Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 4)

12 1.1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 22:03

Đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh NỘI DUNG TRÌNH BÀY Mục đích - Hệ thống xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu: • Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập • Xử lý hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập • Kết nối trả lại kết xử lý cho đơn vị liên qan tới nghiệp vụ Phạm vi Đối tượng sử dụng: – Doanh nghiệp: Khai báo, chỉnh sửa, nộp kết KN, phí, mẫu. – Cán xử lý nghiệp vụ: Tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ; định sở khảo – – – – nghiệm; soạn QĐ thành lập hội đồng, giấy mời, công văn, giấy chứng nhận; Xác nhận kết KN, phí, mẫu. Phó phòng: Xem xét kết thẩm định hồ sơ Lãnh đạo phòng: Phân công xử lý, xem xét kết xử lý, phê duyệt kết thẩm định, định, giấy mời, công văn, giấy chứng nhận. Lãnh đạo: Phê duyệt định, giấy mời, công văn, giấy chứng nhận Văn thư: Đóng dấu, trả kết quả. Luồng nghiệp vụ hệ thống Giới thiệu chức Chức cho Chuyên viên ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Trưởng phòng phân công xử lý hồ sơ Phó phòng yêu cầu thẩm định lại Thẩm xét hồ sơ (gửi lên phó phòng): + Gửi kết yêu cầu SDBS + Thẩm xét đạt Thẩm xét lại hồ sơ Trưởng phòng yêu cầu thẩm định lại Doanh nghiệp gửi lại hồ sơ SDBS Thẩm xét lại hồ sơ Thẩm xét lại hồ sơ Doanh nghiệp nộp kết KN, phí, mẫu + Xác nhận kết KN, phí, mẫu Chuyên viên xác nhận kết KN, phí, mẫu đầy đủ Văn thư đóng dấu định giấy mời + Thẩm định yêu cầu bổ sung + Soạn QĐ thành lập hội đồng giấy mời Doanh nghiệp nộp lệ phí cấp GCN Lãnh đạo cục phê duyệt hồ sơ + Soạn công văn lưu hành + Soạn công văn SDBS trước cấp phép + Nhập kết cho phép lưu hành Xác nhận lệ phí cấp GCN Xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (gửi tới VT) Chức cho Phó phòng ĐIỀU KIỆN Chuyên viên thẩm định hồ sơ CHỨC NĂNG Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) Đồng ý kết thẩm định (gửi tới TP) Chức cho Lãnh đạo phòng ĐIỀU KIỆN Doanh nghiệp nộp hồ sơ Phó phòng gửi trưởng phòng xem xét CHỨC NĂNG Phân công xử lý + Gửi lãnh đạo cục phê đơn đăng ký + Yêu cầu thẩm xét lại (Trả lại CV) + Ký công văn SDBS (Trả DN) + Chỉ định sở KN, yêu cầu nộp phí, mẫu + Yêu cầu nộp phí, mẫu (TH không cần KN) Chuyên viên gửi QĐ thành lập hội đồng, giấy + Yêu cầu soạn thảo lại mời + Trình lãnh đạo cục QĐ giấy mời Chuyên viên gửi công văn lưu + Yêu cầu soạn thảo lại hành + Trình lãnh đạo cục công văn Chuyên viên gửi công văn SDBS trước cấp + Yêu cầu soạn thảo lại phép + Ký xác nhận thông báo tới DN Chuyên viên thẩm định đạt hồ sơ SDBS trước + Thẩm định lại cấp phép + Yêu cầu DN nộp phí Chuyên viên nhập kết cho phép lưu hành + Yêu cầu DN nộp phí Chuyên viên xác nhận lệ phí trình GCN cho phép lưu hành + Trình lãnh đạo GCN cho phép lưu hành Chức cho Lãnh đạo cục ĐIỀU KIỆN Trưởng phòng gửi lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký CHỨC NĂNG + Yêu cầu trưởng phòng xem xét lại + Phê duyệt đơn đăng ký Lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký + Ký số phê duyệt mặt hàng kiểm tra giảm + Chỉ định lại quan kiểm tra Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại quan kiểm Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại quan kiểm tra tra trình lãnh đạo cục trình lãnh đạo cục Trưởng phòng ATTP gửi kết để lãnh đạo cục phê duyệt Lãnh đạo cục phê duyệt hồ sơ Chức cho Văn thư ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên xác nhận phí kiểm tra giảm Đóng dấu số kết kiểm tra giảm Chuyên viên xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (kiểm tra thường/chặt) Đóng dấu số kết kiểm tra thường/chặt Demo thảo luận [...].. .Chức năng cho Văn thư ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên xác nhận phí kiểm tra giảm Đóng dấu số kết quả kiểm tra giảm Chuyên viên xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (kiểm tra thường/chặt) Đóng dấu số kết quả kiểm tra thường/chặt . VT) Chức năng cho Phó phòng ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên thẩm định hồ sơ Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) Đồng ý kết quả thẩm định (gửi tới TP) Chức năng cho Lãnh đạo phòng ĐIỀU KIỆN CHỨC. kết quả cho phép lưu hành + Yêu cầu DN nộp phí Chuyên viên xác nhận lệ phí và trình GCN cho phép lưu hành + Trình lãnh đạo GCN cho phép lưu hành Chức năng cho Lãnh đạo cục ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Trưởng. kiểm tra giảm + Chỉ định lại cơ quan kiểm tra Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan