Tài liệu tập huấn cho cán bộ, công chức tham gia thí điểm cơ chế hải quan một cửa (số 3)

16 901 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 22:09

Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập NỘI DUNG TRÌNH BÀY Mục đích Hệ thống xây dựng nhằm đáp ứng mục tiêu: • Tiếp nhận hồ sơ xin xác nhận đạt yêu cầu nhập giấy tờ có liên quan • Xử lý hồ sơ xin xác nhận đạt yêu cầu nhập giấy tờ • Kết nối trả lại kết xử lý cho đơn vị liên qan tới nghiệp vụ Phạm vi Đối tượng sử dụng: – Doanh nghiệp: Khai báo, chỉnh sửa toán phí hồ sơ. – Cán xử lý nghiệp vụ: Tiếp nhận hồ sơ; thẩm định hồ sơ; Xác nhận phí hồ sơ – Cán kiểm tra: Thực kiểm tra, lấy mẫu lô sản phẩm, nhập thông tin kiểm tra, – – – – chứng từ bổ sung doanh nghiệp (nếu có), tạo hồ sơ mẫu sản phẩm. Cán kiểm nghiệm: Kiểm nghiệm mẫu sản phẩm, nhập kết kiểm nghiệm Lãnh đạo phòng: Phân công xử lý, xem xét kết xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt đơn đăng ký, phê duyệt giấy xác nhận. Lãnh đạo cục: Phê duyệt đơn đăng ký, phê duyệt giấy xác nhận. Văn thư: Đóng dấu, trả kết quả. Lợi ích hệ thống  Thuận tiện tiết kiệm thời gian công tác nộp hồ sơ, tiết kiệm chi phí in ấn lại cho doanh nghiệp • Thuận tiện công tác quản lý hồ sơ cán nghiệp vụ: tìm kiếm theo dõi trạng thái hồ sơ dễ dàng, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiện chi phí in ấn lại.  Cung cấp kênh trao đổi trực tuyến cho doanh nghiệp Cục ATTP, CQKT trình thẩm xét hồ sơ. Luồng nghiệp vụ hệ thống Giới thiệu chức Chức cho Chuyên viên ATTP ĐIỀU KIỆN Trưởng phòng phân công xử lý hồ sơ Phó phòng yêu cầu thẩm định lại Trưởng phòng yêu cầu thẩm định lại Doanh nghiệp gửi lại HS SDBS Doanh nghiệp nộp phí kiểm tra giảm CHỨC NĂNG Thẩm định hồ sơ (gửi lên phó phòng): + Gửi kết yêu cầu SDBS + Thẩm định đạt Thẩm định lại hồ sơ Thẩm định lại hồ sơ Thẩm định lại hồ sơ + Xác nhận toán (gửi tới VT) + Từ chối phí (Trả lại DN) Doanh nghiệp nộp hồ sơ SDBS cho chuyên viên CQKT yêu cầu SDBS Gửi lại hồ sơ SDBS tới CQKT Chuyên viên CQKT gửi kết kiểm tra kiểm nghiệm cho chuyên viên cục ATTP + Yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung (gửi tới CQKT) gửi thông báo chờ kết kiểm tra tới doanh nghiệp + Thẩm định hồ sơ (gửi tới TP) Trưởng phòng ATTP yêu cầu thẩm định lại Thẩm đinh lại Lãnh đạo cục phê duyệt hồ sơ Xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (gửi tới VT) Doanh nghiệp khai báo thông tin kiến nghị với lô hàng Nhập kết xử lý hồ sơ kiến nghị (gửi tới TP) không đạt Chức cho Phó phòng ATTP ĐIỀU KIỆN Chuyên viên thẩm định hồ sơ CHỨC NĂNG Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) Đồng ý kết thẩm định (gửi tới TP) Chức cho Lãnh đạo phòng ATTP ĐIỀU KIỆN Doanh nghiệp nộp hồ sơ Phó phòng gửi trưởng phòng xem xét CHỨC NĂNG Phân công xử lý - Gửi lãnh đạo cục phê đơn đăng ký -Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) - Ký công văn SDBS (Trả DN) Lãnh đạo cục ATTP yêu cầu trưởng phòng xem xét lại Xem xét lại: + Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) + Gửi lại lãnh đạo phê duyệt đơn đăng ký Khi CQKT gửi yêu cầu SDBS Trưởng phòng ký công văn SDBS (Trả DN) Chuyên viên ATTP gửi kết thẩm định có kết kiểm tra kiểm nghiệm + Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) + Gửi lãnh đạo cục phê duyệt Chuyên viên ATTP nhập kết xử lý cho hồ sơ kiến nghị lô hàng không đạt - Yêu cầu xử lý lại (Trả lại CV) - Gửi lãnh đạo cục phê duyệt Chức cho Lãnh đạo cục ATTP ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Trưởng phòng gửi lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký + Yêu cầu trưởng phòng xem xét lại + Phê duyệt đơn đăng ký Lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Trưởng phòng ATTP gửi kết để lãnh đạo cục phê duyệt + Ký số phê duyệt mặt hàng kiểm tra giảm + Chỉ định lại quan kiểm tra Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Lãnh đạo cục phê duyệt hồ sơ Chức cho Văn thư cục ATTP ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên xác nhận phí kiểm tra giảm Đóng dấu số kết kiểm tra giảm Chuyên viên xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (kiểm tra thường/chặt) Đóng dấu số kết kiểm tra thường/chặt Chức cho Chuyên viên CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãn đạo phòng CQKT phân công xử lý + Gửi lại thời gian, kế hoạch kiểm tra Sau kiểm tra, kiểm nghiệm thực tế + Nhập kết kiểm tra + Nhập kết kiểm nghiệm + Gừi yêu cầu SDBS hồ sơ Doanh nghiệp nộp phí kiểm tra kiểm nghiệm + Yêu cầu nộp phí lại + Gửi kết kiểm tra kiểm nghiệm tới cục ATTP Chuyên viên ATTP yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung + Nhập kết kiểm nghiệm bổ sung Lãnh đạo phòng yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung lại + Nhập lại kết kiểm nghiệm bổ sung Doanh nghiệp nộp phí bổ sung + Yêu cầu nộp phí lại + Gửi kết kiểm nghiệm bổ sung tới cục ATTP Chức cho Lãnh đạo phòng CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãnh đạo cục ATTP định quan kiểm tra Xác nhận tiếp nhận kiểm tra (gửi DN) Doanh nghiệp gửi thời gian, địa điểm tập kết hàng hóa Phân công chuyên viên xử lý Chuyên viên nhập kết kiểm tra, kiểm nghiệm + Yêu cầu xử lý lại + Trình lãnh đạo kết kiểm nghiệm Chuyên viên CQKT gửi đề xuất sửa đổi bổ sung + Yêu cầu chuyên viên xử lý lại + Gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung tới cục ATTP Chuyên viên CQKT nhập kết kiểm nghiệm bổ sung + Yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung lại + Gửi lãnh đạo cục phê duyệt Chức cho Lãnh đạo trung tâm CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãnh đạo phòng CQKT trình kết kiểm nghiệm + Xem xét lại + Phê duyệt kết kiểm tra, kiểm nghiệm Lãn đạo phòng CQKT trình kết kiểm nghiệm bổ sung + Xem xét lại + Phê duyệt kết kiểm nghiệm bổ sung Chuyên viên nhập kết kiểm tra, kiểm nghiệm + Yêu cầu xử lý lại + Trình lãnh đạo kết kiểm nghiệm Demo thảo luận [...]... lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Lãnh đạo cục phê duyệt hồ sơ Chức năng cho Văn thư cục ATTP ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên xác nhận phí kiểm tra giảm Đóng dấu số kết quả kiểm tra giảm Chuyên viên xác nhận lệ phí cấp hồ sơ (kiểm tra thường/chặt) Đóng dấu số kết quả kiểm tra thường/chặt Chức năng cho Chuyên viên CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãn đạo phòng CQKT phân công xử lý + Gửi lại thời gian,... sung Doanh nghiệp nộp phí bổ sung + Yêu cầu nộp phí lại + Gửi kết quả kiểm nghiệm bổ sung tới cục ATTP Chức năng cho Lãnh đạo phòng CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãnh đạo cục ATTP chỉ định cơ quan kiểm tra Xác nhận tiếp nhận kiểm tra (gửi DN) Doanh nghiệp gửi thời gian, địa điểm tập kết hàng hóa Phân công chuyên viên xử lý Chuyên viên nhập kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm + Yêu cầu xử lý lại + Trình lãnh đạo.. .Chức năng cho Lãnh đạo cục ATTP ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Trưởng phòng gửi lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký + Yêu cầu trưởng phòng xem xét lại + Phê duyệt đơn đăng ký Lãnh đạo cục phê duyệt đơn đăng ký Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Trưởng phòng ATTP gửi kết quả để lãnh đạo cục phê duyệt + Ký số phê duyệt các mặt hàng kiểm tra giảm + Chỉ định lại cơ quan. .. chuyên viên xử lý lại + Gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung tới cục ATTP Chuyên viên CQKT nhập kết quả kiểm nghiệm bổ sung + Yêu cầu kiểm nghiệm bổ sung lại + Gửi lãnh đạo cục phê duyệt Chức năng cho Lãnh đạo trung tâm CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãnh đạo phòng CQKT trình kết quả kiểm nghiệm + Xem xét lại + Phê duyệt kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm Lãn đạo phòng CQKT trình kết quả kiểm nghiệm bổ sung + Xem xét lại . cục ATTP Chức năng cho Lãnh đạo phòng CQKT ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Lãnh đạo cục ATTP chỉ định cơ quan kiểm tra Xác nhận tiếp nhận kiểm tra (gửi DN) Doanh nghiệp gửi thời gian, địa điểm tập kết hàng. kiểm tra giảm + Chỉ định lại cơ quan kiểm tra Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo cục Trưởng phòng ATTP đề xuất gửi hồ sơ lại cơ quan kiểm tra trình lãnh đạo. nghị (gửi tới TP) Chức năng cho Phó phòng ATTP ĐIỀU KIỆN CHỨC NĂNG Chuyên viên thẩm định hồ sơ Yêu cầu thẩm định lại (Trả lại CV) Đồng ý kết quả thẩm định (gửi tới TP) Chức năng cho Lãnh đạo phòng

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan