Tài liệu tập huấn về mô hình trường học kiểu mới VNEN 2014

41 9K 16
Tài liệu tập huấn về mô hình trường học kiểu mới VNEN 2014

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

I. Mục tiêu tập huấn: Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học trong VNEN nhằm giúp cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học: Nhận thức được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh trong VNEN, nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá học sinh của Bộ giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông; Nắm vững yêu cầu nội dung và phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN; Thực hành các kỹ thuật cơ bản trong đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM Người thực hiện: Hoàng Thị Chanh PHT trường: TH Lạc Đạo A - Văn Lâm - Hưng Yên  1  Giới thiệu chung I. Mục tiêu tập huấn: Tập huấn đánh giá học sinh tiểu học trong VNEN nhằm giúp cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học: - Nhận thức được yêu cầu đổi mới đánh giá học sinh trong VNEN, nắm vững tinh thần chỉ đạo đổi mới đánh giá học sinh của Bộ giáo dục và đào tạo, góp phần đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông; - Nắm vững yêu cầu nội dung và phương pháp đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN; - Thực hành các kỹ thuật cơ bản trong đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN. II. Tài liệu phương tiện: * Tài liệu gồm: 1. Công văn số 5737/BGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam. 2. Hướng dẫn thực hiện Công văn số 5737/BGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam. * Đồ dùng: Giấy tô ki, bút dạ, giấy in A4, băng dính. III. Phương pháp tập huấn: Theo tinh thần tập huấn của VNEN: Tự nghiên cứu - Thực hành - Học viên tự nghiên cứu tài liệu; - Trao đổi trong nhóm học tập và trước lớp; - Tổng kết thảo luận và kết luận. IV.Nội dung tập huấn: 1. Công văn số 5737/BGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc hướng dẫn Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam. 2. Kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN: - Đánh giá thường xuyên; - Đánh giá định kì; - Đánh giá tổng hợp cuối học kì I, cuối năm học. 3. cách ghi nhật kí giáo viên. 4. Cách ghi phiếu đánh giá của phụ huynh. 5. Sử dụng kết quả đánh giá, hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN. V. Nhiệm vụ của học viên: Học viên tập huấn đáp ứng các yêu cầu sau: - Nghiêm túc, tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập, nội quy lớp học; - Tích cực chia sẻ, trao đổi cùng đồng nghiệp; - Nắm vững cơ sở lý luận và các kỹ thuật cơ bản; 2 - Đủ khả năng tổ chức tập huấn và tổ chức lớp học tại địa phương. 2  Nội dung tập huấn Nôi dụng 1: Nghiên cứu Công văn số 5737/BGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013. Hoạt động cơ bản Hoạt động cơ bản * Các nhóm lấy tài liệu: Công văn 5737 và hướng dẫn đánh giá HSTH. 1. Nghiên cứu Công văn 5737/BGDĐT- GDTH. Trao đổi, thảo luận về đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN (Mục đích, yêu cầu đánh giá, nguyên tắc đánh giá, nội dung đánh giá, hình thức đánh giá, đối tượng tham gia đánh giá, hồ sơ đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá, khen thưởng HS) 2. Trả lời các câu hỏi: 2.1. Bạn hãy nêu những điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học trong Công văn 5737/BGDĐT- GDTH. 2.2. Bạn hãy nêu những điều tâm đắc nhất khi nghiên cứu Công văn 5737/BGDĐT- GDTH. * Các nhóm làm vào giấy A4 * Đại diện các nhóm báo cáo. * Lớp chia sẻ: 1. Thảo luận, trao đổi về chỉ đạo, thực hiện Công văn 5737/BGDĐT- GDTH tại địa phương 2. Lập kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn 5737/BGDĐT- GDTH tại địa phương. 3 Hoạt động thc hnh Hoạt động thc hnh Hoạt động ng dng Hoạt động ng dng 3 Nội dung 2: Hướng dẫn kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN (Đánh giá thường xuyên, Đánh giá định kì, Đánh giá tổng hợp cuối học kì I, cuối năm học). Hoạt động cơ bản Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm: 1. Bạn hãy nghiên cứu nội dung đánh giá trong tài liệu Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Trao đổi trong nhóm về các nội dung sau: - Một số đặc điểm của đánh giá thường xuyên; - Một số kĩ thuật chính sử dụng trong đánh giá thường xuyên; - Đánh giá thường xuyên theo chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục; - Một số biểu hiện để đánh giá về năng lực, phẩm chất; - Hướng dẫn ghi nhật kí đánh giá của giáo viên; - Hướng dẫn ghi phiếu đánh giá của phụ huynh. 2. Bạn hãy nghiên cứu nội dung đánh giá định kì trong Tài liệu Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Trao đổi trong nhóm các nội dung sau: - Các mức độ đánh giá trong đề kiểm tra định kì; - Cách ghi phiếu đánh giá tổng hợp cuối kì I, cuối năm học. *Các nhóm làm vào giấy tô ki 1. Đại diện các nhóm báo cáo. 2. Mỗi nhóm làm một phiếu đánh giá tổng hợp cuối năm cho một HS của lớp mình vào giấy tô ki. 4 Hoạt động thc hnh Hoạt động thc hnh 4 * Lớp chia sẻ: Hoạt động ng dng Hoạt động ng dng * Bạn hãy nêu những vấn đề còn băn khoăn khi thực hiện đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì theo Công văn 5737 ? Cần giải quyết vấn đề này như thế nào? Nội dung 3: Sử dụng kết quả đánh giá, hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN. Hoạt động cơ bản Hoạt động cơ bản * Hoạt động nhóm: Bạn hãy nghiên cứu nội dung hồ sơ đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam. Trao đổi trong nhóm về các nội dung sau: 1. Dựa vào kết quả cuối học kì I, cuối năm học của một học sinh lớp bạn, hãy nêu cách xét hoàn thành chương trình lớp học, cấp học cho học sinh đó. 2. Bạn hãy nêu những minh chứng nào trong bộ hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo VNEN cuối năm học trả về để phụ huynh HS lưu giữ. 3. Bạn hãy nêu cách hoàn thiện hồ sơ cho một học sinh lớp bạn để bàn giao chuyển sang năm học tiếp theo. * Các nhóm làm vào giấy A4 * Đại diện các nhóm báo cáo. 5 Hoạt động thc hnh Hoạt động thc hnh 5 * Lớp chia sẻ: 1. Theo bạn nội dung nào còn băn khoăn, cần trao đổi khi thực hiện Công văn 5737/BGDĐT- GDTH? 2. Bạn có đề xuất gì cho Bộ để làm tốt công tác đánh giá học sinh tiểu học? 6 Hoạt động ng dng Hoạt động ng dng 6 Nội dung 4: Bạn hãy cho biết khi dự giờ 1 tiết học lớp VNEN bạn cần quan tâm đến điều gì? * Lớp chia sẻ: 7 7 HỎI - ĐÁP DÀNH CHO GIÁO VIÊN VỀ MÔ HÌNH VNEN   !"#"$% &'()*+, Lớp học VNEN hướng vào phát triển con người. Lớp học VNEN biến hoạt động giáo dục của nhà trường thành hoạt động tự giáo dục của học sinh. Như vậy học sinh thực hiện mọi hoạt động giáo dục thông qua các hoạt động: tự tổ chức, tự điều hành, tự quản, tự học, tự đánh giá, Hai hoạt động đặc trưng nhất của lớp học VNEN là: a. Tổ chức quản lí lớp học - Mỗi lớp có HĐTQHS. HĐTQ tự điều hành mọi hoạt động về tổ chức, quản lí lớp học; - Giáo viên là cố vấn, định hướng cho học sinh. b. Hoạt động học - Lớp học tổ chức thành các nhóm học tập. Học sinh tự học theo nhóm ; - Giáo viên là người tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ khi cần thiết.  • Hoạt động cơ bản - Hình thành kiến thức mới; • Hoạt động thực hành - Củng cố, thực hành vận dụng kiến thức tại lớp; • Hoạt động ứng dụng - Liên hệ kiến thức với thực tế và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống tại gia đình, địa phương có sự giúp đỡ của người lớn.  !"#$ • -*./01: Học sinh trải nghiệm, khám phá; tự đọc tài liệu, trao đổi với bạn ngồi cạnh, báo cáo kết quả trước nhóm, góp ý cho bạn, lắng nghe ý kiến đóng góp của bạn; nhóm thống nhất ý kiến chung về bài học; học sinh tự học nhưng luôn có sự trợ giúp của giáo viên khi cần thiết. • -*.234 Học sinh tự thực hành, tự liên hệ kiến thức với thực tế, phát hiện và giải quyết các vấn đề, ứng dụng kiến thức đã học trong cuộc sống với sự giúp đỡ của người lớn. Học sinh ứng dụng kiến thức tại gia đình, cộng đồng và qua đó giúp trẻ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thực tiễn của kiến thức trong cuộc sống cụ thể như : Biết tự chăm sóc bản thân; quan tâm đến ông, bà, cha, mẹ; ứng xử tốt với mọi người; tính toán chi tiêu thu nhập của gia đình; dọn dẹp nhà cửa; chăm sóc cây cối, vật nuôi; bảo vệ môi trường; có kĩ năng sống an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ… Gia đình là nhân tố quyết định thành công của Hoạt động ứng dụng, đảm bảo gắn kết Học với Hành, gắn kết Nhà trường với Gia đình và Cộng đồng. Trong lớp học VNEN học sinh là “trung tâm”, là “chủ thể” của mọi hoạt động giáo dục. Mọi học sinh được tạo cơ hội và môi trường thể hiện năng lực, phẩm chất cá nhân để góp phần phát triển con người toàn diện.  56% !"#"17)% 0879, 8 Lớp học VNEN chuyển từ hoạt động giáo dục của nhà trường sang hoạt động tự giáo dục của học sinh; kế hoạch dạy học không bố trí theo học tiết mà bố trí học theo bài (có thể 2 đến 3 tiết); học sinh chuyển từ nghe giáo viên giảng bài, truyền thụ sang hình thức các em tự học. Chính vì vậy cần có thời gian để học sinh làm quen với cách học mới - Tự học. Buổi học thứ hai giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức học đã học ở buổi một và hỗ trợ cho những học sinh yếu theo kịp tốc độ chung của lớp. Trong buổi học thứ hai giáo viên đặt ra những câu hỏi, những tình huống có vấn đề cho học sinh suy nghĩ, khuyến khích các em trả lời, tự giải quyết những vướng mắc để nắm vững kiến thức của bài học. Thời gian vật chất của buổi học thứ hai giúp cho những học sinh yếu tránh gặp phải rủi ro trong quá trình chuyển đổi từ nghe giảng sang Tự học, đảm bảo chất lượng học tập. Trong trường hợp giáo viên, học sinh đã quen với mô hình trường học mới, thì yêu cầu học 2 buổi/ngày không còn bắt buộc với tất cả các trường, các lớp VNEN. Như vậy lớp học VNEN có thể tổ chức cho lớp học một buổi có hiệu quả nếu giáo viên có kinh nghiêm tổ chức hoạt động học tốt cho học sinh. : *;<=81>-5?@%A, HĐTQ là tổ chức tự quản lớp học của học sinh trong mỗi lớp học. HĐTQ là tổ chức của học sinh, vì học sinh và do học sinh điều hành. HĐTQ các lớp bầu ra trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện. HĐTQ gồm Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch. Dưới HĐTQ là các Ban cũng do học sinh bầu ra ( Ban Học tập, ban Lao động, ban Quyền lợi học sinh, ban Đối ngoại, ban Văn Thể, ban Cộng đồng,…). Số lượng các Ban do học sinh trong lớp quyết định. Trong sơ đồ của Hội đồng tự quản có tất cả các thành viên của lớp, mỗi người đảm nhận một vị trí, một công việc khác nhau. a. Bầu cử Mọi thành viên trong lớp có quyền ứng cử vào vị trí mình muốn đảm nhận, cùng với một Kế hoạch xây dựng, phát triển lớp trong năm học; kế hoạch này được trình bày trước lớp. Căn cứ khả năng của mỗi ứng cử viên, lớp tổ chức bầu chọn bằng phiếu kín, ai cao phiếu nhất là người trúng cử. Hội đồng tự quản Giáo viên chỉ là người cố vấn, hướng dẫn các em làm đúng, không can thiệp vào việc bầu của các em; cha mẹ có thể phân tích, động viên con em mình tham gia HĐTQ và đến dự và tham gia hỗ trợ các hoạt động của việc bầu cử nhưng không can thiệp vào công việc và quyết định của học sinh. b. Hoạt động Các thành viên trong các Ban HĐTQ cụ thể hóa các hoạt động của mình bằng các tiêu chí, trình bày trước lớp để cả lớp góp ý, bổ sung và thông nhất các nội dung, các tiêu chí. Sau khi đã thống nhất mọi thành viên phải thực hiện những quy định đã thống nhất. Sau một thời gian nếu cần bổ sung điều gì học sinh tiếp tục bàn và đưa vào quy định chung để thực hiện. Giáo viên chỉ tư vấn, hướng dẫn, không áp đặt đối với HĐTQ. Hãy để học sinh nghĩ ra những việc cần làm, việc nên làm, việc không nên làm 9 theo suy nghĩ của các em. Giáo viên chủ nhiệm hãy để học sinh tự điều hành hoạt động, không nôn nóng, áp đặt; không can thiệp thô bạo vào hoạt động tự quản của học sinh. Học sinh có thể làm tốt hoạt động điều hành, tự quản lớp học nếu được giáo viên tạo điều kiện và khuyến khích các em.  !BCDEFB% !"#"'G, Giáo viên trong lớp học VNEN là cố vấn về tổ chức và tự quản; là người tổ chức, hướng dẫn tự học; hỗ trợ kịp thời học sinh vượt qua khó khăn trong học tập, rèn luyện. Giáo viên không trực tiếp, mà hướng dẫn học sinh tự điểu hành, tự quản mọi hoạt động của lớp có định hướng. Giáo viên không giảng bài mà hướng dẫn học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập; phát hiện vướng mắc và hỗ trợ kịp thời giúp học sinh. Về hình thức giáo viên không phải soạn bài, không phải giảng bài nhưng thực chất giáo viên phải chuẩn bị rất kĩ cho mỗi bài học: - Hiểu sâu sắc lô gic kiến thức, lô gic phương pháp của bài học; - Chuẩn bị đồ dùng học tập; - Dự kiến các tình huống sư phạm và cách giải quyết; - Tổ chức, hướng dẫn học sinh tự học; - Phản ứng linh hoạt các tình huống phát sinh; - Điều chỉnh nội dung, yêu cầu học tập; - Kiểm soát hoạt động học của các nhóm và việc học của từng học sinh; - Hỗ trợ kịp thời học sinh gặp khó khăn; - Khuyến khích mọi học sinh tham gia hoạt động; - Đánh giá quá trình, kết quả học tập, các biểu hiện về năng lực, phẩm chất của học sinh,… Giáo viên trong lớp học VNEN phải biến năng lực của mình thành năng lực tự quản, tự học, tự đánh giá của mỗi học sinh. Giáo viên không là diễn viên, mà là đạo diễn mọi hoạt động học tập, kiểm soát được lớp học; hỗ trợ kịp thời học sinh. H !BC7'2I  6DEF*'J+8 'G, Lớp học VNEN, học sinh học theo nhóm và theo sách hướng dẫn học. Sách hướng dẫn học chỉ là hướng dẫn khái quát chung, học sinh khó thực hiện thành công nếu không có sự hướng dẫn của giáo viên. Để tổ chức hướng dẫn học cho học sinh, nhiệm vụ của giáo viên chuyển các chữ trong câu lệnh ngắn gọn, khái quát của sách thành hệ thống các hoạt động học cụ thể cho học sinh. Sau đó hướng dẫn để nhóm trưởng điều hành hoạt động của nhóm theo đúng thứ tự các hoạt động đó. Công việc này, có thể hiểu là những hiểu biết và năng lực của giáo viên được chuyển hóa thành hệ thống hoạt động học và năng lực điều hành của nhóm – giúp học sinh hình thành kiến thức. Nguyên tắc thiết kế hoạt động học phải được quán triệt là: Thứ nhất: Cá nhân tự trải nghiệm, khám phá, phát hiện là chính; Thứ hai: Tương tác, chia sẻ trong cặp đôi, trong nhóm là quan trọng; 10 [...]... (để biết); - Lưu: VT, Vụ GDTH 24 Nguyễn Vinh Hiển TẬP HUẤN DẠY HỌC MÔN TN-XH LỚP 2,3 THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI I II Mục tiêu lớp tập huấn: Nội dung tập huấn: *Khởi động A Hoạt động cơ bản 25 1 Một số vấn đề chung về dạy học môn Tự nhiên và xã hội lớp 2,3 theo mô hình VNEN - Giới thiệu tài liệu hướng dẫn học Tự nhiên và xã hội lớp 2,3 theo mô hình VNEN Cấu trúc của hướng dẫn: Gồm 3 chủ đề Nội dung:... HĐ học tập trong HDH đc biên soạn trên quan điểm học tập tương tác Đó là sự tương tác giữa HS-HS,HS-gia đình ,cộng đồng và giữa HS với chính HDH, Cách thức tổ chức dạy học môn TNXH theo mô hình trường tiểu học mới 2.3Hãy đọc thông tin “ 10 bước học tập để tìm ra sự khác biệt về cách HDHT theo mô hình trường tiểu học mới với cách HDHT hiện nay 26 Sự khác biệt lớn nhất về cách HDHT theo mô hình trường. .. động của mô hình VNEN như: tổ chức lớp học, bầu Hội đồng tự quản, các ban, chia thành các nhóm học tập Để học theo VNEN, sau khi học xong lớp 1 học sinh phải có khả năng đọc nhanh, đọc hiểu tốt và vốn tiếng Việt phong phú Để chuẩn bị tích cực cho học sinh học theo VNEN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương khuyến khích các trường theo mô hình VNEN cho học 13 sinh lớp 1 học Tiếng Việt theo tài liệu Trung... kết quả học tập môn Tự nhiên theo mô hình VNEN - Giới thiệu: Cách đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học môn Tự nhiên theo Mô hình VNEN - Thảo luận: Khi dạy học môn Tự nhiên theo Mô hình VNEN - Cần đánh giá tại những thời điểm nào? - Đánh giá những vấn đề gì? - Đánh giá bằng những hình thức và công cụ nào? - Báo cáo kết quả thảo luận KẾ HOẠCH BÀI HỌC: Bênh vực kẻ yếu Tiếng Việt lớp 4 tập 1A Tên... ở mô hình EN, GV đóng vai trò “ ẩn” vì việc tự học của hs chiếm vai trò chủ đạo và các HĐ học tập chủ yếu diễn ra giữa HS với HS Các em thực sự là trung tâm của HĐ học tập, các em phải phát huy năng lực độc lập, tích cực của mình thì mới hoàn thành những nhiệm vụ học tập, 3 Về cách HDHS học tập Các HĐ học tập trong HDHTNXH2,3 được biên soạn trên quan điểm học tập tương tác.Cách HD từng loại HĐ học tập. .. lớp học VNEN - Nhóm trưởng cần được luân phiên thay đổi để mọi học sinh được rèn luyện khả năng điều hành nhóm Ban đầu có thể chọn những học sinh học khá, tự tin, mạnh dạn để làm nhóm trưởng, sau đó luân phiên điều hành nhóm 13 Đồ dùng học tập của học sinhtrong lớp học VNEN gồm những gì ? Đồ dùng học tập chủ yếu cho lớp học VNEN là sách hướng dẫn học, sau đó các thẻ trắng, các phiếu học tập, bài tập. .. ý về cách tổ chức học tập môn Tự nhiên và xã hội lớp 2,3 theo mô hình VNEN 1 .Về cách chuẩn bị bài học Việc chuẩn bị chomột bài học theo mô hình VNEN có gì khác biệt so với việc chuẩn bị một bài học truyền thống? Trong bài học truyền thống, GV đóng vai trò chủ đạo.Vì vậy, trước khi dạy GV cần chuẩn bị xem mình sẽ tổ chức các HĐ học tập nào để đạt MT bài học. Với EN, các HD dạy học đã chỉ rõ cho... để giải các bài tập (làm phiếu học tập) đó Nếu làm như vậy giáo viên không phải in, chụp hàng trăm trang bài tập, phiếu học tập cho học sinh mỗi tháng Học các môn TN- XH học sinh có thể có thể đem cây, hoa, quả,… Học trên những vật thật là cách học hiệu quả nhất; học môn Khoa học giáo viên hướng dẫn học sinh chuẩn bị những dụng cụ đơn giản để làm thí nghiệm (cốc, chén, lọ, băng dính,…) Học Tự nhiên và... huống mới, hoàn cảnh mới, vật liệu mới Cuối bài học giáo viên giao bài tập ứng dụng cho học sinh, nhắc các em chuẩn bị cho bài học sau Đầu giờ của bài học sau giáo viên cho học sinh báo cáo kết quả thực hành phần ứng dụng ở nhà của bài học trước để kiểm tra, nhắc nhở học sinh thực hiện hoạt động ứng dụng ở nhà tốt hơn 16 Phát huy khả năng học sinh khá, giỏi trong lớp học VNEN như thế nào? Lớp học VNEN. .. bài học sau BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5737/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Ông (Bà) Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo 19 Năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường . DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM TÀI LIỆU TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM Người thực hiện: Hoàng Thị Chanh PHT trường: TH Lạc Đạo A. sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam. 2. Hướng dẫn thực hiện Công văn số 5737/BGDĐT- GDTH ngày 21 tháng 8 năm 2013 về việc đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học mới Việt Nam tạo 19 Năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 1447 trường tiểu học. Từ năm học 2013 -2014 sẽ có thêm nhiều trường áp dụng VNEN. Thực

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.4Suy nghĩ và tìm ra sự thay đổi về cách dạy của GV và cách học của HS khi sử dụng HDHTNXH 2,3 và trao đổi trước lớp kết quả thảo luận nhóm

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan