Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 2)

54 1K 0
Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

HẢI QUAN MỘT CỬA – BỘ Y TẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Mã hiệu dự án: Mã hiệu tài liệu: Hà nội, 05/2015 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI *A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ Ngày thay đổi Vị trí A* thay đổi M, D Toàn A Nguồn Phiên gốc cũ N/A Mơ tả thay đổi Phiên Tồn v1.0 TRANG KÝ BM_QTKT_HDSD 2/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Người lập: Nguyễn Thế Phong v1.0 Ngày 19/05/2015 Nhân viên kiểm thử Người xem xét: Người phê duyệt: BM_QTKT_HDSD 3/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 MỤC LỤC GIỚI THIỆU .5 Mục đích ý nghĩa Tài liệu: .5 Phạm vi tài liệu: Các thuật ngữ từ viết tắt Cấu trúc tài liệu: TỔNG QUAN Giới thiệu tổng quan chương trình Các nội dung khác .7 GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG Các chức hệ thống nghiệp vụ Kiểm tra đạt yêu cầu nhập HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: .11 BM_QTKT_HDSD 4/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 GIỚI THIỆU o Mục đích ý nghĩa Tài liệu: Hệ thống xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu: • Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập • Xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập • Kết nối trả lại kết xử lý cho đơn vị liên qan tới nghiệp vụ o Phạm vi tài liệu: • Đối tượng sử dụng: – Cán xử lý nghiệp vụ cục ATTP: Chun viên, phó phịng, Lãnh đạo phịng, Lãnh đạo cục, Văn thư cục • Nhiệm vụ: – Chuyên viên: Tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ; Xác nhận phí hồ sơ; – Lãnh đạo phịng: Phân cơng xử lý; xem xét kết xử lý; trình lãnh đạo phê duyệt đơn đăng ký; phê duyệt giấy xác nhận – Lãnh đạo cục: Phê duyệt đơn đăng ký, phê duyệt giấy xác nhận o Các thuật ngữ từ viết tắt Thuật ngữ BM_QTKT_HDSD Định nghĩa Ghi 5/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 o Cấu trúc tài liệu: Tài liệu gồm phần, bố trí sau: Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, thuật ngữ cấu trúc tài liệu , đối tượng sử dụng tài liệu Phần 2: Tổng quan: ghi nhận thông tin tổng quát chương trình hành Phần 3: Giới thiệu chức chương trình ghi nhận tài liệu Phần 4: Hướng dẫn sử dụng chức nêu Phần Phần 5: Các phụ lục sử dụng hệ thống BM_QTKT_HDSD 6/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 TỔNG QUAN o Giới thiệu tổng quan chương trình o Các nội dung khác N/A BM_QTKT_HDSD 7/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG o BM_QTKT_HDSD Các chức hệ thống nghiệp vụ Kiểm tra đạt yêu cầu nhập 8/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng STT Chức v1.0 Mô tả - Gửi kết thẩm xét yêu cầu bổ Đối tượng sử dụng - Chuyên viên - Lãnh phòng sung - Thẩm xét đạt; - Yêu cầu nộp kết khảo nghiệm, phí, mẫu lại; Chuyên viên yêu cầu nộp phí, mẫu lại; xác nhận phí đầy đủ; - Soạn định thành lập hội đòng giấy mới; - Thẩm định bổ sung; - Soạn thảo công văn lưu hành; - Cho phép lưu hành; - Soạn thảo công văn SĐBS trước cấp phép - Xác nhận phí trình GCN - Phân cơng xử lý đạo - Ký công văn yêu cầu bổ sung - Chỉ định sở khảo nghiệm yêu cầu nộp phí, mẫu - Yêu cầu chuyên viên thẩm xét lại hồ sơ thẩm định đạt Trưởng phòng - Soạn thảo lại - Trình định, giấy mời - Đồng ý công văn XNN - Yêu cầu nộp phí - Trình lãnh đạo GCN BM_QTKT_HDSD 9/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng STT Chức v1.0 Mô tả - Đồng ý kết thẩm xét đạt Phó phịng Đối tượng sử dụng - Lãnh phòng - đạo Văn thư - Yêu cầu thẩm xét lại - Đồng ý yêu cầu bổ sung - Thẩm xét lại - Đóng dấu định giấy mời Văn thư - Đóng dấu cơng văn - Đóng dấu GCN - Ký định Lãnh đạo cục Lãnh đạo cục - Soạn thảo lại - Ký GCN đăng ký lưu hành BM_QTKT_HDSD 10/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.3.1 Đồng ý kết thẩm xét đạt - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Kết thẩm xét đạt - Bước 5: Bấm nút Kết thẩm xét đạt hình Xử lý hồ sơ để gửi BM_QTKT_HDSD 40/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.3.2 Yêu cầu thẩm xét lại - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng BM_QTKT_HDSD 41/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Thẩm xét lại - Bước 5: Bấm nút Thẩm xét lại từ hình Xử lý hồ sơ 4.3.3 Đồng ý yêu cầu bổ sung - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” BM_QTKT_HDSD 42/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút đồng ý yêu cầu bổ sung BM_QTKT_HDSD 43/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 5: Chọn nút đồng ý yêu cầu bổ sung từ hình Xử lý hồ sơ 4.3.4 Thẩm xét lại - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Thẩm xét lại BM_QTKT_HDSD 44/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng - v1.0 Bước 5: Chọn nút Thẩm xét lại từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 45/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.4 Văn thư 4.4.1 Đóng dấu định giấy mời - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản văn thư - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Đóng dấu định giấy mời từ hình xem hồ sơ - Bước 5: Chọn nút Đóng dấu định giấy mời từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 46/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.4.2 Đóng dấu cơng văn - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phòng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem BM_QTKT_HDSD 47/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.4.3 Đóng dấu GCN - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Đóng dấu GCN - Bước 5: Chọn nút Đóng dấu GCN từ man hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 48/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.5 Lãnh đạo cục 4.5.1 Ký định - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản lãnh đạo cục - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ cần ký định, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Ký định từ hình xem hồ sơ - Bước 5: Ký số định + Ký số định: Chọn nút Ký CA định từ hình Xử lý hồ sơ Chọn chứng thư số ấn OK BM_QTKT_HDSD 49/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 Nhập mã pin nhấn nút Đăng nhập BM_QTKT_HDSD 50/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 + Sau ký CA định,, ấn nút Ký định để gửi kết ký số cho văn thư 4.5.2 Soạn thảo lại - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn gửi lãnh đạo cục phê duyệt, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Soạn thảo lại từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 51/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng - v1.0 Bước 5: Ấn nút Soạn thảo lại từ hình xử lý hồ sơ 4.5.3 Ký GCN đăng ký lưu hành - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản phó phịng - Bước 2: Sau đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Ký GCN đăng ký lưu hành từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 52/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 5: Ký GCN đăng ký lưu hành Các bước thực hiện: Ký CA định: a Chọn nút Ký CA định Ký GCN đăng ký lưu hành: Chọn nút Ký GCN đăng ký lưu hành BM_QTKT_HDSD 53/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng BM_QTKT_HDSD v1.0 54/54 ... – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 o Cấu trúc tài liệu: Tài liệu gồm phần, bố trí sau: Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, thuật ngữ cấu trúc tài liệu , đối tượng sử dụng tài. .. đích ý nghĩa Tài liệu: .5 Phạm vi tài liệu: Các thuật ngữ từ viết tắt Cấu trúc tài liệu: TỔNG QUAN Giới thiệu tổng quan chương trình... hồ sơ muốn phân công, Nhấn nút Xem BM_QTKT_HDSD 28/54 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 4: Chọn chức “Phân công? ?? - Bước 5: Nhấn nút phân công để phân công hồ sơ cho chuyên viên

Ngày đăng: 13/09/2015, 22:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. GIỚI THIỆU

 • 2. TỔNG QUAN

 • 3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG

 • 4. HưỚng DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

  • 4.1. Chuyên viên

  • 4.1.1. Chuyên viên gửi kết quả thẩm xét bổ sung

  • 4.1.2. Chuyên viên thẩm xét đạt

  • 4.1.3. Yêu cầu nộp kết quả khảo nghiệm, phí, mẫu lại

  • 4.1.4. Chuyên viên yêu cầu nộp phí, mẫu lại

  • 4.1.5. Xác nhận phí đầy đủ

  • 4.1.6. Soạn thảo quyết định thành lập hội đồng và giấy mới

  • 4.1.7. Cho phép lưu hành

  • 4.1.8. Soạn thảo công văn không phải bộ lưu hành

  • 4.1.9. Soạn thảo công văn SĐBS trước khi cấp phép

  • 4.1.10. Xác nhận phí và trình GCN

  • 4.1.11. Yêu cầu nộp lại phí

  • 4.2. Trưởng phòng

  • 4.2.1. Phân công

  • 4.2.2. Ký công văn yêu cầu bổ sung

  • 4.2.3. Chỉ định cơ sở khảo nghiệm và yêu cầu nộp phí, mẫu

  • 4.2.4. Yêu cầu chuyên viên thẩm xét lại hồ sơ thẩm định đạt

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan