đến nước Pháp; qua nhiều nước, nhiều Châu lục khác Nguyễn Ái Quốc nhận thấy đâu bọn đế quốc, thực dân tàn bạo, độc ác, đâu người lao động bị áp bức, bóc lột dã man 2,0 0,5 - Cuối 1917, Nguyễn Áí Quốc từ Anh trở lại Pháp, hoạt động Hội người Việt Nam yêu nước Pari; viết báo, truyền đơn, gia nhập Đảng xã hội Pháp (1919) 0,25 - Tháng - 1919, Người gởi đến Hội nghị Véc xây Bản yêu sách nhân dân An Nam, đòi thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự nhân dân Việt Nam 0,25 - Giữa năm 1920, Người đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa V.I Lênin, khẳng định đường giành độc lập tự nhân dân Việt Nam 0,25 - Tháng 12 - 1920, Đại hội lần thứ XVIII Đảng xã hội Pháp (Đại hội Tua), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp 0,25 - Nguyễn Ái Quốc khẳng định, muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải theo 0,5 đường cách mạng vô sản Câu II: Trình bày nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng đề Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1 - 1930), Hội nghị lần thứ Ban 3,0 chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10 - 1930) Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương (5 - 1941) Doc24.vn a - Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thơng qua cương lĩnh trị - Xác định lực lượng cách mạng cơng nhân, nơng dân, tiểu tư sản, trí thức ; còn phú 0,5 nông, trung, tiểu địa chủ tư sản lợi dụng trung lập - Nhận xét: + Hội nghị thấy rõ thái độ trị khả cách mạng giai cấp xã hội Việt Nam thuộc địa, xác định vai trò,vị trí giai cấp, tầng lớp 0,25 + Phát huy sức mạnh dân tộc, phân hóa cô lập kẻ thù để thực nhiệm vụ giải phóng dân tộc 0,25 b - Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng cộng sản Đơng Dương 0,5 với luận cương trị tháng 10 - 1930 xác định động lực cách mạng công nhân nông dân - Nhận xét: + Đã xác định động lực cách mạng, không đánh giá khả cách mạng tầng lớp tiểu tư sản, khả chống đế quốc phong kiến mức độ định tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc thống chống đế quốc tay sai 0,25 + Đây điểm khác với Cương lĩnh trị hạn chế cương lĩnh tháng 10 - 1930 0,25 c - sHội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương - Chủ tương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, đổi tên Hội phản đế thành lập Hội cứu quốc, nhằm tập rộng rãi tầng lớp, giai cấp cá nhân yêu nước 0,25 Doc24.vn - Nhận xét: + Chủ trương huy động đến mức cao lực lượng toàn dân tộc thực nhiệm vụ số giải phóng dân tộc, giành độc lập, tư + Khắc phục hạn chế Luận cương trị tháng 10-1930 khẳng định chủ trương đắn cương lĩnh trị Đảng, góp phần trực tiếp đưa cách mạng tháng Tám đến thành công Câu III: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945? 0,25 0,5 3,0 a Nguyên nhân chủ quan: + Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất giải phóng dân tộc + Từ Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi dân tộc tề đứng lên khởi nghĩa giành quyền 0,25 0,25 + Sự lãnh đạo đắn, sáng tạo Đảng Hồ chí Minh đứng đầu 0,25 + Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh 0,25 + Toàn Đảng, toàn dân đồng lòng Các cấp Đảng, Việt Minh linh hoạt, sáng tạo, chớp thời 0,25 b Nguyên nhân khách quan -Quân Đồng minh đánh bại phát xít, tạo hội khách quan để nhân dân ta tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công 0,25 c Ý nghĩa lịch sử: - Đối với dân tộc: + Tạo bước ngoặt lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nơ lệ thực dân Pháp 80 năm, Nhật gần năm, lập nên nước VNDCCH 0,5 Doc24.vn + Mở kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do, kỉ nguyên nhân dân nắm quyền, làm chủ đất nước - 0,5 Đối với giới: + Góp phần vào thắng lợi chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít 0,25 + Cổ vũ dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng 0,25 B Phần riêng (3,0 điểm) Thí sinh làm hai câu (IV.a IV.b) - Câu IV a Nêu nhận xét biến đổi trị, kinh tế khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh giới thứ hai 3,0 a - Sự biến đổi trị kinh tế - Chính trị: Trước Chiến tranh giới thứ hai, bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản) Từ sau Chiến tranh giới thứ hai, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển: + Thắng lợi cách mạng Trung Quốc dẫn tới đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10 – 1949) Hồng Kông Ma Cao thuộc địa Anh Bồ Đào Nha, cuối năm 90 kỉ XX trở chủ quyền Trung Quốc + Triều Tiên bị chia cắt thành hai nước Đại Hàn Dân quốc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Trong năm 50, 60 kỉ XX, hai nước tình trạng đối đầu; từ năm 70, chuyển dần sang đối thoại; năm 2000, hai nước ký hiệp định hòa hợp, mở trang quan hệ hai nước, đến tình hình hai nước lại chuyển sang đối đầu, căng thẳn - Kinh tế: Trong nửa sau kỉ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt tăng trưởng kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt + Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đánh giá ba bốn “con rồng” kinh tế châu Á Nhật Bản trở thành kinh tế lớn thứ hai giới + Trong năm 80, 90 kỉ XX năm đầu kỉ XXI, kinh tế 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Doc24.vn Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh cao giới b Nhận xét: Diễn nhiều biến đổi sâu sắc trị lẫn kinh tế - Về trị: + Chịu chi phối sâu sắc trật tự hai cực Ianta + Quá trình phi thực dân diễn mạnh mẽ - Về kinh tế:ss + Là khu vực có nhiều chuyển biến to lớn - + Là khu vực có kinh tế phát triển động 0.5 Câu IV b Hồn cảnh đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động vai trò Liên hợp quốc 3,0 a Hoàn cảnh đời: Từ ngày 24/4 đến ngày 26/6/1945, Hội nghị quốc tế gồm 50 nước họp Xan Phranxixco (Mĩ) thông qua Hiến chương tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc -Mục đích: Duy trì hòa bình ninh giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc tiến hành hợp tác quốc tế nước sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng quyền tự dân tộc 0,5 0,5 b Nguyên tắc hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc 0,25 - Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước 0,25 - Không can thiệp vào công việc nội nước 0,25 - Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình 0,25 - Chung sống hòa bình trí nước lớn (Liên Xơ, Mĩ, Anh, Pháp) 0,25 c Vai trò: - Trở thành diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình 0,25 Doc24.vn an ninh giới - Có nhiều cố gắng việc giải vụ tranh chấp xung đột khu vực 0,25 - Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế, giúp đỡ dân tộc kinh tế, văn 0,25 hóa, giáo dục, y tế,… Doc24.vn SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (3,0 điểm) gian phát đề Bằng hiểu biết tổ chức Liên Hợp Quốc, làm rõ: a) Sự đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động Liên Hợp Quốc b) Vai trò Liên Hợp Quốc việc giải vấn đề giới c) Những đóng góp Việt Nam tổ chức Câu (2,5 điểm) Trình bày trình phát triển cách mạng Lào từ 1945 đến năm 1975 Trên sở kiến thức học điểm giống cách mạng Lào Cách mạng Việt Nam? Vì có giống đó? Câu (3,0 điểm) Những thành tựu tiêu biểu trình xây dựng phát triển kinh tế nước khu vực Đông Nam Á sau giành độc lập Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam công phát triển kinh tế thời kì hội nhập? Câu (1,5 điểm) Trình bày nét sách đối ngoại Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 70 kỷ XX Tác động sách quan hệ quốc tế thời kỳ này? …………………Hết………………… Họ tên thí sinh:……………………………………… Số báo danh: ………… Doc24.vn SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT ĐOÀN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THƯỢNG NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: LỊCH SỬ (Đáp án gồm trang) CÂ NỘI DUNG U Câu Bằng hiểu biết a Trình bày * Sự đời ĐIỂ M 3.0 1.5 Ngày 26/6/1945 đại diện 50 nước họp Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc Ngày 24/10/1945 phiên họp tổ chức Luân 0.25 Đôn ngày lấy làm ngày thành lập Liên Hợp Quốc * Mục đích: Duy trì hồ bình an ninh giới, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nước sở tôn trọng quyền bình 0.25 đẳng quốc gia nguyên tắc dân tộc tự * Nguyên tắc: Liên Hợp quốc hoạt động theo nguyên tắc: - Quyền bình đẳng quốc gia quyền dân tộc tự - Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước - Giải tranh chấp quốc tế phương pháp hoà 1.0 bình - Ngun tắc trí năm cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc - Liên Hợp quốc không can thiệp vào công việc nội b nước Vai trò Liên Hợp Quốc 0.75 Câu b Vai trò Nguyễn Ái Quốc thành công Hội nghị (Thông hiểu: 1,0 điểm) - Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập chủ trì Hội nghị hợp nhất: Do tổ chức cộng sản Việt Nam hoạt động riêng rẽ, cơng kích lẫn làm cho lực lượng sức mạnh cách mạng bị phân tán Tự thân tổ chức lại không thống với Nếu để tình trạng kéo dài nguy cách mạng Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc có uy tín tuyệt đối đưa Hội nghị đến thành công: Là người sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên trước đây, người thầy lớp niên yêu nước đầu kỉ XX, đặc biệt với tư cách đại diện Quốc tế Cộng sản, có quyền định vấn đề cách mạng Đông Dương… Khái quát khó khăn nước Việt Nam năm sau Cách mạng tháng Tám nhận xét khó khăn lớn a Khái quát khó khăn nước Việt Nam năm sau Cách mạng tháng Tám (Thông hiểu: 2,0 điểm) - Giặc ngoại xâm nội phản: quân Pháp quân Nhật, cịn có khoảng 20 vạn qn Trung Hoa Dân Quốc tay sai (Việt Quốc, Việt Cách) kéo vào Việt Nam (Bắc Vĩ tuyến 16) Quân Anh kéo vào miền Nam Các lực phản động nước ngóc đầu dậy chống phá cách mạng - Về quyền, quân đội: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa đời, chưa củng cố Lực lượng vũ trang cách mạng nhiều hạn chế… - Về kinh tế - tài chính: kinh tế kiệt quệ Giặc đói hồnh hành Các nhà máy xí nghiệp cịn nằm tay Pháp, hàng hóa khan hiếm, giá đắt đỏ Tài khủng hoảng: ngân khố quốc gia trống rỗng Ngân hàng Đông Dương nằm tay tư Pháp - Về văn hóa - xã hội: tàn dư lạc hậu chế độ thực dân phong kiến nặng nề: 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan b Nhận xét khó khăn lớn (Vận dụng cao: 1,0 điểm) - Theo quan điểm cá nhân, thí sinh nhận xét khó khăn lớn khó khăn kể trên, phải giải thích, lập luận chặt chẽ, có tính thuyết phục, diễn đạt mạch lạc, lơgíc (1,00) - Nếu thí sinh nêu khó khăn lớn nhất, chưa giải thích, nhận xét (0,50) 0,50 0,5 3,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 Câu So sánh chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ Việt Nam (Vận dụng thấp: 2,0 điểm) a Giống - Đều nhằm chống lại lực lượng cách mạng nhân dân Việt Nam, chia cắt lâu dài nước Việt nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu quân Mĩ… - Đều hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ - Sử dụng máy quyền qn đội Sài Gịn làm cơng cụ Mĩ viện trợ, trang bị, tổ chức huy - Đều trọng thực sách bình định, nhằm chiếm đất, giành dân b Khác - Về lực lượng: chiến lược Chiến tranh đặc biệt tiến hành quân đội Sài gòn; chiến lược Chiến tranh cục tiến hành quân đội Mĩ, quân Đồng minh Mĩ quân đội Sài gòn - Về quy mô biện pháp: khác với chiến lược Chiến tranh đặc biệt, chiến lược Chiến tranh cục tiến hành miền Nam kết hợp với chiến tranh phá hoại miền Bắc Chiến tranh cục diễn ác liệt với hành quân “tìm diệt” “bình định” quy mơ lớn nhiều phương tiện chiến tranh đại 2,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,50 -Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU KIỂM TRA NĂNG LỰC THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN : LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề A- PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Câu I (3,0 điểm): Trình bày mục đích, nguyên tắc hoạt động tổ chức Liên hợp quốc Kể tên số tổ chức chuyên môn Liên hợp quốc hoạt động Việt Nam Theo anh (chị), Đảng, phủ nhân dân Việt Nam cần vận dụng Hiến chương Liên Hợp quốc việc bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc? B- PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu II (3,0 điểm): Sau Chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có chuyển biến nào? Giải thích giai cấp cơng nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam? Hiện tổ chức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp cơng nhân Việt Nam? Câu III (2,0 điểm): Trình bày nội dung Luận cương trị (10/1930) Từ điểm hạn chế Luận cương trình khắc phục hạn chế giai đoạn cách mạng 1939-1945? Câu IV (2,0 điểm: Trình bày tác động hai kiện lịch sử sau cách mạng Việt Nam thập niên 30 kỉ XX: - Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 - 1933) - Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7 - 1935) Hết - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK ĐÁP ÁN TRƯỜNG THCS – THPT ĐƠNG DU Mơn: LỊCH SỬ - Lớp 12 Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề Câu hỏi Câu I: * Mục đích: - Duy trì hịa bình an ninh giới - Phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc tiến hành hợp tác quốc tế nước * Nguyên tắc hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc - Tơn trọng tồn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước - Không can thiệp vào công việc nội nước - Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hịa bình - Chung sống hịa bình trí nước lớn * Một số tổ chức chuyên môn LHQ hoạt động Việt Nam: - Tổ chức lương thực, nơng nghiệp - PAO - Tổ chức văn hóa - khoa học – giáo dục - UNESCO - Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF - Tổ chức thương mại - WTO - Tổ chức y tế giới – WHO * Vận dụng:HS trình bày theo cách khác đảm bảo ý sau: - Nhân dân Việt Nam trải qua nhiều chiến tranh chống ngoại xâm … giành thắng lợi chịu mát, thiệt hại kinh tế, tinh thần nên coi trọng hịa bình, tận dụng khả hịa bình việc giải tranh chấp, bảo vệ tổ quốc, chủ quyền biển đảo - Trong xu hịa bình ổn định nhiều khu vực diễn xung đột, trạnh chấp…thờ gian qua Trung Quốc đơn phương hành động gây chanh chấp bất ổn biển Đông… Việt Nam bàng biện pháp đấu tranh ngoại giao để giới biết sai trái TQ, đồng thời tỏ thiện chí giải đàm phán, thương lượng - Sử dụng luật pháp quốc tế để lên án, kiên phản đối việc sử dụng vũ lực để giải tranh chấp - Nếu TQ tiếp tục thực ý đồ mình, buộc VN phải đâu tranh pháp lí khởi kiện lên tòa án quốc tế… Câu II: * Do tác động sách khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến cấu giai cấp - Giai cấp địa chủ phong kiến tiếp tục phân hóa, tầng lớp địa chủ vừa nhỏ tích cực tham gia phong trào dân tộc dân chủ chống thực dân Pháp phản động tay sai - Giai cấp nông dân ngày bị bần hóa, khiến cho mâu thuẫn với đế quốc - phong kiến ngày gay gắt hơn, nông dân lực lượng cách mạng to lớn dân tộc - Giai cấp tư sản đời, bị phân hóa thành hai phận, tư sản mại cấu kết với đế quốc , tư sản dân tộc bị chèn ép nên có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp tiểu tư sản phát triển nhanh số lượng, có tinh thần dân tộc chống đế quốc tay sai, hăng hái đấu tranh độc lập, tự dân tộc - Giai cấp công nhân phát triển nhanh số lượng chất lượng, đời sống ngày khổ cực nên tinh thần đấu tranh chống Pháp ngày cao => Mâu thuẫn xã hội ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc Phong Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 trào đấu tranh chống đế quốc tay sai phát triển mạnh với nội dung hình thức phong phú * Giải thích giai cấp cơng nhân nhanh chóng trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam - Đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến - Bị nhiều tầng áp bức, bóc lột nặng nề , nên có tinh thần cách mạng cao độ triệt để - Có quan hệ gắn bó với nơng dân, dễ tạo thành khối liên minh công nông - Được thừa hưởng truyền thống yêu nước dân tộc - Với nhứng đặc điểm trên, giai cấp công nhân Việt Nam sớm giác ngộ, sớm chịu ảnh hưởng trào lưu cách mạng vơ sản, nên nhanh nhanh chóng vươn lên thành lực lượng trị độc lập trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam * Hiện tổ chức bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân người lao động Việt Nam Cơng đồn Câu III: * Nội dung Luận cương: - Luận cương xác đinh vấn đề chiến lược sách lược cách mạng Đông Dương Cách mạng Đông Dương lúc đầu cách mạng tư sản dân quyền, sau tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa… - Hai nhiệm vụ cách mạng đánh đổ phong kiến đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau… - Động lực cách mạng giai cấp vô sản nông dân - Lãnh đạo cách mạng giai cấp vô sản với đội tiên phong Đảng cộng sản Cách mạng ViệtNamlà phận cách mạng giới * Hạn chế Luận cương: - Chưa nêu mâu thuẫn xã hội Đông Dương, không đưa cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà cịn nặng đấu tranh giai cấp cách mạng ruộng đất… - Đánh giá không khả cách mạng tầng lớp tiểu tư sản dân tộc, khả lôi kéo phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống chống đế quốc tay sai * Quá trình khắc phục hạn chế… - Hạn chế nhiệm vụ cách mạng khắc phục thời kỳ 1939-1941 là, Hội nghị BCHTW lần thứ VI(11/1939) chủ trương gương cao cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu đến Hội nghị BCHTW lần thứ VIII (5/1941) hoàn chinh chủ trương chuyển hướng chiến lược đề từ Hội nghị VI… - Hạn chế lực lượng cách mạng thực thời kỳ 1936-1939 là, thành lập Mặt trận thống Phản đế Đơng Dương để đồn kết lực lượng yêu nước chống bọn phản động thuộc địa, tay sai Mặt trận Việt Minh (1941)… Câu IV * Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 - 1933) - Từ 1929 đến 1933, bùng nổ khủng hoảng kinh tế giới Pháp trút gánh nặng khủng hoảng lên nước thuộc địa Hậu khủng hoảng kinh tế Việt Nam nặng nề so với thuộc địa khác Pháp so với nước khu vực - Cuộc khủng hoảng kinh tế làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ tầng lớp nhân dân lao động Mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp ngày trở nên gay gắt Điều trở thành nguyên nhân làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 1931 lãnh đạo Đảng * Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) - Đại hội VII Quốc tế Cộng sản xác định nhiệm vụ trước mắt chống chủ nghĩa phát xít nguy chiến tranh, bảo vệ hịa bình thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi - Dựa nghị Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tình hình cụ thể Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương định đường lối phương pháp đấu tranh 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0,5 0,5 0,25 , chuyển sang hình thức đấu tranh cơng khai, hợp pháp, nửa hợp pháp với mục tiêu đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hịa bình Đường lối đắn Đảng làm bùng nổ phong trào dân chủ năm 1936 - 1939 Hết Lưu ý: Khi chấm giáo viên linh động, trường hợp học sinh trình bày thiếu vài ý nhỏ cách trình bày tốt, có khả viết thể chiều sâu trình nhận thức cho điểm tối đa 0,75 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK KIỂM TRA NĂNG LỰC THPT LẦN TRƯỜNG THCS – THPT ĐƠNG DU Mơn: LỊCH SỬ - Lớp 12 Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ: Câu I (3,0 điểm): Từ kiện lịch sử Anh (chị) rút nhận xét phong trào giải phóng dân tộc nước Á, Phi Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh giới thứ hai: Thời gian Sự kiện 1945 Inđônêxia, Việt Nam Lào tuyên bố độc lập 1950 Ấn Độ giành độc lập 1959 Cách mạng Cuba thắng lợi 1960 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập 1975 Thực dân Bồ Đào Nha tuyên bố trao trả độc lập cho Ănggơla, Mơdămbích 1993 Hiến pháp Nam Phi tun bố xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Câu II (2,0 điểm: Nêu học Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho Đảng cách mạng Việt Nam Từ học em phát biểu ý kiến việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nay? Câu III ( 3,0 điểm): Nêu âm mưu Pháp chủ trương ta chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 So sánh với chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 Câu IV (2,0 điểm): Phát biểu ý kiến nhận định: “ Hậu phương nhân tố thường xuyên định thắng lợi chiến tranh.” Nêu thành tựu vai trò việc xây dựng hậu phương kháng chiến chống Pháp từ sau thắng lợi Biên giới 1950 - Hết - ĐÁP ÁN: Câu I :Từ kiện lịch sử sau đây, rút nhận xét phong trào giải phóng dân tộc nước Á, Phi Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh giới thứ hai: - Sau Chiến tranh giới thứ hai: + Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt + Các nước đế quốc có nhiều thuộc địa bị suy yếu Liên Xô đạt nhiều thành tựu công xây dựng chủ nghĩa xã hội ln ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc giới Đây thuận lợi để nước thuộc địa Á, Phi, Mĩ Latinh đứng lên tiếp tục đấu tranh giành độc lập - Từ 1945 đến năm 60 kỉ XX: Phong trào giải phóng dân tộc bùng lên mạnh mẽ Á, Phi, Mĩ Latinh, làm hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân lung lay tận gốc + Phong trào diễn sau kiện phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh giới thứ hai kết thúc Tại Đông Nam Á có ba quốc gia tun bố độc lập: Inđơnêxia (178-1945); Việt Nam (2-9-1945); Lào (12-10- 1945) + Dưới lãnh đạo đảng Quốc đại, ngày 26-1-1950, thực dân Anh phải công nhận độc lập Ấn Độ, nước Cộng hòa Ấn Độ đời + Ở khu vực Mĩ Latinh: nhân dân Cuba đấu tranh chống Mĩ chế độ độc tài thân Mĩ giành thắng lợi Ngày 1-1-1959, Cộng hòa Cuba đời + Dưới ảnh hưởng cách mạng Cuba, phong trào cách mạng Mĩ Latinh phát triển mạnh trở thành “lục địa bùng cháy”, hầu Mĩ Latinh lật đổ quyền độc tài thân Mĩ, khơi phục độc lập chủ quyền, + Ở châu Phi: phong trào giải phóng dân tộc nổ sớm Bắc Phi, đặc biệt năm 1960, có 17 quốc gia châu Phi giành độc lập, lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” - Từ năm 60 đến năm 70 kỷ XX: Phong trào diễn bền bỉ số nước dẫn đến chấm dứt tồn chủ nghĩa thực dân kiểu cũ châu Phi hệ thống thuộc địa + Sau nhiều năm đấu tranh, đến năm 1975 thực dân Bồ Đào Nha phải tuyên bố trao trả độc lập cho Ăng-gô-la Mơ-dăm-bích - Từ năm 70 đến đầu năm 90 kỉ XX: Nhân dân thuộc địa cịn lại châu Phi hồn thành đấu tranh đánh đổ thống trị thực dân cũ, giành độc lập địi quyền bình đẳng cho người + Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) diễn chủ yếu ba nước phía nam châu Phi Điển hình thắng lợi Cộng hòa Nam Phi: Hiến pháp năm 1993 thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) Năm 1994, sau bầu cử đa chủng tộc Nam Phi, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen Cộng hòa Nam Phi Sự kiện đánh dấu việc chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man đầy bất công tồn kỷ nước Câu II: Nêu học Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cho Đảng cách mạng Việt Nam Từ học anh (chị) phát biểu ý kiến việc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nay? * Bài học kinh nghiệm: - Về đạo chiến lược: Nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phải biết 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 giải đắn hai nhiệm vụ dân tộc dân chủ đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu… - Về lực lương: Biết tập hợp tổ chức lực lượng cách mạng với nòng cốt liên minh công nông… - Về phương pháp cách mạng: Nắm vững quan điểm bạo lực cách mạng, kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang, từ khởi nghĩa phần đến tổng khởi nghĩa - Về chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang: Phải tích cực chuẩn bị chớp thời cơ… Triệt để lợi dụng mâu thuẩn hàng ngũ kẻ thù chỉa mũi nhọn vào kẻ thù trước mắt -Về xây dựng Đảng… * Liên hệ: Học sinh phát biểu theo ý kiến khác phải giải thích, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, diễn đạt mạch lạc - Ngày tình hình giới biến động phức tạp, có nhiều thời thách thức dân tộc Để nắm bắt thời vượt qua thư thách cần đúc rút từ học lịch sử, học từ Cách mạng Tháng Tám 1945 là: - Nắm vững cờ độc lập dân tộc CNXH; - nghiệp cách mạng nghiệp cảu nhân dân, dân dân - Tăng cường khối đoàn kết toàn Đảng toàn dân - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…… 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Câu III: Nêu âm mưu Pháp chủ trương ta chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 So sánh với chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 * Âm mưu Pháp: Đứng trước tình hình trên, nhờ giúp sức Mỹ thực dân Pháp thơng qua kế hoạch Rơve nhằm: -Khóa chặt biên giới Việt Trung cách tăng cường hệ thống phòng ngự đường số -Thiết lập hành lang Đông Tây để cắt đứt liên lạc Việt Bắc với Liên khu III liên khu IV => Với hai hệ thống phòng ngự thực dân Pháp chuẩn bị mở công qui mô lớn lên Việt Bắc lần hai * Chủ trương chuẩn bị ta:Chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm: -Tiêu diệt sinh lực địch -Khai thông biên giới Việt Trung -Củng cố mở rộng địa Việt Bắc * So sánh: Giống: - Mục đích Pháp muốn mở công lên địa Việt Bắc tiêu diệt quan đầu não ta… - Kết quả: ta giành thắng lợi… Khác: − Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947: +Là chiến dịch ta phản công giành thắng lợi + Buộc Pháp phải chuyển chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài theo cách đánh ta… − Chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950: + Là chiến dịch ta chủ động mở công giành thắng lợi + Giành chủ động chiến tẻ]ơngf Bắc bộ… 0.25 Câu IV: Phát biểu ý kiến nhận định: Hậu phương nhân tố thường xuyên định thắng lợi chiến tranh Nêu thành tựu vai trò việc xây dựng hậu phương kháng chiến chống Pháp từ sau thắng lợi Biên giới 1950 * Ý kiến: HS nêu theo ý hiểu lập luận 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 - Hậu phương vùng có điều kiện định đáp ứng yêu cầu xây dựng mặt kinh tế, trị, quân văn hóa để phục vụ cho tiền tuyến, cho chiến - Xây dựng hậu phương vững mạnh chuẩn bị điều kiện vật chất tinh thần cho quân ta giành thắng lợi quân tiến tới thắng lợi định để kết thúc chiến tranh Thực đường lối k/c toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam phải xây dựng hậu phương k/c * Thành tựu: - Về ngoại giao: Cách mạng Trung Quốc thành công 1949, thắng lợi chiến dịch biên giới 1950 quân dân ta khai thông đường liên lạc với nước XHCN Trong hoàn cảnh đó, phủ VNDCCH tun bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với tất nước, từ k/c nhân dân ta khơng cịn đơn độc mà có ủng hộ bạn bè quốc tế - Chính trị: + Từ ngày đến 7/3/1951, Đại hội toàn quốc thống Việt Minh Liên Việt thành Mặt trận Liên Việt Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự + 11/03/1951, lập Liên minh nhân dân Việt - Miên – Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước đấu tranh chống Pháp can thiệp Mỹ + 01/05/1952, Đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc lần I chọn anh hùng: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngơ Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hồng Hanh - Kinh tế:+ Luật cải cách ruộng đất Quốc hội thông qua, ngày 14-12-1953 + Nông nghiệp: năm 1952, Chính phủ vận động lao động sản xuất tiết kiệm, lôi giới tham gia (Năm1953 sản xuất 2,7 triệu thóc, 65 vạn hoa màu.) + Thủ công nghiệp công nghiệp đáp ứng yêu cầu công cụ sản xuất thiết yếu đời sống Năm 1953, ta sản xuất 3.500 vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang , quân dụng + Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng tài chính, ngân hàng, thương nghiệp + Bồi dưỡng sức dân phát động giảm tô, cải cách ruộng đất: đợt giảm tô, đợt cải cách ruộng đất - Văn hóa, giáo dục, y tế :+ Giáo dục: tiếp tục cải cách giáo dục với phương châm “phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất” , nhà trường gắn với xã hội, 1952 có 1.000 000 học sinh phổ thơng , bình dân học vụ , bổ túc văn hóa phát triển + Văn hóa: thực “ Kháng chiến hóa văn hóa , văn hóa hóa kháng chiến” + Y tế: chăm lo sức khỏe ,vận động phòng bệnh, xây dựng bệnh viện,bệnh xá , thực đời sống , trừ mê tín dị đoan * Vai trò: + Củng cố phát triển hậu phương k/c vững mạnh, nhân tố thường xuyên định thắng lợi chiến tranh + Tạo sở kinh tế, văn hóa cho chế độ dân chủ nhân dân, dặt sở móng cho CNXH… 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 ... DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: LỊCH SỬ (Đáp án gồm trang) CÂU NỘI DUNG Câu a Bằng hiểu biết Trình bày ĐIỂM 3.0... KH-KT đại vào sản xuất TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 02 NĂM 2016 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút, không kể giao đề (Đề thi có 01 trang) Câu 1: (3,0 điểm) Nêu... NGUYÊN TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Câu I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Sách giáo khoa Lịch sử Lớp 12

Ngày đăng: 21/04/2016, 20:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan