Tuyển tập 90 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 (có thang điểm và đáp án chi tiết)

335 7.6K 62
Tuyển tập 90 đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 8 (có  thang điểm và đáp án chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu 1(1,0 điểm): Trong cơng thức hóa học sau: Mg(OH)2, Al3O2, K2O, CuNO3 Al(SO4)3, NaCl, NaPO4, Ba(OH)2, CuSO3, NH4SO4. Hãy cơng thức hóa học viết sai viết lại cho đúng. Câu (1,0 điểm): Một ngun tử X có tổng số hạt ngun tử 42. Tính số proton ngun tử X cho biết X thuộc ngun tố hóa học số ngun tố có số proton sau đây: C: 6; N: 7; O: 8; Na: 11; Mg: 12; Al: 13; K: 19 . Biết ngun tử X có < n < 1,5 . p Câu 3: (1,0điểm) Cân sơ đồ phản ứng hóa học sau: a) Fe2O3 + Al --t0--> Fe3O4 + Al2O3 b) HCl + KMnO4 --t0-- > KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 c) Al + HNO3 --t0-- > Al(NO3)3 + H2O + N2 d) FexOy + H2 --t - > Fe + H2 O Câu (2,0 điểm): Đốt cháy hồn tồn 4,6 gam hợp chất A khí oxi, sau phản ứng thu 4,48 lít CO2 (đktc) 5,4 gam H2O. Xác định ngun tố có A? Tìm cơng thức đơn giản A. Câu 5: (2,0 điểm) Lập cơng thức hố học chất có thành phần sau: a) 70% Fe, lại oxi có phân tử khối 160đvc. b) Hợp chất gồm hai ngun tố C H, biết phần khối lượng cacbon kết hợp với phần khối lượng hiđro cơng thức phân tử cơng thức đơn giản. Câu (3,0 điểm): Cho 11,2 gam hỗn hợp hai kim loại gồm đồng magie vào dung dịch chứa 7,3 gam HCl để phản ứng xảy hồn tồn. Sau phản ứng thử dung dịch q tím thấy q tím khơng chuyển màu. Trong dung dịch lượng chất rắn. Lọc chất rắn này, đem rửa sạch, nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 12 gam oxit. Tính khối lượng kim loại hỗn hợp đầu. (Cho biết: C:12; O: 16; H: 1; Fe: 56; Cu: 64; Mg: 24; Cl: 35,5) UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu1 (1,0 đ) Câu2 (1,0 đ) Các cơng thức hóa học viết sai Al3O2 ; CuNO3 ; Al(SO4)3 ; NaPO4 NH4SO4 Sửa lại: Al2O3 ; Cu(NO3)2 ; Al2(SO4)3 ; Na3PO4 (NH4 )2SO4 Ngun tử ngun tố X có p + e + n = 42 mà p = e 2p + n = 42 n = 42- 2p. Lại có 1< Câu3: (1,0đ) Câu (2,0 đ) Câu 5: (2,0đ) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MƠN: HĨA HỌC n 42 − p < 1,5 => 1< < 1,5 p p 1p < 42 – 2p < 1,5p 12 < p < 14 mà p số ngun nên p = 13 Vậy X ngun tố nhơm (Al) a) 9Fe2O3 + 2Al t0 6Fe3O4 + Al2O3 b)16HCl + 2KMnO4 t0 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 c) 10Al + 36HNO3 t0 10Al(NO3)3 + 18H2O + 3N2 d) FexOy + yH2 t xFe + yH2O Đốt cháy A khí oxi thu CO2 H2O chứng tỏ A có ngun tố C,H có oxi. Số mol CO2 là: 4,48: 22,4 = 0,2 mol Số mol H2O là: 5,4 : 18 = 0,3 mol Số mol C 0,2 mol => Khối lượng C là: 0,2.12 = 2,4g Số mol H 0,3.2 = 0,6 mol => khối lượng H 0,6.1 = 0,6g Tổng khối lượng C H 2,4 + 0,6 = 3g < 4,6 g. Vậy hợp chất A có ngun tố O. Hợp chất A gồm ngun tố: C,H,O mO = 4,6 – 3,0 = 1,6 => nO = 1,6: 16 = 0,1mol Ta có: nC : nH : nO = 0,2 : 0,6 : 0,1 = 2: :1 Cơng thức đơn giản hợp chất là: C2H6O a) Khối lượng Fe : 160.70% = 112g =>nFe = 112: 56 = 2mol => khối luợng O : 160 – 112 = 48g => nO = 48: 16 = mol Cơng thức hố học hợp chất là: Fe2O3 b) % mC = .100% = 75 %; % mH = .100% = 25% +1 +1 Gọi cơng thức dạng chung hợp chất CxHy (x,y ngun, dương) x:y= 75 25 : = 12 Cơng thức đơn giản hợp chất : CH4 . Vì cơng thức phân tử cơng thức đơn giản nên cơng thức hố học hợp chất CH4 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 0,25 Bài (3,0) PTHH : Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) 2Cu + O2 t0 2CuO (2) Mg + O2 t MgO (3) Cho hỗn hợp hai kim loại Mg Cu vào dung dịch HCl có Mg phản ứng. Sau phản ứng (1) thử dung dịch q tím, q tím khơng chuyển màu.Vậy HCl phản ứng hết Số mol HCl là: 7,3 : 36,5 = 0,2 mol Theo PTHH (1): nMg = nHCl = 0,1 mol => Khối lượng Mg tham gia phản ứng (1) là: 0,1.24 = 2,4 g Giả sử Mg khơng dư khối lượng Cu 11,2 – 2,4 = 8,8 g Số mol Cu 8,8 : 64 = 1,375 mol. Theo PTHH (2) nCuO = nCu = 0,1375 mol => Khối lượng oxit là: 0,1375. 80 = 11g trái với giả thiết 12 gam oxit. Vậy Mg dư sau phản ứng (1) x . 24 8,8 − x => Khối lượng Cu 8,8 – x => Số mol Cu 64 8,8 − x Theo PTHH(2) : n CuO = n Cu = 64 (8,8 − x).80 (8,8 − x).5 Khối lượng CuO : m CuO = = 64 x Theo PTHH(3) : n MgO = n Mg = . 24 x 5.x => m MgO = . 40 = 24 (8,8 − x).5 5.x Theo ta có phương trình: + = 12 Gọi khối lượng Mg dư x => Số mol Mg dư là: Giải phương trình tìm x = 2,4. Vậy khối lượng Mg dư 2,4 g Khối lượng Mg ban đầu 2,4 + 2,4 = 4,8 g Khối lượng Cu hỗn hợp ban đầu 11,2 – 4,8 = 6,4 g *) Ghi chú: Nếu học sinh làm theo cách khác điểm tối đa. ----------------HẾT--------------------- 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 90 phút ( khơng kể thời gian giao đề) Bài 1(2điểm). Chọn hệ số cơng thức hóa học thích hợp hồn thành sơ đồ phản ứng sau: t a) ? + O2  → Fe3O4 b) NaOH + ?  → Al(OH)3 + NaCl t c) FeS2 + ? → Fe2O3 + ? d) H2SO4 đặc + ?  → CuSO4 + SO2 + ? Bài 2(2 điểm). a) Lập cơng thức hố học hợp chất X, biết thành phần khối lượng: 40% Cacbon, 53,33% Oxi 6,67% Hiđro. Phân tử khối X 60 đvC. b) Có hai cốc đựng hai chất lỏng suốt: nước cất nước muối. Hãy nêu cách khác để phân biệt cốc đựng hai chất lỏng trên? Bài 3(2điểm). Tổng số hạt proton, nơtron, electron hai ngun tử ngun tố X Y 96, có tổng số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 32. Số hạt mang điện ngun tử Y nhiều X 16. Xác định KHHH X Y? Bài 4(2điểm). Khử hồn tồn m g Fe2O3 nhiệt độ cao khí CO, lượng Fe thu sau phản ứng cho tác dụng hồn tồn với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu dung dịch FeCl2 khí H2. Nếu dùng lượng khí H2 vừa thu để khử oxit kim loại hố trị II thành kim loại khối lượng oxit bị khử m gam. a. Viết phương trình hố học. b. Tìm cơng thức hóa học oxit. Bài 5(2điểm). Hòa tan hồn tồn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vùa đủ dung dịch H2SO4 lỗng, thu 1,344 lít H2( đktc) dung dịch chứa m gam muối. Tính giá trị m? o o (Fe= 56; Mg= 24; Zn= 65; H=1; Cu= 64; O= 16; C= 12; Cl= 35,5) -1- HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MƠN HĨA HỌC UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu 1 Đáp án o t a) 3Fe + 2O2  → Fe3O4 b) 3NaOH + AlCl3  → Al(OH)3 + 3NaCl o t c) 4FeS2 + 11O2  → 2Fe2O3 + 8SO2 d) 2H2SO4 đặc + Cu  → CuSO4 + SO2 + 2H2O Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ ( HS khơng cân trừ ½ số điểm) a) Cơng thức có dạng: CxHyOZ. 12x.100 = 40  →x = 60 y.100 Theo đầu bài: = 6, 67  →y = 60 60 − (2.12 + 4) Z= =2 16 CTHH X: C2H4O2 b) - Thử vị chất lỏng, cốc có vị măn nước muối. - Lấy hai thể tích dung dịch đem cân, cốc nặng nước muối. - Lấy cốc đem cạn cốc, cốc có chất rắn kết tinh nước muối. - Đo nhiệt độ sơi hai cốc, cốc có nhiệt độ sơi thấp nước. - Đo nhiệt độ đơng đặc hai cốc, cốc có nhiệt độ đơng đặc cao nước. - Gọi số hạt X: P,N,E; Y : P/. N/, E/ Theo giả thiết có hệ PT: 2P + N + 2P / + N / = 96  / / 2P − N + 2P − N = 32 2P − 2P / = 16  / 4P + 4P = 128 ->  / −2P + 2P = 16 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,2đ 0,25 0,75 0,5 -> P= 12; P/ = 20 0,25 -2- X Mg; Y Ca 0,25 o t a. Các PTHH: Fe2O3 + 3CO  → 2Fe + 3CO2 (1) Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 (2) o t H2+ MO  (3) → M + H2O b. Gọi số mol Fe2O3 có m gam a mol. Theo PTHH (1), (2), (3) có: n =n = n = 2.n = 2a (mol) Fe Fe O 2 - Vì khối lượng oxit bị khử nên: 160a= 2a(M+ 16) -> M= 64. - CTHH Oxit : CuO MO H PTHH: Fe + H2SO4  → FeSO4 + H2 Mg + H2SO4  → MgSO4 + H2 Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2 n H2SO = n H = 0, 06mol Áp dụng BTKL có mmuối= 8,98 g --------------HẾT-------------- -3- 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MƠN: HĨA HỌC Thời gian: 90 phút (Khơng kể thời ian giao đề) Bài 1: (3,5 điểm) Viết phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau (ghi điều kiện phản ứng có) a) KClO3 → O2 → P2O5 → H3PO4 b) CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 Bài 2: (4 điểm) Nung nóng để phân hủy hồn tồn 632 gam kali pemanganat KMnO4. a) Viết phương trình hóa học phản ứng. b) Tính khối lượng mangandioxit tạo thành sau phản ứng? c) Tính thể tích chất khí sinh sau phản ứng (ở đktc)? (O = 16 ; K = 39 ; Mn = 55) Bài 3: (4 điểm) Đốt 9,2 gam Na bình chứa 4480 ml oxi (đktc) Hỏi sau phản ứng chất dư? Dư gam? (O = 16 ; Na = 23) Bài 4: (3 điểm) Trong hợp chất oxit lưu huỳnh có chứa gam lưu huỳnh gam oxi Tìm cơng thức hóa học đơn giản hợp chất (O = 16 ; S = 32 ) Bài 5: (2,5 điểm) Em giải thích sau nung nóng cục đá vơi khối lượng nhẹ nung nóng que đồng khối lượng lại nặng thêm? Bài 6: (3 điểm) Đốt cháy hồn tồn 120 gam than đá (có lẫn tạp chất khơng cháy). Sau phản ứng thu 264 gam khí CO2 Tính tỷ lệ phần trăm khối lượng tạp chất có than đá? (C = 12 ; O = 16) .Hết . HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG UBND HUYỆN THỦY NGUN PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Câu (3,5 điểm) Đáp án o t a) 2KClO3 → 2KCl + 3O2 ↑ 5O2 + 4P → 2P2O5 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 t b) CaCO3 → CaO + O2 ↑ CaO + H2O → Ca(OH)2 t a) 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ b) n KMnO4 = mKMnO4 : M KMnO4 = 632 : 158 = (mol) Theo PTHH: Cứ mol KMnO4 phân hủy tạo mol MnO2 Vậy mol KMnO4 phân hủy tạo x mol MnO2 x = . : = (mol) → Khối lượng MnO2 tạo thành sau phản ứng là: mMnO2 = nMnO2 . MMnO2 = . 87 = 174 (gam) c) Theo PTHH mol KMnO4 phân hủy tạo thành mol O2 Vậy mol KClO3 phân hủy tạo thành y mol O2 → y = . : = (mol ) o (4 điểm) (4 điểm) o Ở đktc mol chất khí có V = 22,4 lít nên thể tích khí oxi thu là: VO2 = nO2 . 22,4 = . 22,4 = 44,8 (lít) 4480 ml = 4,48 lít Ở điều kiện tiêu chuẩn mol chất khí tích 22,4 (lít) → nO2 = V : 22,4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol) nNa = mNa : MNa = 9,2 : 23 = 0,4 (mol) 4Na + O2 → 2Na2O mol mol Lập tỉ lệ: (3 điểm) Điểm (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) 0,4 0,2 sau phản ứng chất dư oxi 〈 Ta dựa vào natri để tính Theo PTHH mol Na phản ứng với 1mol O2 Vậy 0,4 x mol Na phản ứng với x mol O2 x = 0,4 . : = 0,1 (mol) Số mol oxi dư là: 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol) Khối lượng oxi dư là: mO2 = nO2 . MO2 = 0,1 . 32 = 3,2 (gam) Hợp chất A có cơng thức hóa học dạng chung SxOy (x, y số ngun dương) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Khối lượng hợp chất: mA = + = (gam) → thành phần phần trăm khối lượng ngun tố: 100.2 .100% = 40% 3.100 %O = .100% = 60% 40 60 x Ta có tỷ lệ: = : = y 32 16 %S = Chọn x = y = vào cơng thức dạng chung ta có cơng thức hóa học SO3 Khi nung nóng đá vơi CaCO3 phân hủy thành CaO (2,5 điểm) khí CO2 ngồi nên làm cho khối lượng nhẹ đi. CaCO3 → CaO + CO2 Còn nung nóng que đồng khối lượng lại nặng thêm đồng hóa hợp với oxi tạo oxit đồng. 2Cu + O2 → 2CuO (3 điểm) C + O2 → CO2 12 gam 44 gam x gam 264 gam → x = 264 . 12 : 44 = 72 (gam) Khối lượng tạp chất có than đá là: mtc = mtđ - mC = 120 – 72 = 48 (gam) % tạp chất có than đá là: %tc = 48.100 100% = 40% 120 (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,75 điểm) (0,5 điểm) (0,75 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) HĨA HỌC 8/10 Bài a) CH3COOH + Fe2O3 (CH3COO)3Fe + H2O FexOy + 2y Al 3x Fe + y Al2O3 b) Oxit: CaO ; CO ; CO2 ; SO2 ; SO3 ; H2O . Axit: H2S ; H2CO3 ; H2SO3 ; H2SO4 . Bazơ: Ca(OH)2 . Muối:CaS ; Ca (HS )2 CaCO3 ; Ca(HCO3)2 ; CaSO3 ; Ca(HSO3)2 ; Ca(HSO4)2 ; CaSO4 Bài a) Ta có khối lượng mol hỗn hợp khí M = 14,75 x = 29,5 g. Gọi số mol O2 x ; số mol CO y M = (32x + 28y) : x + y = 29,5 => 2,5x = 1,5y => x : y = : Do thể tích đo điều kiện nên V O2 : V CO = : 5. b) Gọi m khối lượng phần => MA = 8m ; MB = 9m (m ngun dương). Vì MA MB khơng q 30, với MB lớn MA => 9m ≤ 30 => m ≤ 3,3 với m ngun dương => m ≤ Ta có bảng biện luận sau: m MA 16 24 MB 18 27 Suy kim loại Mg Al. c) Số mol SO2 = 5,04:22,4 = 0,225 (mol) t0 2M + 2nH2SO4  → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O n 0, 45 0, 45 8, 56 0,225 (mol) => = ⇒ M = n => n=3; M=56 n n M .Bài a) Thể tích dung dịch Z = 500ml. n Al = 0,17 mol PTHH : Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2 n H2SO4 = 3/2 n Al = 0,255 mol => CM dung dịch Z ( H2SO4) = 0,255 : 0,5 = 0,51 M. b) Gọi a CM dung dịch Y Theo đề dung dịch X pha từ dung dịch Y với tỉ lệ thể tích V H2O : V Y = : Trong 200ml dung dịch X có thành phần thể tích V H2O VY : V H2O = (200 . ) : = 75 ml ; VY = 200 - 75 = 125 ml. Trong 200ml dung dịch X chứa 0,125a mol H2SO4 Trong 300ml dung dịch Y chứa 0,3a mol H2SO4 . Ta có số mol H2SO4 dung dịch Z = 0,255 mol => 0,425a = 0,255 => a = 0,6 =>CM dd Y 0,6M; CM dd X = 0,125a : 0,2, =>CM dd X = 0,375 M. Bài a) Học sinh xác định có K tác dụng với H2O theo phương trình K + 2H2O KOH + H2 (1 ) => dung dịch A KOH ; hỗn hợp chất rắn B Cu Fe ; khí C H2 Khi B tác dụng với dung dịch HCl có Fe tác dụng, chất rắn lại Cu. Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) n H2 = 0,1 mol ; n HCl = 0,2 mol Dựa phương trình (1) => n K = 2n H2 = 0,2 mol => m K = 7,8g Dựa phương trình (2) => nFe = ½ n HCl =0,1 mol => m Fe= 5,6g % khối lượng K = 7,8 : ( 7,8 + 5,6 + 6,6 ) = 39% % khối lượng Fe = 28% ; % Cu = 33% . ( 0,25 điểm ) b) Phương trình : y H2 + FexOy xFe + y H2O Tìm số mol FexOy = 1/y n H2 = 0,1/y mol Theo đề có : 0,1/y ( 56x + 16y ) = 5,8 => x = ; y = => cơng thức Oxit Fe3O4 Bài a) PTHH : SO2 + O2 SO3 So sánh ta có n O2 dư => n SO3 theo lí thuyết = n SO2 = mol n SO3 thực tế thu với hiệu suất 75% = 2,25 mol. V SO3 thu = 50,4 lít b) Theo phương trình phản ứng xảy hồn tồn số mol hỗn hợp khí A 3,5 mol (trong có mol SO3 sinh 0,5 mol khí O2 dư ) theo đề số mol hỗn hợp khí A 4,25 mol chứng tỏ có SO2 dư Gọi x số mol SO2 phản ứng => nSO3 sinh = x mol . =>n SO2 dư A = –x ; n O2 phản ứng = ½ n SO2 = 0,5x; n O2 dư = 2- 0,5x. Theo đề số mol hỗn hợp A = 4,25 mol gồm : SO2 dư , O2 dư SO3 sinh . Ta có phương trình : ( - x) + (2- 0,5x ) + x = 4,25 => x = 1,5. Tỉ lệ % số mol SO2 bị Oxi hố thành SO3 = 50% BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC – SỐ 11 Bài a) Nêu tượng xảy viết phương trình phản ứng hóa học thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Đốt P lọ đựng khí oxi có sẵn nước cất, sau đậy nút lại lắc đều. Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch lọ. Thí nghiệm 2: Cho Zn vào dung dịch H2SO4 lỗng, dẫn khí sinh vào ống nghiệm chứa sẵn oxi. Đưa ống nghiệm lại gần lửa đèn cồn mở nút. b) Cho hạt nhân ngun tử nhơm gồm 13 prơton 14 nơtron. Tính khối lượng electron có 1kg nhơm, biết khối lượng e = 9,1.10-28g. Bài Cho axit H3PO4, H2SO4, H2SO3 HNO3. a) Hãy viết cơng thức oxit axit tương ứng với axit gọi tên oxit. b) Hãy lập cơng thức muối tạo gốc axit axit với kim loại Na gọi tên muối. Bài Dẫn 17,92 lít khí hiđrơ (đktc) qua ống đựng m (g) oxit sắt nung nóng. Sau phản ứng thu 2,4.1023 phân tử nước hỗn hợp X gồm chất rắn nặng 28,4g. a) Tìm m? b) Tìm cơng thức phân tử oxit sắt biết X chứa 59,155% khối lượng Fe đơn chất. c) Tính hiệu suất phản ứng trên. Bài Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 aM với 150 ml dung dịch NaOH 1,5 M thu dung dịch D. Chia D làm hai phần nhau. a) Phần I hòa tan tối đa 0,675 gam Ag. Tính a. b) Phần II đem cạn thu gam muối khan? Bài Hỗn hợp khí A gồm CO CH4 có tỉ khối hiđrơ 12. Trộn 0,672 lít hỗn hợp khí A với 4,48 lít khơng khí khơ thực phản ứng đốt cháy, phản ứng xong làm lạnh để ngưng tụ hết nước thu hỗn hợp khí X (biết phản ứng xảy hồn tồn, coi khơng khí khơ gồm 20% thể tích khí oxi, 80% thể tích khí nitơ, điều kiện phản ứng nitơ khơng bị cháy, thể tích đo đktc). a) Hãy tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp A thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X. b) Tính tỉ khối X ơxi. HĨA HỌC 8/11 Câu a) g b) c) TN1: - P cháy sáng bình khí oxi, tạo khói màu trắng - Khói màu trắng tan hết nước. - Giấy quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt. to PTHH: P + 5O2 → 2P2O5. P2O5 + H2O  → H3PO4 TN2: - Mẫu Zn tan dần, có bọt khí - Có tiếng nổ, ống nghiệm nóng bị mờ to PTHH: Zn + H2SO4  → ZnSO4 + H2; H2 + O2 → H2O Bài a) b) axit oxit axit tên gọi oxit Cơng thức Tên gọi H3PO4 P2O5 điphotpho pentaoxit Na3PO4 Natri photphat H2SO4 SO3 Lưu huỳnh trioxit Na2HPO4 Natri hidrophotphat H2SO3 SO2 Lưu huỳnh đioxit NaH2PO4 Natri đihidrophotphat HNO3 N2O5 nitơ pentaoxit Na2SO4 Natri sunfat NaHSO4 Natri hidrophotphat Na2SO3 Natri sunfit NaHSO3 Natri hidro sunfit NaNO3 Natri nitrat Bài a) Gọi CTTQ oxit sắt FexOy có a mol FexOy tham gia phản ứng(a>0): to FexOy + y H2 → x Fe + y H2O a ay ax ay (mol) 23 2,4.10 Theo ta có: Số mol H2O = = 0,4mol 6.10 23 Theo PTHH : nH phản ứng = nH O = 0,4 mol 17,92 Theo nH ban đầu = = 0,8 mol > nH phản ứng 22,4 Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng ta có: m + mH phản ứng = m chất rắn + mH O =>m = (m chất rắn + mH O )- mH phản ứng . Vậy m = (28,4 + 0,4 . 18) - 0,4 . = 34,8 gam b) mFe = 28,4 . 59,155% = 16,8 gam. 16,8 nFe = = 0,3 mol => ax = 0,3. nH O = 0,4 mol => ay = 0,4 . 56 ax 0,3 x => = => = . Chọn x = 3, y = => CTPT oxit sắt: Fe3O4 ay 0,4 y to c) Fe3O4 + H2 → Fe + H2O 0,3 nFe O phản ứng = nFe = = 0,1 mol. mFe O phản ứng = 0,1 . 232 = 23,2 gam 3 34,8 mFe O ban đầu = 34,8 gam nFe O ban đầu = = 0,15 mol. 232 Theo PTHH để phản ứng hết 0,15 mol Fe3O4 cần 0,15 . = 0,6 mol H2 mà số mol H2 ban đầu = 0,8 mol H2 dư. Hiệu suất phản ứng phải tính theo Fe3O4: H = 23,2 .100% = 66,67 %. 34,8 Bài 4: Bài 0,672 = 0,03 mol 22,4 Gọi x số mol CO => số mol CH4 = (0,03 - x) mol M Từ d A = A = 12 => M A = 12 . = 24 (gam) H2 M H2 a) nA= 28 x + 16(0,03 − x) = 24 => x = 0,02 => nCO = 0,02 mol; nCH = 0,01 mol 0,03 0,02 % thể tích khí A: % VCO = .100% = 66,67% , % VCH = 33,33 %. 0,03 4,48 = 0,2 mol => nO = 0,2.20% = 0,04 mol; nN = 0,2 - 0,04 = 0,16 mol b)nkk = 22,4 to 2CO2 PTHH: 2CO + O2 → 0,02 0,01 0,02 ( mol). to CH4 + O2 → CO2 + 2H2O 0,01 0,02 0,01 (mol). phản ứng nO = 0,01 + 0,02 = 0,03 mol < 0,04 => oxi dư. nO dư = 0,04 - 0,03 = 0,01 mol. Hỗn hợp khí X gồm: O2dư (0,01 mol); N2 (0,16 mol); CO2 (0,03 mol). nX = 0,01 + 0,16 + 0,03 = 0,2 mol. mO dư = 0,01 . 32 = 0,32 gam mN = 0,16 . 28 = 4,48 gam. mCO = 0,03 . 44 = 1,32 gam mX = 0,32 + 4,48 + 1,32 = 6,12 gam 0,32 4,48 % klượng chất X: % mO = .100% = 5,23% . % mN = .100% = 73,20% 6,12 6,12 1,32 % mCO = .100% = 21,57% 6,12 => M A = c) M X = mX MX 6,12 30,6 = = = = 30,6 . d X = 0,95625 O nX 0,2 M O2 32 BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC – SỐ 12 Câu Hoµn thµnh c¸c phương trình phản ứng hóa học: a) FeS2 + O2 → ? + ? b) NaOH + ? → NaCl + H2O → ? + ? c) Fe(OH)3 Câu a) Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch đựng lọ nhãn chứa H2O, NaOH, HCl NaCl. Viết phương trình phản ứng. b) Có thể dùng chất sau đây: axit H2SO4 lỗng; KMnO4, Cu, P, C, NaCl, S, H2O, CaCO3, Fe2O3, Ca(OH)2, K2SO4 Al2O3 để điều chế chất H2, O2, CuSO4, H3PO4, CaO Fe. Viết phương trình phản ứng hóa học. Câu a) Có hỗn hợp khí A gồm 15gam NO 2,2gam hiđro. Hỗn hợp khí A nặng hay nhẹ khí metan (CH4) lần? b) Trén 300ml dung dÞch NaOH 1M víi 200ml dung dÞch NaOH 1,5M. H y tÝnh nång ®é mol vµ nång ®é phÇn tr¨m cđa dung dÞch thu ®−ỵc, biÕt khèi l−ỵng riªng cđa dung dÞch nµy lµ 1,05g/ml. Câu a) Khử hồn tồn 27,6g hỗn hợp Fe2O3 Fe3O4 nhiệt độ cao phải dùng hết 11,2 lít khí CO. Tính thành phần trăm theo khối lượng loại oxit sắt có hỗn hợp tính khối lượng sắt thu sau phản ứng. b) Hồn tan 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6 % thu dung dịch A 2,24 lít khí H2. Thêm 33 gam nước vào dung dịch A dung dịch B. Nồng độ HCl dung dịch B 2,92 %. Xác định cơng thức oxit sắt. Câu a) Đốt cháy hồn tồn m gam chất khí A thu 6,6 gam khí cacbonic 2,7 gam nước. Ở điều kiện nhiệt độ áp suất 3,7 gam khí A tích bẳng thể tích 1,6 gam oxi. Biết phân tử A có chứa ngun tử oxi. Tính m tìm cơng thức phân tử A. b) Hòa tan 4,94 gam bột đồng có lẫn kim loại R dung dịch H2SO4 98% (dư). Đun nóng, trung hòa axit dư dung dịch KOH (vừa đủ) dung dịch Y. Cho lượng dư bột kẽm vào Y. Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn có khối lượng khối lượng bột kẽm cho vào. Biết R số kim loại nhơm, sắt, bạc vàng. Tính thành phần phần trăm khối lượng tạp chất có bột đồng trên. HĨA HỌC 8/12 Câu Câu 2: a) NaHCO3 MgSO4 CuS Ca(H2PO4)2 FeCl3 Al(NO3)3 : : : : : : Natri hi®rocacbonat Magiª sunfat ®ång (II) sunfua Canxi ®ihi®roph«tphat S¨t (III) Clorua Nh«m nit¬rat b) Ph¶i dïng v«i sèng míi nung ®Ĩ hót Èm, v× v«i ®Ĩ l©u kh«ng khÝ cã h¬i n−íc vµ khÝ cacbonic lµm mÊt kh¶ n¨ng hót Èm x¶y c¸c ph−¬ng tr×nh: CaO + CO2 → CaCO3 CaO + H2O → Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Câu a) Rót dung dịch vào ống nghiệm tương ứng. Nhúng q tím vào ống nghiệm + Dung dịch làm q tím chuyển sang màu đỏ HCl. + Dung dịch làm q tím chuyển sang màu xanh NaOH. + Hai dung dịch khơng làm q tím đổi màu H2O, NaCl - Cho bay nước ống nghiệm dung dịch lại: + Ở ống nghiệm xuất tinh thể màu trắng NaCl. + Dung dịch bay hết H2O. b) A: 02 . B: Fe3O4 C: Fe D: FeCl2 E: FeCl o o t 2KMnO4  → K2MnO4 + MnO2 + O2 t 3Fe + 2O2  → Fe3O4 o t Fe3O4 + 2H2  → 3Fe + 4H2O Fe +2HCl  → FeCl2 + H2 2FeCl2 + 3Cl  → 2FeCl c) Điều chế H2: Zn + H2SO4 lỗng  → ZnSO4 + H2 Điều chế O2: t 2KMnO4  → K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑ Điều chế t CuSO4 : 2Cu + O2  → 2CuO o o CuO + H2SO4  → CuSO4 + Điều chế o t H3PO4 : 4P + 5O2  → 2P2O5 P2O5 + 3H2O  → H3PO4 o Điều chế t CaCO3: CaCO3  → CaO + CO2 Điều chế Fe: t Fe2O3 + 3C  → 2Fe + 3CO o Câu 4: a) Gọi x, y số mol Fe2O3 Fe3O4 hỗn hợp => m Fe2O3 + m Fe3O4 = 160.x +232y =27,6 o t Fe2O3 + 3CO  → 2Fe + CO2 x  → 3x  → Ta có nco = 3x + 4y = 2x Fe3O4 + 4CO  → 3Fe + 4CO2 y  → 4y 3y 11, = 0,5 (mol). 22, (0,5d )  x = 0,1 => nFe2O3 = 0,1mol 160 x + 232 y = 27,6 =>  = 0,5 (0, 5d ) 3x +4y  y = 0, 05 => nFe3O4 = 0, 05mol Ta có  => m Fe O = 0,1 x 160 = 16g => % m Fe O = 16 .100% ≈ 57,97% => m Fe3O4 = 100% - 57,97% = 42,03% 27,6 b) Theo pt: n Fe = 2x + 3y = 0,1 x + 0,05 . = 0,35 mol => m Fe = 0,35 x 56 = 19,6 (g) b) 17,2 BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC – SỐ 13 Câu Lập phương trình hóa học phản ứng sau: a) HCl + KMnO4 → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O b) Fe3O4 + Al → Fe + Al2O3 c) CnH2n+2 + O2 → CO2 + H2O Câu a) H y gi¶i thÝch v× nung miÕng ®ång ngoµi kh«ng khÝ th× thÊy khèi l−ỵng t¨ng lªn nung nãng canxicacbonat thÊy khèi l−ỵng gi¶m ®i. b) Khí A chứa 80% cacbon 20% hiđro khối lượng; lít khí A (đktc) nặng 1,34 gam. Xác định cơng thức hóa học A. c) Khử hoàn toàn 2,4 hỗn hợp CuO oxit sắt hiđro dư đun nóng, sau phản ứng thu 1,76 gam chất rắn. Hòa tan chất rắn vừa thu bằêng dung dòch axit HCl dư, phản ứng kết thúc phản ứng thu 0,448 lít hiđro điều kiện tiêu chuẩn. Xác đònh công thức phân tử oxit sắt. Câu a) Tính khối lượng Al2S3 tạo thành trộn 5,4gam Al với 12gam S đun nóng để phản ứng xảy hồn tồn, biết sau phản ứng tạo sản phẩm nhất. b) Cho dung dÞch H2SO4 3M. Víi nh÷ng dơng phßng thÝ nghiƯm em h y tr×nh bµy c¸ch pha chÕ 200g dung dÞch H2SO4 9,8%. Câu a) §èt ch¸y hoµn toµn 68g hçn hỵp hi®ro vµ c¸cbon oxÝt phải dïng hÕt 89,6 lÝt oxi. TÝnh thµnh phÇn phần trăm khèi l−ỵng vµ thµnh phÇn phần trăm thĨ tÝch cđa mçi khÝ cã hçn hỵp (ë ®ktc). b) Hòa tan kim loại X dung dịch H2SO4 10%, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 0,56 lít H2 (đktc) dung dịch Y chứa chất tan có nồng độ 14,7%. Xác định kim loại X. Câu a) Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau kết thúc thí nghiệm thu 64 gam chất rắn A ống nghiệm, 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối hydro 20,4. Tính m. b) Hỗn hợp A gồm CaCO3, MgCO3 Al2O3, khối lượng Al2O3 1/10 khối lượng muối cacbonat. Nung B nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn Y có khối lượng 56,8% khối lượng hỗn hợp A. Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A. HĨA HỌC 8/13 Câu a) Khi nung nãng ®ång, ®ång t¸c dơng víi oxi kh«ng khÝ t¹o thµnh 0CuO nªn khèi l−ỵng t t¨ng. phÇn khèi l−ỵng t¨ng ®óng b»ng khèi l−ỵng oxi ® t¸c dơng: Cu + O2 CuO. Khi nung nãng canxicacbonat,nã bÞ ph©n hđy thµnh canxi oxit vµ khÝ cacbonic bay ®i nªn khèi l−ỵng gi¶m. phÇn khèi l−ỵng gi¶m ®óng b»ng khèi l−ỵng khÝ cacbonic bay ®i: t0 CaCO3 CaO + CO2 b) c) Đặt số mol CuO FexOy có 2,4 gam hỗn hợp a b. 80a + (56x + 16y)b = 2,4 CuO + H2 = Cu + H2O a a FexOy + yH2 = xFe + yH2O => 64a + 56xb = 1,76 b xb Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 (3) xb 0,02 => xb = 0,02 => a = 0,01; yb = = 0,03. => x/y=2/3 => CTPT oxit Sắt Fe2O3. Câu a) n H = 0,025 mol Gọi hóa trị X muối n 2X + n H2SO4  → X2(SO4)n + n H2 0,05 0,025 0,025 0,025 n n m H SO = 0,025 . 98 = 2,45(g) => 0,05 .M X (g) n = 0,025 . = 0,05 (g) m dd H SO = (1) (mol) 2,45.100 = 24,5(g) 10 mX = mH => mdung dịch sau phản ứng = 0,05. MX n +24,5 – 0,05 = 0,05. M 0, 025 (2M X + 96n) = 0, 05 ⋅ X + 2, n n M 0, 05 ⋅ X + 2, n ⇒ C%X (SO ) = ⋅ 100 = 14, n MX 0, 05 ⋅ + 24, 45 n n 28 56 84 MX (Loại) (Fe) (Loại) ⇒ Kim loại X Fe mX (SO4 )n MX n +24,45 (g) = MX n = 28 ⇒ MX = 28n. Câu nO2 = 89,6/22,4 = 4mol. Gäi nCO = x mol => mCO = 28x nH2 = y mol => mH2 = 2y Tỉng m hçn hỵp = 28x + 2y = 68 (1) Ph−¬ng tr×nh 2CO + O2 → 2CO2 x 0,5x mol 2H2 + O2 → 2H2O y 0,5y mol Tỉng m O2 = 0,5x + 0,5y = 4; x + y = 8.=> x = mol, y = mol. mCO = 2*28 = 56g. mH2 = 68 – 56= 12g % vỊ khèi l−ỵng: % vỊ thĨ tÝch: %CO = 50*100/68 = 82,3% %H2 = 100 – 82,3 = 17,7% %CO = 2*100/(2 + 6) = 25%. %H2 = 100 – 25 = 75% Câu 5c CaCO3 → CaO + CO2 (1) MgCO3 → MgO + CO2 (2) Đặt a, x, y số gam Al2O3,CaCO3, MgCO3 hỗn hợp X. Theo gt: mAl2O3 = 1/10 m (MgCO3, CaCO3) ⇒ x + y = 10a (I) Vậy mA = 10a + a = 11a gam . (Chất rắn B gồm: MgO, CaO Al2O3) 56,80 Theo gt: mB = mA = 6,248a gam 100 56.x 40. y + Vậy: = 6,248a –a = 5,248a (II). Giải hệ (I,II), suy : x = 5,8a 100 84 5,8a.100 a.100 = 52,73%. %m Al2O3 = 11a %mMgCO3 = 38,18% Vậy %mCaCO3 = 11a = 9,09% BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC – SỐ 14 Câu Hồn thành phương trình hóa học sau ghi điều kiện phản ứng (nếu có): a) FexOy + HCl → … + . b) CnH2n-2O + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O c) Al + NH4ClO4 → Al2O3 + AlCl3 + NO + H2O Câu a) Cho m gam kim loại R tác dụng với O2 dư sau phản ứng thu 1,25m gam oxit tương ứng. Xác định kim loại R biết R có hóa trị khơng đổi hợp chất. b) Chia 6,96 gam oxit MxOy làm hai phần nhau. Để khử hết phần I cần vừa đủ 1,344 lít khí CO tạo kim loại M. Để tác dụng hết phần II cần 7,5 gam dung dịch H2SO4 98%, biết MxOy + H2SO4 → M2(SO4)3 + H2O + SO2↑. Tìm cơng thức oxit đó. Câu Một dung dịch H2SO4 có khối lượng ngun tố oxi gấp 8,6 lần khối lượng ngun tố hidro. a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch. b) Cho lượng dư kim loại K tác dụng với 80g dung dịch H2SO4 trên. Tính thể tích khí hidro sinh (ở đktc) sau phản ứng kết thúc? Câu a) Cho 8,1g Al vào m gam dung dịch axit clohidric 7,3%, sau phản ứng thu dung dịch có khối lượng 304,8g. Tính m nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng. b) Với phản ứng SO3 + H2O → H2SO4, để tăng nồng độ dung dịch axit sunfuric, người ta cho thêm anhyđrit sunfuric (SO3) vào dung dịch axit sunfuric. Tính khối lượng anhyđrit sunfuric (SO3) dung dịch axit sunfuric 49% cần dùng để điều chế 450 gam dung dịch H2SO4 83,3%. Câu Cho hỗn hợp A gồm hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, CuO. a) Khử hồn tồn 39,6gam hỗn hợp A V1 lít khí CO (đktc), sau phản ứng thu a gam chất rắn 32,8 gam khí B có tỉ khối so với khí hidro 20,5. Tính V1 a. b) Hòa tan hồn tồn 39,6 gam hỗn hợp A cần vừa đủ V2 lít dung dịch hỗn hợp hai axit HCl H2SO4 có nồng độ 0,2M 0,1M. Cơ cạn dung dịch sau phản ứng b gam muối khan. Tính V2 b. HĨA HỌC 8/14 a) FexOy + HCl → Bài c FeCl2y/x + yH2O nCO = 0,06 mol. 98 nH SO4 7,5. : 98 = 0,075mol . 100 MxOy + Mx+16y g 3,48 g => x:y = 3:4. yCO → y mol 0,06 mol 2MxOy + 2(Mx+16y) g 3,48 g (6x – 2y)H2SO4 → xM2(SO4)3 +(6x-2y)H2O+(3x-2y)SO2↑ 6x–2y mol 0,075 mol xM + yCO2↑ => M = 56 => Fe3O4. Bài 4b Xác định khối lượng: mSO3 =? mH2SO4 49% =? Gọi khối lượng SO3 = x, khối lượng dung dịch H2SO4 49% = y. Ta có: x + y = 450. (*) Lượng H2SO4 có 450 gam dung dịch H2SO4 83,3% là: mH2SO4 = = 374,85 gam Lương H2SO4 có y gam dung dịch H2SO4 49%. mH2SO4 = = 0,49y gam. SO3 + H2O → H2SO4 80 g 98 g xg 98x/80 g Lương H2SO4 bổ sung 98x/80 g Vậy ta có phương trình: 98x/80 + 0,49y = 374,85 (**) Giải hệ phương trình (*) (**) ta có: x = 210; y =240 mSO3 = 210 gam. mH2SO4 = 240 gam dung dịch H2SO4 49%. ƠN LUYỆN HĨA HỌC LỚP SƯU TẦM-BIÊN TẬP: PHAN THANH THUẬN-THPT TƠN THẤT TÙNG-ĐÀ NẴNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI HĨA HỌC – SỐ 15 Câu Viết phương trình hóa học xảy ra, kèm theo điều kiện (nếu có) khi: a) Điều chế khí oxi từ kali clorat, kali pemanganat, nước. b) Cho khí oxi tác dụng với khí metan, phốt pho, sắt. Câu a) Hỗn hợp khí X gồm hiđro cacbonic có tỉ khối khí metan 0,65. Tính thành phần phần trăm thể tích thành phần phần trăm khối lượng khí hỗn hợp X. b) Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho luồng khí CO qua m gam X nung nóng nhiệt độ cao, sau kết thúc thí nghiệm thu 64 gam chất rắn A 11,2 lít khí B (đktc). Tỉ khối B oxi 1,275. Tính m. Câu a) X hỗn hợp gồm khí axetilen C2H2 hiđro có tỉ khối so với heli 2,9. Cho tồn X qua ống sứ đựng Ni, đun nóng thời gian, thu hỗn hợp khí Y tích 3/5 thể tích hỗn hợp X. Tính hiệu suất phản ứng, biết xảy phản ứng C2H2 + H2 → C2H6. b) Đun nóng 10,8 gam bột Al oxi thời gian, thu hỗn hợp chất rắn A. Hòa tan hết A lượng vừa đủ V lít dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M. Tính V. Câu Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4 Fe2(SO4)3 có chứa 64/3% theo khối lượng ngun tố lưu huỳnh. Lấy 60 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH (lỗng, dư) tạo chất kết tủa Cu(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Lọc lấy kết tủa đem nung ngồi khơng khí tới khối lượng chất rắn khơng thay đổi, hỗn hợp Y gồm oxit đồng oxit sắt (III). Dẫn luồng khí CO (dư) chậm qua Y (nung nóng) phản ứng xảy hồn tồn, m gam chất rắn Z. a) Viết phương trình phản ứng. b) Tính m. Câu a) Cho hỗn hợp muối A2SO4 BSO4 có khối lượng 44,2 gam tác dụng vừa đủ với 62,4 gam dung dịch BaCl2 cho 69,9 gam kết tủa BaSO4 hai muối tan. Tìm khối lượng hai muối tan sau phản ứng. b) Đốt cháy hồn tồn V (lít) hỗn hợp A gồm chất khí C2H6, C2H4 C2H2 thu n mol khí cacbonic a gam nước. Cho tồn sản phẩm cháy sục vào bình đựng dung dịch nước vơi (dư) thấy xuất gam kết tủa. Tìm V, n khoảng giới hạn a (các thể tích đo đktc). ƠN LUYỆN HĨA HỌC LỚP SƯU TẦM-BIÊN TẬP: PHAN THANH THUẬN-THPT TƠN THẤT TÙNG-ĐÀ NẴNG HĨA HỌC 8/15 Câu t b) Đun nóng Al O2: 4Al + 3O2  → 2Al2O3 Số mol Al = 10,8:27 = 0,4 mol Phương trình hóa học: Al + 3HCl → AlCl3 + H2 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O Đặt số mol H2SO4 x ⇒ số mol HCl: 2x Muối thu hỗn hợp: Al2(SO4)3: x 2x mol AlCl3: mol 3 Bảo tồn ngun tố Al ta có: 2x 2x + = 0,4⇒ x = 0,3 3 => V = 0,3 : 0,5 + 0,6 = 1,2 lít. Câu CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4 Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 C Cu(OH)2 t→ CuO + H2O (4); (1); (2); (3); C O2 t→ Fe2O3 + H2O C 2Fe(OH)3 t→ Fe2O3 + 3H2O Fe(OH)2 + (5); (6); (7); t 0C CuO + CO → Cu + CO2 C Fe2O3 + 3CO t→ 2Fe + 3CO2 mS = (8). 12,8 64 x60 = 12,8( gam) , n S = 32 = 0,4( mol ) 3x100 nO = 4nS ⇒ nO = 1,6 (mol) ⇒ mO = 1,6x16 = 25,6 (gam) Tất oxit Y bị khử thành kim loại ⇒ mkim loại = 60 –25,6–12,8 = 21,6 g. Câu a) nNa2CO3= 0,24mol; nAl = m/27 mol Khi thªm dung dÞch Na2CO3 vµo cèc ®ùng dung dÞch HCl cã ph¶n øng: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O 1mol 1mol 0,24mol 0,24mol ƠN LUYỆN HĨA HỌC LỚP SƯU TẦM-BIÊN TẬP: PHAN THANH THUẬN-THPT TƠN THẤT TÙNG-ĐÀ NẴNG Theo §LBT khèi l−ỵng, khèi l−ỵng cèc ®ùng HCl t¨ng thªm 25,44 - (0,24 . 44) = 14,88g Khi thªm Al vµo cèc ®ùng dung dÞch H2SO4 cã ph¶n øng: 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + mol m/27 mol 3H2↑ mol 3m/(27x2) mol §Ĩ c©n th¨ng b»ng, khèi l−ỵng cèc ®ùng H2SO4 còng ph¶i t¨ng thªm 14,88g m – 2x3m/(27x2) = 14,48 => m = 16,74 g. b) C2H6 + 7/2 O2 → 2CO2 + 3H2O C2H4 + O2 → 2CO2 + 2H2O C2H2 + 5/2 O2 → 2CO2 + H2O CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O Theo PTPU: n (hh A) = ½ nCO2 = ½ nCaCO3 = 0,02 (mol) ⇒ V = 0,448 (lít), n = 0,02 mol. 0,02 (mol) < số mol H2O < 0,06 (mol) ⇒ 0,36 (gam) < khối lượng H2O < 1,08 (gam) ⇒ 0,36 (gam) < a < 1,08 (gam) [...]... 3O2 0,50 a 3a (74,5) 22,4 122,5 + 2 K2MnO4 + MnO2 b b 197 1 58 2.1 58 + a b b 74,5 = 197 + 87 122,5 2.1 58 2.1 58 a 122,5(197 + 87 ) = 1, 78 b 2.1 58. 74,5 3a b a 22,4 : 22,4 = 3 4.43 2 2 b + O2 b b 87 22,4 2.1 58 + 2 - H T - 0,50 0,50 0,50 0,50 UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O THI CH N H C SINH GI I MễN: HểA H C 8 Th i gian: 90 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Bi 1: (2,5 i m) 1 Vi t... x = 0,041; y = 0,00935mol m CuO = 0,041 .80 = 3,252 gam => %m CuO = 3,52 100% = 59 ,88 % 5,43 m PbO = 0,00935.233 = 2,1 785 5 => % m PbO = 2,1 785 5 100% = 40,12% 5,43 V y % theo kh i l ng c a CuO v PbO l 59 ,88 %; 40,12% - H T - 0,25 i m 0,25 i m 0,25 i m 0,2 i m THI CH N H C SINH GI I UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O MễN: HO H C 8 Th i gian: 90 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Cõu 1... mct 435, 4 ì 100% = ì 100% = 32, 98% mdd 1320 = 160 + 5. 18 = 250 g G i kh i l ng t p ch t trong CuSO4 5H2O ban u l x (g) ( n u khụng cú t p ch t thỡ x =0) - Khi lm l nh xu ng 100C thỡ kh i l ng CuSO4 5H2O cong hũa tan l: 99 ,8 30 x = 69 ,8 x ( g) - Trong dung d ch sau khi lm l nh cú: 160 m CuSO4 = (69 ,8 x) 250 = 44, 672 0, 64 x 90 m H2O = (69 ,8 x) 250 + 164 = 189 ,1 28 0,36 x Bi t T CuSO = 17, 4 g... c a A l CxHyOz; thỡ ta cú: x : y : z = 0,3 : 0 ,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1 V y A l: C3H8O Cõu 5(4,5 ) 1/(1,5 ) a/ PTHH: A + 2xHCl 2AClx + xH2 B + 2yHCl 2BCly + yH2 b/ - S mol H2: nH 2 = 8, 96 = 0,4 mol, nH 2 = 0,4.2 = 0 ,8 gam 22,4 - Theo PTHH => nHCl = 0,4.2 = 0 ,8 mol, mHCl = 0 ,8. 36,5 = 29,2 gam - ỏp d ng nh lu t b o ton kh i l ng, ta cú: a = 67 + 0 ,8 29,2 = 38, 6 gam 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0 CO +... 0, 64 x 17, 4 = 189 ,1 28 0,36 x 100 x = 20,375 g V y CuSO4 5H2O cú l n tpj ch t v cú kh i l ng 20,375 g T ng 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 i m Chỳ ý : H c sinh cú th cú nhi u cỏch gi i khỏc nhau nờn khi ch m c n cn c vo bi lm c a h c sinh N u ỳng thỡ v n cho i m t i a THI CH N H C SINH GI I UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O MễN: HểA H C 8 Th i gian: 90 phỳt (khụng k th... điền v o những ô trống số mol các chất phản ứng v sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau Biết hỗn hợp CO v O2 ban đầu đợc lấy đúng tỷ lệ về số mol các chất theo phản ứng Số mol Các chất phản ứng CO O2 Các thời điểm Sản phẩm CO2 Thời điểm 28 ban đầu t0 Thời điểm 21 t1 Thời điểm 4 t2 Thời điểm kết thúc Câu 4 : ( 4,0 điểm) a) Ho n th nh các phơng trình phản ứng sau? Cho biết mỗi phản ứng thuộc... ng, ta cú: 0,25 Kh i l ng c a h n h p khớ sau ph n ng = 15,04 - 8, 56 = 6, 48 (gam) G i s mol Cu(NO3)2 tham gia ph n ng l: a mol 0,25 => m NO2 + m O2 = 2a 46 + a/2 32 = 6, 48 5 => a = 0,06 (mol) 0,25 (2,5 ) S mol Cu(NO3)2 tham gia ph n ng l 0,06 mol Kh i l ng Cu(NO3)2 tham gia ph n ng l: 0,06 188 = 11, 28 (gam) % Cu(NO3)2 b phõn hu = 11, 28 100 = 75(%) 15, 04 0,25 0,25 H n h p khớ sau ph n ng g m: NO2:... 1120 g = m dd ì C 17 = 1120 ì = 190, 4 g 100 100 m H 2SO4dõu n m 200 = 2,5mol 80 = 1120 190, 4 = 929, 6 g H O SO3 = 2 nH O = 2 929, 6 > 2,5 18 SO3 ph n ng h t PTHH: SO3 + H2O H2SO4 Theo PTHH: 1 mol 1 mol n m H 2 SO4 = n SO = 2,5mol H 2 SO4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3 = 2,5 ì 98 = 245 g ( axit sinh ra t PTHH) + Dung d ch thu c: 0,25 m m H 2 SO4 = 245 + 190, 4 = 435, 4 g = 200 + 1120... - H T - H NG D N CH M THI CH N HSG MễN: HO H C 8 UBND HUY N THU NGUYấN PHềNG GIO D C V O T O Cõu ỏp ỏn 1) S + O2 to SO2 2) 2SO2 + O2 to,V2O5 2SO3 3) SO3 + H2O H2SO4 4) H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O a/ 1 i m 0,25 0,25 0,25 0,25 b/ Ta cú : p + n +e = 58 =>2p + n = 58 (Vỡ s p = s e) ( 1) Do s h t mang i n nhi u hn s h t khụng mang i n l 18 nờn : 2p n = 18 ( 2) T (1) v (2) tỡm c : n = 20 ;... - 0,125 PHềNG GIO D C V O T O HUY N HềA AN THI CH N H C SINH GI I C P HUY N NM H C 2011-2012 Mụn thi: Húa h c - L p 8 Th i gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k th i gian giao ) CHNH TH C Câu 1: (3,0 điểm) un núng h n h p A d ng b t cú kh i l ng 39,3 gam g m cỏc kim lo i Mg, Al, Fe v Cu trong khụng khớ d oxi n khi thu c h n h p r n cú kh i l ng khụng i l 58, 5 gam Vi t cỏc PTHH bi u di n cỏc ph n ng x y . DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: (2,5 điểm) 1. Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học. được điểm tối đa. HẾT - 1 - UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1( 2điểm) NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(1,0 điểm) : Trong các công thức hóa học sau: Mg(OH) 2 , Al 3 O 2 ,

Ngày đăng: 25/09/2015, 14:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan