0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

98 1,864 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 17:01

TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ NINH THUẬN, THÁNG - 2015 LỜI NÓI ĐẦU Thực đạo Tổng cục Thống kê việc thu thập, tổng hợp tiêu thống kê địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tạo điều kiện cho quan, đơn vị, tổ chức địa bàn tỉnh, thành phố thực báo cáo hệ thống tiêu thống kê cấp xã ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định danh mục nội dung Hệ thống tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Cục Thống kê Ninh Thuận nghiên cứu, thiết kế mẫu biểu áp dụng báo cáo Hệ thống tiêu thống kê cấp xã địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm 30 biểu. - Lĩnh vực đất đai, dân số: 08 biểu; - Lĩnh vực kinh tế: 06 biểu; - Lĩnh vực xã hội, môi trường: 13 biểu; - Lĩnh vực đầu tư: 03 biểu. Trong trình nghiên cứu, thiết kế hệ thống biểu mẫu này, cố gắng, nhiên khó tránh khỏi có hạn chế, thiếu sót. Cục Thống kê đề nghị quan, đơn vị (cấp xã) có ý kiến đóng góp để kịp thời sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN MỤC LỤC PHẦN I MẪU BIỂU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ Biểu số: 0A/X-NLTS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng năm sau DIỆN TÍCH ĐẤT Đến 31/ 12/ 20 . Đơn vị lập BC: UBND Xã/Phường/Thị trấn……. Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP…… Đơn vị tính: Ha Mục đích sử dụng đất Mã Tổng số diện tích A Tổng diện tích loại đất (=02+16+30) B A. Đất nông nghiệp 1. Đất sản xuất nông nghiệp - Đất trồng hàng năm + Đất trồng lúa + Đất cỏ dùng vào chăn nuôi + Đất trồng hàng năm khác - Đất trồng lâu năm 2. Đất lâm nghiệp - Đất rừng sản xuất - Đất rừng phòng hộ - Đất rừng đặc dụng 3. Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối 5. Đất nông nghiệp khác B. Đất phi nông nghiệp 1. Đất - Đất nông thôn - Đất đô thị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng giao để quản lý Tổng số Hộ gia Tổ chức Tổ chức Cộng đồng Tổng số Cộng đồng UBND cấp Tổ chức Tổ chức đình, cá nước NN, cá dân cư dân cư xã (UBQ) phát triển khác nhân (TCC) nhân NN (CDS) (CDQ) quỹ đất (TKQ) (GDC) (NNG) (TPQ) 10 11 Mục đích sử dụng đất A Tổng Mã diện tích số tự nhiên B 2. Đất chuyên dùng 20 - Đất trụ sở quan, công trình nghiệp 21 - Đất quốc phòng 22 - Đất an ninh 23 - Đất sản xuất,kinh doanh phi nông nghiệp 24 - Đất có mục đích công cộng 25 3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 26 4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 27 5. Đất sông suối mặt nước chuyêndùng 28 6. Đất phi nông nghiệp khác 29 C. Đất chưa sử dụng 30 1. Đất chưa sử dụng 31 2. Đất đồi núi chưa sử dụng 32 3. Núi đá rừng 33 D. Đất mặt nước ven biển 34 1. Đất mặt nước ven biển nuôitrồng thủy sản 35 2. Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 36 3.Đất mặt nước ven biển có mụcđích khác 37 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng giao để quản lý Hộ gia Tổ chức Tổ chức Cộng đồng Tổ chức Tổ chức Cộng đồng UBND cấp phát triển Tổng số đình, cá nước NN, cá dân cư Tổng số dân cư khác xã (UBQ) quỹ đất nhân nhân NN (TCC) (CDS) (CDQ) (TKQ) (GDC) (NNG) (TPQ) 10 11 Thuyết minh tình hình: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……, Ngày… tháng… năm 20… Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu số: 01B/X-NLTS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng năm sau CƠ CẤU ĐẤT Đến 31/ 12/ 20 . Đơn vị lập BC: UBND Xã/Phường/Thị trấn…… Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP…… Đơn vị tính: % Mục đích sử dụng đất A Tổng diện tích loại đất A. Đất nông nghiệp 1. Đất sản xuất nông nghiệp - Đất trồng hàng năm + Đất trồng lúa + Đất cỏ dùng vào chăn nuôi + Đất trồng hàng năm khác - Đất trồng lâu năm 2. Đất lâm nghiệp - Đất rừng sản xuất - Đất rừng phòng hộ - Đất rừng đặc dụng 3. Đất nuôi trồng thủy sản Đất làm muối 5. Đất nông nghiệp khác B. Đất phi nông nghiệp 1. Đất - Đất nông thôn - Đất đô thị 2. Đất chuyên dùng Tổng Mã diện tích số tự nhiên B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng giao để quản lý Hộ gia Tổ chức Tổ chức Cộng đồng Cộng đồng UBND Tổ chức Tổ chức đình, cá NN, cá Tổng số nước dân cư Tổng số dân cư cấp xã phát triển khác nhân quỹ đất (TCC) nhân NN (CDS) (CDQ) (UBQ) (TKQ) (GDC) (NNG) (TPQ) 10 11 Mục đích sử dụng đất A - Đất trụ sở quan,công trình nghiệp - Đất quốc phòng - Đất an ninh - Đất sản xuất, kdoanh phi nông nghiệp - Đất có mục đích công cộng 3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 5. Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 6. Đất phi nông nghiệp khác C. Đất chưa sử dụng 1. Đất chưa sử dụng 2. Đất đồi núi chưa sử dụng 3. Núi đá rừng D. Đất mặt nước ven biển 1. Đất mặt nước ven biển nuôitrồng thủy sản 2. Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn 3.Đất mặt nước ven biển có mục đích khác Tổng Mã diện tích số tự nhiên B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Diện tích đất theo đối tượng sử dụng Diện tích đất theo đối tượng giao để quản lý Hộ gia Tổ chức Tổ chức Cộng đồng Cộng đồng UBND Tổ chức Tổ chức Tổng số đình, cá nước NN, cá dân cư Tổng số dân cư cấp xã phát triển khác nhân quỹ đất (TCC) nhân NN (CDS) (CDQ) (UBQ) (TKQ) (GDC) (NNG) (TPQ) 10 11 Thuyết minh tình hình: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……, Ngày… tháng… năm20… Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Biểu số: 02/X-DS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng năm sau DÂN SỐ Đơn vị lập BC: UBND Xã/Phường/Thị trấn… Năm 20 . Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP…. Đơn vị tính: Người Dân số thời điểm 1/1 Toàn xã/phường/thị trấn STT A chi tiết đến B thôn/khu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dân số thời điểm 31/12 Dân số trung bình năm Tổng số TĐ:2 nữ Tổng số TĐ:4 nữ Tổng số 5=(1+3)/2 TĐ: nữ 6=(2+4)/2 Đầu năm (+) Sinh (-) Chết (+) Đến (-) Đi (=) Cuối năm Tổng số Thôn/khu/bản . ……………………. Cân đối dân số toàn xã/phường/thị trấn Tổng dân số (người) Trong nữ (người) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) ., Ngày …. tháng … năm 20 Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 03/X-DS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng 01 năm sau SỐ HỘ, CƠ CẤU HỘ DÂN CƯ Đơn vị lập BC: UBND Xã/Phường/Thị trấn . Đến 31/ 12/ 20 . Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP…. Đơn vị tính: Hộ STT A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toàn xã/phường/thị trấn chi tiết đến thôn/khu Tổng số hộ B Chia ra: Hộ người Hộ hạt nhân Hộ mở rộng Hộ hỗn hợp Tổng số Thôn/khu/bản . ……………………. Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) ., Ngày …. tháng … năm 20 Chủ tịch UBND Xã/Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) *.Đối tượng: - Là hộ nghèo cư trú địa phương (khu vực đô thị phạm vi nước), có danh sách hộ nghèo Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. - Hộ chưa có nhà có nhà nhà tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy sập đổ khả tự cải thiện nhà ở; - Hộ không thuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà theo quy định Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2004 Thủ tướng Chính phủ theo sách hỗ trợ nhà khác. *.Thứ tự ưu tiên: - Hộ gia đình có công với cách mạng; - Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số; - Hộ gia đình vùng thường xuyên xảy thiên tai; - Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…); - Hộ gia đình sinh sống vùng đặc biệt khó khăn; - Các hộ gia đình lại. *. Loại nhà ở: phân theo nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương nhà hỗ trợ khác (như xóa nhà tạm). Nhà trợ giúp thường có gắn biển loại nhà tổ chức trợ giúp; vậy, phân loại nhà theo tên ghi biển. *.Các loại nguồn vốn - Vốn ngân sách nhà nước vốn lấy từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương ngân sách địa phương). - Vốn tổ chức xã hội huy động vốn tổ chức xã hội huy động từ tổ chức, cá nhân xã hội. - Vốn khác nguồn vốn lại. Cột A, Cột B, thứ tự ghi tên chủ hộ giao nhà sử dụng năm báo cáo. Cột 1, ghi số nhà đại đoàn kêt, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà xóa theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giao nhà sử dụng năm báo cáo. Cột 2, ghi giá trị nhà bàn giao Cột 1. Cột 3, ghi giá trị nhà sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. Cột 4, ghi giá trị nhà sử dụng nguồn vốn từ tổ chức xã hội huy động. Cột 5, ghi giá trị nhà sử dụng nguồn vốn khác. 3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu Xã/phường/thị trấn thu thập thông tin lập biểu báo cáo từ kết quan sát, theo dõi tình hình sách hỗ trợ hộ nghèo nhà (trong phạm vi quản lý, kết hợp sổ sách ghi chép ngành Mặt trận Tổ quốc, Lao động - Thương binh Xã hội). Biểu cán Văn hóa- xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã thông qua Văn phòng –Thống kê xã. BIẾU SỐ: 23/X-XHMT SỐ VỤ BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGƯỜI GIÀ, PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH Năm 20 . 1. Mục đích, ý nghĩa Các tiêu phản ánh tình hình trật tự an toàn xã hội nói chung, phản ánh quy mô tình trạng bạo lực gia đình nhóm đối tượng yếu người già, phụ nữ trẻ em nói riêng, sở phục vụ công tác quản lý xã hội, lập sách biện pháp hạn chế tình trạng bạo lực, bảo vệ người già, phụ nữ trẻ em. 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính Bạo lực gia đình người già, phụ nữ trẻ em vụ mà thành viên gia đình cố ý gây tổn hại có khả gây tổn hại thể chất, tinh thần, kinh tế thành viên khác (là người già, phụ nữ, trẻ em) gia đình. Cụ thể, bao gồm hành vi sau: - Hành hạ, đánh đập hành vi cố ý xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; - Lăng mạ hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; - Cô lập, xua đuổi gây áp lực thường xuyên tâm lý gây hậu nghiêm trọng; - Ngăn cản việc thực quyền, nghĩa vụ quan hệ gia đình ông, bà cháu; cha, mẹ con; vợ chồng; anh, chị, em với nhau; - Cưỡng ép quan hệ tình dục; - Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; - Chiếm đoạt, hủy hoại, đập phá có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng thành viên khác gia đình tài sản chung thành viên gia đình; - Cưỡng ép thành viên gia đình lao động sức, đóng góp tài khả họ; kiểm soát thu nhập thành viên gia đình nhằm tạo tình trạng phụ thuộc tài chính; - Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình khỏi chỗ ở. Số vụ bạo lực gia đình người già, phụ nữ trẻ em xử lý số vụ đưa hòa giải, tư vấn, góp ý phê bình cộng đồng người có hành vi ngược đãi bị xử lý theo pháp luật. Cột A,B, Thể toàn xã/phường/thị trấn chi tiết (tên) đến thôn/khu, ghi theo thứ tự thường dùng. Cột 1, ghi tổng số vụ bạo lực gia đình xẩy ra. Đối với thời điểm phát sinh số vụ (hoặc nều có vụ xảy liên tiếp khoảng thời gian) . Đối với năm, số vụ cộng dồn vụ xẩy năm. Cột 2,3,4, ghi số vụ cụ thể loại đối tượng (người già, phụ nữ, trẻ em). Cột 5,6, ghi số vụ xử lý, xử lý hình sự; (chú ý báo cáo nhanh kết xử lý báo cáo theo thời điểm xử lý). 3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu Xã/phường/thị trấn thu thập thông tin lập biểu báo cáo từ thực tế phát sinh vụ bạo lực gia đình xẩy địa bàn. Theo yêu cầu hành vụ việc phát sinh bạo lực gia đình mang tính nghiêm trọng phải phản ánh kịp thời. Tại thời điểm phát sinh, địa phương sở phải tổ chức xác định quy mô, mức độ kiện xẩy báo cáo kịp thời cho cấp (gọi báo cáo nhanh). Các số liệu, diễn biến vụ xẩy phải ghi chép lưu trữ để tổng hợp báo cáo cho năm. Biểu cán Văn hóa- xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã thông qua Văn phòng –Thống kê xã. BIỂU 24/X-XHMT SỐ VỤ VÀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA 1. Khái niệm, nội dung - Thiên tai thảm họa thiên nhiên gây như: áp thấp nhiệt đới, bão, động đất, lụt, lũ, lốc, sạt lở đất, sét đánh, mưa lớn, mưa đá, núi lửa, rét đậm rét hại, sóng thần, triều cường… xảy gây ảnh hưởng địa bàn quận/ huyện. - Số vụ thiên tai số lần thực tế xảy năm có ảnh hưởng đến sản xuất đời sống nhân dân địa bàn. - Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại người, tài sản vụ thiên tai gây ra. Về người bao gồm số người bị chết, số người bị tích, số người bịthương . Về tài sản bao gồm tiền mặt hay vật quy thành tiền theo thời giá. 2. Phương pháp tính cách ghi biểu Cột A: ghi sẵn danh mục loại thiệt hại người, công trình, tài sản, v.v…, ghi loại thiệt hại khác (nếu có) vào dòng để sẵn theo nhóm thiệt hại tương ứng. Từ Cột đến Cột 14: ghi số vụ thiệt hại, số lượng, giá trị thiệt hại theo loại thiệt hại: - Đối với đợt thiên tai phát sinh địa bàn: báo cáo số liệu đợt thiên tai. - Đối với báo cáo năm: tổng hợp số liệu thiệt hại thiên tai phát sinh năm báo cáo theo loại thiên tai. 3. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu Số liệu thiệt hại thu thập, báo cáo theo đợt phát sinh thiên tai báo cáo thiệt hại năm thiên tai gây địa bàn xã/phường/thị trấn. Cụ thể: - Báo cáo nhanh: Sau ngày thiên tai kết thúc hàng ngày thiên tai xảy nhiều ngày. Biểu cán Địa nông nghiệp chịu trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã thông qua Văn phòng –Thống kê xã. BIỂU SỐ: 25/X-XHMT SỐ VỤ CHÁY, NỔ 1. Mục đích, ý nghĩa Chỉ tiêu phản ánh số lượng vụ cháy, nổ xảy mức độ thiệt hại người tài sản vụ cháy, nổ gây ra, làm sở đề biện pháp hữu hiệu chống cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính - Vụ cháy, nổ trường hợp xảy cháy, nổ khu dân cư (nhà ở,…), sở sản xuất kinh doanh, cháy rừng… gây thiệt hại người, tài sản ảnh hưởng tới môi trường. Một lần để xảy cháy, nổ gọi vụ cháy, nổ. - Mức độ thiệt hại bao gồm thiệt hại người, tài sản vụ cháy nổ gây ra. Về người bao gồm số người bị thương, số người bị chết. Về tài sản bao gồm tiền mặt hay vật quy thành tiền theo thời giá. Cột A, ghi sẵn tên loại vụ cháy, nổ xảy ra, ghi tiếp vụ thực tế xảy mà chưa ghi sẵn tên. Cột 1, ghi số vụ thực tế xảy địa bàn. Đối với thời điểm phát sinh số vụ (hoặc nều có vụ xảy liên tiếp khoảng thời gian). Đối với năm, số vụ cộng dồn vụ xẩy năm. Cột 2, ghi tổng giá trị thiệt hại tài sản vụ cháy nổ gây ra. Việc xác định tổng giá trị thiệt hại tài sản tổ chức đánh giá theo cách thức phương pháp định. Đối với thời điểm phát sinh tổng giá trị thiệt hại xác định nhanh ước tính, sau phải có xác định báo cáo số liệu thức. Đối với năm, tổng giá trị thiệt hại tài sản cộng dồn thiệt hại (số xác định thức) vụ xẩy năm. Cột 3,4 ghi thiệt hại người, ghi số người chết, bị thương vụ cháy nổ gây ra. Đối với thời điểm phát sinh xác định nhanh, sau phải có xác định thức thiệt hại người. Đối với năm, số người chết, tích bị thương cộng dồn (số xác định thức) vụ xẩy năm. Trong đó, xác định số người chết, tích nhân TTTT xã/phường/thị trấn. Phần mô tả phát sinh, chủ yếu ghi cho thời điểm phát sinh; năm mô tả ngắn gọn diễn biến vụ cháy nổ xẩy năm. 3. Tổ chức thu thập, nguồn số liệu Xã/phường/thị trấn thu thập thông tin lập biểu báo cáo từ thực tế phát sinh vụ cháy nổ xẩy địa bàn. Theo yêu cầu hành vụ việc phát sinh cháy nổ phải phản ánh kịp thời. Tại thời điểm phát sinh, địa phương sở phải tổ chức xác định quy mô, mức độ kiện xẩy báo cáo kịp thời cho cấp (gọi báo cáo nhanh). Các số liệu, diễn biến vụ xẩy phải ghi chép lưu trữ để tổng hợp báo cáo cho năm. Biểu cán Văn phòng –Thống kê xã chịu trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã BIỂU SỐ: 26A/X-VĐT THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN DO UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (THÁNG) I/ Khái niệm vốn đầu tư phát triển địa bàn 1. Mục đích, ý nghĩa Vốn đầu tư yếu tố vật chất trực tiếp định tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ, cải thiện môi trường. Thống kê vốn đầu tư thực nhằm xác định quy mô, cấu vốn đầu tư, theo nguồn vốn đầu tư, theo ngành kinh tế, theo khoản mục đầu tư, theo thành phần kinh tế. Chỉ tiêu vốn đầu tư thực tiêu thống kê quan trọng; dùng để tính số tiêu thống kê quan trọng khác, tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP, hiệu sử dụng vốn đầu tư . 2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội toàn tiền vốn bỏ (chi tiêu) để làm tăng trì lực sản xuất nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất tinh thần toàn xã hội thời kỳ định (tháng, quý, năm). Vốn đầu tư: Tống số tiền nhà đầu tư bỏ để đạt được mục đích đầu tư, nhằm làm tăng hoặc trì tài sản cố định và tài sản lưu động quá trình sản xuất, một thời kỳ định (thường là một năm). Vốn đầu tư thực hiện: Số vốn thực tế chủ đầu tư bỏ để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị, máy móc … sản xuất kinh doanh thời kỳ định (thường năm). Vốn đầu tư thường thực qua dự án đầu tư chương trình mục tiêu với mục đích bổ sung tài sản cố đinh, tài sản lưu động. - Đối với khu vực nhà nước, vốn đầu tư được thực hiện qua các dự án/ công trình đầu tư và các chương trình mục tiêu của nhà nước; đầu tư vào dự án /công trình hạ tầng sở gồm các dự án/công trình giao thông như: cầu cống đường sá, bến cảng, nhà ga; các dự án /công trình thủy lợi như: đê điều, hồ đập nước, kênh mương; các dự án/công trình hạ tầng kỹ thuật dự án/công trình cấp thoát nước, dự án/công trình xử lý chất thải vv ; đầu tư vào các dự án /công trình nhà ở, chung cư; đầu tư vào các dự án /công trình khác gồm các dự án/công trình dân dụng khác công sở, bệnh viện, trường học, thư viện, nhà văn hoá … - Đối với các khu vực kinh tế khác là đầu tư cho các dự án/công trình, các sở sản xuất kinh doanh vv . Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư thực hiện có thể chia theo nguồn vốn đầu tư, thành phần kinh tế, ngành kinh tế khoản mục đầu tư: II. Vốn đầu tư phân theo nguồn: 1. Vốn ngân sách nhà nước: Chỉ tiêu phản ánh tình hình thực kế hoạch vốn đầu tư theo dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước địa phương (huyện) một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm) Nhà nước quản lý điều phối thống nhất. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính: Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn: - Ngân sách nhà nước Trung ương Bộ, Ngành quản lý chịu trách nhiệm thực dự án/công trình phạm vi nước. - Ngân sách nhà nước địa phương quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý chịu trách nhiệm thực dự án/công trình địa bàn mình. + Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: gồm khoản sau: - Vốn cân đối ngân sách cấp huyện: Là khoản đầu tư thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện để phát triển kinh tế - xã hội địa bàn cấp huyện phù hợp với phân cấp nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh lĩnh vực đặc điểm kinh tế địa lý, dân cư vùng trình độ quản lý địa phương. - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư có mục tiêu: Là khoản vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho quận/huyện theo chương trình, dự án đầu tư có mục tiêu nhà nước tỉnh. - Vốn khác: Là khoản đầu tư từ ngân sách nhà nước khoản đầu tư phát triển huyện ghi trên. 2. Vốn vay a. Trái phiếu Chính phủ: Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực đầu tư dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho mục đích khác. b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển - Vốn nước gồm: + Vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh: vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tổ chức tín dụng quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) định chế tài định (do phủ Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). + Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư vay hưởng lãi suất ưu đãi lãi suất để đầu tư ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn Nhà nước vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả vốn vay. - Vốn nước (ODA): Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (gọi tắt ODA) hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ Chính phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi hỗn hợp. + ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA hoàn trả lại cho nhà tài trợ. + ODA vay ưu đãi (hay gọi tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với điều kiện ưu đãi lãi suất, thời gian ân hạn thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi “thành tố hỗ trợ”) đạt 35% khoản vay có ràng buộc 25% khoản vay không ràng buộc; + ODA vay hỗn hợp: Là khoản viện trợ không hoàn lại khoản vay ưu đãi cung cấp đồng thời với khoản tín dụng thương mại, tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt 35 % khoản vay có ràng buộc 25% khoản vay không ràng buộc. ODA nguồn tín dụng đầu tư phát triển khoản phải hoàn lại theo điều kiện ưu đãi nêu trên. c. Vốn vay khác: Là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư vay từ tổ chức tín dụng nước (không kể tín dụng đầu tư Nhà nước tính mục trên), vay ngân hàng nước ngoài, vay tổ chức quốc tế vay tổ chức cá nhân dân cư khác, vay công ty mẹ. Việc xác định ngân hàng nước hay ngân hàng nước vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 3. Vốn tự có: Là nguồn vốn hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận doanh nghiệp trích để đầu tư từ lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ Quỹ DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh bên đối tác liên doanh. 4. Vốn huy động từ nguồn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng tổ chức cá nhân nước; Nguồn vốn huy động nguồn ghi trên. Cách ghi biểu: - Cột 1: Ghi số kế hoạch năm cấp có thẩm quyền địa phương giao. Nếu năm có điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm ghi theo số kế hoạch điều chỉnh bổ sung nguồn vốn. - Cột 2: Ghi số thực tháng báo cáo. - Cột 3: Ghi số cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo. - Cột 4: Ghi số dự tính tháng tiếp theo. Tháng báo cáo ghi theo tháng thức. Ví dụ: ngày 10 tháng năm 2013, BQLXD cần hoàn thành báo cáo tháng 2/2013 gửi Chi cục thống kê. Cột ghi số thực tháng 2/2013, cột ghi số cộng dồn tháng đầu năm 2013, cột ghi số dự tính thực tháng 3/2013. Biểu cán Tài chính-kế toán xã có trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã thông qua Văn phòng –Thống kê xã. BIỂU SỐ: 26B/X-VĐT THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN DO UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (QUÝ) A. Phân theo nguồn vốn 1. Vốn ngân sách nhà nước: Là khoản chi đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc ngân sách nhà nước (gồm ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Vốn ngân sách nhà nước chia theo hai nguồn: - Ngân sách nhà nước Trung ương Bộ, Ngành quản lý chịu trách nhiệm thực dự án/công trình phạm vi nước. - Ngân sách nhà nước địa phương quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã quản lý chịu trách nhiệm thực dự án/công trình địa bàn mình. 2. Vốn vay a. Trái phiếu Chính phủ: Vốn vay từ nguồn Trái phiếu Chính phủ để thực đầu tư dự án/công trình. Chỉ ghi số liệu nguồn vốn từ Trái phiếu Chính phủ thực cho đầu tư phát triển, không thu thập Trái phiếu Chính phủ dùng cho mục đích khác. b. Vốn tín dụng đầu tư phát triển - Vốn nước gồm: + Vốn tín dụng Nhà nước bảo lãnh: vốn mà đơn vị chủ đầu tư vay tổ chức tín dụng quan Nhà nước (Bộ Tài Chính…) định chế tài định (do phủ Thủ tướng Chính phủ bảo lãnh). + Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước: Là vốn mà chủ đầu tư vay hưởng lãi suất ưu đãi lãi suất để đầu tư ngành, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn Nhà nước vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả vốn vay. - Vốn nước (ODA): Là nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (gọi tắt ODA) hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ Chính phủ nước ngoài, tổ chức tài trợ song phương tổ chức liên quốc gia liên Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi hỗn hợp. + ODA cho vay không hoàn lại: Là hình thức cung cấp ODA hoàn trả lại cho nhà tài trợ. + ODA vay ưu đãi (hay gọi tín dụng ưu đãi): Là khoản vay với điều kiện ưu đãi lãi suất, thời gian ân hạn thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không hoàn lại” (còn gọi “thành tố hỗ trợ”) đạt 35% khoản vay có ràng buộc 25% khoản vay không ràng buộc; + ODA vay hỗn hợp: Là khoản viện trợ không hoàn lại khoản vay ưu đãi cung cấp đồng thời với khoản tín dụng thương mại, tính chung lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt 35 % khoản vay có ràng buộc 25% khoản vay không ràng buộc. ODA nguồn tín dụng đầu tư phát triển khoản phải hoàn lại theo điều kiện ưu đãi nêu trên. c. Vốn vay khác: Là số tiền đầu tư mà chủ đầu tư vay từ tổ chức tín dụng nước (không kể tín dụng đầu tư Nhà nước tính mục trên), vay ngân hàng nước ngoài, vay tổ chức quốc tế vay tổ chức cá nhân dân cư khác, vay công ty mẹ. Việc xác định ngân hàng nước hay ngân hàng nước vào lãnh thổ mà ngân hàng đặt địa điểm. 3. Vốn tự có: Là nguồn vốn hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu Chủ doanh nghiệp, từ lợi nhuận doanh nghiệp trích để đầu tư từ lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ Quỹ DN, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh bên đối tác liên doanh. 4. Vốn huy động từ nguồn khác: Như đóng góp tự nguyện, biếu tặng tổ chức cá nhân nước; Nguồn vốn huy động nguồn ghi trên. B. Chia theo khoản mục đầu tư 1. Vốn đầu tư xây dựng bản: Toàn vốn bỏ việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị; chi khác ghi tổng dự toán (bao gồm tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng bao gồm: - Vốn xây dựng lắp đặt (vốn xây lắp). - Vốn mua sắm thiết bị máy móc (vốn thiết bị). - Vốn đầu tư xây dựng khác. a. Vốn xây dựng lắp đặt bao gồm: + Chi phá tháo dỡ vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư). + Chi san lấp mặt xây dựng. + Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng .), nhà tạm trường để điều hành thi công (nếu có). + Chi xây dựng hạng mục công trình làm mới, mở rộng, cải tạo khôi phục công trình xây dựng (bao gồm việc lắp ghép cấu kiện mặt xây dựng). Các hoạt động đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi mở rộng công trình . đưa vào nhóm này. + Chi lắp đặt thiết bị gồm: Lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức xây dựng phải làm, hoạt động thường thực chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị bao gồm chi phí cho thăm dò, lắp đặt hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động công việc khác thuộc điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, . + Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác có liên quan đến hoàn thiện kết thúc công trình lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm ngoại thất . kể việc tu sửa loại trang thiết bị đề cập trên. - Chi di chuyển thiết bị thi công lực lượng xây dựng (trong trường hợp định thầu có). b. Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm toàn chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm . (kể thiết bị cần lắp đặt thiết bị máy móc không cần lắp đặt). Nội dung vốn thiết bị gồm: + Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt thiết bị không cần lắp đặt), kể phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc. + Chi mua dụng cụ dùng sản xuất (bàn thợ, đá mài,…) dụng cụ đo lường, thiết bị phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in,…). + Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) cảng Việt Nam (đối với thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng kho bãi trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc đưa vào lắp. + Thuế phí bảo hiểm thiết bị công trình. c. Vốn đầu tư xây dựng khác: Ngoài vốn xây lắp thiết bị, tổng vốn đầu tư xây dựng có phận vốn đầu tư khác là: - Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư: + Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi. + Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có). + Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư. + Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư. - Vốn khac giai đoạn thực đầu tư: + Chi khởi công công trình (nếu có). + Chi đền bù tổ chức thực trình đền bù đất đai hoa màu, di chuyển dân cư công trình mặt xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư phục hồi (đối với công trình xây dựng dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư phục hồi). + Tiền thuê đất mua quyền sử dụng đất. + Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng chi phí tư vấn khác, . + Chi cho hoạt động ban quản lý dự án. + Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trình xây dựng công trình (nếu có). + Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có). + Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý; + Chi bảo hiểm công trình; Chi lệ phí địa ;Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán công trình. - Vốn khác giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: + Chi thực việc quy đổi vốn; thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư công trình. + Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi), . + Chi thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành bàn giao công trình. + Chi đào tạo công nhân kỹ thuật cán quản lý sản xuất (nếu có). + Chi thuê chuyên gia vận hành sản xuất thời gian chạy thử (nếu có). + Chi nguyên liệu, lượng nhân lực cho trình chạy thử không tải có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được), . 2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB: Toàn chi phí mua TSCĐ bổ sung thêm quý không qua hoạt động XDCB như: Mua nhà dùng cho văn phòng làm nhà xưởng, mua thêm thiết bị máy móc đơn lẻ bổ sung cho dây chuyền sản xuất ô tô để chở công nhân,… Lưu ý: Đối với giá trị thiết bị máy móc, mua sắm thuộc nguồn vốn XDCB (thiết bị gắn với công trình xây dựng) tính vào “vốn đầu tư XDCB”. Nếu mua sắm thiết bị lẻ không thuộc vốn công trình xây dựng, ghi vào mục này. 3. Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: Toàn chi phí thực tế quý cho công việc sửa chữa TSCĐ chủ đầu tư (gồm chi phí phải toán cho bên chi phí cho phần đơn vị chủ đầu tư tự làm). Nguồn chi phí thường lấy từ vốn tự có (nguồn vốn khấu hao TSCĐ). 4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động: Chi phí trì phát triển sản xuất bao gồm vốn đầu tư mua nguyên vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng bản. Đây khoản vốn lưu động bổ sung kỳ nghiên cứu. 5. Vốn đầu tư khác: Bao gồm vốn đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, . * Cột B: Mã số: Ghi theo mã số quy định cho tiêu tương ứng ghi cột A * Cột 1: Ghi số thực quý báo cáo * Cột 2: Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo * Cột 3: Dự tính quý tiếp theo. Biểu cán Tài chính-kế toán xã có trách nhiệm tổng hợp chung báo cáo UBND xã thông qua Văn phòng –Thống kê xã. BIỂU SỐ 26C/X-VĐT THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO NGUỒN VỐN, KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ, NGÀNH KINH TẾ (NĂM) Giải thích tương tự theo kỳ báo cáo Quý. III. Hệ thống biểu kèm theo thuyết minh kế họach Biểu 5. Các tiêu kinh tế - xã hội hàng năm xã …. TT CHỈ TIÊU I Đơn vị ĐẤT ĐAI VÀ DÂN SỐ I.1 Đất đai 1.1 Đất nông nghiệp - Đất trồng hàng năm " 1.2 - Đất trồng lâu năm " 1.3 - Đất nuôi trồng thuỷ sản " 1.4 - Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp " " Đất chưa sử dụng " I.2 Dân số Dân số trung bình người Trong đó: Dân tộc thiểu số người thôn Tổng số thôn II Tổng số hộ gia đình 9.1 KINH TẾ Thu ngân sách nhà nước địa bàn xã Ngân sách huyện bổ sung cho ngân sách xã Chi ngân sách địa bàn Chi đầu tư phát triển xã quản lý - Từ chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách huyện hộ Tr. đồng " " " " - Nguồn khác Chi thường xuyên - Chi quản lý hành Nhà nước " " - Chi khác " " 10 Dự phòng Số tổ chức kinh tế hoạt động địa bàn xã 10.1 - Doanh nghiệp 9.2 9.3 " Doanh nghiệp Thực NĂM X Kế hoạch Ước thực KH năm SO SÁNH % KH ƯTH X+1/ nămX / ƯTH X-1 X 8= 6/4 9= 7/6 TT CHỈ TIÊU Đơn vị Thực NĂM X Kế hoạch 10.2 10.3 - Hợp tác xã - Trang trại 12.1 - Tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích Số lao động làm việc tổ chức kinh tế - Số lao động làm việc Doanh nghiệp - Số lao động làm việc Hợp tác xã - Số lao động làm việc Trang trại - Số lao động làm việc Tổ hợp tác, nhóm đồng sở thích Diện tích gieo trồng hàng năm - Lúa đông xuân 12.2 - Lúa hè thu 12.3 - . 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4 12 13 13.1 13.2 13.3 14 15 Diện tích gieo trồng lâu năm HTX Trang trại Tổ Doanh nghiệp HTX Trang trại Tổ " " - Cây táo + Diện tích trồng - Cây nho + Diện tích trồng . + Diện tích trồng Ha Diện tích nuôi trồng thuỷ sản - Diện tích nuôi tôm Sản lượng số sản phẩm chủ yếu - Sản lượng thóc Tấn - Sản lượng bắp Tấn - Sản lượng mía cấy Tấn - Sản lượng mỳ tươi Tấn - Sản lượng nho tươi Tấn … Tấn III XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG Giáo dục 16 Tổng số trường học, đó: trường Ước thực KH năm SO SÁNH % KH ƯTH X+1/ nămX / ƯTH X-1 X TT CHỈ TIÊU Đơn vị Thực NĂM X Kế hoạch 16.1 Mầm non " 16.2 Phổ thông " - Tiểu học " - Trung học sở " phòng 17 17.1 Tổng số phòng học, đó: 17.2 Phổ thông " - Tiểu học " " giáo viên Mầm non - Trung học sở 18 18.1 18.2 Tổng số giáo viên, đó: Mầm non " Phổ thông " " " học sinh - Tiểu học - Trung học sở 19 19.1 19.2 Tổng số học sinh, đó: Mầm non " Phổ thông " - Tiểu học " " - Trung học sở 20.1 Y tế Số cán lam việc trạm y tế, Số cán nữ 20.2 Số cán bác sỹ " 21 Tỷ lệ trẻ em tuổi tiêm đủ loại vácxin % 22 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi % 23 Tỷ lệ phụ nữ khám thai lần thời kỳ mang thai % 20 người " Văn hoá - Xã hội 24 25 26 Số hộ gia đình đạt chuẫn văn hoá Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa Tổng số hộ nghèo (theo tiêu chuẩn QG) Trong số hộ nghèo người % hộ hộ Ước thực KH năm SO SÁNH % KH ƯTH X+1/ nămX / ƯTH X-1 X TT 27 CHỈ TIÊU dân tộc thiểu số Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chuẩn QG) Trong tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số Đơn vị % % 28 Tổng số hộ thoát nghèo năm hộ 29 Số hộ tái nghèo năm hộ Trong đó: Số hộ tái nghèo thiên tai, dịch bệnh hộ 30 Số hộ thiếu đói năm hộ 31 Số thiếu đói năm Môi trường 32 33 34 35 Số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh Tỷ lệ dân cư sử dụng sinh hoạt hợp vệ sinh Số hộ gia đình có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh Tỷ lệ hộ gia đình có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh 36 Số hộ có chuồng trại hợp vệ sinh 37 Tỷ lệ có chuồng trại hợp vệ sinh 38 Số trẻ em bị tai nạn thương tích hộ % hộ % hộ % vụ Thực X-1 NĂM X Kế hoạch Ước thực KH năm X+1 SO SÁNH % KH ƯTH X+1/ nămX / ƯTH X-1 X [...]... thể tích lồng Lồng/bè M3 , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND Xã/ Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu số: 14/X-XHMT Ngày báo cáo: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo Chỉ tiêu A 1 Trường giáo dục mầm non Bao gồm: - Số nhà trẻ - Số trường mẫu giáo - Số trường mầm non 2 Lớp học - Hệ nhà trẻ - Hệ mẫu giáo 3 Phòng học - Phòng học kiên cố - Phòng học bán kiên cố... Học sinh 1 Tổng số 2=3+4+5 Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP… Năm nay Công Dân lập lập 3 4 Tư thục 5 , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND xã/ phường/thị trấn … (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu số: 15/X-XHMT Ngày báo cáo: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) GIÁO DUC TIỂU HỌC Năm 20… - 20… Chỉ tiêu A 1 Trường tiểu học Trong đó: Số trường... vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP… Số xuất cư: .người …………………… …………………… Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND Xã/ Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 07/X-DS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng 01 năm sau SỐ CUỘC KẾT HÔN, SỐ VỤ LY HÔN Năm 20 STT Tên người phụ nữ Tuổi Địa chỉ trước khi kết hôn, ly hôn (Thôn/khu) A B 1 2 1 2 Đơn vị nhận báo cáo: Chi... Tổng số C 32 33 34 1 Thuyết minh tình hình: Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu số: 09/X-TKQG Ngày báo cáo: Ngày 15 tháng 2 năm sau , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND xã/ phường/thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đơn vị lập BC: XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN UBND Xã/ Phường/Thị trấn…… Đơn vị nhận báo cáo: Năm 20 Chi cục Thống kê huyện/TP…… Đơn vị tính: Triệu đồng STT A Nội dung... quy định 18 III Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 19 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 20 Tổng số 1 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 21 IV Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) 22 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 23 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Biểu số: 10/X-NLTS Ngày báo cáo: Ngày 31 tnags 12 năm báo cáo Loại trang trại, loại cơ sở kinh tế... Cho thuê nhà, tài sản Dịch vụ khác x x x x x x x , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND xã/ phường/thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên Biểu số: 11/X-NLTS Ngày báo cáo: - Vụ đông Xuân 31/01 - Vụ hè thu 15/6 - Vụ mùa và năm 30/9 DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM Năm 20 Vụ: Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn…… Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP……... tịch UBND Xã/ Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 05/X-DS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng 1 năm sau STT A 1 2 Tên người chết B Tổng số: người …………………… …………………… Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) SỐ NGƯỜI CHẾT Năm 20… Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP… Ngày Tuổi Nam tháng người hay năm chết chết nữ (thực tế) (thực tế) 1 2 3 Địa chỉ người... trước khi kết hôn, ly hôn (Thôn/khu) Ly hôn: Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND xã/ phường/thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 08/X-TKQG Ngày báo cáo: Ngày 15 tháng 02 năm sau CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN Năm 20 Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn…… Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP…… Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Mã... PTS) Người - Dược sĩ trung cấp " - Dược tá " Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND Xã/ Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 17/X-XHMT Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 01 năm sau STT Thôn/khu/bản/tổ dân phố A B 1 2 TIÊM CHỦNG TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI Năm 20 Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP… Số trẻ em dưới... Hộ tái nghèo Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên , Ngày … tháng … năm 20 Chủ tịch UBND Xã/ Phường/Thị trấn … (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Biểu số: 21A/X-XHMT Ngày nhận báo cáo: Ngày 11 hàng tháng SỐ HỘ DÂN CƯ THIẾU ĐÓI Tháng… năm 20 Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Thống kê huyện/TP… STT Họ tên chủ hộ Số khẩu của hộ (người) A B 1 1 2 Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn… Địa chỉ (Thôn/ khu) 2 Thuộc diện . TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ NINH THUẬN, THÁNG 6 - 2015 LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thống kê về việc. xã. Cục Thống kê Ninh Thuận đã nghiên cứu, thiết kế các mẫu biểu áp dụng báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh, thành phố bao gồm 30 biểu. - Lĩnh vực đất đai, dân số: 08 biểu; -. BIỂU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ Biểu số: 0A /X-NLTS Ngày báo cáo: Ngày 31 tháng 1 năm sau DIỆN TÍCH ĐẤT Đến 31/ 12/ 20 Đơn vị lập BC: UBND Xã/ Phường/Thị trấn……. Đơn vị nhận báo cáo: Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ, TÀI LIỆU TẬP HUẤN MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ, , GIÁO DỤC MẦM NON Năm học 20.....- 20....., NHÂN LỰC CỦA TRẠM Y TẾ Năm 20.... (Có đến 31/12), SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ TÌNH THƯƠNG (Hiện có đến 31/12/20.....), Biểu 5. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm xã ….

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm