0

Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 1)

74 2,192 0
  • Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:57

HẢI QUAN MỘT CỬA – BỘ Y TẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Mã hiệu dự án: Mã hiệu tài liệu: Hà nội, 05/2015 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI *A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ Ngày thay đổi Vị trí A* thay đổi M, D Toàn A Nguồn Phiên gốc cũ N/A Mô tả thay đổi Phiên Toàn v1.0 TRANG KÝ BM_QTKT_HDSD 2/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Người lập: Nguyễn Thế Phong v1.0 Ngày 15/05/2015 Nhân viên kiểm thử Người xem xét: Người phê duyệt: BM_QTKT_HDSD 3/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 MỤC LỤC 1. GIỚI THIỆU .5 Mục đích ý nghĩa Tài liệu: .5 Phạm vi tài liệu: .5 Các thuật ngữ từ viết tắt Cấu trúc tài liệu: 2. TỔNG QUAN Giới thiệu tổng quan chương trình Các nội dung khác .7 3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG Các chức hệ thống nghiệp vụ Kiểm tra đạt yêu cầu nhập 4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG: .11 BM_QTKT_HDSD 4/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 1. GIỚI THIỆU o Mục đích ý nghĩa Tài liệu: Hệ thống xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu: • Tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận đạt yêu cầu nhập giấy tờ có liên quan • Xử lý hồ sơ xin xác nhận đạt yêu cầu nhập giấy tờ • Kết nối trả lại kết xử lý cho đơn vị liên qan tới nghiệp vụ o Phạm vi tài liệu: • Đối tượng sử dụng: – Cán xử lý nghiệp vụ cục ATTP: Chuyên viên, phó phòng, Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo cục, Văn thư cục • Nhiệm vụ: – Chuyên viên: Tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ; Xác nhận phí hồ sơ; – Lãnh đạo phòng: Phân công xử lý; xem xét kết xử lý; trình lãnh đạo phê duyệt đơn đăng ký; phê duyệt giấy xác nhận. – Lãnh đạo cục: Phê duyệt đơn đăng ký, phê duyệt giấy xác nhận. o Các thuật ngữ từ viết tắt Thuật ngữ BM_QTKT_HDSD Định nghĩa Ghi 5/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 o Cấu trúc tài liệu: Tài liệu gồm phần, bố trí sau: Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, thuật ngữ cấu trúc tài liệu , đối tượng sử dụng tài liệu Phần 2: Tổng quan: ghi nhận thông tin tổng quát chương trình hành Phần 3: Giới thiệu chức chương trình ghi nhận tài liệu Phần 4: Hướng dẫn sử dụng chức nêu Phần Phần 5: Các phụ lục sử dụng hệ thống BM_QTKT_HDSD 6/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 2. TỔNG QUAN o Giới thiệu tổng quan chương trình o Các nội dung khác N/A BM_QTKT_HDSD 7/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG o BM_QTKT_HDSD Các chức hệ thống nghiệp vụ Kiểm tra đạt yêu cầu nhập 8/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng STT Chức v1.0 Mô tả - Thẩm định hồ sơ (gửi lên phó Đối tượng sử dụng - Chuyên viên - Lãnh phòng phòng): + Gửi kết yêu cầu SDBS + Thẩm định đạt - Xác nhận toán (gửi tới VT) - Từ chối phí (Trả lại DN) - Gửi lại hồ sơ SDBS tới CQKT Chuyên viên - Yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung (gửi tới CQKT) gửi thông báo chờ kết kiểm tra tới doanh nghiệp - Thẩm định hồ sơ (gửi tới TP) - Thẩm đinh lại - Xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (gửi tới VT) - Nhập kết xử lý hồ sơ kiến nghị (gửi tới TP) Trưởng phòng - Phân công xử lý đạo - Gửi lãnh đạo cục phê đơn đăng ký - Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) - Ký công văn SDBS (Trả DN) - Xem xét lại: + Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) + Gửi lại lãnh đạo phê duyệt đơn đăng ký + Trưởng phòng ký công văn SDBS (Trả DN) + Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại BM_QTKT_HDSD 9/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng STT Chức v1.0 Mô tả Đối tượng sử dụng CV) + Gửi lãnh đạo cục phê duyệt - Yêu cầu xử lý lại (Trả lại CV) - Gửi lãnh đạo cục phê duyệt - Đóng dấu số kết kiểm tra giảm Văn thư - Văn thư - Đóng dấu số kết kiểm tra thường/chặt BM_QTKT_HDSD 10/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.6.3. Phân công cho chuyên viên kiểm tra - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Phân công từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Phân công từ hình Xử lý hồ sơ 4.6.4. Thông báo SĐBS gửi lãnh đạo cục - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem từ hình hiển thị danh sách hồ sơ chờ xử lý - Bước 2: Chọn nút Thông báo SĐBS gửi LDC từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Thông báo SĐBS gửi LDC từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 59/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.6.5. Trình lãnh đạo kết kiểm nghiệm - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Trình lãnh đạo kết kiểm nghiệm từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Trình lãnh đạo kết kiểm nghiệm từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 60/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.6.6. Yêu cầu chuyên viên kiểm nghiệm bổ sung lại - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Xử lý lại từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 61/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 3: Chọn nút Xử lý lại từ hình Xử lý hồ sơ 4.6.7. Gửi lãnh đạo trung tâm phê duyệt kiểm nghiệm bổ sung - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Gửi LD phê duyệt từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 62/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 3: Chọn nút Gửi LD phê duyệt từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 63/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.7. Chuyên viên quan kiểm tra 4.7.1. Gửi thời gian, kế hoạch kiểm tra - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Gửi lại thời gian, kế hoạch kiểm tra từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 64/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 3: Chọn nút Gửi lại thời gian, kế hoạch kiểm tra từ hình Xử lý hồ sơ 4.7.2. Nhập kết kiểm tra - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Nhập kết kiểm tra từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Nhập kết kiểm tra từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 65/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.7.3. Gửi để xuất SĐBS - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Gửi đề xuất SĐBS từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Gửi đề xuất SĐBS từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 66/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.7.4. Nhập kết kiểm nghiệm - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Nhập kết kiểm nghiệm từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Nhập kết kiểm nghiệm từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 67/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.7.5. Gửi kết kiểm tra, kiểm nghiệm đến cục ATTP BM_QTKT_HDSD 68/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Gửi kết kiểm tra, kiểm nghiệm đến cục ATTP từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Gửi kết kiểm tra, kiểm nghiệm đến cục ATTP từ hình Xử lý hồ sơ 4.8. Lãnh đạo trung tâm quan kiểm tra 4.8.1. Phê duyệt kết kiểm nghiệm, kiểm tra - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem BM_QTKT_HDSD 69/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 2: Chọn nút Phê duyệt kết kiểm nghiệm, kiểm tra từ hình xem hồ sơ - Bước 3: Chọn nút Phê duyệt kết kiểm nghiệm, kiểm tra từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 70/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.8.2. Phê duyệt kết kiểm nghiệm bổ sung - Bước 1: Chọn hồ sơ, Nhấn nút Xem - Bước 2: Chọn nút Phê duyệt kết kiểm nghiệm bổ sung từ hình xem hồ sơ BM_QTKT_HDSD 71/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 3: Chọn nút Phê duyệt kết kiểm nghiệm bổ sung từ hình Xử lý hồ sơ BM_QTKT_HDSD 72/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng BM_QTKT_HDSD v1.0 73/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng BM_QTKT_HDSD v1.0 74/74 [...]... phòng 4.2.1 Phân công - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trưởng phòng - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ muốn phân công, Nhấn nút Xem BM_QTKT_HDSD 29/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 4: Chọn chức năng “Phân công - Bước 5: Nhấn nút phân công để phân công hồ sơ cho chuyên viên hoặc ấn nút đóng để đóng dialog và không phân công nữa BM_QTKT_HDSD... ( BM_QTKT_HDSD ) để tải công văn ) để xóa công văn 33/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 + Nhấn nhút Ký công văn yêu cầu bổ sung để gửi công văn yêu cầu bổ sung vừa ký tới doanh nghiệp + Nhấn nút đóng để đóng màn hình ký công văn SĐBS và hủy việc gửi công văn vừa ký tới doanh nghiệp 2 Nếu chọn Thẩm định lại hiển thị màn hình: BM_QTKT_HDSD 34/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0... – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.1.5 Gửi hồ sơ SĐBS lại cơ quan kiểm tra - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ bạn muốn gửi, Nhấn nút Xem - Bước 4: Ấn nút Gửi hồ sơ lại CQKT BM_QTKT_HDSD 19/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 Hệ thống hiển thị màn hình: Ấn nút Chọn cán bộ xử lý để chọn chuyên viên cơ. .. chọn Ký số công văn yêu cầu bổ sung BM_QTKT_HDSD 31/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 + Ký CA công văn sửa đổi bổ sung: - Bạn ấn vào nút Ký CA hồ sơ gốc - Bạn chọn chứng thư số cần ký và nhấn nút OK BM_QTKT_HDSD 32/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Nhập mã pin và nhấn nút Đăng nhập + Sau khi ký CA công văn sửa đổi bổ sung, bạn có thể bấm nút tải về ( về và xem công văn đã... bổ sung” BM_QTKT_HDSD 13/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.1.2 Chuyên viên thẩm định đạt - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý”, sau đó chọn chức năng Xem từ danh sách hồ sơ chờ xử lý - Bước 3: Nhấn vào nút Thẩm định đạt - Bước 4: Chọn cơ quan kiểm tra, chọn phương thức kiểm tra cho mỗi sản phẩm và nhập thông tin ghi chú... Thẩm định đạt BM_QTKT_HDSD 14/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.1.3 Chuyên viên xác nhận thanh toán - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý”, sau đó chọn chức năng Xem từ danh sách hồ sơ chờ xử lý - Bước 3: Nhấn vào nút Xác nhận thanh toán BM_QTKT_HDSD 15/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 4: Bạn tải file,... “Xác nhận thanh toán” BM_QTKT_HDSD 16/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 4.1.4 Chuyên viên từ chối phí - Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý”, sau đó chọn chức năng Xem từ danh sách hồ sơ chờ xử lý - Bước 3: Nhấn vào nút Từ chối phí BM_QTKT_HDSD 17/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 4: Bạn tải file, nhập... nhập vào tài khoản chuyên viên BM_QTKT_HDSD 11/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý”, sau đó chọn chức năng Xem từ danh sách hồ sơ chờ xử lý - Bước 3:Nhấn vào nút Gửi kết quả yêu cầu bổ sung từ màn hình xem hồ sơ: - Bước 4:Nhấn vào nút Gửi kết quả yêu cầu bổ sung từ màn hình xử lý hồ sơ: BM_QTKT_HDSD 12/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng... Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ bạn muốn yêu cầu , Nhấn nút Xem - Bước 4: Chọn nút Xác nhận phí đầy đủ BM_QTKT_HDSD 25/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 5: Bạn nhập các thông tin Nội dung, ghi chú, sau đó chọn nút Xác nhận phí đầy đủ BM_QTKT_HDSD 26/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng... Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản chuyên viên - Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn menu “Hồ sơ chờ xử lý” - Bước 3: Chọn hồ sơ bạn muốn yêu cầu , Nhấn nút Xem BM_QTKT_HDSD 27/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 - Bước 4: Chọn nút Yêu cầu bổ sung phí - Bước 5: Nhập thông tin số biên lai, nội dung, ghi chú Chọn nút Yêu cầu bổ sung phí BM_QTKT_HDSD 28/74 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng . HẢI QUAN MỘT CỬA – BỘ Y TẾ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Mã hiệu dự án: Mã hiệu tài liệu: Hà nội, 05/2015 HQMC - BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 BẢNG GHI. nghĩa của Tài liệu: 5 Phạm vi tài liệu: 5 Các thuật ngữ và từ viết tắt 5 Cấu trúc tài liệu: 6 2. TỔNG QUAN 7 Giới thiệu tổng quan chương trình 7 Các nội dung khác 7 3. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG. BYT – Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng v1.0 o Cấu trúc tài liệu: Tài liệu này gồm 5 phần, được bố trí như sau: Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và cấu trúc tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 1), Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 1), , GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG, HưỚng DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG:

Mục lục

Xem thêm