0

Luận văn thạc sĩ: Sử dụng Bảo tàng Phòng không - không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội

106 707 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2015, 17:33

Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tế nêu trên, chúng tôi chọn đề tài: "Sử dụng Bảo tàng Phòng không- Không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội" làm đề tài luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề sử dụng bảo tàng trong dạy học nói chung, trong dạy học lịch sử nói riêng đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đề cập tới. 2.1. Nguồn tài liệu nước ngoài Tổ chức UNESCO đã tổ chức một số hội thảo và công bố nhiều tài liệu về việc sử dung tài liệu về việc sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử và giáo dục thế hệ trẻ. Đặc biệt là ở Liên Xô trước đây, việc nghiên cứu vấn để sử dụng bảo tàng để dạy học lịch sử và và giáo dục học sinh đạt được nhiều thành tựu. - T.A.Cudrinoi viết tác phẩm: "Bảo tàng và trường phổ thông" (Matxcơva -NXB Giáo dục - 1985) đã nêu rõ lịch sử phát triển của ngành bảo tàng nói chung, chức năng của bảo tàng Xô viết nói riêng và tính giai cấp của chúng. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục của bảo tàng đối với học sinh và nêu rõ một số phương pháp sử dụng bảo tàng trong dạy học. - A.E.Xaynhenxki, trong quyển "Bảo tàng giáo dục thế hệ trẻ" ((Matxcơva -NXB Giáo dục - 1988) trình bày khái quát lịch sử phát triển của bảo tàng chính trị - xã hội ở nhà trường Xô Viết, cách xây dựng bảo tàng phổ thông và tổ chức hoạt động của chúng. tác giả nhấn mạnh đến phương pháp sử dụng của bảo tàng trong giờ học nội khóa, ngoại khóa và vai trò của giáo viên đối với việc sử dụng của bảo tàng. 2.2. Nguồn tài liệu trong nước Ở nước ta, việc sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử vẫn là vấn đề khá mới mẻ, chưa được nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống. Trong thập niên 90 thế kỉ trước, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi tại phòng trưng bày của bảo tàng. Sau đó sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm đánh giá hiệu quả của phương pháp dạy, học này. Hầu hết các giáo viên lịch sử ở trường phổ thông đều đánh giá cao và hoan nghênh phương pháp dạy học này. Trong các giáo trình "Phương pháp dạy học lịch sử" và một số bài viết đã đề cập đến việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử, như xây dựng, sử dụng phòng học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông, sử dụng bảo tàng, nhà truyền thống trong dạy học lịch sử... Cuốn “Bảo tàng lịch sử, cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học” của tác giả Nguyễn Thị Côi, xuất bản năm 1998 đã trình bày các vấn đề, như: Vai trò và ý nghĩa của bảo tàng lịch sử, cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học; Nội dung các vật trưng bày của bảo tàng lịch sử, cách mạng và khả năng sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học; Các hình thức, phương pháp sử dụng tư liệu bảo tàng trong dạy học lịch sử. Tác giả khẳng định “Tư liệu ở bảo tàng là phương tiện trực quan, quan trọng góp phần tạo biểu tượng lịch sử cụ thể, chân thực và chính xác cho học sinh ”. [21; 12] Việc khai thác, sử dụng, tư liệu của bảo tàng đảm bảo cho quá trình nhận thức của học sinh diễn ra hợp với quy luật nhận thức và đảm bảo nguyên tắc trực quan trong dạy học lịch sử. Trong cuốn giáo trình “Phương pháp dạy học lịch sử” của Phan Ngọc Liên và Trần Văn Trị chủ biên, xuất bản năm 2003, chương IX “Hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử” [50] đã nêu lên tầm quan trọng của việc khai thác và sử dụng tư liệu hiện vật của bảo tàng trong dạy học lịch sử. Đặc biệt trong cuốn “Phương pháp dạy học lịch sử”, tập II do Phan Ngọc Liên, Nguyễn Thị Côi, Trịnh Đình Tùng, xuất bản năm 2005, ở chương XI “Cơ sở lý luận về bài học lịch sử ở trường phổ thông, phần III. Các loại bài học ở trường phổ thông: thì bài học thực địa, trong nhà bảo tàng lịch sử cách mạng “Là những bài học nội khóa, một mắt xích trong toàn bộ khóa trình, có liên quan tới bài học lịch sử khác, việc học tập những bài học này là bắt buộc đối với toàn bộ học sinh” [54; 81]. Trong chương XV: “Vị trí ý nghĩa và các hình thức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ” các tác giả cũng nêu rõ vai trò, vị trí của bảo tàng trong dạy học lịch sử: “ Tham quan lịch sử có vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, những dấu vết của quá khứ những vật trưng bày trong bảo tàng không chỉ cụ thể hóa kiến thức mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ nâng cao kiến thức học tập và còn rèn luyện khả năng quan sát, phân tích của học sinh ” [54; 235] Trong cuốn “Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông” do Nguyễn Thị Côi chủ biên xuất bản năm 2008, trong chương III tăng cường các hoạt động hỗ trợ các bài học trên lớp đã dành một phần lượng lớn nội dung viết về hình thức tổ chức học tập ở nhà bảo tàng lịch sử: “Tham quan có vị trí quan trọng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông, là một hình thức tổ chức học tập có ý nghĩa to lớn về các mặt giáo dưỡng, giáo dục, phát triển học sinh” [22; 130]. Và “đối với học sinh buổi tham quan học tập tại bảo tàng lịch sử không chỉ giúp các em ôn tập củng cố kiến thức đã học mà còn chuẩn bị tiếp thu bài học mới cụ thể sâu sắc hơn…” [22; 132]. Trong cuốn “Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, do Phan Ngọc Liên chủ biên, xuất bản năm 2008, có nhiều bài viết đề cập đến khai thác sử dụng tư liệu hiện vật của bảo tàng trong dạy học lịch sử phổ thông như bài Chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông - lý luận, thực trạng và giải pháp của tác giả Nguyễn Thị Côi, có viết “Tổ chức tham quan ở nhà bảo tàng lịch sử là một hình thức dạy học lịch sử” [59; 380]. Trong bài viết “Một số vấn đề đổi mới dạy học lịch sử ở trường phổ thông” của tác giả Phan Ngọc Liên, đã nêu những yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học lịch sử, và yêu cầu thứ 4 là “đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học lịch sử và những hình thức cơ bản” là “học ở lớp, ở phòng bộ môn, ở bảo tàng…” [59; 310] Trong Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử” của Hội khoa học lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2008 [39], có một số bài viết, như bài “Đổi mới bảo tàng trong xu thế hội nhập và phát triển” của Nguyễn Đình Thanh và Phạm Lan Hương, bài “Bảo tàng lịch sử Việt Nam - TP Hồ Chí Minh và học sinh phổ thông”, “Một số kinh nghiệm thu hút thanh thiếu niên đến học tập lịch sử tại bảo tàng” của Huỳnh Ngọc Vân; “Góp phần việc dạy và học môn lịch sử qua kênh Bảo tàng” của tiến sĩ Trịnh Thị Hà, bài “Tăng cường sử dụng đồ dùng trực quan - một biện pháp hữu hiệu để góp phần đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông” của Nguyễn Văn Sơn… đã đề cập đến tầm B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI VNG TH NG "Sử dụng Bảo tàng Phòng không - Không quân dạy học lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) trờng Trung học sở Hà Nội" CHUYấN NGNH: PHNG PHP DY HC LCH S M S: LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Trnh ỡnh Tựng H NI - 2014 MC LC KT LUN .97 M U 1. Lý chn ti i vi bt c quc gia no, thi i no, giỏo dc cng cú v trớ quan trng s phỏt trin xó hi. Xa cha ụng ta ó cú cõu: "Quy trớ tt hng" (Chm lo cho giỏo dc thỡ t nc hng thnh). Ngy nay, giỏo dc l phỏt trin. Nm 2004, UNESCO khng nh: "Khụng cú mt s tin b no, s thnh t no cú th tỏch s tin b v thnh t lnh vc giỏo dc ca quc gia ú. V nhng quc gia no coi nh giỏo dc hoc khụng tri thc v kh nng cn thit tin hnh s nghip giỏo dc mt cỏch hiu qu thỡ s phn quc gia ú xem nh ó an bi v iu ú cũn ti t hn c s phỏ sn". Nh vy. cp thit hin l nõng cao cht lng giỏo dc v o to ỏp ng yờu cu kinh t - xó hi thi i mi. Thỏng 4/2006, i hi i biu ton quc ln th X ng cng sn Vit Nam ó ch rừ: "i mi t giỏo dc mt cỏch nht quỏn, t mc tiờu, chng trỡnh, ni dung, phng phỏp n c cu h thng t chc, c ch qun lý to bc chuyn bin c bn v ton din ca nn giỏo dc nc nh, tip cn vi trỡnh khu vc v th gii"; "u tiờn hng u cho vic nõng cao cht lng dy v hc". Bỏo cỏo chớnh tr ca Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X ti i hi i biu ton quc ln th XI ca ng (2011): "i mi cn bn v ton din giỏo dc, o to"; khng nh "Thc hin ng b cỏc gii phỏp phỏt trin v nõng cao cht lng giỏo dc, o to. i mi chng trỡnh, ni dung, phng phỏp dy v hc, phng phỏp thi, kim tra theo hng hin i; nõng cao cht lng giỏo dc ton din, c bit coi trng giỏo dc lý tng, giỏo dc truyn thng lch s cỏch mng, o c, li sng, nng lc sỏng to, k nng thc hnh, tỏc phong cụng nghip, ý thc trỏch nhim xó hi". Mụn Lch s nh trng ph thụng cú v trớ rt quan trng vic o to ngi. Lch s khụng ch giỏo dc cho hc sinh tỡnh cm yờu ghột u tranh giai cp m cũn bi dng cho cỏc em nng lc i x vi mi ngi xung quanh, bit yờu quý cỏi p, yờu lao ng, s cm thự quõn cp nc v ch ngha anh hựng cỏch mng, dy hc sinh s thụng cm sõu sc v lũng kớnh yờu i vi qun chỳng nhõn dõn. Nhng kin thc lch s th gii, lch s dõn tc t c n kim u cú tỏc ng khụng ch n trớ tu m c trỏi tim hc sinh. Cỏc ngi thc, vic thc quỏ kh s gi dy hc sinh nhng t tng tỡnh cm ỳng n, m nhng t tng tỡnh cm ny l hnh trang ti cn thit cho th h tr iu kin m ca, hi nhp vi th gii. Song, mun phỏt huy tt chc nng, nhim v ca b mụn Lch s vic giỏo dc hc sinh, cn nõng cao hiu qu dy hc. Phng phỏp dy hc tt s nõng cao hiu qu bi hc. Xut phỏt t thc trng vic hc lch s hin a phn cỏc em coi Lch s l mụn ph, hc chng i, khụng thớch hc Lch s, s s, chỏn s chỳng ta cn phi cú nhn thc mi v b mụn, v bi hc lch s. Mi mt bi hc phi em n cho hc sinh nim say mờ hc tp, cú mong mun, nhu cu hc tp. Núi cỏch khỏc, giỏo dc lch s khụng t nng trng tõm vo kin thc, m phi t trng tõm vo dy am mờ ca hc sinh, kớch thớch tũ mũ, hng thỳ, sỏng to cỏc em cú th t tỡm kim nhng gỡ khụng ch phm vi kin thc nh trng, m c kin thc ngoi xó hi, cỏc em thy rng, mi ngy n trng, mi mt bi hc lch s u cú ớch. Mt gi hc lch s m dy c am mờ, dy hng thỳ cỏc em ch ng lnh hi kin thc, giỳp cỏc em nhn nhng nng lc, trớ tu ca mỡnh, qua ú giỏo dc t tng, tỡnh cm cho cỏc em ú chớnh l mt bi hc hiu qu. Vic s dng hiu qu cỏc ngun ti liu ngoi sỏch giỏo khoa, c bit l cỏc t liu "sng" khin cho cỏc gi hc lch s b coi l khụ cng v giỏo iu tr nờn "mm" hn, d hiu v gn gi vi hc sinh. Gi hc lch s s c hc sinh ún i hn, hc sinh cng d nh, d thuc kin thc hn. Bo tng Phũng khụng Khụng quõn vi hng nghỡn hin vt c trng by ó tỏi to li nhng trang s oai hựng ca dõn tc ta cuc chin u chng chin tranh phỏ hoi ca quc M. Mi hin vt, hỡnh nh h thng trng by l huyn thoi v nhng chin cụng xut sc ca b i Phũng khụng Khụng quõn qua hai cuc khỏng chin chng Phỏp, chng M, lp nờn nhng k tớch anh hựng ỏnh thng khụng quõn nh ngh ca mt nc cú nn khoa hc k thut hin i nht t trc n nay. Qua nhng hỡnh nh ú, hc sinh nh c tn mt chng kin cuc sng, chin u ca quõn dõn ta, nhng tm gng anh dng hy sinh ca cỏc anh hựng s gi cho hc sinh nhiu cm xỳc. Bi hc vỡ th cú tỏc dng, hiu qu hn nhiu so vi vic ngi nghe thuyt trỡnh lp. Xut phỏt t nhng c s lý lun v thc t nờu trờn, chỳng tụi chn ti: "S dng Bo tng Phũng khụng- Khụng quõn dy hc lch s Vit Nam (1954 1975) trng Trung hc c s ti H Ni" lm ti lun tt nghip Thc s ca mỡnh. 2. Lch s nghiờn cu Vn s dng bo tng dy hc núi chung, dy hc lch s núi riờng ó c nhiu nh khoa hc v ngoi nc cp ti. 2.1. Ngun ti liu nc ngoi T chc UNESCO ó t chc mt s hi tho v cụng b nhiu ti liu v vic s dung ti liu v vic s dng bo tng dy hc lch s v giỏo dc th h tr. c bit l Liờn Xụ trc õy, vic nghiờn cu s dng bo tng dy hc lch s v v giỏo dc hc sinh t c nhiu thnh tu. - T.A.Cudrinoi vit tỏc phm: "Bo tng v trng ph thụng" (Matxcva -NXB Giỏo dc - 1985) ó nờu rừ lch s phỏt trin ca ngnh bo tng núi chung, chc nng ca bo tng Xụ vit núi riờng v tớnh giai cp ca chỳng. c bit tỏc gi nhn mnh ý ngha giỏo dc ca bo tng i vi hc sinh v nờu rừ mt s phng phỏp s dng bo tng dy hc. - A.E.Xaynhenxki, quyn "Bo tng giỏo dc th h tr" ((Matxcva -NXB Giỏo dc - 1988) trỡnh by khỏi quỏt lch s phỏt trin ca bo tng chớnh tr - xó hi nh trng Xụ Vit, cỏch xõy dng bo tng ph thụng v t chc hot ng ca chỳng. tỏc gi nhn mnh n phng phỏp s dng ca bo tng gi hc ni khúa, ngoi khúa v vai trũ ca giỏo viờn i vi vic s dng ca bo tng. 2.2. Ngun ti liu nc nc ta, vic s dng bo tng dy hc lch s l khỏ mi m, cha c nghiờn cu sõu sc v cú h thng. Trong thp niờn 90 th k trc, S Giỏo dc v o to H Ni phi hp vi Bo tng Cỏch mng Vit Nam t chc cuc thi giỏo viờn dy gii ti phũng trng by ca bo tng. Sau ú s Giỏo dc v o to H Ni ó t chc tng kt, rỳt kinh nghim ỏnh giỏ hiu qu ca phng phỏp dy, hc ny. Hu ht cỏc giỏo viờn lch s trng ph thụng u ỏnh giỏ cao v hoan nghờnh phng phỏp dy hc ny. Trong cỏc giỏo trỡnh "Phng phỏp dy hc lch s" v mt s bi vit ó cp n vic s dng dựng trc quan dy hc lch s, nh xõy dng, s dng phũng hc b mụn lch s trng ph thụng, s dng bo tng, nh truyn thng dy hc lch s . Cun Bo tng lch s, cỏch mng dy hc lch s trng ph thụng trung hc ca tỏc gi Nguyn Th Cụi, xut bn nm 1998 ó trỡnh by cỏc , nh: Vai trũ v ý ngha ca bo tng lch s, cỏch mng dy hc lch s trng ph thụng trung hc; Ni dung cỏc vt trng by ca bo tng lch s, cỏch mng v kh nng s dng dy hc lch s trng ph thụng trung hc; Cỏc hỡnh thc, phng phỏp s dng t liu bo tng dy hc lch s. Tỏc gi khng nh T liu bo tng l phng tin trc quan, quan trng gúp phn to biu tng lch s c th, chõn thc v chớnh xỏc cho hc sinh . [21; 12] Vic khai thỏc, s dng, t liu ca bo tng m bo cho quỏ trỡnh nhn thc ca hc sinh din hp vi quy lut nhn thc v m bo nguyờn tc trc quan dy hc lch s. Trong cun giỏo trỡnh Phng phỏp dy hc lch s ca Phan Ngc Liờn v Trn Vn Tr ch biờn, xut bn nm 2003, chng IX Hot ng ngoi khúa dy hc lch s [50] ó nờu lờn tm quan trng ca vic khai thỏc v s dng t liu hin vt ca bo tng dy hc lch s. c bit cun Phng phỏp dy hc lch s, II Phan Ngc Liờn, Nguyn Th Cụi, Trnh ỡnh Tựng, xut bn nm 2005, chng XI C s lý lun v bi hc lch s trng ph thụng, phn III. Cỏc loi bi hc trng ph thụng: thỡ bi hc thc a, nh bo tng lch s cỏch mng L nhng bi hc ni khúa, mt mt xớch ton b khúa trỡnh, cú liờn quan ti bi hc lch s khỏc, vic hc nhng bi hc ny l bt buc i vi ton b hc sinh [54; 81]. Trong chng XV: V trớ ý ngha v cỏc hỡnh thc hot ng ngoi khúa dy hc lch s cỏc tỏc gi cng nờu rừ vai trũ, v trớ ca bo tng dy hc lch s: Tham quan lch s cú v trớ quan trng dy hc lch s trng ph thụng, nhng du vt ca quỏ kh nhng vt trng by bo tng khụng ch c th húa kin thc m cũn li n tng mnh m nõng cao kin thc hc v cũn rốn luyn kh nng quan sỏt, phõn tớch ca hc sinh [54; 235] Trong cun Cỏc ng, bin phỏp nõng cao hiu qu dy hc lch s trng ph thụng Nguyn Th Cụi ch biờn xut bn nm 2008, chng III tng cng cỏc hot ng h tr cỏc bi hc trờn lp ó dnh mt phn lng ln ni dung vit v hỡnh thc t chc hc nh bo tng lch s: Tham quan cú v trớ quan trng dy hc lch s trng ph thụng, l mt hỡnh thc t chc hc cú ý ngha to ln v cỏc mt giỏo dng, giỏo dc, phỏt trin hc sinh [22; 130]. V i vi hc sinh bui tham quan hc ti bo tng lch s khụng ch giỳp cỏc em ụn cng c kin thc ó hc m cũn chun b tip thu bi hc mi c th sõu sc hn [22; 132]. Trong cun i mi ni dung v phng phỏp dy hc lch s trng ph thụng, Phan Ngc Liờn ch biờn, xut bn nm 2008, cú nhiu bi vit cp n khai thỏc s dng t liu hin vt ca bo tng dy hc lch s ph thụng nh bi Cht lng dy hc lch s trng ph thụng - lý lun, thc trng v gii phỏp ca tỏc gi Nguyn Th Cụi, cú vit T chc tham quan nh bo tng lch s l mt hỡnh thc dy hc lch s [59; 380]. Trong bi vit Mt s i mi dy hc lch s trng ph thụng ca tỏc gi Phan Ngc Liờn, ó nờu nhng yờu cu ca vic i mi phng phỏp dy hc lch s, v yờu cu th l a dng húa cỏc hỡnh thc t chc dy hc lch s v nhng hỡnh thc c bn l hc lp, phũng b mụn, bo tng [59; 310] Trong K yu hi tho khoa hc i mi nghiờn cu v ging dy lch s ca Hi khoa hc lch s thnh ph H Chớ Minh, xut bn nm 2008 [39], cú mt s bi vit, nh bi i mi bo tng xu th hi nhp v phỏt trin ca Nguyn ỡnh Thanh v Phm Lan Hng, bi Bo tng lch s Vit Nam - TP H Chớ Minh v hc sinh ph thụng, Mt s kinh nghim thu hỳt thiu niờn n hc lch s ti bo tng ca Hunh Ngc Võn; Gúp phn vic dy v hc mụn lch s qua kờnh Bo tng ca tin s Trnh Th H, bi Tng cng s dng dựng trc quan - mt bin phỏp hu hiu gúp phn i mi phng phỏp dy hc lch s trng ph thụng ca Nguyn Vn Sn ó cp n tm quan trng, ý ngha ca vic s dng bo tng dy hc lch s, v mt s hỡnh thc, phng phỏp s dng cú th tham kho. Trong bi vit Khai thỏc h thng bo tng dy hc lch s trng ph thụng ca Trn Vn Giỏp cú cp cú nhiu bin phỏp s phm to biu tng lch s cho hc sinh, ú s dng cỏc ngun ti liu hin vt cú u th hn c. Ngun ti liu hin vt ny rt phong phỳ v a dng cỏc bo tng trung ng v a phng. Nú cú vai trũ ý ngha rt quan trng i vi vic dy hc lch s trng ph thụng Vic khai thỏc v s dng t liu Bo tng dy hc lch s cũn c nghiờn cu cỏc lun vn, lun ỏn v khúa lun tt nghip ca sinh viờn, hc viờn s phm nh: Trong thi gian gn õy, mt s sinh viờn khoa lch s trng i hc S phm H Ni ó lm khúa lun tt nghip v ny. Nm hc 1996 1997, sinh viờn Nguyn Th Chõm thc hin ti: "Khai thỏc, s dng nhng ca bo tng Quõn i dy, hc chng trỡnh lch s Vit Nam giai on 1946 - 1975 sỏch giỏo khoa lp 12 THPT (khụng chuyờn ban)". Khúa lun ny ó cp n nhng lớ lun c bn ca vic s dng ti liu, hin vt bo tng núi chung, bo tng lch s Quõn s núi riờng dy hc lch s. Tỏc gi bc u ó tỡm hiu ni dung ca Bo tng Quõn i v nờu mt s hỡnh thc khai thỏc cỏc ti liu, hin vt ca bo tng. Nm hc 1995 - 1996, vin Bo tng Cỏch mng Vit nam kt hp vi mt s giỏo viờn hai trng THPT Kim Liờn v Minh Khai (H Ni) nghiờn cu ti cp vin: "Bo tng Cỏch mng Vit Nam vi vic dy hc lch s trng THPT Kim Liờn v Minh Khai" nhm cỏc mc tiờu sau: + Ni dung sỏch giỏo khoa lch s THPT (phn lch s vit nam) cú quan h th no vi cỏc ti liu, hin vt trng by Bo tng Cỏch mng Vit Nam. + Vic dy, hc lch s ti Bo tng Cỏch mng Vit Nam cú tỏc dng nh th no giỏo dc lũng yờu nc cho hc sinh. Nm 1996, Nguyn Vn Phong lun sau i hc chuyờn ngnh Phng phỏp dy hc Lch s vi ti: "Bo tng lch s, cỏch mng i vi vic dy hc lch s (dõn tc v a phng) trng ph thụng trung hc" ó cú nhng úng gúp bc u v c s lý lun v thc tin ca vic s dng bo tng lch s, cỏch mng dy hc lch s trng ph thụng. Lun ó a mt s hỡnh thc v yờu cu s dng bo tng dy hc lch s trng ph thụng. õy l lun u tiờn nghiờn cu v cp cú h thng v mi quan h gia bo tng vi b mụn lch s trng ph thụng. Nm 1997, Trn Th Nh - cỏn b ca bo tng Cỏch mng Vit Nam, lun sau i hc chuyờn ngnh Vn húa hc vi ti: "Bo tng cỏch mng Vit Nam vi vic dy hc lc s trng Trung hc ph thụng" ó tip tc úng gúp thờm c s lý lun v thc tin ca vic s dng bo tng Cỏch mng Vit Nam dy hc lch s trng ph thụng. Tỏc gi cng a mt s yờu cu v mt s hỡnh thc s dung bo tng Cỏch mng Vit Nam dy hc lch s trng ph thụng, khng nh mi quan h mt thit gia bo tng vi b m,ụn lch s trng ph thụng. Tuy nhiờn hai lun sau i hc trờn, cỏc tỏc gi u cha tin hnh thc nghim s phm, cha quan tõm túi i tng hc sinh trung hc c s, qua ú cha khng nh c vng chc v mt lý lun v thc tin ca ti. Tỏc gi a nhng yờu cu cú tớnh lý lun i vi vic khai thỏc v s dng ti liu, hin vt ca bo tng tin hnh mt s hỡnh thc dy hc lch s. õy l cụng trỡnh t nn múng vng chc v lý lun v thc tin cho vic nghiờn cu sõu sc v cú h thng mi quan h gia bo tng vi dy hc lch s trng ph thụng, cỏch khai thỏc, s dng, cng nh cỏc yờu Da vo bn trờn, GV t cõu hi? 1. Ti cuc tn cụng v ni dy tt Mu Thõn ta li chn tn cụng ch yu l cỏc ụ th? 2. Em cú nhn xột gỡ v ý ngha ca cuc Tng tin cụng v ni dy tt Mu Thõn 1968? Hay GV cú th s dng phim t liu ca chớnh Bo tng Phũng khụng Khụng quõn cung cp, phim t liu cú u th dy hc lch s . trc ht chỳng phong phỳ v ni dung, kt hp cht ch vi hỡnh nh, li núi, õm nú tỏc ng vo cỏc giỏc quan ca HS to cho cỏc em cú biu tng chõn thc v quỏ kh, qua ú GV kim tra v cng c vic nm kin thc ca mi HS lp. Vớ nh, GV cú th s dng phim t liu: H Ni 12 ngy ờm ca . cng c v kim tra kin thc lch s. Khi xem, GV lu ý tt ting, a cõu hi nh hng ni dung c bn trc xem phim 89 1. on phim trờn núi v thi kỡ lch s no? 2. Nờu nhng ni dung c bn ca thi kỡ lch s ú? 3. Qua on phim trờn em rỳt c ý ngha v bi hc gỡ cho bn thõn? Cng c kin thc bng cỏc hỡnh thc nh trờn s to c hng thỳ rt ln vi HS. Cỏc em c thay i hỡnh thc, phng phỏp hc truyn thng, lm cho gi hc bt cng thng, nng n, to cm giỏc thoi mỏi, d chu, tip thu kin thc mt cỏch nh nhng, hng khi. HS khụng b gũ bú, gii hn nhng cỏch cng c thụng thng na m nú ó thc s to nim vui v hng ngi hc. Cỏch t chc nh vy s giỳp HS d hiu v khc sõu kin thc c bn; ng thi phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng cho ngi hc. Tuy vy, GV cn phi chỳ ý t chc v qun lớ gi hc tt. 3.7. Thc nghim s phm T c s lý lun, thc tin (chng 1), Chỳng tụi tin hnh mt s bin phỏp qua thc nghim s phm trng THCS trờn a bn H Ni. Cỏc bin phỏp ny c xõy dng da trờn nhng yờu cu v tin hnh iu kin c th ca trng thc nghim s phm 3.7.1. Mc ớch thc nghim s phm khng nh tớnh kh thi ca ti, chỳng tụi tin hnh thc nghim vic s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc lch s Vit Nam (1954 1975) trng THCS ti H Ni m lun ó xut. Thụng qua thc tin thc nghim s phm s khng nh tớnh tớch cc ca mt s bin phỏp s phm vic khai thỏc v s dng t liu hin vt ca bo tng dy hc lch s Vit Nam. Qua ú, kt qu thc nghim s l bng chng ỏnh giỏ hiu qu ca vic s dng bo tng thc tin dy hc b mụn. ng thi, vi vic thc nghim s phm, chỳng tụi cũn thm dũ ý kin ca GV v HS thy c nhng u im ca cỏc bin phỏp ny quỏ trỡnh DHLS trng 90 THPT so vi li dy hc truyn thng khụ khan Thy c Trũ chộp hay dy chay v khụng cú s u t ging dy. Trong phm vi chng trỡnh lch s m chỳng tụi chn: phn LSVN t 1954 n 1975, chỳng tụi tin hnh thc nghim bi 29: C nc trc tip chin u chng M, cu nc lp THCS. T kt qu thc nghim s giỳp chỳng tụi a nhng kt lun c th v cú nhng xut Lun vo thc tin ging dy lch s trng THCS sau ny. 3.7.2. i tng v a bn thc nghim s phm a bn chỳng tụi tin hnh thc nghim s phm l trng THCS Khng Mai ( qun Thanh Xuõn, H Ni). õy l trng hin tụi ang cụng tỏc, cú n np hc tt, HS ngoan, GV ph trỏch b mụn Lch s cú kinh nghim, tõm huyt vi ngh. Chỳng tụi chn lp A1 lm lp thc nghim, lp 9A2 lm lp i chng cú trỡnh nhn thc tng ng nhau. Nh s cng tỏc nhit tỡnh ca lónh o v GV Lch s trng THCS Khng Mai, tỏc gi ó trc tip tin hnh ging dy thc nghim lp 9A1, lp i chng 9A2 cụ ng Th Thanh Loan ging dy GV dy s ti trng (thõm niờn cụng tỏc: nm). STT Tờn lp 9A2 9A1 Chuyờn ban Ban c bn S lng HS 33 32 Lp i chng Lp thc nghim 3.7.3. Ni dung v phng phỏp tin hnh thc nghim 3.7.3.1. Ni dung thc nghim s phm Chỳng tụi tin hnh thc nghim s phm Bi 29: C nc trc tip chin u chng M, cu nc (1965 1973) Vi hỡnh thc s dng ti liu, hin vt bo tng Phũng khụng Khụng quõn trờn lp 91 + Phng phỏp thc nghim s phm Bi thc nghim c tin hnh thụng qua bi hc ni khoỏ (trờn lp). Trc tin hnh thc nghim chỳng tụi ó d gi, theo dừi nm bt tỡnh hỡnh hc b mụn lch s ca HS. Sau trao i, thng nht vi cỏc giỏo viờn t b mụn trng chỳng tụi tin hnh thc nghim s phm. m bo kt qu thc nghim c chớnh xỏc, chỳng tụi tin hnh son giỏo ỏn thc nghim theo phng phỏp i mi, ỏp dng bin phỏp s phm s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn vo bi dy, giỏo ỏn ny chớnh bn thõn tỏc gi dy cho lp thc nghim. Giỏo ỏn i chng c son theo phng phỏp c, c ging dy lp i chng Thụng qua x lý kt qu chỳng tụi rỳt kt lun chung v TNSP. Mt khỏc, m bo tớnh khỏch quan v kt qu trung thc thc nghim, chỳng tụi ngh GV khụng cho HS bit vic tin hnh thc nghim nhng cng lu ý vi cỏc em trung suy ngh nhng ct yu ca ni dung bi hc v cỏch thc lm vic vi t liu hin vt ca bo tng tnh. Chỳng tụi tin hnh thc nghim theo trỡnh t cỏc bc nh sau: + Lờn k hoch, bỏo cỏo vi ban giỏm hiu nh trng nh trng to iu kin v thi gian, lp hc, HS, GV ging dy lp i chng + Trao i vi GV b mụn nm bt tỡnh hỡnh chung ca lp thc nghim + Tin hnh dy trờn lp i chng v lp thc nghim. + cú c s ỏnh giỏ hiu qu cỏc bin phỏp m lun a ra, sau TNSP chỳng tụi tin hnh kim tra nhn thc ca HS bng cỏch cho HS kim tra thụng qua bi kim tra 15 phỳt bng trc nghim khỏch quan cho lp thc nghim. X lý s liu bng phng phỏp thng kờ toỏn hc xem xột tớnh kh thi v tin hnh xut cỏc bin phỏp s bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc lch s Vit Nam t 1954 n 1975. 92 3.7.4.2. Kt qu thc nghim s phm Trờn c s chm bi, chỳng tụi lp bng xp loi im theo quy nh nh sau: - im gii: 9-10 - im trung bỡnh: 5-6 - im khỏ: 7-8 - im yu, kộm: di - Kt qu thc nghim nh sau: - BNG TNG HP KT QU THC NGHIM S PHM Bng Lp Thc nghim i chng S HS 32 33 im kim tra 10 phỳt 12 8 Di 10 - Bng S Trung Gii Lp lng Thc nghim i chng HS 32 33 Khỏ Yu- kộm bỡnh SL % SL % SL % SL % 12,5 3,1 20 15 62,5 45,5 14 25 42,4 9,1 93 Bng : Biu kt qu thc nghim Nhỡn vo bng 1, bng v bng biu kt qu thc nghim, chỳng tụi nhn thy nh sau: im gii lp thc nghim cao hn lp i chng: 9,4% im khỏ lp thc nghim cao hn lp i chng: 17% im trung bỡnh lp thc nghim gim so vi lp i chng: 17,4% im yu lp thc nghim khụng cú, lp i chng l: 9,1 % Kt qu thc nghim cho thy, hc sinh lp thc nghim nm kin thc mt cỏch sõu sc v phong phỳ hn lp i chng. Nh vy, kt qu thc nghim ó chng minh rng, hỡnh thc s dng ti liu hin vt bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc lch s Vit Nam t 1954 1975 theo xut ca ti cú tớnh kh thi * Nhng kt lun rỳt t kt qu thc nghim s phm: Bờn cnh vic s dng phng phỏp toỏn hc thng kờ phõn tớch kt qu hc ca HS, chỳng tụi cũn tin hnh trao i, tng hp ý kin ca cỏc GV tham gia thc nghim xem xột kt qu. õy l nhng cn c giỳp 94 chỳng tụi cú th rỳt nhng kt lun khỏch quan, chớnh xỏc. a s ý kin GV u trung vo mt s : - Cỏc GV t b mụn ca trng u khng nh ti liu hin vt bo tng a vo bi thc nghim l va , khụng lm nng n gi hc, to c s hng thỳ hc tp, bi ging chng nhng khụng nng n m trỏi li lm cho HS ht sc thoi mỏi tip cn vi ngun ti liu hin vt ca bo tng liờn quan n bi hc. Vỡ vy cỏc em rt tớch cc ch ng lnh hi kin thc. Nhng ý kin trờn chng t rng, phng phỏp s phm m chỳng tụi xut s dng ti liu hin vt ca bo tng dy hc LSDT l cn thit, ỏp ng yờu cu ca a s GV THCS vic khc phc li dy chay, truyn th mt chiu, gúp phn kớch thớch s say mờ, sỏng to hc cho HS. - Cỏc GV cng cho rng, s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc LSDT cú tỏc dng rừ rt i vi HS trờn c mt: kin thc; k nng; thỏi , t tng. Tuy nhiờn cú hiu qu cao s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn ging dy ũi hi GV phi u t thi gian, nghiờm tỳc t khõu la chn v s dng chỳng bi hc ni khoỏ cng nh hot ng ngoi khoỏ. - Mc dự thc nghim c tin hnh 1trng THCS trờn a bn H Ni, nhng kt qu cho thy im trung bỡnh cng lp thc nghim cao hn im trung bỡnh cng lp i chng; iu ny cho thy nhng bin phỏp m chỳng tụi a cú tớnh kh thi. Túm li, trờn c s thc nghim, x lý kt qu v tin hnh trao i vi GV, chỳng tụi cú th kt lun rng s dng ti liu hin vt bo tng a phng dy hc LSDT nu c chun b chu ỏo t khõu su tm, vi cỏc hỡnh thc, bin phỏp s dng cú mc ớch, phự hp, sỏng to s gúp phn nõng cao cht lng dy hc b mụn. 95 Nh vy, da trờn c s lý lun v ngun ti liu hin vt bo tng a phng ó xỏc nh, chỳng tụi trỡnh by mt s hỡnh thc, bin phỏp s dng ti liu hin vt bo tng a phng dy hc lch s Vit Nam. kim chng tớnh hiu qu vic s dng ti liu hin vt bo tng a phng dy hc lch s dõn tc, tin hnh thc nghim s phm ton phn (qua hai bi ging c th) mt s trng THCS Thanh Húa. Phõn tớch kt qu thc nghim, chỳng tụi nhn thy, cỏc bin phỏp s phm m lun ỏn xut cú tớnh kh thi, cú th dng i vi cỏc a phng khỏc c nc. Nhng bin phỏp chỳng tụi xut chng ny ó c chỳng tụi kim chng bng kt qu thc nghim s phm. õy l nhng gi ý tt khụng nhng giỳp cho GV Thanh Húa m cỏc a phng khỏc c nc cú th tham kho v ỏp dng hiu qu dy hc lch s dõn tc Trung hc c s. 96 KT LUN Cn c vo mc ớch, nhim v ca ti, qua kt qu nghiờn cu lý lun v vic khai thỏc v s dng bo tng kt hp vi thc tinv tin hnh thc nghim s phm trng THCS, chỳng tụi rỳt kt lun v xut mt s kin ngh sau õy: 1. T liu hin vt ca bo tng a phng l nhng hin vt, ti liu gc cú giỏ tr nhn thc, giỏo dc v phỏt trin i vi hc sinh. õy l ngun s liu quan trng cú ý ngha minh ho, c th hoỏ cho cỏc s kin lch s giỳp hc sinh hiu sõu sc hn lch s dõn tc; nú cũn l phng tin trc quan cú hiu qu dy hc lch s dõn tc. 2. T chc dy hc ti bo tng Phũng khụng Khụng quõn cú ý ngha nhiu mt, lm phong phỳ hỡnh thc dy hc lch s hin trng THCS, gúp phn nõng cao cht lng mụn hc. Hiu qu ca vic s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc lch s cũn ph thuc vo nng lc t chc cng nh hỡnh thc phng phỏp tin hnh ca giỏo viờn; v cũn ph thuc vo nhng iu kin thc t ca trng hc (nh gn hay xa bo tng, kinh phớ, thi gian ) 3. Hỡnh thc v phng phỏp s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc lch s cn phi m bo nhng yờu cu t vic xỏc nh mc tiờu, cụng tỏc chun b ; cỏch thc tin hnh thc hin s dng bo tng n kim tra, ỏnh giỏ v rỳt kinh nghim phỏt huy tớnh ch ng tớch cc nhn thc ca hc sinh. V phi xut phỏt t mc ớch, ni dung ca chng trỡnh lch s dõn tc trng THCS. Mt khỏc khi tin s dng bo tng cũn ph thuc vo iu kin ca nh trng, ng thi phi bit dng mt cỏch linh hot quỏ trỡnh dy hc. Nu giỏo viờn tuõn th nhng nguyờn tc trờn s giỳp cho mỡnh la chn c nhng hỡnh thc, 97 phng phỏp phự hp dy bi hc lch s ni khoỏ hay hot ng ngoi khoỏ ti bo tng Phũng khụng Khụng quõn cho t c hiu qu ti u nht. 4. Hỡnh thc, phng phỏp s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn rt a dng v phong phỳ nhng ch yu l t chc tham quan bo tng cú tớnh cht ngoi khoỏ v t chc dy hc lch s dõn tc theo ch , hay t chc dy hc bi cung cp kin thc mi ti bo tng. Vic la chn cỏc hỡnh thc, phng phỏp dy hc lch s ti bo tng Phũng khụng Khụng quõn cũn ph thuc vo iu kin ca nh trng. cỏc hỡnh thc dy hc trờn cú hiu qu cn cú phng phỏp tin hnh khoa hc, v cú s kt hp cht ch hn na gia nh trng v bo tng vic t chc dy hc cỏc bi lch s ti bo tng núi chung, bo tng Phũng khụng Khụng quõn núi riờng. 5. Qua nghiờn cu lý lun v thc tin chỳng tụi xut mt s kin ngh sau: Th nht, Vic s dng bo tng Phũng khụng Khụng quõn dy hc LSVN hin nh trng THCS cha c quan tõm ỳng mc, hiu qu s dng dy hc cũn hn ch. Thc t l GV cha nhn thc y v v trớ, vai trũ ca Bo tng. Do ú, mun vic s dng Bo tng cú hiu qu, trc ht giỏo viờn b mụn phi xỏc nh c mc ớch v kin thc ; k nng ; t tng, thỏi ca b mụn, xỏc nh c nhng yờu cu s dng, cng nh hỡnh thc, phng phỏp s dng bo tng dy hc lch s dõn tc trng THCS. Th hai, Cỏc trng THCS nht l H Ni nờn thng xuyờn t chc cho hc sinh i tham quan hc ti bo tng, cú s hng dn ca giỏo viờn dy s. Vỡ vy, GV dy s khụng ch c trang b tt kin thc lch s m cũn phi hc hi thờm nghip v ca cỏn b thuyt minh ca bo tng, c nh vy thỡ bi hc lch s mi t c hiu qu cao. 98 Th ba, i vi S Giỏo dc v o to thnh ph H Ni phi thng xuyờn tin hnh tõp hun, hi tho chuyờn mụn cho giỏo viờn lch s khụng ngng rốn luyờn trau di chuyờn mụn nghip v; khuyn khớch v to iu kin thun li cho giỏo viờn tỡm hiu v su tm cỏc t liu hin vt trng by bo tng núi chung, bo tng Phũng khụng Khụng quõn núi riờng a vo dy hc lch s dõn tc cú hiu qu. S giỏo dc cn cú s u t v kinh phớ cho cỏc trng m bo iu kin tt nht cho hc sinh hc tham quan ti bo tng. Th t, i vi ngnh Vn hoỏ: Cn cú s phi hp cht ch hn gia ngnh Giỏo dc v ngnh Vn hoỏ, gia nh trng vi Ban qun lý bo tng nh nhng gii phỏp hu hiu hn na nhm s dng bo tng dy hc lch s trng THCS hin nay. Cn to iu kin cho hc sinh vo tham quan bo tng hn na nh phớ vộ tham quan, u tiờn cỏn b thuyt minh, thi gian 99 DANH MC TI LIU THAM KHO - Ban t tng Vn hoỏ TW, Ti liu nghiờn cu kin i hi XI ca ng. NXB Chớnh tr quc gia, H Ni, 2011. - B Giỏo dc v o to, Mt s c bn v giỏo dc trung hc ph thụng. NXB Giỏo dc, H Ni, 1998. - B Giỏo dc v o to, iu l trng trung hc. NXB Giỏo dc, H Ni, 2000. - Nguyn Hu Chõu, C s lý lun v thc tin v cht lng giỏo dc v ỏnh giỏ cht lng giỏo dc. Vin chin lc v chng trỡnh giỏo dc, H Ni, 2006. - Chin lc Phỏt trin giỏo dc 2001 2010. NXB Giỏo Dc, H ni, 2006. - Nguyn Vn Cng, i mi phng phỏp dy hc trng THPT. Tp Giỏo Dc s 159, 3/2007. - ng Cng sn Vit nam Vn kin Hi ngh ln th BCHTW khoỏ VIII. NXB Chớnh tr quc gia, H ni, 1997. - Phm Minh Hc, Giỏo dc Vit Nam trc ngng ca ca th k XXI. NXB Chớnh tr quc gia, H Ni, 1999. - Phm Minh Hc, V phỏt trin ton din ngi thi k cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ. NXB chớnh tr quc gia, H ni, 2001. 10 - Bo tng vi s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc. NXB H Ni 1998. 11- Cỏc bo tng quc gia Vit Nam. NXB Vn húa thụng tin, H Ni 1990. 12 - i mi cụng tỏc Bo tng. K yu hi ngh khoa hc thc tin, H Ni 1986. 13 - Cỏc tỏc gia kinh in ca ch ngha Mỏc - Lờ Nin bn v khoa hc lch s. NXB S tht, H Ni 1963. 100 14 - H Th Ng - ng V Hot, Giỏo dc hc. Tp I, II, NXB Giỏo dc, H Ni 1986. 15 - H Chớ Minh, Bn v giỏo dc. NXB S tht, H Ni 1990. 16 - H Chớ Minh, tuyn tp, Tp II, NXB S tht, H Ni 1980. 17- H Ngc i, Bi hc l gỡ?. NXB Giỏo dc, H Ni 1985. 18 - Hi Giỏo dc Lch s Vit Nam, Thut ng khỏi nim Lch s ph thụng. NXB HQG, H Ni, 1998. 19 - I.Lec-ne, Dy hc nờu . NXB Giỏo dc, H Ni 1977. 20 - I.F.Khar-la-mụp, Phỏt huy tớnh tớch cc hc ca hc sinh nh th no. Tp II. NXB Giỏo dc, H Ni 1979. 21 - I-Li-na, Giỏo dc hc. Tp II. NXB Giỏo dc, H Ni 1977. 22 - K yu Hi tho khoa hc - thc tin, "Bo tng gúp phn hon thin nhõn cỏch ngi", H Ni 2003. 23 - Lõm Bỡnh Tng - Phm Xanh, ng Vn Bi, Mai Khc ng, S tay cụng tỏc bo tng. NXB Vn húa, H Ni 1980. 24 - Lng Ninh - Nguyn Th Cụi, Kinh nghim - ri vi vic dy mụn Lch s. Tp nghiờn cu giỏo dc, s - 1988. 25 - M.A.Da- Nhi- Lụp, Lý lun dy hc trng ph thụng. NXB Giỏo dc, H Ni 1973. 26 - M.A.Erụ phờ ep, Lch s l gỡ?. NXB Giỏo dc, H Ni 1981. 27 - M.A-Lec-xe-ep, V.o nhisuc Phỏt trin t hc sinh. NXB Giỏo dc, H Ni 1981. 28 - N.G. Dai-ri, Chun b gi hc lch s nh th no. NXB Giỏo dc, H Ni 1973. 29 - Nguyn Ngc Quang, Lý lun dy hc i cng. Tp II. Trng Cỏn b qun lý trung ng, H Ni 1989. 30 - Nguyn Th Cụi - Phm Kim Anh, Hng dn hc sinh lm bi 101 Lch s. Tp nghiờn cu Giỏo dc, s - 1994. 31- Nguyn Th Cụi - Trnh ỡnh Tựng - Li c Th - Trn c Minh, Rốn luyn k nng nghip v s phm mụn lch s. Trng i hc s phm H Ni, 1995. 32- Phan Ngc Liờn - Nguyn Th Cụi, Nhng dy hc lch s trng ph thụng hin nay. Tp nghiờn cu lch s, s 4-1991. 33 - Phan Ngc Liờn - Phm Huy Khỏnh, Gõy hng thỳ hc Lch s. NXB Giỏo dc, H Ni 1976. 34 - Phan Ngc Liờn - Trn Vn Tr - Nguyn Phan Quang, Cụng tỏc ngoi khúa lch s trng ph thụng cp II, III. NXB Giỏo dc, H Ni 1968. 35 - Phan Ngc Liờn - Trnh Tựng, Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc lch s trung hc c s. (Ti liu bi dng thng xuyờn chu k 1997 - 2000 cho giỏo viờn THCS) 36 - Phan Ngc Liờn - Trnh Tựng, H thng phng phỏp dy hc lch s trng ph thụng. Tp nghiờn cu giỏo dc, s 1-1992. 37 - Phan Ngc Liờn - Trnh Tựng, Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy, hc lch s trng THCS. NXB Giỏo dc, H Ni 1998. 38 - Phan Ngc Liờn - V Th Ngc Anh, Ti liu hun dy v hc tớch cc mụn lch s. B Giỏo dc v o to, d ỏn Vit - B, H Ni 2002. 39 - Phan Ngc Liờn, Phng phỏp lun s hc. NXB HQG, H Ni 2000. 40 - Phan Ngc Liờn, Phng phỏp dy hc lch s. NXB i hc s phm, H Ni 2002. 41 - Phan Ngc Liờn, i mi vic dy hc ly hc sinh lm trung tõm. NXB HQG, H Ni 1996. 42 - Phan Ngc Liờn, i mi vic dy, hc lich s trng ph thụng hin 102 nay. Tp Nghiờn cu lch s, s -1994. 43 - Phan Ngc Liờn, Vi suy ngh v quan h gia nghiờn cu lch s vi ging dy lch s. Tp Nghiờn cu lch s, s -1986. 44 - Phan Ngc Liờn, Nhp mụn s hc. NXB Giỏo dc, H Ni 1998. 45 - Sỏc-a-cp, T ca hc sinh. NXB Giỏo dc, H Ni 1970. 46 - Tõm lý hc s phm v tõm lý hc la tui. NXN HQG H Ni 2001. 47 - Trng Hu Quýnh - Nguyn Th Cụi - Nguyn Thỏi Hong, Tỡm hiu hot ng giỏo dc truyn thng yờu nc, bo v t quc lch s dõn tc. NXN Quõn i nhõn dõn, H Ni 1994. 48- Trng Hu Quýnh, S tay kin thc lch s, phn lch s Vit Nam. NXB Giỏo dc, H Ni 2003. 49 - Trn Bỏ Honh, Lý lun c bn v dy v hc tớch cc. B Giỏo dc v o to, d ỏn o to giỏo viờn THCS, H Ni 2003. 50 - Trnh Tựng, My bin phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc qua mt bi hc lch s. Tp nghiờn cu lch s, s - 1988. 51 - V.I. Lờ- nin ton tp. Tp 31. NXN S tht, H Ni 1969. 52 - V.I. Lờ- nin, Phộp bin chng ca t duy. Trong tuyn taP, NXB Matxcva 1982. Bn ting Vit. 53 - V ỡnh C, Giỏo dc hng ti th k XXI. NXB Chớnh tr quc gia, H Ni 1998. 54 - V Vn To, Dy cỏch hc. B Giỏo dc v o to - D ỏn o to giỏo viờn THCS, H Ni 2003. 55 - Lut Giỏo Dc v cỏc bn hng dn thi hnh. NXB Chớnh tr quc gia, H ni, 2006. 56 - H Chớ Minh, Bn v Giỏo dc. NXB Giỏo dc, H Ni, 1990. 57 - Nụng c Mnh, Mt s nhim v, gii phỏp v GD&T thc hin 103 ngh quyt i hi IX ca ng. Tp Giỏo dc s 30/ 2002 58 - U ban nhõn dõn Thnh ph H Ni, Chin lc phỏt trin GD&T H Ni giai on 2001 2010. 59 - Phm Vit Vng, Giỏo dc hc. NXB i hc Quc gia H Ni, 2000. 60 - Trn c Vng, xut cỏc ch s ỏnh giỏ hiu qu s dng thit b dy hc. Tp Giỏo dc s 123, H Ni, thỏng 10/2005. 61 - Sỏch giỏo khoa Lch s lp 9. NXB Giỏo dc, H Ni 2012. 104 [...]... Chương 3: Sử dụng Bảo tàng Phòng không - Không quân trong bài học nội khóa ở trên lớp khi dạy học phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) THCS tại Hà Nội Thực nghiệm sư phạm 12 Chương 1 VẤN ĐỀ SỬ DỤNG BẢO TÀNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Quan niệm về bảo tàng trong dạy học lịch sử ∗ Quan niệm về bảo tàng nói chung Thuật ngữ Bảo tàng xuất... Không quân trong dạy học phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THCS tại Hà Nội + Tiến hành việc thực nghiệm sư phạm giảng dạy phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) sử dụng Bảo tàng Phòng không - Không quân 10 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp sử dụng Bảo tàng Phòng không - Không quân trong dạy học phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THCS tại. .. không – Không quân trong dạy học lịch sử ở trường THCS nói riêng + Khảo sát thực trạng giảng dạy bộ môn lịch sử ở các trường THCS tại Hà Nội và thực tiễn việc sử dụng Bảo tàng Phòng không – Không quân trong dạy học lịch sử ở trường THCS + Xác định nội dung bảo tàng cần khai thác và các hình thức sử dụng trong dạy học lịch sử ỏ trường THCS tại Hà Nội + Đề xuất biện pháp sử dụng Bảo tàng Phòng không - Không. .. cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp sử dụng ở Bảo tàng Phòng không - Không quân trong dạy học phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THCS tại Hà Nội nhằm nâng cao hứng thú học Lịch sử cho học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn 3.2 Nhiệm vụ: + Nghiên cứu lý luận về phương pháp dạy - học, phương pháp dạy - học lịch sử nói chung và sử dụng Bảo tàng Phòng không –. .. lượng dạy - học môn Lịch sử sẽ được nâng cao 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1: Vấn đề sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông – lý luận và thực tiễn Chương 2: Nội dung và hình thức sử dụng Bảo tàng Phòng không Không quân trong dạy học lịch sử ở trường THCS tại Hà Nội. .. xuân tại DTLS” [75] đã khái quát một số vấn đề lý luận về sử dụng DTLS - VH, bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông Như vậy, có thể nói rằng, trong lý luận dạy học lịch sử thì vấn đề khai thác và sử dụng tài liệu hiện vật của bảo tàng trong dạy học lịch sử ngày càng trở thành hình thức dạy học cơ bản của bộ môn Tóm lại, các công trình nghiên cứu về lý luận dạy học và lý luận dạy học bộ... theo nội dung, chức năng mà bảo tàng được phân ra thành các loại như sau: Theo GS.TS Nguyễn Thị Côi trong Bảo tàng Lịch sử, cách mạng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông” đã phân ra thành 6 loại Bảo tàng: Một là, các bảo tàng lịch sử, như: Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Hồ Chí Minh Các loại bảo tàng này chiếm vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống bảo tàng. .. số trường THCS trên địa bàn tại Hà Nội + Nghiên cứu kĩ chương trình lớp 9 phần lịch sử Việt Nam để lựa chọn các bài có nội dung trong giai đoạn 195 4-1 975 để sử dụng trong quá trình tổ chức dạy học + Soạn một số bài lịch sử trong chương trình nội khóa, ngoại khóa, tiến hành thực nghiệm sư phạm để rút ra những kết luận về việc sử dụng Bảo tàng Phòng không- Không quân trong quá trình dạy học lịch sử ở trường. .. nghiên cứu không đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn việc sử dụng và khai thác bảo tàng trong dạy học lịch sử mà chỉ dừng ở việc khẳng định vai trò, vị thế của bảo tàng trong giáo dục nói chung và trong dạy học lịch sử nói riêng Trên đây là một số công tình nghiên cứ, luận văn đã nghiên cứ về vấn đề sử dụng bảo tàng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông nói chung; tác giả cần kế thừa các lý luận trên... dụng Bảo tàng trung ương mà chưa có một đề tài nào nhắc đến cụ thể việc sử dụng bảo tàng Phòng không – Không quân trong dạy học lịch sử nói chung, trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trung học cơ sở nói riêng Mặc dù vậy, đây là những tác phẩm giúp ích cho chúng tôi rất nhiều về mặt lý luận cũng như định hướng phương pháp khi nghiên cứu đề tài này 3 Mục đích và nhiệm vụ của đề tài: 3.1 Mục đích: Trên cơ . trong dạy học. - A.E.Xaynhenxki, trong quyển "Bảo tàng giáo dục thế hệ trẻ" ((Matxcơva -NXB Giáo dục - 1988) trình bày khái quát lịch sử phát triển của bảo tàng chính trị - xã hội ở nhà. và và giáo dục học sinh đạt được nhiều thành tựu. - T.A.Cudrinoi viết tác phẩm: "Bảo tàng và trường phổ thông" (Matxcơva -NXB Giáo dục - 1985) đã nêu rõ lịch sử phát triển của ngành bảo 3 tàng. tàng Phòng không - Không quân trong dạy học phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THCS tại Hà Nội. + Tiến hành việc thực nghiệm sư phạm giảng dạy phần lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: Sử dụng Bảo tàng Phòng không - không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội, Luận văn thạc sĩ: Sử dụng Bảo tàng Phòng không - không quân trong dạy học lịch sử Việt Nam (1954 – 1975) ở trường Trung học cơ sở tại Hà Nội,

Từ khóa liên quan